Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković "
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

O NAMA

Vodič kroz Biblioteku

Matična delatnost

 

Matična delatnost Univerzitetske biblioteke regulisana je Zakonom o bibliotečkoj delatnosti. Početkom matične delatnosti na Beogradskom univerzitetu može se smatrati osnivanje Centralnog kataloga Univerziteta u Beogradu 1930. godine, koji pokazuje da su čelni ljudi Univerziteta još tada imali koncept o značaju objedinjavanja podataka o nabavci literature na celom Univerzitetu. Nakon Drugog svetskog rata Katalog je prenet iz Kapetan Mišinog zdanja u zgradu Univerzitetske biblioteke. To je bio prvi centralni katalog u Srbiji.

Osnovna funkcija matičnosti je da povezuje rad visokoškolskih biblioteka sa odgovarajućim institucijama u zemlji i inostranstvu, da ujednačava i osavremenjuje njihovo poslovanje i radi na pitanjima regulisanja statusa biblioteka i bibliotekara, kao i permanentna obuka bibliotekara. Radi bolje koordinacije rada biblioteka na Univerzitetu, 1976. godine osnovana je Zajednica biblioteka Univerziteta u Beogradu, kojoj su se uskoro pridružile i ostale akademske biblioteke u Srbiji. Njen rad je krajem osamdesetih prekinut. Godine 1992. osnovana je Zajednica visokoškolskih biblioteka Srbije, sa sedištem u Biblioteci. Zajednici se pridružuju biblioteke svih šest univerziteta u Republici i biblioteke većih naučnih instituta. U trenutku osnivanja Zajednica je brojala pedesetak članova, a danas ih ima preko sto.

Zakonskim proširivanjem matične delatnosti, omogućuje se ostvarivanje matičnosti i nad specijalnim bibliotekama u Republici, koje imaju naučno - istraživački karakter. Kako je osnovni zadatak matične službe rad na stvaranju jedinstvene mreže, koja bi povezivala ove biblioteke međusobno i sa svetom, Biblioteka u saradnji sa odgovarajućim članovima Zajednice radi na stvaranju savremene bibliotečke mreže i širenju novih saznanja u bibliotekarstvu. Nekadašnje informativno glasilo Zajednice IZBUS, koje se pripremalo u Univerzitetskoj biblioteci od 1992, preraslo je 2000. godine u INFOTEKU - časopis za informatiku i bibliotekarstvo, u kojem se objavljuju radovi, najčešće sa stručnih skupova u organizaciji Zajednice. Organizovan je niz kurseva i predavanja o korišćenju savremene tehnologije (o korišćenju Interneta, izradi WEB prezentacija i dr.). U poslove matične delatnosti spada i praćenje i stručni nadzor rada biblioteka univerziteta i naučnih instituta, prikupljanje i unos podataka u bazu podataka o ovim bibliotekama, stručno osposobljavanje bibliotekara početnika, kao i organizovanje prakse studenata Katedre za informatiku i bibliotekarstvo Filološkog fakulteta.

U okviru matične delatnosti i dalje se prikupljaju i unose u elektronski katalog Biblioteke podaci o publikacijama koje poseduju fakultetske biblioteke Beogradskog univerziteta, čime se bar delimično ublažava nedostatak jedinstvenog bibliotečkog sistema.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:09

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354