Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

СТРУЧНА ЗВАЊА У ВИСОКОШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА

Комисија за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" разматра пријаве кандидата из високошколских установа у Србији и на основу њих утврђује предлог који прослеђује Републичкој комисији за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности  (Народна библиотека Србије).
Заинтересовани кандидати би требало да, пре подношења пријаве, погледају документа у прилогу, најпре Правилник са Бодовном листом, а потом и одредбе Закона. За све додатне информације, могу да се обрате колегама из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.

Контакт и информације
Наташа Дакић, председник Kомисије
011/3370-211
dakic@unilib.bg.ac.rs


Oја Кринуловић,секретар
okrinulovic@unilib.bg.ac.rs
 
Документи

Закон о библиотечко-информационој делатности (Сл. глaсник РС, бр. 52/11)
Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 22/13)

Докуметација коју кандидат треба да приложи

  • - Захтев за стицање вишег стручног звања у библиотечко-информационој делатности
  • - Фотокопија дипломе о стеченом образовању
  • - Фотокопија уверења о положеном стручном  испиту
  • - Биографијa (Шта треба да садржи CV)
  • - Бодовнa листa објављених стручних радова из области библиотекарства и информационих наука и других стручних активности утврђена Правилником о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности
  • - Оригинали или копије радова
  • - Потврдa о дужини радног стажа у библиотечко-информационој делатности коју издаје установа у којој је кандидат запослен
  •  - Доказ о познавању информационо-комуникационе технологије (ECDL или друге потврде и сертификати о познавању рада на рачунару, лиценца за рад у електронским информационим изворима и базама података и слично)
  • - Препорука  руководиоца  установе у којој су анализирани и оцењени стручност, квалитет и радни учинак  кандидата

Остале информације
Подаци за уплату