Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz biblioteku

Odeljenje za naučne informacije, matičnu i izdavačku delatnost i razvoj bibliotečkog sistema

 

Sekcija za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema: prati razvoj informacionih sistema iz oblasti nauke i tehnologije; pretražuje baze podataka iz svih naučnih oblasti i priprema ispise; daje usmene informacije na osnovu kataloga i sekundarnih izvora informacija; upućuje korisnike u služenje Bibliotekom, katalozima, priručnicima i bazama podataka; radi sistematsku obuka korisnika naučnih informacija, posebno studenata, postdiplomaca i doktoranata; obavlja međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji i inostranstvu; organizuje i priprema tematske izložbe, izradu informatora, vodiča i drugih informacionih materijala o Biblioteci, kreira i održava WEB sajt Biblioteke; radi istraživanja u okviru projekata u oblasti informatike, u skladu sa zahtevima i potrebama Univerziteta ili drugih korisnika; sarađuje na razvoju bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučno-tehnoloških informacija na univerzitetima u Srbiji i u sistemu koordinirane nabavke publikacija u štampanom i elektronskom obliku; razvija međunarodnu saradnju.

Sekcija za matičnu delatnost: prati i proučava stanja, potrebe i uslove rada u visokoškolskim bibliotekama i predlaže mere za njihovo unapređenje; prikuplja i analizira podatke o statusu, fondovima, funkcijama i prostoru, opremi i kadrovima visokoškolskih biblioteka; pruža stručnu pomoć visokoškolskim bibliotekama u vidu pojedinačnih kosultacija, održavanja stručnih seminara i obuke bibliotečkih radnika za uzajamnu katalogizaciju i pretraživanje baza podataka; sarađuje sa Univerzitetom, visokoškolskim organizacijama, NBS i svim članicama sistema naučno-tehnoloških informacija na univerzitetima u Beogradu i Srbiji; obavlja metodski rad sa bibliotečkim radnicima i studentima.

Sekcija za izdavačku i kulturnu delatnost: prima, ocenjuje, priprema i uređuje rukopis za štampu; ostvaruje kontakte sa štamparijama i centrima za digitalno izdavaštvo; predlaže i organizuje kulturno-naučne programe: stručne skupove, akademske večeri, savetovanja, tribine, promocije, izložbe; organizuje promocije izdanja Biblioteke i prikuplja i obrađuje dokumentaciju vezanu za programe (najave, pozivnice, press cliping, fotografije); ostvaruje kontakte sa sredstvima javnog informisanja u vezi sa realizacijom programa; uključuje Biblioteku u veće programe koje organizuje Beogradski univerzitet i druge institucije.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354