Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

СТРУЧНА ЗВАЊА У ВИСОКОШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Комисија за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" разматра пријаве кандидата из високошколских установа у Србији и на основу њих утврђује предлог који прослеђује Републичкој комисији за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  (Народна библиотека Србије).
Заинтересовани кандидати би требало да, пре подношења пријаве, погледају документа у прилогу, најпре Правилник са Бодовном листом, а потом и одредбе Закона. За све додатне информације, могу да се обрате колегама из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Контакт и информације
Наташа Дакић, председник Kомисије
011/3370-211
dakic@unilib.bg.ac.rs


Oја Кринуловић,секретар
okrinulovic@unilib.bg.ac.rs
 
Документи

Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. глaсник РС, бр. 52/11)
Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 22/13)

Докуметација коју кандидат треба да приложи

  • - Захтев за стицање вишег стручног звања у библиотечко-информационој делатности
  • - Фотокопија дипломе о стеченом образовању
  • - Фотокопија уверења о положеном стручном  испиту
  • - Биографијa (Шта треба да садржи CV)
  • - Бодовнa листa објављених стручних радова из области библиотекарства и информационих наука и других стручних активности утврђена Правилником о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности
  • - Оригинали или копије радова
  • - Потврдa о дужини радног стажа у библиотечко-информационој делатности коју издаје установа у којој је кандидат запослен
  •  - Доказ о познавању информационо-комуникационе технологије (ECDL или друге потврде и сертификати о познавању рада на рачунару, лиценца за рад у електронским информационим изворима и базама података и слично)
  • - Препорука  руководиоца  установе у којој су анализирани и оцењени стручност, квалитет и радни учинак  кандидата

Остале информације
Подаци за уплату