Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Statut

IZMENE I DOPUNE


Na osnovu Zakona o javnim službama (Sl. gl. Srbije br. 42/91), člana 3 stav 2 Zakona o Univerzitetu (Sl. gl. Srbije br. 21/2002), člana 29 Statuta Univerziteta u Beogradu i Zakona o bibliotečkoj delatnosti

(Sl. gl. Srbije br. 34/94), Upravni odbor Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu je na svojoj sednici od 07.04.2003. godine, doneo


STATUT UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "SVETOZAR MARKOVIĆ"


I OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Univerzitetska biblioteka " Svetozar Marković " (u daljem tekstu – Biblioteka) je bibliotečki, informaciono-dokumentacioni i referalni centar Univerziteta u Beogradu.

Osnivač Biblioteke je Univerzitet u Beogradu.

Član 2.

Univerzitetska biblioteka je matična za univerzitetske biblioteke i biblioteke fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, i za specijalne biblioteke u sastavu naučnih ustanova prema Rešenju o određivanju biblioteka koje obavljaju matičnu funkciju u bibliotečkoj delatnosti.

Biblioteka je sedište Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji.

Član 3.

Naziv Biblioteke je Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u Beogradu.

Sedište Biblioteke je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.71.

Član 4.

Biblioteka ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i Statutom.

Član 5.

Biblioteku prema trećim licima zastupa direktor Biblioteke, ili lice koje direktor ovlasti. Prilikom davanja ovlašćenja direktor određuje sadržaj, obim i vreme trajanja ovlašćenja.

Ukoliko se ovlašćenje daje za period duži od 3 meseca, potrebna je saglasnost Upravnog odbora Biblioteke.

Član 6.

Biblioteka ima svoj pečat na kome je ispisan i naziv i ucrtan amblem Biblioteke.

Pečat sadrži tekst: Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković".

Amblem predstavlja otvorenu knjigu u kojoj je stilizovana zgrada Biblioteke.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 3 cm.

Član 7.

Dan Biblioteke je 24. maj, Dan slovenskih prosvetitelja Sv. Ćirila i Metodija.

Član 8.

U pravnom prometu Biblioteka istupa samostalno, a za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaže (potpuna odgovornost p.o.).

Biblioteka je registrovana kod Trgovinskog suda u Beogradu.

Delatnosti Biblioteke su:

 • Delatnost biblioteka 92511
 • Spoljna trgovina 070320
 • Zaštita kulturnih dobara i drugih znamenitosti 92522
 • Istraživanje i razvoj u humanističkim naukama 73202
 • Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim naukama 73109
 • Ostala izdavačka delatnost 22150
 • Štampanje na drugom mestu napomenuto 22220
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja 74130
 • Izgradnja baza podataka 71400
 • Trgovina na malo knjigama, pisaćim materijalom 52470
 • Delatnost arhiva 92512
 • Izrada kompjuterskih programa 72200
 • Obrada podataka 72300
 • Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacuja 22110
 • Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja 22130
 • Knjigovezački i završni radovi 22230
 • Trgovina na malo polovnim knjigama 52500
 • Usluge umnožavanja i izrade kopija 110909


II DELATNOST BIBLIOTEKE


Član 9.

U okviru osnovne delatnosti, Biblioteka:

 • Preko svojih fondova i baza podataka doprinosi odvijanju visokoškolske nastave, naučno-istraživačkog rada i obrazovanja studenata;
 • obavlja matičnu funkciju;
 • obavlja funkciju koordinatora bibliotečke mreže univerziteta u sistemu naučno-tehnoloških informacija Srbije i informacionog sistema Univerziteta;
 • prati tekuću domaću i stranu izdavačku produkciju i nabavlja literaturu u skladu sa potrebama nastavnog i naučnog rada na Univerzitetu;
 • kompletira ranije nabavljene značajne serije, kao i pojedinačne publikacije, zbirke rukopisa, starih i retkih knjiga i časopisa;
 • kao depozitna biblioteka, prima rukopisne i štampane doktorske disertacije odbranjene na univerzitetima u Srbiji, strane doktorske disertacije i predstavlja referalni centar za doktorske disertacije;
 • razmenjuje publikacije sa bibliotekama i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju kompletiranja fondova i širenja znanja o našoj kulturi i nauci;
 • daje na korišćenje bibliotečku građu;
 • obrađuje bibliotečku građu, izrađuje javne kataloge i formira baze podataka o svojim fondovima;
 • čuva celokupnu bibliotečku građu i preduzima mere njene zaštite;
 • posebno čuva i zaštićuje bibliotečku građu sa svojstvima kulturnog dobra, shodno odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara;
 • obavlja referalnu delatnost i funkciju centra za naučne i tehnološke informacije Univerziteta u Beogradu;
 • prikuplja i omogućava korišćenja domaćih i stranih baza podataka i pruža naučne informacije;
 • obavlja istraživanja u oblasti bibliotečke informacione delatnosti;
 • izrađuje bibliografiju radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu;
 • izrađuje bibliografiju doktorskih disertacija odbranjenih u Srbiji;
 • izrađuje bibliografije, biltene prinovljenih publikacija i druge publikacije informativnog karaktera;
 • izdaje štampane kataloge pojedinih delova bibliotečkih građa;
 • objavljuje rukopise i drugu bibliotečku građu radi upoznavanja javnosti sa svojim fondovima;
 • objavljuje fototipska izdanja publikacija;
 • objavljuje naučno-istraživačke i stručne radove iz oblasti bibliotekarstva, informatike i drugih naučnih oblasti;
 • organizuje naučne i stručne skupove, izložbe, akademske večeri i slične manifestacije u skladu sa programima posebnih obrazovnih, naučnih i kulturnih aktivnosti Biblioteke;
 • održava i razvija saradnju sa bibliotekama, univerzitetima i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu, preko razmene i pozajmice publikacija, pružanja naučnih informacija i drugih vidova saradnje;
 • održava i razvija međunarodnu saradnju u skladu sa međunarodnim ugovorima;
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

Član 10.

U okviru matične delatnosti, Biblioteka:

 • prati i proučava stanje, potrebe i uslove rada u bibliotečkoj delatnosti i predlaže mere za njihovo unapređenje;
 • pruža stručnu pomoć u obavljanju bibliotečke delatnosti;
 • održava bazu podataka o organizacijama koje obavljaju bibliotečku delatnost;
 • organizuje stalno stručno usavršavanje kadrova za obavljanje bibliotečkih delatnosti;
 • koordinira nabavku publikacija na Univerzitetu u Beogradu;
 • vodi centralni, odnosno uzajamni katalog i bazu podataka o fondovima visokoškolskih biblioteka u Srbiji;
 • vrši nadzor nad stručnim radom organizacija koje obavljaju bibliotečku delatnost;
 • koordinira rad i obavlja stručne poslove biblioteka za koje je matična;
 • učestvuje u uređivanju i distribuciji časopisa Infoteka.

Član 11.

Biblioteka učestvuje u realizaciji nastavnog plana i programa visokog obrazovanja. U Biblioteci se obavlja praktična nastava za studente Filološkog fakulteta u Beogradu – smer za bibliotekarstvo. Praktičnu nastavu izvode stručnjaci Biblioteke prema nastavnom planu i programu.

Biblioteka sprovodi obuku studenata završnih godina studija i poslediplomaca putem kurseva koji obuhvataju predavanja i vežbe radi uvođenja u korišćenje izvora naučnih informacija.

U Biblioteci se obavlja i stručna obuka bibliotečkih radnika.

Član 12.

Biblioteka obavlja izdavačku, reprografsku, štamparsku, knjigovezačku i druge tehničke delatnosti.


III UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA BIBLIOTEKE


Član 13.

Biblioteka obavlja svoju delatnost preko organizacionih jedinica.

Organizacione jedinice su odeljenja.

Član 14.

Funkcije, broj i sastav organizacionih jedinica su regulisane Opštim aktom (Pravilnikom) o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Biblioteci.

Član 15.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta određuju se poslovi svakog zaposlenog u Biblioteci.

Član 16.

U skladu sa programom i razvojem delatnosti, u Biblioteci se mogu organizovati nove organizacione jedinice, na predlog direktora ili Stručnog veća, odnosno vršiti spajanje, podela ili ukidanje postojećih.

Član 17.

Radom organizacionih jedinica neposredno rukovode rukovodioci organizacionih jedinica.

Za svoj rad oni su odgovorni direktoru Biblioteke.


IV PLANjIRANjE RADA I RAZVOJA


Član 18.

Upravni odbor Biblioteke donosi godišnje i dugoročne planove rada i razvoja. Direktor Biblioteke donosi operativne planove za kraće periode.

Član 19.

Plan, odnosno program razvoja Biblioteke sadrži: ciljeve i politiku razvoja, obim i kvalitet poslova, način obezbeđenja sredstava za tekuće poslovanje i razvoj, sticanje i raspoređivanje dohodka, stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, rešavanje pitanja standarda zaposlenih, obaveze prema drugim pravnim licima, obezbeđenje materijalnih i drugih rezervi, obezbeđivanje zaštite i unapređenje životne sredine i obezbeđivanje propisanih uslova rada za zaposlene.

Član 20.

Biblioteka podnosi Savetu Univerziteta u Beogradu godišnji plan rada i izveštaj o radu.


V UPRAVLjANjE BIBLIOTEKOM


Član 21.

Upravu Biblioteke čine Upravni odbor i direktor Biblioteke. Stručni organ Biblioteke je Stručno veće.

Član 22.

Poslovodni organ Biblioteke je direktor Biblioteke.

Član 23.

Direktora Biblioteke, na predlog Upravnog odbora Biblioteke, imenuje i razrešava Savet Univerziteta u Beogradu.

Član 24.

Za direktora Biblioteke može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće uslove:

 1. Da je profesor univerziteta, ili doktor nauka, ili istaknuti radnik u oblasti kulture, bibliotekarstva ili nauke.
 2. Da poznaje poslove i probleme bibliotečko-informacione delatnosti.

Mandat direktora Biblioteke traje 4 godine.

Direktor Biblioteke može biti razrešen dužnosti, pre isteka mandata, po istom postupku kako je i biran, u skladu sa zakonom.

Član 25.

Direktor Biblioteke:

 1. organizuje i vodi poslovanje Biblioteke;
 2. odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke;
 3. predlaže poslovnu politiku, program razvoja i plan rada i preuzima mere za njihovo sprovođenje;
 4. sprovodi odluke i zaključke Upravnog odbora biblioteke;
 5. zaključuje ugovore u ime Biblioteke;
 6. podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Biblioteke;
 7. obaveštava zaposlene o važnim odlukama iz svog domena rada;
 8. imenuje i razrešava rukovodioce organizacionih jedinica;
 9. utvrđuje unutrašnju organizaciju Biblioteke;
 10. donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji
 11. radnih mesta i odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na određena radana mesta;
 12. imenuje i razrešava komisije;
 13. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa;
 14. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u skladu sa zakonom;
 15. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima;

Član 26.

Direktoru Biblioteke u radu pomaže Kolegijum koji sačinjavaju rukovodioci odeljenja.

Radi razmatranja i davanja mišljenja o pitanjima iz svog delokruga direktor Biblioteke može da formira posebna stručna tela.

Član 27.

Upravni odbor Biblioteke raspisuje konkurs za izbor direktora najmanje 3 meseca pre isteka njegovog mandata.

Postupak predlaganja kandidata za direktora sprovodi Upravni odbor Biblioteke i sadrži sledeće radnje:

 1. evidentiranje prispelih prijava kandidata;
 2. odbacivanje neblagovremenih i nepotpunih prijava kandidata;
 3. utvrđivanje predloga za direktora tajnim glasanjem;

Član 28.

Upravni odbor Biblioteke imenuje i razrešava Univerzitet u Beogradu, kao osnivač Biblioteke. Upravni odbor Biblioteke ima 5 članova.

U sastav Upravnog odbora Biblioteke ulaze 3 člana iz reda profesora Univerziteta i 2 člana iz reda zaposlenih u Biblioteci. Članove Upravnog odbora iz reda zaposlenih predlažu zaposleni u Biblioteci tajnim glasanjem. Upravni odbor Biblioteke na prvoj sednici bira iz svog sastava predsednika i zamenika predsednika.

Mandat članova Upravnog odbora Biblioteke traje 4 godine.

Član Upravnog odbora može, pre isteka mandata, biti opozvan po istom postupku kako je i izabran, u skladu sa zakonom.

Član 29.

Upravni odbor Biblioteke:

 1. donosi Statut Biblioteke;
 2. odlučuje o opštim pitanjima u poslovanju Biblioteke;
 3. usvaja izveštaj o radu i godišnji obračun;
 4. donosi Program rada Biblioteke;
 5. predlaže Savetu Univerziteta kandidata za direktora Biblioteke;
 6. utvrđuje normative i standarde rada u Biblioteci, na predlog Stručnog veća;
 7. odlučuje o korišćenju i raspodeli sredstava;
 8. donosi opšte akte;
 9. obavlja i druge poslove predviđene Aktom o osnovanju i Statutom Biblioteke.

Upravni odbor Biblioteke donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, a o tački 6. tajnim glasanjem.


VI STRUČNO VEĆE BIBLIOTEKE


Član 30.

Članovi Stručnog veća su, pored direktora Biblioteke, bibliotekari i knjižničari.

Predsednik Stručog veća je po funkciji direktor Biblioteke. Sednici stručnog veća mogu da prisustvuju i drugi zaposleni u Biblioteci iz čijeg domena rada je pitanje koje se razmatra na Stručnom veću. Na sednicama Stručnog veća se vodi zapisnik.

Stručno veće:

 1. utvrđuje predlog Statuta Biblioteke;
 2. predlaže normative i standarde rada u Biblioteci;
 3. donosi zaključke i daje mišljenja o pitanjima vezanim za stručni rad Biblioteke;

O pitanjima iz svoje nadležnosti, Stručno veće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

O sprovođenju zaključka Stručnog veća stara se direktor Biblioteke.

Stručno veće donosi Poslovnik o svom radu.


VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 31.

Na izmene i dopune ovog Statuta primenjuje se postupak propisan za njegovo donošenje.

Član 32.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Biblioteke br. 01-294/1 od 08.04.1996. godine.

Član 33.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Biblioteke.


Predsednik Upravnog odbora

Prof. Dr Ljubomir Maksimović