Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Pravilnik o radu sa korisnicima

Član 1.

Biblioteka je otvorena svakog dana od 8 do 20 časova, subotom do 14  časova.
Čitaonice Biblioteke rade od 8 do 20 časova, a subotom od 8 do 14 časova.
Čotaonica stare i retke knjige radi radnom danom od 8 do 14 časova.
Katalog je otvoren od 8 do 20 časova, a subotom do 14 časova.
Upis se vrši od 8 do 19 časova, a subotom do 13 časova.
Reversi se primaju od 8 do 18,30 časova, subotom do 13 časova.
Izdavanje i vraćanje publikacija se vrši od 8 do 19 časova, a subotom do 13,30 časova.
Kopirnica radi sa korisnicima od 8 do 19,30 časova, subotom od 8 do 13,30 časova.

Član 2.

Biblioteka može biti privremeno zatvorena u sledećim slučajevima: zbog održavanja značajnih naučnih skupova i kulturnih manifestacija, zbog generalnog čišćenja ili renoviranja, zbog revizija i preseljenja knjižnog fonda, u vezi sa državnim praznicima, u slučaju elementarnih nepogoda, kao i nastanka drugih objektivnih okolnosti.
Odluku o privremenom zatvaranju donosi direktor  Biblioteke a korisnici se o tome obaveštavaju najmanje 3 dana pre zatvaranja.     

Član 3.

Biblioteka ima i letnji raspored rada ( za period  juli-avgust ).
O tome Upravni odbor Biblioteke donosi posebnu odluku za svaku tekuću godinu.

Član 4.

Biblioteku mogu koristiti svi građani, a uslovi za pojedine kategorije korisnika propisane su članom 24 ovog pravilnika.

Član 5.

Za rad u Biblioteci i korišćenje njenih fondova obavezan je upis.
Prilikom upisa studenti pokazuju indeks i ličnu kartu odnosno pasoš, a ostali korisnici ličnu kartu, odnosno pasoš i odgovarajuću potvrdu.
Upis se naplaćuje i traje 365 dana.

Član 6.

Korisnik dobija trajnu člansku kartu koju je obavezan da čuva i ima kod sebe pri svakom dolasku u Biblioteku.

Član 7.

Moguć je privremeni  upis korisnika na tri dana.

Član 8.

U Bilioteku se mogu upisati ustanove i preduzeća, kao kolektivni članovi, na osnovu pismenog zahteva.

Član 9.

Ako korisnik izgubi člansku kartu, upisuje se ponovo na isti način kao i prethodnog puta.

Član 10.

Korisnici dobijaju obaveštenja o fondovima Biblioteke u javnom katalogu, odnosno Odeljenju informacija.
Bibliotekar-informator daje korisnicima neophodne informacije i upoznaje korisnika sa osnovnim izvorima informacija u Biblioteci i po potrebi ga upućuje na punktove gde se nalaze posebni katalozi ili baze podataka.

Član 11.

Specijalizovane informacije po pojedinim temama korisnik dobija u Odeljenju za naučne informacije a po potrebi i u drugim odeljenjima Biblioteke.

Član 12.

Bibliotečki fond se koristi:
 • u čitaonicama Biblioteke;
 • pozajmicom van Biblioteke i
 • međubibliotečkom pozajmicom.

Član 13.

Za korišćenje bibliotečkog fonda popunjavaju se odgovarajući reversi:
 • revers za pozajmicu van Biblioteke.
 • revers za korišćenje časopisa i novina i
 • revers za korišćenje knjiga u čitaonicama
Prilikom korišćenja rukopisnih doktorskih disertacija i magistarsih i specijalistčkih radova, korisnik, pored reversa, popunjava i odgovarajuću izjavu.

Član 14.

Zaposleni u Biblioteci za interni rad u Biblioteci popunjavaju radne reverse:
 • roze revers za rad do 5 dana;
 • zeleni revers za izložbe;
 • plavi revers za povez publikacija;
 • roze revers za rad duži od 5 dana popunjava rukovodilac Odeljenja.

Član 15.

Van Biblioteke se ne izdaje:
 • stara i retka knjiga ( izdanja do 1920 godine );
 • publikacije štampane za vreme drugog svetskog rata ( 1939-1945 ) rukopisna knjiga;
 • rukopisna i arhivska građa;
 • periodične publikacije ( novine, časopisi i slično );
 • publikacije iz posebnih biblioteka-legata;
 • rukopisne doktorske disertacije i magistarski radovi i specijalistički radovi,    
 • opšta informativna dela ( bibliografije, enciklopedije, leksikoni, rečnici i slično );
 • kartografske publikacije;
 • bibliofilska, jubilarna i druga značajna izdanja;
 • dela sa reprodukcijama umetničkih slika i crteža, kao i luksuzna izdanja sa ilustracijama;
 • fotodokumenta, mikrofilmovi i mikrofiše;
 • muzikalije;
 • plakate, oglasi i slično;
 • oštećene i trošne publikacije;
 • publikacije sa nepovezanim prilozima i
 • publikacije dobijene međubibliotečkom pozajmicom.

Član 16.

Samo u izuzetno opravdanim slučajevima direktor  Biblioteke može odobriti pozajmicu bibliotečkog fonda iz predhodnog člana i van Biblioteke.

Član 17.

Pre ulaska u čitaonice, korisnik je dužan da na garderobi preda svoju člansku kartu i stvari ( tašnu, torbu, paket ), kako bi dobio broj sedišta u određenoj čitaonici.
Unošenje svojih publikacija i beleški u čitaonice korisnik je dužan da prijavi nadzorniku u čitaonici.
U čitaonice je zabranjeno unošenje hrane i pića.

Član 18.

Publikaciju traženu putem reversa korisnik dobija od dežurnog radnika u čitaonici, kome predaje ličnu kartu.
Korišćenje priručnika koji se nalaze u čitaonici korisnik prijavljuje dežurnom radniku radi evidentiranja u posebnoj knjizi evidencija korišćenja priručnika.

Član 19.

Kad izlazi iz čitaonice, korisniku se pri predaji knjiga iz fonda Biblioteke vraća lična karta.
Broj sedišta korisnik predaje na garderobi gde mu se vraća članska karta i stvari koje je predao na čuvanje.

Član 20.

U prostorijama Biblioteke, a naročito u čitaonicama mora vladati red i tišina.
Dežurni zaposleni ima pravo da opomene korisnika zbog narušavanja reda i tišine u čitaonici i drugim prostorijama Biblioteke.
Obavezno je isključivanje mobilnih telefona pri ulasku u zgradu Biblioteke.

Član 21.

Ako korisnik odsustvuje iz čitaonoce duže od jednog sata dežurni zaposleni  ima pravo da njegovo sedište ustupi drugom korisniku.

Član 22.

U Studentskoj čitaonici knjiga se može zadržati najduže mesec dana. Ako se ne koristi 5 dana uzastopno, vraća se u magacin.
U Profesorskoj čitaonici knjiga se može zadržati najduže 3 meseca, ako se ne koristi 10 dana uzastopno knjiga se vraća u magacin.

Član 23.

Profesorska čitaonica namenjena je nastavnicima i saradnicima univerziteta i naučnim i kulturnim radnicima.
Čitaonicu koriste, pored pomenutih, i svi oni koji čitaju trezorske publikacije i doktorske disertacije.

Član 24.

Korisnici Biblioteke mogu dobiti na korišćenje istovremeno sledeći broj publikacija:
 • univerzitetski nastavnici i saradnici do 10 publikacija u čitaonicama i 10 van Biblioteke;
 • doktorandi, postdiplomci, naučni i kulturni radnici van univerziteta do 5 publikacija u čitaonicama i do 5 van Biblioteke;
 • studenti i ostali članovi do 3 publikacije u čitaonicama i 2 van Biblioteke;
 • učenici završnog razreda srednjih škola do 3 knjige u čitaonicama Biblioteke.
 • lica kojima Beograd nije stalno mesto boravka i ne rade i ne studiraju u njemu, fond mogu koristiti samo u Biblioteci
 • Zaposleni u Biblioteci do 10 publikacija van Biblioteke

Član 25.

Ustanove i preduzeća kao kolektivni članovi mogu istovremeno pozajmiti van Biblioteke do 5 publikacija, koje preuzima ovlašćeno lice, a na osnovu članske karte mogu pojedinačno koristiti do 5 publikacija u čitaonicama Biblioteke.

Član 26.

Na pismeni zahtev, Biblioteka može pozajmiti ustanovama i veći broj publikacija istovremeno kad su u pitanju neki projekti, izložbe i slično, po odobrenju direktora Biblioteke uz obavezni pisani ugovor u kome se utvrđuju pravila i vreme pozajmice. Uz ugovor se obavezno prilaže polisa osiguranja.

Član 27.

Prilikom korišćenja bibliotečkog fonda van Biblioteke, korisnici su dužni da se pridržavaju utvrđenih rokova za vraćanje i to:
 • univerzitetski nastavnici, doktorandi i naučni radnici i kulturni radnici - do 90 dana
 • postdiplomci - do 60 dana
 • studenti, uz ostavljanje indeksa - do 30 dana
 • ustanove i preduzeća i ostali članovi - do  30 dana
 • zaposleni u  Biblioteci - do 90 dana
Ovi rokovi se mogu produžiti uz odobrenje rukovodioca Odeljenja za čuvanje i korišćenje bibliotečkog materijala.

Član 28.

Zaposleni u  Biblioteci koji rade na izdavanju bibliotečkog fonda dužni su da korisnika upoznaju sa rokom korišćenja i obavezom pažljivog rukovanja pozajmljenom publikacijom.

Član 29.

Korisnik je dužan da pregleda publikacije prilikom prijema i da prijavi eventualna oštećenja radniku koji izdaje publikacije, jer u protivnom snosi odgovornost za oštećenje.
Prijavljeno oštećenje unosi se na revers korisnika.

Član 30.

Korisnici lično podižu i vraćaju publikacije i lično podižu indeks i druga dokumenta.
U slučaju potrebe, studentu se privremeno vraća indeks, a pozajmljene publikacije mu se čuvaju do 3 dana.

Član 31.

Sa knjigama korisnik mora pažljivo rukovati i čuvati ih od svakog oštećenja. Zabranjeno je podvlačiti tekst i pisati po marginama.

Član 32.

U slučaju da korisnik ošteti ili izgubi knjigu mora je zameniti novim primerkom istog izdanja. Ako knjigu ne može nabaviti i zameniti, dužan je da plati odštetu prema proceni komisije Biblioteke.
Naplaćuje se trostruka vrednost procenjene knjige.
Dok se publikacija ne zameni ili naplati odšteta, korisnik gubi pravo korišćenja Biblioteke.

Član 33.

Korisnici su dužni da vrate Biblioteci publikacije u utvrđenom roku.
Ako korisnik ne vrati publikacije u utvrđenom roku, dužan je da plati penale prema cenovniku Biblioteke za svaki dan prekoračenja, posebno za svaku pojedinačnu publikaciju.

Član 34.

Po isteku roka na koji je publikacija pozajmljena a nije vraćena niti je rok produžen, Biblioteka će povesti potreban postupak za vraćanje pozajmljene publikacije.
Postupak započinje pismenom opomenom. Ako korisnik ni posle 3 opomene ne vrati pozajmljene publikacije, Biblioteka će pokrenuti sudski postupak.
Svi troškovi oko postupka za vraćanje pozajmljene publikacije idu na teret korisnika.

Član 35.

Dok se vodi postupak za vraćanje pozajmljenih publikacija, korisnik gubi pravo na korišćenje Biblioteke.

Član 36.

Stara i retka knjiga može se koristiti samo u Profesorskoj čitaonici i u čitaonici Odeljenja retkosti ( Trezoru ).
Rukopisne knjige, rukopisna i arhivska građa, najstarije štampane knjige, stare karte, atlasi, unikati i posebne retkosti mogu se koristiti samo u čitaonici Trezora.
U čitaonici Trezora koriste se svi primerci knjiga, ili periodike, koji se, po oceni odgovornog radnika u Trezoru ne mogu iznositi van Odeljenja ( veoma značajna i retka izdanja, oštećeni primerci, nepovezane novine, luksuzna izdanja i sl.).

Član 37.

Izuzetno u cilju naučnog i stručnog istraživanja, objavljivanja, ili izlaganja na značajnim izložbama, može se odobriti pozajmljivanje starog i retkog fonda van Biblioteke, ali samo po odobrenju direktora.

Član 38.

U izuzetnim slučajevima može se odobriti iznošenje trezorskog fonda radi fotokopiranja, mikrofilmovanja, ili skeniranja ali samo uz pratnju zaposlenog u  Biblioteci  koga ovlasti  direktor.

Član 39.

Celokupno korišćenje trezorskog fonda evidentira se u posebnim knjigama evidencije.

Član 40.

Publikacije dobijene putem međubibliotečke pozajmice koriste se samo u Profesorskoj čitaonici Biblioteke.
Nadzornik u Profesorskoj čitaonici dužan je da uredno vodi evidenciju o pozajmljenim publikacijama i da poštuje utvrđene rokove vraćanja.

Član 41.

Korisnik podnosi pismeni zahtev za međubibliotečku pozajmicu u kome je dužan da navede broj članske karte i što potpunije bibliografske podatke o traženoj publikaciji.

Član 42.

Biblioteka naplaćuje sledeće usluge:
 • specijalizovane informacije iz baza podataka;
 • troškove međubibliotečke pozajmice;
 • kopiranje na kseroks aparatu;
 • skeniranje, i
 • korišćenje interneta duže od 30 minuta.
Odluku o visini cene usluga Biblioteke donosi Upravni odbor Biblioteke.

Član 43.

Na kseroks aparatu ne može se kopirati sledeći bibliotečki fond
 • rukopisne knjige, inkunabule i srbulje;
 • novine i listovi ( povezani )
 • retkosti novinskog formata ( atlasi i slično );
 • oštećen i trošan bibliotečki fond.

Član 44.

Rukopisna i arhivska građa se može kopirati samo uz odobrenje direktora Biblioteke, ili rukovodioca Odeljenja retkosti.

Član 45.

U slučaju ozbiljnog kršenja ovog Pravilnika  direktor Biblioteke može korisniku oduzeti člansku kartu.

Član 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Biblioteke.

Član 47.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika iz 1996. godine.

Član 48.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku kao za njegovo donošenje.