Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Техниолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду

 

1951. година

STALLER, ANTON
О стабилности нитрираних смеша специјално реакцијске смеше хексаметилентетрамин азотна киселина.
136, 2, 12 листова.

1952. година

БАСТИЋ, БОРИВОЈЕ Л.
Прилог познавању хинолинске и цинхомеронске киселине.
2, 50, 2 стр.

РАДОСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Дејство метала на азотну киселину.
4, 121, 2 стр.

1954. година

ЦАНИЋ, ВЕЛИМИР Д.
Прилог познавању пиридин монокарбонских киселина и неких њихових дериватa.
4, 95, 3 стр.

1955. година

АЉАНЧИЋ, ЈЕРКО
Киселинска својства хидратисаних и комплесованих јона бакра, алуминијума и гвожђа.
4, 102 стр.

ЛИЛЕР, МИЛИЦА
Вискозитет и електрична проводљивост бинарних течних смеша сумпорне и фосфорне киселине са органским кисеоничним једињењима.
1 св. (разл. паг.)

ШУШИЋ, СЛОБОДАН К.
Студија о квантитативном одређивању и растављању вишевалентних катјонова од бивалентних с особитим обзиром на фосфат – јон и његово квантитативно одређивање.
2, II, 114 стр.

1956. година

БАЈАЛОВИЋ, ИВАН Ђ.
Међуелектроде у електричном пољу сила.
90 стр.

ГОЛУБОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ Б.
Кондензације ароматских монобазних и двобазних киселина и њихових деривата са ароматским о-диаминима.
3, 82, 3 стр.

МЛАДЕНОВИЋ, СРЕТЕН
Кулометриска титрација: ацидометрија, посредна титрација, јодометрија, феријодометрија и перманганатометрија.
4, 166, 1 лист.

СЕНИЋ, РАДОМИР
Студија сесквитерпена етерског уља биљке Cyperus rotundus L.
1, 109 стр.

ТАДИЋ, ЖИВОРАД Д.
Студија реакције анхидрида и имида хинолинске киселине са аминима.
3, 101 стр.

КОНЧАР-ЂУРЂЕВИЋ, СЛОБОДАН
Аналогија између динамичке апсорпције и конвективног преношења топлоте.

1958. година

ПУТАНОВ, ПАУЛА С.
Потенциометриско испитивање течних система.
III, 143 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ОСТОЈА К.
Испитивање утицаја супституената у фенилном језгру на ток реакције Beckmann-овог премештања ароматичних кетоксима.
4, 95 стр.

1960. година

РАНЧИЋ, ДУШАН
Рефрактометрија бинарних система као метод физичко-хемијске анализе.
68, 14, 4 листа.

1961. година

ДРАГОЈЕВИЋ, МИЛОСАВ Д.
Активност каталитичке масе у директној синтези метилхлорсилана.
5, 155, 10 стр.

ПЕРГАЛ, МИРОСЛАВ
Синтеза и реакције неких 2,6 дисупституираних пиридина. Синтеза и реакције N-супституираних имида D, l (+) јабучне и малеинске киселине.
3, 95 стр.

СТОЈАДИНОВИЋ, СТОЈАНКА
Утицај клинкера на структуру и особине грађевинског гипса.
5, 200 стр.

СТОЈКОВИЋ, ДАРИНКА Ј.
Кулометриска металометрија.
5, 178, 13 стр.

1962. година

ВАЛЧИЋ, АНДРЕЈА В.
Нова метода за добијање монокристала са сталном концетрацијом примесе.
1 св. (разл. паг.)

МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИЛИЦА
Нова сазнања о природи лабилности L-аскорбинске и L-дехидроаскорбинске киселине.
5, 88 стр.

РИСТИЋ, МОМЧИЛО
Реакција у чврстом стању Al-TiO2.
3, 3, III, 156 стр.

СТЕВАНЧЕВИЋ, ДУШАН Б.
1-фенилтетразол-5-тиол као нови аналитички реагенс.
3, 118 стр.

1963. година

ЈОВАНОВИЋ, МИЛУТИН А.
Проучавање излуживања натријума водом из Na-Ca-силикатног стакла и оплемењивање површине.
3, III. 139 листова.

ШАПЕР, РАДОМИР П.
Прилог познавању конституције пиридинкарбонских, пиразинкарбонских и имидазолкарбонских киселина на основу проучавања њихових ултраљубичастих апсорпционих спектара.
4, 89, 36 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, ВЕРА Ч.
Микроелементи у пепелима домаћих угљева.
6, V, 295 листова.

1964. година

ВУЧУРОВИЋ, ДУШАН М.
Прилог хидрометалуршком проучавању екстракције никла из југословенских силикатних железних руда са малим садржајем никла.
1, 2, 8, 342 листа.

ЂУРКОВИЋ, БРАТИМИР Б.
Електролитичко хидрирање германијума као поступак за добијање чистог метала.
4, III, 164, 27 листова.

ИСАКОВСКИ, СЛОБОДАН
Проучавање утицаја туфа и згуре на механичке особине портланд цемента.
216 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ДУШАН С.
Ортокинетичка флокулација код суспензоидних система.
6, 175 листова.

ЈОВАНОВИЋ, РАДМИЛА
Прилог проучавању преношења масе при бојењу текстилних влакана у ултразвучном пољу.
7, 186 листова.

КОСТИЋ, ЕМИЛИЈА
Кинетика синтеровања уранијумдиоксида.
IV, 242 листа.

ПЕТРОВИЋ-РАЈКОВИЋ, ВЕРИЦА
Анализа утицаја седиментације у примерцима за рендгенску дифракциону анализу праха на вредност односа дифрактованих интензитета мерених компонената и предлог нове рачунске методе за квантитативну обраду резултата.
11, 119, 45 листова.

1965. година

АЛИЋ, ВОЈИСЛАВ
Критички осврт на методе прорачуна кула за хлађење воде природним и принудним струјањем атмосферског ваздуха, на основу експерименталног проучавања рада реализованих објеката.
9, 184, XVIII листова.

БОДРАЖИЋ, ДРАГОЉУБ
Утицај молибдена и никла на хабање алуминијум бронзе.
5, 113 листова.

ВЕЛИЧКОВИЋ, ЈОВАН Л.
Одређивање расподеле воде у оцеђеној биомаси Saccharomyces cerevisiae.
V, 185 листова.

ДРАГОВИЋ БОЖОВИЋ, ВЕСНА
Модификација Габриелове синтезе амина.
108, 13 листова

ДРАЖИЋ, ДРАГУТИН М.
Кинетика електрохемијског таложења гвожђа у киселим растворима.
8, 231 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ЈОВАН А.
Виши 1,4-di-n-алкилбензоли квантитативно праћење њихове реакције са 15% олеумом.
5, 88, 6 листова.

КИШ, ШАНДОР
Реакције у чврстом стању уранијумових оксида са металима.
V, 201 лист.

МИРКОВИЋ, ЦВИЈАН Ј.
Механизам утицаја осигурача језгра на микро и макро хомогеност одливака од сивог лива.
4, 180, 106 листова.

МИТРОВИЋ, МИЛАН
Испитивање преношења масе при адсорпцији и преноса топлоте у осцилаторним системима.
2, 144, 39, 37 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР З.
Одређивање карактеристика фазних трансформација у легурама система U-Nb са ниским процентом легирајућег елемента.
III, 98, 3, 81 лист.

МИХАЈЛОВИЋ, ДРАГИЦА В.
Испитивање пластичности метала и легура као метод за изучавање процеса у кристалној решетци метала.
1 св. (разл. паг.)

МИШИЋ-ВУКОВИЋ, МИЛИЦА
Прилог познавању Н-оксипиридинкарбонских киселина на основу проучавања њихове реакције са дифенилдиазометаном.
3, 143 листа.

МУШКАТИРОВИЋ, МИЛАН Д.
Прилог познавању пиридинкарбонских киселина на основу проучавања њихове реакције са дифенилдиазометаном.
3, 91, 5 листова.

ПИЛЕТИЋ, МИРОСЛАВ В.
Прилог проучавању 2-пиридилбензотиазола и 2-пиридилбензоксазола.
6, II, 131 лист.

ПОПОВИЋ, ГОРДАНА
Пренос масе на тела простог геометријског облика у зависности од услова струјања.
47 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ДУШАН
Енергетска оцена контактног поступка производње сумпорне киселине преко биланса ексергије.
161, 16 листова.

РАДОЈКОВИЋ-ВЕЛИЧКОВИЋ, МИРЈАНА
Прилог познавању диазинкарбонских киселина на основу проучавања њихове реакције са дифенилдиазометаном.
2, II, 119 листова.

РЕКАЛИЋ, ВЛАДИМИР Ј.
Прилог познавању механизма стварања политионата при распадању тиосулфатјона.
180, 41 лист.

СТЕВАНОВИЋ, МОМЧИЛО М.
Радијационо оштећење ватросталних оксида Al2О3 и MgО.
2, III, 207 листова.

ТЕЦИЛАЗИЋ-СТЕВАНОВИЋ, МАРИЈА
Хидратација и феномени измене катјона код бијонских (Ca, K)-облика монтморинолита.
III, 187, VI листова.

ТОМОВИЋ, МИЛОШ Н.
Утицај кобалта и никла на својства хиперсилицијских легура алуминијума са освртом на структуру.
4, 161, 4 листа.

ТРКУЉА, СВЕТОЗАР
Адсорпција на непотпуно блокираним адсорбенсима из раствора.
239 листова.

ЧАВЧИЋ, ЕВА Ф.
Могућност примене нискотемпературске измењивачке дестилације на раздвајање стабилних изотопа.
2, IV, 179, 1 лист.

ЏОКИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прилог проучавању додецибилбензолсулфоната као помоћних средстава у обради текстилног материјала.
IV, 251 лист.

1966. година

ДРОБЊАК, ЂОРЂЕ В.
Механизам и кинетика алфа бета трансформације у уранијуму.
3, III, 133, 29 листова.

1967. година

ГАЛ, ОЛГА
Дејство јонизујућег зрачења на чврсту оксалну киселину и амонијум оксалат.
2, IV, 156 листова.

ДРАГАНИЋ, ЗОРИЦА
Механизми радиолизе неких водених раствора и утицај pH.
2, IV, 127 листова.

РАКИН, ПЕТАР М.
Кинетика анодне оксидације амонијака.
5, 232 листа.

1968. година

ДЕДИЈЕР, АЛЕКСАНДАР
Прилог проучавању механизма селективног растварања метала.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Кинетика синтеровања кристалних материјала.
1 св. (разл. паг.)

МАРКОВИЋ, ВИТОМИР
Нове могућности за рутинску примену водених раствора оксалне киселине у дозиометрији високих апсорбованих доза гама- и реакторског зрачења.
3, VI, 166, 28 листова.

МИЋИЋ, ОЛГА
Неке реакције слободних радикала у гама-радиолизи водених раствора.
2, III, 105 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, ИВАН Д.
Утицај карактеристичних особина полидисперзивних прахова уранијумоксида на процес синтеровања.
1 св. (разл. паг.)

1969. година

ВРАЧАР, РАЈКО Ж.
Прилог проучавању процеса оксидације пирита на повишеним температурама и притисцима у аутоклаву и могућности коришћења насталих продуката за истовремено лужење сиромашних, оксидних манганових руда.
3, III, 306 листова.

ЈОКСИМОВИЋ-ТЈАПКИН, СЛОБОДАНКА М.
Кинетика хетерогеног каталитичког разлагања концентрованих раствора водоникпероксида у неизотермским условима.
2, III, 205, 7 листова.

МИШКОВИЋ, БОРИВОЈЕ Д.
Прилог проучавању зависности отпора деформације легуре FeSi 3,2 од термомеханичких параметара врућег и хладног ваљања.
2, III, 173 листова.

МИШКОВИЋ, НАДЕЖДА М.
Прилог проучавању утицаја легирајућих елемената на пластичност цинкове превлаке топло поцинковане жице.
2, 198 листова.

ХЕРАК, РАЈНА М.
Кристалне структуре уранових оксида и механизам фазних прелаза код ових оксида.
1 св. (разл. паг.)

1970. година

ВУКАНОВИЋ, ДАМЈАНА
Прилог проучавању ефеката раздвајања хемијских елемената у плазми једносмерног лука.
2, II, II, 150 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, БОЈАН Д.
Примена Онсагеровог односа узајамности на изотермску тернерну дифузију у систему ацетон-бензол-циклохексан.
1 св. (разл. паг.)

ЂУРКОВИЋ, ДРАГИЦА Н.
Прилог проучавању процеса термичког разлагања хлорида волфрама и молибдена, као метода за добијање метала високог степена чистоће.
2, III, 212 листова.

ИЛИЋ, ИЛИЈА Б.
Прилог проучавању процеса хлоровања никлових једињења и могућности селективног хлоровања никла из никлоносних железних руда.
3, IV, 320 листова.

ЈАКШИЋ, МИЛАН М.
Теоријски основи и практична примена модификованог технолошког поступка за електролитичку производњу хлората.
11, 428 листова.

МИКИЈЕЉ, ВОЈИН Ђ.
Синтеровање уранијумдиоксида и могућност оптимизације неких основних процеса технолошког поступка.
X, 124 стр.

ПРИБИЋЕВИЋ, СВЕТОЗАР М.
Прилог развоју индустријског постројења за пречишћавање природних сланих вода у флуидизираном слоју талога.
1, 96, IV, 5, 70 листова.

1971. година

БРАНКОВИЋ, МАРИЦА М.
Кинетика процеса образовања графита и утицај његовог облика на линеарно скупљање сивог лива током хлађења у металним калупима.
1, 220, 7 листова.

ВИТОРОВИЋ, ОЛГА С.
Корозија амалгама цинка, кадмијума, олова и бизмута и могућност њеног коришћења за одређивање завршне тачке титрације.
6, 193, 17 листова.

ГАШИЋ, МИРОСЛАВ Ч.
Утицај додатака GeO2 на синтеровање MgO.
106 листова.

ДУНКИЋ, ГОЈКО
Електролитичко таложење легура никла из борфлуоридних електролита.
VII, 161 стр.

ЂУРИЋ, БРАНКО
Изучавање механизма и кинетике фазних трансформација у легурама урана са ниобијумом.
5, 96 листова.

ЈАНАЋКОВИЋ, ТОМА Ј.
Кинетика синтеровања ниобијумпентоксида.
V, 168 листова.

ЈЕЗДИЋ, ВОЈИСЛАВ В.
Студија диазинмонокарбонских киселина.
3, 142 листа.

КОСАНИЋ, МИРОСЛАВ М.
Реакције слободних радикала у воденим растворима халогенида.
2, III, 154 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, ВОЈИН М.
Утицај механичког режима хладног ваљања на динамичко опорављање OFHC бакра.
1, 2, 100 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ЂОРЂЕ И.
Микросегрегација у реалним условима очвршћавања.
5, 141 лист.

НЕНАДОВИЋ, МИЛИЦА Т.
Компаративне студије реакција неких слободних радикала у лакој и тешкој води.
2, III, 116 листова.

ПАЦОВИЋ, НИКОЛА
Прилог технологији добијања ванадијумоксида из белог муља - међупроизвода прераде боксита.
4, 136, 1 лист.

ПОПОВ, КОНСТАНТИН С.
Таложење метала у условима дифузионе контроле процеса.
IX, 161, 3 листа.

ТОЛИЋ, АЛЕКСАНДАР Ш.
Прорачунавање супротнострујних екстрактора са повратним мешањем примењујући концепт адитивности ступњева.
5, 145 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ДУШАН
Проучавање обликовања волфрамовог праха у високо порозне производе са праћењем понашања обликованих узорака током њиховог изотермског загревања.
5, 163, 1 лист.

ШЕПА, ДАРКО Б.
Електрохемијско реаговање кисеоника на натријум волфрамовим бронзама у киселим растворима.
XVII, 554 стр.

ШЕЋЕРОВ, МИЛЕТА Д.
Екстракција нитро-ароматских киселина и њихових комплекса са ураном и плутонијумом помоћу три-n-бутил фосфата.
3, VI, 5, 259 листова.

1972. година

БЛЕЧИЋ, СВЕТОЗАР Д.
Прилог утврђивању теоријских основа настајања ушица и течења метала при дубоком извлачењу лимова.
4, 209 листова.

БОШЧАК, ВЛАДИМИР
Математичко моделирање и дигитална симулација вентури скрабера.
10, 194, 6, листова.

ВУЈЧИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог испитивању карактеристика хемијских извора струје и посебно акумулатора никл-кадмијум.
2, V, 236 листова.

ДИЗДАР, ЗДЕНКО С.
Измена јона алкалних метала на синтетском зеолиту 4А из бинарних смеша вода - органски растварач.
4, 248, 3 листа.

ЈАНЧИЋ, МИОДРАГ Ђ.
Кинетика и механизам образовања силицида и германида магнезијума реактивном дифузијом.
4, 184 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ДАНКА Р.
Кинетика и проблеми механизма електрохемијских система Cd/Cd (II) и Sn(II)/Sn(IV).
253 стр.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, СВЕТЛАНА В.
Прилог проучавању утицаја неких структурно-морфолошких карактеристика целулозних влакана на процес њихове трансформације у влакнасти карбон.
7, 234 листова.

МУШИЦКИ, ДУШАН
Континуална кристализација из емулзије.
1 св. (разл. паг.)

СИНАДИНОВИЋ, ДРАГАН С.
Кинетика и механизам редукције молибдендисулфида водоником.
2, III, 185 листова.

СМИЉАНСКИ, СМИЉАНА П.
О модификацијама лигнин - угљенохидратног система буковог дрвета при хидротермичкој обради и о утицају ове обраде на допунско алкално третирање.
2, III, 141 лист.

ЦВИЈОВИЋ, СВЕТОМИР Д.
Испитивање дисконтинуалног концентрационог поља применом адсорпционе методе.
10, 175 листова.

1973. година

ВЕЉКОВИЋ, ВЕЉКО
Општи моделни псеудопотенцијал и његова примјена у теорији метала и интерметалних једињења.
1 св. (разл. паг.)

ВУКОВИЋ, ОЛГА Б.
Проучавање преноса масе на равне плоче адсорпционом методом.
4, VII, 207 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ВЕРА Љ.
Екстракција неких метала прелазне групе периодног система са дибутил-дитиофосфорном киселином.
10, 217, 1 лист.

ЗДАНСКИ, ФЕДОР К.
Механика фонтанско - флуидизованог слоја монодисперзне чврсте сфере – вода.
3, 125 листова.

КАДИЈА, ИГОР В.
Утицај мехурања на хидродинамику на ротирајућем диску са две прстен електроде.
130 листова.

ПЕТРОВИЋ, ВЛАДИМИР Ј.
Промена микроструктурних конституената током синтеровања неких поликристалних материјала.
1 св. (разл. паг.)

ПЕШИЋ, МИЛАН Б.
Проучавање реакције термалне деалкилације неких N-алкил деривата урацила.
3, 94 листа.

ТЕНЦ-ПОПОВИЋ, МИРЈАНА
Испитивање деполимеризације полисулфидних полимера раскидањем S-S везе дејством различитих нуклеофилних средстава.
2, II, 108 листова.

ХАЏИ ЈОРДАНОВ, СВЕТОМИР А.
Допринос познавању кинетике електрохемијског реаговања цинка у киселим растворима.
7, 157 стр.

1974. година

АЏИЋ, РАДОСЛАВ Р.
Спектро - електрохемијско истраживање адсорпције одређених анјона и катјона на злату.
3, IV, 105 листова.

ДОНИЋ, РАДМИЛА
Корекција формула за оцену базичности троске високе пећи која садржи баријум у циљу њене прераде.
3, 138 листова.

ДРАЖИЋ, ВЕРА Ј.
Кинетика електрооксидације нижих засићених алкохола на платини.
5, 232 листа.

ЈАКШИЋ, ДАНИЛО
Прилог проучавању утицаја притиска на промене у финој структури вуне.
3, IV, 225, 1 лист.

ЈОСИМОВИЋ, ЉУБИЦА
Радиоанализа сирћетне киселине.
III, 135 листова.

МАТИЋ-ДОБРОСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Цев за пражњење са цилиндричном катодом као ексцитациони извор у емисионој спектрометријској анализи.
III, 148 листова.

МИНИЋ, ДУШАН Ј.
Синтеза O-алкилS(2-диалкиламиноетил)-метан-тио-фосфоната, О-алкил-S/2-(диалкилметиламонио)етил- метилсулфато-метан-тиофосфоната и њихове особине.
VI, 264 листа.

СПАСОЈЕВИЋ, ДУШАН В.
Прилог познавању реолошке карактеристике феромагнетне суспензије у магнетном пољу.
IV, 213 листова.

ТАТИЋ-ЈАЊИЋ, ОЗРА Ж.
Прилог познавању електрохемијског и хемијског понашања арсена у процесу електролитичке рафинације бакра.
170, 8 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ЈОВАНКА М.
Утицај хемијског састава на хидродинамичке особине и непоремећене димензије кополимерног система поли-(stirol-Ko-di-N-alkilitakonata).
2, II, 211, 1 лист.

1975. година

MOHAMED, SHUSHTARIAN.
Radiation chemistry of aqueous solutions of acetonitrile and propionitrile.
V, 122 листа.

ВРХОВАЦ, ЉУБИЦА
Проучавање кинетике хетерогене хидролизе регенерисане целулозе.
5, 231 лист.

ВУЧУРОВИЋ, БОРИСЛАВА Д.
Испитивање могућности примене бизмутовог пара електрода за индикацију завршне тачке при титрацији киселина у неводеним растворима.
2, IV, 231 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ЂУРА
Кинетика и механизам електрохемијског реаговања цинка у алкалним растворима.
5, 74 листа.

МАМУЗИЋ, ИЛИЈА С.
Истраживање хомогености и особина легура гвожђе-угљик ултразвуком.
6, 164 листова.

МИТРОВИЋ, ЉУБИЦА М.
Испитивање сређености структуре делимично деградираних вулканизата природног каучука преко расподеле вредности прекидне чврстоће.
99 листова.

ПАВАСОВИЋ, ВЛАДЕТА Љ.
Хидродинамичка проучавања вибрационог екстрактора.
5, 175 листова.

ПОПОВИЋ, ЗВОНИМИР
Утицај хидродинамичких карактеристика течних метала и троски на рад неких металуршких пећи.
4, 91, 1 лист.

ПРОКИЋ, ДОБРИВОЈЕ Ж.
Решење неких проблема везаних за апсолутно мерење масе, запремине и густине.
2, IV, 157 листова.

ТАСИЋ, АЛЕКСАНДАР Ж.
Испитивање линеарности процеса изотермске дифузије у систему ацетон-бензол-циклохексан.
1 св. (разл. паг.)

ТРАЈКОВИЋ, РИСТА Б.
Прилог проучавању локације боје у памучном влакну електронском микроскопијом.
6, 163, 1 лист.

ХРАБАР, ПЕТАР Ј.
Утицај структурних промена вулканизата природног каучука на растур најчешће вредности прекидне чврстоће.
94 листа.

1976. година

АНТИЋ, МИЛАН С.
Кинетика дисоцијације и оксидације природних система сулфида бакра и железа.
5, 379 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ВЕРА Т.
Проучавање кинетике процеса и природе образованог чврстог продукта хидролизе алуминијумовог јона из сулфатних водених раствора при повишеним температурама.
7, 173 листа.

КНЕЖИЋ, ЛУКА В.
Пренос масе при реверзноосмотском сепарационом процесу.
2, XI, 284 листа.

ЉУБОЈЕВИЋ, РАДОВАН М.
Нека механичка својства композиционих материјала остварених макроармирањем сивог лива челичним језгрима.
2, II, 172 листа.

СТЕФАНОВИЋ, ВЛАДЕТА М.
Утицај металних и неметалних микрододатака на механизам и кинетику раног стадијума термичког таложења алуминијумских легура.
175 листова.

ЧИКАРА, ДЕЈАН М.
Утицај специјалних премаза и керамичких кошуљица за металне калупе на својства одливака од сивог лива.
6, 212 листова.

1977. година

АШАНИН, ПЕТРОНИЈЕ
Утицај промене температуре на оптичке карактеристике катадиоптричких система.
6, 144, 3 листа.

ВИДОЈЕВИЋ, НАДЕЖДА П.
Прилог испитивању утицаја хладне пластичне деформације на отпуштање нерђајућих хромних челика мартензитног типа.
4, VII, 157 листова.

ГАЛОГАЖА, ВЕСЕЛИНКА
Испитивање механизма и кинетике термичког разлагања натријумбикарбоната.
5, 166, 56 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЧЕДОМИР Н.
Утицај енергетских и материјалних фактора процеса на резултате топљења бакарних концентрата у пламеним пећима.
2, XI, 294 листа.

МАТИЈАШЕВИЋ, СЛОБОДАН М.
Изучавање појава феритних слојева на изливцима од сивог лива у зависности од састава метала и услова очвршћавања.
3, 2, 105, 6 листова.

НИКОЛИЋ, БРАНИСЛАВ Ж.
Истраживање механизма анодних процеса на платини у растворима перхлоратног и хлоратног јона на високим анодним потенцијалима.
7, 173 листа.

НОВАКОВИЋ, МИЛЕ К.
Проучавање реакција естерификације и реестерификације у присуству молекулских сита као катализатора.
102, 11 листова.

НОВОВИЋ-СИМОВИЋ, НАДА
М. Кинетика процеса разлагања заосталог аустенита при отпуштању високоугљеничног челика у зависности од претходне термичке обраде.
4, IV, 151 лист.

ПЕТРОВИЋ-ЂАКОВ, ДУШАНКА
Прилог испитивању растворљивости ергостерина и његових естара у неким органским растварачима.
2, VI, 191 лист.

РАДОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Металуршко пројектовање заварљивог нисколегираног челика високе чврстоће отпорног према простирању прскотине.
2, III, 228 листова.

ТЕКИЋ, МИОДРАГ Н.
Струјање танког филма нењутновске течности.
4, 78 листова.

ЋОСОВИЋ, РАДЕ М.
Хидролиза цирконилхлоридног раствора на повишеним температурама.
1 св. (разл. паг.)

ФИЛИПОВСКА, НАДА Ј.
Activities of FeO and ZnO in liquid slags containing FeO, CaO, SiO2, ZnO and Al2O3 at 1250 C.
6, 78, 64 листова.

1978. година

БАСТИЋ, МИЛАН Б.
Испитивање неосапуњивог дела домаћих биљних уља.
2, II, 150 листова.

БОНЧИЋ-ЦАРИЧИЋ, ГОРДАНА А.
Термичка деалкилациј N-алкиламино деривата с-триазина: корелација масеноспектрометријске и пиролитичке реактивности.
1 св. (разл. паг.)

ЈАКОВЉЕВИЋ-ХАЛАИ, НАДЕЖДА Ђ.
Преводни бројеви водених раствора соли типа 1:1 као функције концентрације и температуре.
VIII, 142 листа.

ЈОВАНОВИЋ, БРАТИСЛАВ Ж.
Студија кинетике реакције термичке деалкилације 2,4-бис-(алкиламино)-6-хлор-с-триазина.
3, 90 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН Т.
Динамичко деформационо старење и таложно ојачавање легура Cu-Be.
8, 138 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛЕНА М.
Поларографско понашање јона алуминијума и берилијума у присуству неких органских једињења.
1 св. (разл. паг.)

КОСТИЋ-ПУЛЕК, АЛЕКСАНДРА
Екстракција хелатних комплекса бакра из сулфатних раствора.
4, IV, 173 листа.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГАНА В.
Испитивање утицаја ограничене конвекције на спектрохемијске карактеристике једносмерног електричног лука.
3, II, 160 листова.

ПЛАВШИЋ, МИЛЕНКО
Синтеза и испитивање особина поли-(дитолуил)итаконата.
2, II, 319 листова.

ТЕРЗИЋ, ПЕТАР
Прилог проучавању кинетике заморног лома код одливака од челика.
2, II, 176 листова.

ЧВОРКОВ, ЉУБОМИР
Утицај убрзивача вулканизовања на умреживање и физичко-механичке особине каучука на бази кополимера етилена и циклопентадиена.
4, 167 листова.

1979. година

БОШКОВИЋ, СНЕЖАНА
Синтеровање керамике на бази Si3N4.
6, 107, 7 стр.

БУГАРСКИ, МИЛИВОЈЕ С.
Концепција систематског инжењеринга у индустрији коже и обуће.
4, 246, 6 листова.

БУЛАЈИЋ, РАДОСЛАВ
Прилог истраживању карактеристика електричног кола трофазне лучне пећи за производњу челика.
1, 105, 105 листова.

ВОРКАПИЋ, ЛАЗАР
Растварање гвожђа у киселој средини.
8, 140, 1 лист.

ГРИЗО, АЛЕКСАНДАР
Математички модел за лужење бакра заснован на кинетици лужења халкозинске руде.
3, 172, 1, 2 листа.

ГРОЗДАНИЋ, ДУШАН К.
Примена метода оптимизације на израчунавање параметара у једначинама стања.
3, 141 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СРЕТЕН П.
Карактеризација и моделирање сложеног адсорпционо - јоноизмењивачког филтра малог капацитета за комплексно пречишћавање воде за пиће.
2, IX, 170, 2 листа.

ЂОКИЋ, ВУЧИЋ
Теоријска и експериментална истраживања у циљу одређивања оптималног процесног модела производње сировог олова у топионици олова "Трепча".
5, 189 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Испитивање зависности угљенохидратног састава скробних сирупа од врсте примењених ензима у процесу хидролизе скроба.
7, 169 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, СИНИША М.
Изоловање, идентификација и трансформација гликозида из лишћа рђастог дигиталиса (Digitalis ferruginea L.) са планине Кукавица.
VIII, 139, 1 лист.

КОЊАЈЕВ-МИХАЈЛИДИ, ТАТЈАНА
Испитивање утицаја спољашнег обртног магнетског поља на плазму електричног лука и интензитете спектралних линија.
4, III, 234 листа.

КОСТИЋ-ГВОЗДЕНОВИЋ, ЉИЉАНА
Реакционо синтеровање ортотитаната цинка.
VIII, 170, 1 стр.

КРСТИЋ, ВЕРА
Испитивање утицаја циклоалкил група средње величине као α-и ß -супституенета у реакцији солволизе ß-фенилетилтозилата.
3, 121 лист.

ПУРЕНОВИЋ, МИЛОВАН
Утицај неких легирајућих додатака и примеса на електрохемијско понашање система алуминијум-оксидни слој-електролит.
12, 292 листа.

СМИЉАНИЋ, ДЕЈАН Ђ.
Модел везе међу процесом дифузије у зрну катализатора и механизма образовања његове порозне структуре.
4, 159 листова.

СОКИЋ, МИЛОРАД
Оптимална структура система петрохемијске индустрије.
2, II, 184, 20 листова.

1980. година

AGOLLI, FATMIR
Механизам и кинетика сулфатизирајућег пржења мангана из родохрозита флотационе јаловине "Трепча".
1, XII, 217 листова.

АРСОВ, ЉУБОМИР Д.
Електрохемијска и оптичка својства титана и његових анодно-оксидних филмова.
156 листова.

АТАНАСОСКИ, РАДОСЛАВ Т.
Електрохемијско добијање калијума из калијумхлорида са раствором алуминијумском анодом у пропиленкарбонату.
5, 146 листова.

БРАЦИЛОВИЋ, ДРАГОМИР
Процес добијања натријум-бикарбоната по "сувом" поступку.
170 листова.

ВЕЉКОВИЋ, БРАНИСЛАВА
Корелација између међујонске интеракције и промене запремине при синтеровању полиметалних система.
84, 8 листова.

ВУЊАК-НОВАКОВИЋ, ГОРДАНА
Пренос масе гас-течност у контакторима са флудизованим слојем.
IV, 211 листова.

ГРЧЕВ, ТОМА
Електрохемијско-оптичка испитивања механизма пасивације гвожђа у боратном пуферском раствору.
139 листова.

ДАЧИЋ, БОРИСЛАВ
Проучавање процеса настајања и особина карбон-карбон композита добијеног хемијским депоновањем карбона из гасне фазе на подлогу од карбонског влакна.
3, 164 стр.

НИНКОВИЋ, РОЗАЛИЈА
Осмотски коефицијенти трокомпонентних водених раствора елктролита у систему KCl-MgCl2-K2SO4-MgSO4 .
172, 24 листа.

СКАЛА, ДЕЈАН У.
Анализа система гас-течности у колони са вибрационом мешалицом.
238 листова.

СТЕВИЋ, СМИЉКА
Добијање нових флуорофосфатних стакала и изучавање њихових својстава и структуре.
VI, 129 стр.

СТОЈАДИНОВИЋ, СЛОБОДАН Н.
Проучити утицај механичког режима ваљања на кинетику ојачавања термички таложених AlMgSi легура.
VI, 84, 47 листова.

ХАЏИСМАЈЛОВИЋ, ЏЕМАЛ Е.
Каталитичка, изотермна реакција првог реда у фонтанско-флуидизованим слојевима.
III, 220 листова.

1981. година

ГАЈОВИЋ, МИОДРАГ
Механизам хабања специјалних високоугљеничних челика легираних хромом, молибденом и ванадијумом.
III, 163 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Кинетика и механизам електрохемијске оксидације активног хлора.
211 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГАН П.
Проучавање таложења легуре никл-фосфор на монокристалу силицијума P-типа из глицеринских раствора.
109 листова.

ЗЕЈНИЛОВИЋ, РЕФИК М.
Електрокемијско реаговање кисеоника на титану модификованом катализаторима.
99, 2, 6 листова.

КРСТИЋ, ДИМИТРИЈЕ Н.
Развој уређаја са обртним фонтанским слојем течност-чврсте честице.
III, 249 листова.

КУКИЋ, ГОЈКО
Испитивање утицаја калцијум-хидроксида на хемијске промене у репином ткиву и на хемијско-технолошке особине екстрахованих и чишћених сокова.
164 листа.

МАКСИМОВИЋ, МИОДРАГ
Неки аспекти таложења метала пулсирајућом струјом.
142 листа.

МАТИЋ, СЛОБОДАНА И.
Прилог проучавању моделовања глат плетенина на бази вунених пређа и одређених параметара структуре.
V, 293, 14 листова.

ЧЕПУЈНОСКА, ВИЛЕТА
Студија о регулисању молекуларне масе полиакрилонитрила и утицај на полидисперзност.
179 листова.

ШАЉИЋ, ЛАБУД М.
Технолошки поступак производње олова високе чистоће из оловохлорида насталог хлоровањем олово-бизмут легуре.
V, 184, 2 листа.

1982. година

CHEN CHEN, HAO
Anodic processes on iron.
181 лист.

WU QIULIN
Study of membrane phase separation and mixer-filter extraction systems.
168 стр.

БОГДАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Сепарација фаза у току индустријског добијања полиетилена на високом притиску.
134, 64 листа.

ВОЈНОВИЋ, МИЛАН В.
Електрохемијске особине метала групе гвожђа у киселим растворима сулфамата.
XIV, 381 стр.

ВУКЧЕВИЋ, СЛОБОДАНКА
Испитивање могућности обогаћивања боксита одстрањењем железа процесом хлоровања.
170 листова.

ДОЈЧИНОВИЋ, МИЛАН Н.
Оптимизација пројектовања капацитета металуршких индустријских постројења. 1982.
106 листова.

ДРАШКОВИЋ, ДРАГУТИН С.
Утицај континуираног ливења – моделовања на структуру и особине алуминијумске траке и фолије.
136 листова.

МАРИНКОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Синтеза и испитивање својства комплексних киселина прелазних метала подгрупе гвожђа са флуоридним лигандима и њихових соли алкалних и земноалкалних метала.
II, 194 стр.

МИЈОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Прилог проучавању феномена и механизама уклањања нечистоће са текстилног материјала у више компонентним системима.
184 листа.

МЛАДЕНОВИЋ, САНВИЛА
Проучавање термичких величина и карактеристика запаљивости целулозног материјала.
IV, 251 лист.

НАЧЕВСКИ, НИКОЛА
Кинетика лужења сулфидних минерала бакра у саставу халкопиритног концентрата воденим раствором ферилхорида.
VI, 181 лист.

НИКОЛИЋ, МИЛАНКА Д.
Прилог проучавању примене графичких метода у области пројектовања тканих структура.
IV, 194 листа.

ОРБОВИЋ, НИКОЛА Б.,
Прилог проучавању механизма формирања S-N везе у реакцији између 2, 2`- бензотиазолил дисулфида и морфолина.
2, 132 листа.

ПАВЛОВИЋ, МИОМИР Г.
Површинско храпављење, раст дендрита и настајање прахова при електрохемијском таложењу метала.
III, 135 листова.

РАСУЛИЋ, ГОРДАНА
Утицај хемијских и физичких својстава кречног амонијум-нитрата на процес његовог згрудњавања.
231 лист.

САВКОВИЋ-СТЕВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Реакција асоцијације у дестилационој колони са пуњењем.
96 листова.

САК-БОСНАР, МИЛАН
Примјена електрокапиларне потенциометријске титрације за одређивање сапуна поред синтетичног анионског тензида у детерџентима.
117 листова.

СИНОБАД, ВЕСНА
Истраживање и развој система за индустријску континуалну кристализацију сахарозе.
184 листа.

СПИРЕВСКА, ИЛИНКА
Поларографско понашање незасићених дикарбонских киселина.
229 листова.

СТОИЉКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Механизам и кинетика полимеризације етилена при високом притиску.
XIII, 167 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ОЛГА
Проучавање дисперзије загађивача ваздуха на физичким моделима дрвећа и шумских заштитних појасева помоћу адсорпционе методе.
211, 22 листа.

ЦВИЈОВИЋ, РАДМИЛА
Применљивост адсорпционе методе и хидрауличке аналогије на испитивање распростирања загађивача у ваздуху.
170 стр., 23 листа.

ШЕРБАНОВИЋ, СЛОБОДАН П.
Прилог проучавању једначина стања при њиховој примени на одређивање термодинамичких величина у равнотежи фаза.
II, 127, 80 листова.

ШКУНДРИЋ, ПЕТАР Д.
Прилог проучавању добијања угљеничних влакана из модификованих хемијских целулозних полиакрилонитрилних влакана.
200 стр.

1983. година

БЕШИЋ, МИЛОВАН
Допринос оптимизацији топлотног процеса дубинске пећи.
119 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, НИКОЛА С.
Прилог проучавању унутрашњих напрезања у стаклу услед промене температуре.
235 листова.

БОГУНОВИЋ, ЉУБИНКА Ј.
Испитивање утицаја растварача на кондензацију тетраметил-дисилоксан - 1, 3-диола.
IV, 193 листа.

ВЛАХОВИЋ, МИОДРАГ
Истраживање и развој поступака за индустријску производњу белог хлеба продужене свежине.
145, 2 пресавијена листа.

ГУЛИШИЈА, ЗВОНКО П.
Механизам деловања различитих додатака на степен истрешљивости језгрене мешавине са воденим стаклом код израде језгра при производњи моторног лива.
214 листова.

ДУДУКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР П.
Утицај растворених полимера на пренос масе и струјање флуида.
118, 36 листова.

ЂУРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР П.
Могућност добијања ваздуха обогаћеног кисеоником посредсвом порозних мембрана, утицаја магнетног поља и његовог градијента.
180 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, СТРАХИЊА К.
Електрохемијско и спектроскопско истраживање фталоцијанина као катализатора реакције редукције кисеоника.
IX, 293 листа.

МАЈСТОРОВИЋ, АВРАМ М.
Прилог проучавању ударне жилавости завареног споја нодуларног лива у функцији технолошких параметара поступака заваривања.
191 лист.

МАРКОВИЋ, СРЂАН
Изучавање термофизичких параметара калупарских мешавина и њихов утицај на структуру и својства сивог лива.
VII, 116 листова.

ПИАЦУН, ПАВАО
Истраживање утицаја атмосферских корозионих фактора у природним увјетима и моделирањем система конзервације борбених возила.

САДИБАШИЋ, АСИМ
Идентификација пнеуматског процесног симулатора, могућности његове примене за симулацију технолошких процеса и управљања помоћу процесног рачунара.
II, 225 листова.

СПАСОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ Д.
Електрохемијско понашање активних титанских анода при електролизи водених раствора натријум-хлорида.
150 листова.

СТАНКОВИЋ, ВЕЛИЗАР Д.
Хемијско-инжењерска анализа електрохемијских реактора са инертним и активним честицама.
230 листова.

СТАНКОВИЋ, ИВАН
Анализа барботажних система за озонизацију и аерацију при пречишћавању вода.
180 листова.

СТАНКОВИЋ, СЛОБОДАН К.
Испитивање састава семена дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.).
110 стр.

ТОДОРОВИЋ, ПЕТАР С.
Допринос проучавањима транспорта маса у плазми електричног лука високе струје применом Doppler-овог ефекта ласерске светлости.
24, 315, 9 листова.

 

1984. година

АВРАМОВИЋ-ЦИНГАРА, ГОРДАНА
Прилог проучавању зависности промене нуклеације и концентрације празнина у легури Al-5Zn-2Mg.
207 листова.

ВРАЧАР, ЉИЉАНА
Електрохемијска редукција кисеоника на паладијуму.
IX, 204 листа.

ЂИКАНОВИЋ, МИЛКА
Синтеза нових сензора за јон-селективне електроде Ружичкиног типа.
86 листова.

ИЗВОНАР, ДУШАН Б.
Проучавање осетљивости на сушење различитих катјонских (Ca, Na)-облика каолинита и монтморилорита.
IV, 206 листова.

ЈЕРЕМИЋ, КАТАРИНА
Термодинамички параметри промене конформације синтетичких полипептида у смеши органских растварача.
202 листа.

ЈОВАНОВИЋ, СТЕВАН
Развој метода прорачуна равнотеже пара-течност вишекомпонентних система у критичној области на бази кубне једначине стања.
195, 60 листова.

МИТРАКОВИЋ, ДРАГАН
Симулација рачунском машином сигнала акустичне емисије при испитивању жилавости лома.
110 листова.

МИХАЈЛОВ, АНЂЕЛКА
Допринос термодинамичкој карактеризацији фазне равнотеже у систему природног гаса.
157 листова.

ПАВЛОВИЋ-ТЕРЗИЋ, ЉУБИЦА
Феномени преноса масе у систему глина-вода у току операције сушења.
275 листова.

ПЕРМАН, ЕВА
Прилог проблематици одређивања састава Al-, Cu-, Zn- и Mg- легура емисионом спектрометријом.
328 стр.

ПЕТРОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Прилог проучавању N-моносупститусаних амида фенилсирћетне киселине.
103 листа.

ПЛЕЋАШ, ИЛИЈА
Испитивање могућности примене домаћих материјала за формирање оптималног састава бетонског система при солидификацији радиоактивних отпадних материја.
170 листова.

ПОПОВИЋ, ПАВЛЕ Б.
Избор развојних програма: прерада алуминијума.
III, 316 стр.

ПРОДАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Кинетика и механизам настајања мулита у систему каолинит-алуминијум прах.
II, 255 листова.

РАБРЕНОВИЋ-ЛАУШЕВИЋ, МИЛА
Интеракција јона високе кинетичке енергије са молекулима сударног гаса у масеном спектрометру.
III, 135, 31 лист.

РИСТИЋ, МИХАЈЛО
Прилог проучавању утицаја производних параметара на структуру и својства ојачаног полиетилентерефталатног филамента.
166, 26 листова.

СМАИЛХОЏИЋ, ХРУСТЕН
Проучавање карактеристика ''активног ламинарног слоја'' при оптицању просторних геометријских облика.
151, 23 листа.

СТАНКОВИЋ, МИХАЈЛО З.
Испитивање надземног дела и клица кромпира (Solanum tuberosum L.) као извора стероидних једињења.
129 стр.

СТОЈАНОВИЋ, НАДЕЖДА Д.
Селективна аминација укљештених алкилхалогенида.
105 листова.

ШИЛЕР, СЛАВИЦА
Биохемијски и економски параметри коришћења споредних производа индустрије слада и пива у исхрани домаћих животиња.
211 стр.

1985. година

АЛЕКСИЋ, РАДОСЛАВ
Реолошка и термичка анализа обликовања некристалних материјала у крута влакна.
186 листова.

ВЕЉКОВИЋ, ВЛАДА Б.
Испитивање хидродинамичких и масено-преносних карактеристика различитих реактора и избор оптималног типа за биосинтезу декстран-сахарозе.
376 стр.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, ВЕЉКО Ј.
Испитивање и формулација колориметријског система за репродукцију боја.
188 листова.

ЂУРОВИЋ, МОМЧИЛО
Прилог проучавању утицаја деформационих параметара на способност пластичне прераде одабраних легура Au-Ag-Cu.
195, 6 листова.

ИЛИЕВСКА, СЛОБОДАНКА
Проучавање утицаја реактивности и параметара обраде N-метилолним једињењима на карактеристике оплемењених тканина различитог састава и особина.
204 листа.

ЈОВИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Таложење олова на монокристалима сребра.
IV, 207 листова.

КОНТИЋ, РАДОЈЕ
Прилог проучавању утицаја температурно-деформационог режима пластичне прераде на отпор деформацији легираних челика.
219 листова.

КОСТИЋ-УШЧУМЛИЋ, ДУШАНКА
Извесни нови техно-економски критеријуми код процене инвестиција у хемијској индустрији у функцији еколошких ограничења.
X, 193 листа.

ЛАЗИЋ, РАДОМИР И.
Прилог истраживању зависности силе, брзине ваљања и затезања у процесу хладног ваљања танких трака алуминијума и легура.
156 листова.

НИКОЛИЋ, СЛОБОДАНКА Н.
Кинетика и механизам раста кристала сахарозе.
117 листова.

ПЕТКОВИЋ, ДРАГАН
Развој технолошког поступак добијања стимулатора раста биљака на бази екстракције лигнита.
VI, 145 листова.

ПЕТРОВСКИ, БЛАГОЈ
Одређивање преостале носивости суда под притиском са површинском прслином.
193 листа.

ПРЊАТ, СРЕЋКО Д.
Пренос боје и квалитет отисака у индустријским условима штампања у техници дубоке штампе.
184 листа.

РАДМИЛОВИЋ, ВЕЛИМИР
Структура и особине двофазних челика.
XII, 204 стр.

РОМХАЊИ, ЕНДРЕ
Способност обликовања месинга са силицијумом CuZn24Si квалитета у функцији механичког режима хладне прераде.
112, 60 листова.

СИМОВИЋ, ЂУРО
Математичко моделирање прогнозирања настајања отпадака од челика и могући развој поступака за израду челика и одливака са аспекта коришћења ових сировина у Југославији.
218 листова.

ТРИПКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Утицај ванпећне обраде на структуру ингота, макро и микросегрегације нисколегираног хроммолибденског челика и на његове механичке и технолошке особине.
210 листова.

ЦИНГАРА, АЛЕКСАНДАР М.
Структура мултиваријабилног система аутоматског управљања ректификационим колонама.
IV, 253 стр.

ШИЈАЧКИ-ЖЕРАВЧИЋ, ВЕРА
Одређивање текстура и заосталих унутрашњих деформација код легуре типа дурала после различитих термомеханичких режима.
5, II, 114 листа.

1986. година

БАСТИЋ, ЉУБИЦА В.
Састав и термичко понашање интрамускуларних липида m. semimembranosus свиња.
III, 179 листова.

ВАШЧИЋ, ВЕСЕЛИН
Утицај микроструктурног стања челика на процесе корозије у лабораторијским и реалним атмосферским условима.
IV, 180 листова.

ВУЧИНА, ЈУРИЈ Л.
Утицај примеса у адсорбенсу Al2O3 на карактеристике рада 99 Мо-99мТc генератора на бази 99Мо високе специфичне радиоактивности.
128 листова.

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ВАСИЛИЈА
Утицај јона метала на одређивање платине атомском апсорпционом спектроскопијом.
V, 221, 130 стр.

ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Модел процене структурне поузданости заснован на нелинеарној рачунарској анализи Ј интеграла: примена на реакторски суд PWR типа.
XV, 238 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАНКА С.
Кинетика и механизам реакције добијања Schiff-ових база 5-нитро-2-фуралдехида.
157 стр.

МАРИНКОВИЋ, ЖИВКА Б.
Интеракције на собној температури у паровима злато-метал типа слој-слој и комад-слој.
IV, 140 листова.

МАРТИНОВИЋ, МОМЧИЛО
Изучавање утицајних фактора на структуру и особине надеутектичких легура Al – Si.
162 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, РАДОВАН
Прилог проучавању утицаја термомеханичких параметара ваљања на отпор деформацији микролегираних челика.
150, 92 листа.

НИКОЛИЋ, ЈОВАН А.
Физичко-механичка својства вулканизата на бази смеса полинорборнена са другим каучуцима.
249 листова.

РАЈАКОВИЋ, ЉУБИНКА
Испитивање хемисорпције загађивача на комплексним сорпционим филтрима.
221 стр.

РАЈКОВИЋ, МИЛОШ Б.
Израда, испитивање понашања и примена бакарселективне електроде на бази бакарне жице прекривене слојем сулфида.
IV, 184 листа.

РУПНИК, ВИЉЕМ
Техно-економско-критеријално управљање на бази алгоритмизације процесних система.
2 св. (224 листа; стр. 226-405).

САВОВИЋ, ВЕСЕЛИН Ч.
Теоријски и практични аспекти добијања железо-калцијум-силикатних шљака у конвертору за бакар и њихов утицај на промену енергетских и материјалних фактора процеса конверторовања.
153, 3 листа.

СТЕВАНОВИЋ, СЛАВИЦА
Сепарација јона метала мембранском екстракцијом.
III, 232 стр.

ФИЛИПОВИЋ, ДРАГОЉУБ Р.
Утицај алкил супституената у алкиларил метакрилатима на кинетику полимеризовања слободним радикалима.
118 листова.

ЧОЛИЋ, АХМО З.
Испитивање утицаја површинског напона течности на капиларне таласе примјеном динамичке адсорпционе методе.
130 листова.

ШУЊКА, СТОЈАН О.
Пројектовање карактеристика влакана за израду једнобојних тафтинг тепиха са сеченом петљом.
220 стр.

1987. година

AHMED, MOHAMED AMIN
Примена параметара механике лома за оцену понашања завареног споја при заморном оптерећењу.
VI, 167 листова.

ВУЈОВИЋ, ЗОРАН
Оптимизација рада уређаја при производњи вишекомпонентних система на бази прахова тешко топивих метала.
182 листа.

ГАЈИЋ, ДУШАН
Моделовање температурског поља и параметра неравномерности конвективног преноса топлоте на оребреним површинама.
99 стр., 50 листова.

ЗРИЛИЋ, РАНКО Г.
Утицај инокуланата и брзине хлађења на микроструктурне карактеристике и особине ливеног високохромног челика.
142 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИЋА Б.
Иновирање метода научног управљања развојем у процесној индустрији.
VII, 387 листова.

ЈОРДОВИЋ, БРАНКА А.
Утицај карактеристика ливене структуре на микроструктурне промене при термомеханичкој обради легуре алуминијум-манган.
III, 213 листова.

КРСТЕВ, БОРИС
Прилог проучавању процеса сегрегационог пржења у циљу екстракције никла из оксидно-силикатних никлоносних руда.
224 листа.

ПОЛИЋ, МИЛИЦА Ђ.
Истраживања у циљу оптимизације поступка прераде отпадног пивског квасца.
207 листова.

СТОЈАНОВИЋ, БОЖИДАР М.
Методологија испитивања ефикасности заштитне маске у систему човек-контаминирана околина.
191, 26 листова.

ЋУЛАФИЋ, ВУК
Примјена еласто-пластичне механике лома на нискоциклични замор.
174 листа.

УШЋУМЛИЋ, ГОРДАНА С.
Преношење електричних ефеката кроз двоструку везу.
IV, 115 листова.

ЦВИЈОВИЋ, ЗОРИЦА
Квалитативна и квантитативна металографска анализа утицаја железа, мангана и хрома на фазни састав ливене Al-Zn-Mg-Cu легуре.
XI, 251 стр.

1988. година

БУДИМИР, МИЛАНА В.
Испитивање цијанидног одговора јодид- и сулфид- селективне електроде Ружичкиног типа у биолошким материјалима.
121 лист.

ЂОКИЋ, СТОЈАН
Електрохемијско добијање танких филмова легуре Fe-Ni променљивим брзинама.
180 стр.

ЂОНЛАГИЋ, ЈАСНА
Изучавање синтезе и реолошког понашања полимера фумарне и малеинске киселине.
96 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИСЛАВА М.
Нова врста на сребро наталожених анјонских селективних електрода.
214 листова.

КУЗМАНОВСКА, ЦВЕТАНКА
Моделирање процеса лужења сиромашне бакарно-сулфидне руде на халди.
175 листова.

ЛЕГАТ, ЈАНКО
Прилог проучавању развоја прслине при заморном оптерећењу заварених спојева конструкцијских челика.
233 листа.

МИЛОШЕВИЋ, ДРАГАН Ж.
Истраживање и развој новог система пројектне контроле.
IX, 187 листова.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, ЖИВОМИР
Добијање, пречишћавање и имобилизација ензима декстрансахаразе из Leuconostoc mesenteroides B-512 F.
268 стр.

ПОЛЕТИ, ДЕЈАН
Хемија и структура комплекса кобалта, никла и бакра са аминима и ароматичним поликарбоксилним киселинама.
220 листова.

РАК, ИНОСЛАВ
Утицај претходне вибрацијске стабилизације на особине зоне утицаја топлоте при термичком отпуштању заосталих напона у завареном споју.
111 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, ДУШАН
Мерење потенцијала подземних челичних конструкција у зони деловања лутајућих струја.
210 листова.

СТАНКОВИЋ, РАДЕ И.
Синтеза, морфологија и електрична проводљивост поли (бутадиен-2-винил пиридин) диблок кополимера.
V, 189 листова.

СТЕВАНОВИЋ, МИЛОШ
Изучавање термодинамичких параметара при ливењу делова од легираног лива у комбинованим калупима.
106 листова.

ЧЕКЕРЕВАЦ, МИЛАН И.
Услови настајања дендрита код електрохемијског таложења метала.
136 листова.

ШУПИЋ, ОБРАД
Утицај технолошких параметара на својства оксидног слоја на алуминијуму и његовим легурама, добијеног електрохемијским путем из раствора сумпорне киселине.
147 листова.

1989. година

АЗДЕЈКОВИЋ, МИЛОВАН
Испитивање могућности добијања октолитских пуњења минималне порозности и максималног садржаја октогена.
97 листова.

БОЖИЋ, ДУШАН А.
Таложно и дисперзно ојачавање високопроводне матрице бакра процесом брзог очвршћавања.
113 листова.

ГРБАВЧИЋ, ЖЕЉКО Б.
Испитивање механике фонтанског слоја ниског пада притиска са контролисаним кретањем честица.
27, 191, 58 листова.

КРСТАЈИЋ, НЕДЕЉКО В.
Електрохемијске особине титанских анода са превлаком од рутенијум-диоксида.
143 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, АНЂЕЛКА
Утицај састава и термомеханичке обраде на текстуру и заостале еластичне деформације у легурама алуминијума.
106, VI листова.

НОВАКОВИЋ, ЉИЉАНА Р.
Радијационо умрежавање полиетилена: утицај антиоксиданата.
166 листова.

РАДУЛОВИЋ, БРАНКО
Утицај повећаног садржаја алуминијума и силицијума на својства нодуларног лива и његову стабилност на повишеним температурама.
123 листа.

СИМОНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Кинетика лужења калцијумхидроксида, из доломита и калцита, помоћу магнезијумхлорида.
205 листова.

СТАМАТОВИЋ, МИЛАН
Обогаћивање и сепарација кобалта и никла екстракцијом течно-течно.
189 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МИОДРАГ
Електрохемијска редукција кисеоника на иридијуму.
V, 245 листова.

ТАДИЋ, ТАЊА Ј.
Прилог проучавања утицаја структуре пређе на степен њене неуравнотежености као фактора стабилности конструкције сложених текстилних материјала.
249 листова.

ТЕОДОРОВИЋ, МАРИЈА
Структурне трансформације и деградативне промене у процесима алкализације и сазревања алкалицелулоза.
III, 214 листова.

ЋОСЕВА, СЛОБОДАНКА С.
Синтеза и својства кополимера дициклохексил итаконата са винилним мономерима.
158 листова.

1990. година

АНТОНОВИЋ, ДУШАН Г.
Испитивање реакције термичке деалкилације 2,4-бис(алкиламино)-6-хлор-с-триазина.
213 листова.

АЋАМОВИЋ, НИКОЛА М.
Процеси катодног таложења полимерних превлака.
146 листова.

ВАСИЋ, РАДОМИР М.
Прилог проучавању феномена влажног бубрења фасадних опека произведених од домаћих опекарских глина.
II, 172 листа.

ВУГА, СЛОБОДАН М.
Проучавање утицаја течних катализатора на брзину сагоревања погонских горива.
199 листова.

ЈОЦИЋ, ДРАГАН М.
Проучавање утицаја неких површинских активних материја на бојење текстилног материјала.
214 листова.

МИШКОВИЋ-СТАНКОВИЋ, ВЕСНА Б.
Кинетика и механизам катафоретског таложења органских превлака.
III, 115 листова.

СМИЉАНИЋ, МИЛОРАД
Старење битумена за путеве и хидроизолације.
124 листа.

СТАНОЈЕВИЋ, ДУШАН Д.
Електролитички поступак наношења легуре цинк-гвожђе на челични лим.
145 листова.

ТУРУБАТОВИЋ, ЛАЗАР Р.
Оптимизација термичке обраде пивског квасца.
285 листова.

ШАБАН, МАРКО Д.
А Хидроденитрогенизација сировог уља алексиначког шкриљца.
XII, 246 листова.

ШУТУЛОВИЋ, ЉУБИША С.
Испитивање основних параметара рафинације уранијума електролизом растопа соли.
123, 3, 5 листова.

1991. година

АЋИМОВИЋ, ЗАГОРКА С.
Утицај релевантних технолошких параметара на квалитет изливака добијених методом ливења са испарљивим моделима.
II, 114 листова.

БЛЕЧИЋ, ЖАРКО
Утицај услова кристализације на структуру и особине континуирано – ливене траке алуминијума.
170 листова.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, ЈУЛИЈАНА Р.
Прилог проучавању процеса од значаја за спектроаналитичке особине неких новијих ексцитационих извора.
154 листа.

КАТАНИЋ-ПОПОВИЋ, ЈЕЛИСАВЕТА Д.
Проучавање процеса синтезе и синтеровања гама алуминијум оксида у присуству додатака.
107 листова.

ЛАЗИЋ, БРАНИСЛАВА Б.
Прилог проучавању везе између структурних претварања и својстава полипропиленских влакана.
224, 145, 1 лист.

ЛАЗИЋ, СЛАВИЦА
Формирање хидроксиапатита из високопресићених раствора и сорпционе карактеристике.
II, 144 стр.

ЛУКИЋ, СЛАВЕНКА А.
Прилог проучавању структуре и својства нетканих азбестних површина типа пене.
198, 12 листова.

ПЕРИШИЋ, МИЛЕТА П.
Утицај садржаја и састава растворених органских материја у акумулацијама на принос и кинетику формирања трихалометана.
III, 190 листова.

ПОПОВИЋ, ИВАНКА Г.
Термијска деградација поли(ди-N-алкил) итаконата.
147 листова.

РАДУЛОВИЋ, МИРЈАНА М.
Утицај ванадијума на микроструктурна и механичка својства високохромног белог гвожђа.
172 листа.

РАИЋ, КАРЛО Т.
Прилог изучавању преноса угљеника на челичну плочу при гасној цементацији.
98 листова.

СТОЈЧЕСКИ, МИЛАН Ј.
Реолошка анализа термоумрежавајућих полимерних материјала ради оптимизације услова прераде.
88 листова.

ТОШИЋ, МИХАЈЛО Б.
Утицај састава и притиска на реакције између алкално-боросиликатних стакала.
III, 287, III листа.

1992. година

АЏИЋ, ГОРДАНА
Електрохемијско таложење метала и оксида метала у грануластом облику.
135, 25 листова.

БАБИЋ, ДРАГАН
Радијационо умрежавање и деградација полимера.
152 листа.

БУГАРСКИ, БРАНКО М.
Феномени преноса у биореактору са имобилисаним биокатализаторима: експеримент и теорија.
112 листова.

ВИДАКОВИЋ, НИКОЛА Д.
Механизам и кинетика процеса сулфатизирајућег пржења мангана, из манган(IV)-оксида, са гвожђе(II)-сулфатом.
III, 126 листова.

ЈОРДАНОСКИ, МОМЧУЛА Т.
Процеси наношења галванских превлака бакра, цинка и кадмијума из нецијанидних електролита.
149 листова.

ПАП, ИМРЕ И.
Истраживање утицаја полимера на побољшање реолошких својстава битумена и асфалта.
208 листова.

ПЕЈАНОВИЋ, СРЂАН М.
Упоредна анализа хидродинамичког понашања и карактеристика преноса масе барботажних система.
214 листова.

ПЕТКОВСКА, МЕНКА Т.
Динамика електротермичке десорпције при цикличној адсорпцији на влакнастом активном угљу.
195 листова.

СПАСИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Стабилност секундарног течно-течног полидисперзног система D2 EHPA-TOPO-керозин фосфорна киселина.
XVII, 79 листова.

1993. година

ГАШИЋ, СЛАВИЦА М.
Испитивање параметара значајних за избор емулгатора при формулисању пестицидних препарата.
132, 49 листова.

ГОЛУБОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Испитивања особина пиролитички нанетог угљеника на подлози од кварцног стакла.
143 листа.

ЂУРЂЕВИЋ, МИЛЕ Б.
Развијање математичког модела за одређивање ликвидус температуре код ниско и високолегираних растопа на бази железа.
106 листова.

ЈОВАНИЋ, ПРЕДРАГ Б.
Моделовање и оптимизација мешања прахова.
136, 8 листова.

МИЛИНКОВИЋ, СТЕВАН А.
Прилог проучавању стабилности и контроле процеса извлачења оптичких влакана.
76 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ОЛИВЕРА Б.
Развој микроструктуре и кристалних фаза током синтеровања вишефазних материјала на бази ZnO и њихов утицај на формирање нелинеарних струјно-напонских карактеристика.
170 стр., 1-46 стр.

МОЈОВИЋ, ЉИЉАНА В.
Интерестерификација средње фракције палминог уља имобилисаном липазом.
135, 6 листова.

ОДАНОВИЋ, ЗОРАН Д.
Нумеричко моделирање топлотног режима процеса електролучног заваривања челика и предвиђање могућих ефеката на зону утицаја топлоте.
109, LXI лист.

ПАВЛОВИЋ, ВЛАДИМИР С.
Кинетика и механизам хемијског депоновања борнитрида.
84 листа.

ПОПИЋ, ЈОВАН П.
Корозиони потенцијал алуминијума у растворима хлорида.
170 листова.

ТОДОРОВИЋ, МИЛИЦА Д.
Осмотски коефицијенти у трокомпонентним воденим растворима електролита у систему KNO3 - Mg(NO3)2 - K2SO4 - MgSO4.
188 листова.

ЧАВИЋ-ВЛАСАК, БИЉАНА А.
Проучавање примене пиезоелектричних сензора у аналитичкој хемији.
86 стр.

1994. година

АНЂЕЛКОВИЋ-ЛУКИЋ, МИРЈАНА
Прилог проучавању физичких, хемијских и експлозивних карактеристика флегматизованог октогена.
115, 48 листова.

АТАНАСОВСКА-ЈАНЧЕТОВИЋ, МИЛА К.
Физичкохемијски процеси формирања и еволуције микроструктуре у процесу добијања кордиерита.
94 листа.

БОЈАНИЋ, ВАСО Ђ.
Синтеза и електрохемијско модификовање калемљених кополимера целулозе и лигнина са 4-винилпиридином.
83 листа.

ВРХОВАЦ, МИРАН С.
Критеријуми раста прслине у материјалу оштећеном пузањем.
131 лист.

ГОЈКОВИЋ, СНЕЖАНА
Електрохемијске реакције на пасивираном гвожђу.
102 листа.

ДЕКАНСКИ, АЛЕКСАНДАР
Зависност површинских особина стакластог угљеника од структуре и накнадног третмана.
120 листова.

ДРАГОЈЛОВИЋ-КОРОЛИЈА, БРАНКА П.
Прилог проучавању равнотеже фаза асосованих система директном методом.
IV, 161, 36 листова.

ИЛИЋ, МАРИНА Р.
Сорпција на угљеничним материјалима импрегнисаним металорганским једињењима у процесу пречишћавања ваздуха.
82 листа.

ЛАЧЊЕВАЦ, ЧАСЛАВ М.
Инжењерски аспекти симултане електролитичке производње ксилитола и ксилонске киселине из D-ксилозе.
243 листа.

МАРИНОВИЋ, ВЕДРАНА М.
Електрохемијско таложење месинга из пирофосфатно-оксалатних раствора.
163, 8 листова.

МАТЕКАЛО -СВЕРАК, ВЕСНА Ф.
Оптимизација услова производње прехрамбених протеина из крви анималног порекла.
170 листова.

НОВИТОВИЋ, ОЛИВЕРА
Процес таложења у легури система алуминијум - литијум - бакар - магнезијум – цирконијум.
95 листова.

ПЕРИЋ, АЛЕКСАНДАР
Анализа утицаја физичко-хемијских параметара матриксног материјала на миграцију радионуклида имобилисаних у систему одлагалишта отпадних материјала.
119 листова.

ПОВРЕНОВИЋ, ДРАГАН С.
Сушење суспензија у фонтанско-флуидизованом слоју.
270 листова.

ПОПОВИЋ, КСЕНИЈА Ђ.
Електрокатализа оксидације Д-глукозе на монокристалним платинским електродама.
138 листова.

РИСТИЋ, РОДОЉУБ Б.
Механохемијски процеси у каучуцима и улога стабилизатора у њима.
251 лист.

САИЧИЋ, СНЕЖАНА С.
Структурне промене липида и протеина током производње и зрења златиборске сланине.
201, 8 листова.

САЈЦ, ЛИДИЈА
Екстракција производа биљних ћелија у вишефазном биореактору.
70 листова.

1995. година

БАСТИЋ, ЈЕЛЕНА
Динамичка метода као основа за проучавање карактеристика заштитних сорпционих материјала.
114 листова.

БУРЗИЋ, ЗИЈАХ Х.
Микромеханички аспекти иницирања и раста прслине код легура на бази Al-Li система.
162 листа.

ГРАБУЛОВ, ВЕНЦИСЛАВ К.
Одређивање параметара криве отпорности применом потенциометријске методе за мерење раста прслине.
164 листа.

ЈАКШИЋ, ЉУБИСАВ В.
Проучавање могућности селективног издвајања сребра из прашине купелационих пећи применом хидрометалуршких процеса.
150 листова.

ЈОВИЋ, ВЕСНА Б.
Епитаксијални раст из течне фазе ускозоналних полупороводника погодних за израду детектора инфрацрвеног зрачења.
166 стр.

МИЈИН, ДУШАН Ж.
Проучавање утицаја међуфазних катализатора на механизам алкиловања N-супституисаних амида фенилсирћетне киселине.
111 листова.

ПОПОВИЋ, РАДИВОЈ С.
Утицај средстава за умрежавање на својства бленди од силиконског и других каучука.
183 листа.

СТЕВАНОВИЋ, ЈАСМИНА
Електрохемијско таложење и карактеризација двокомпонентних легура са интерметалним једињењима и међуфазама.
97 листова.

ТАЛИЈАН, НАДЕЖДА М.
Допринос истраживању синтерованих SmCo5 магнетних материјала.
V, 153 листа.

1996. година

ЗДУЈИЋ, МИОДРАГ В.
Структурне и термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова.
VII, 178 стр.

ЈОВАНЧИЋ, ПЕТАР М.
Истраживање могућности примене био-оплемењивања у циљу постизања специфичних својстава вунених материјала.
142 листа.

МИКУЛИЋ, ЈАКОВ И.
Оптимална структура система за конверзију компоненти пиролитичког уља у хемијске производе.
VII, 134 листа.

МИТРОВИЋ, АЛЕКСАНДРА А.
Равнотежа, кинетика и специфичност преноса галијума из алкалних водених раствора у органску фазу која садржи Б-хидрокси-8-хинолин (Kelex 100).
IV, 104, 10 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Утицај микроструктуре на машинску обрадивост и триболошка својства сивог лива.
145 листова.

ПУТИЋ, СЛАВИША
Утицај променљивог оптерећења на појаву и раст прслине у композитном материјалу.
164 листа.

РАЈКОВИЋ, ОЛГА С.
Испитивање реакције термичке деалкилације 2-хлор-4,6-бис-(циклоалкиламино)-с-триазина са циклоалкил групама n=3-12 C-атома.
177 листова.

СТЕВАНОВИЋ, РАДЕ
Електрохемијска оксидација бакра и легура бакра у алкалним растворима.
111 листова.

ХРАБАР, ЈОВА П.
Утицај бочних група мономерних остатака на реолошка својства полидиитаконата.
192 листа.

ШИМПРАГА, РАДОЈКА
Електрохемијска реакција издвајања водоника на никлу и његовим легурама.
201 лист.

1997. година

АНЂЕЛИЋ, БИЉАНА М.
Трансформација заосталог аустенита при отпуштању закаљеног брзорезног W-Mo-V челика.
7, 118 листова.

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, ГОРАН Т.
Проучавање мембранске апсорпције и селективне гасне пермеације у рамским модулима са трансверзално постављеним шупљим влакнима.
256 стр.

ГАЈИЋ-КРСТАЈИЋ, ЉИЉАНА
Издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима.
102 листа.

ГЕРИЋ, КАТАРИНА
Појава и раст прслина у завареним спојевима челика повишене чврстоће.
9, 180 листова.

ДУЊИЋ, БРАНКО М.
Синтеза функционализованих полимера и њихова примена у асиметричној катализи и сепарацији јона.
139 листова.

ЕРИЋ-АНТОНИЋ, СТАНКА
Примена сол-гел методе у синтези неорганских пигмената.
80 листова.

ЈОВИЋ, БОРКА
Адсорпција анјона на монокристалима сребра.
152 листа.

КРГОВИЋ, МИЛУН М.
Утицај физичко-хемијских и структурних својстава неметалних минералних пунилаца на својства папира.
158 листова.

СТЕВАНОВИЋ, РАДОМИР В.
Развој и математичко моделовање поступка за екстракцију урана из сирове фосфорне киселине.
180 стр.

СТОЈИЛКОВИЋ, ЕВИЦА Р.
Утицај струјно-напонских режима на морфологију честица електрохемијски исталожених прахова метала.
98 листова.

СТОПИЋ, СРЕЋКО Р.
Проучавање кинетике и механизма процеса редукције никла из раствора никл-хлорида у условима пиролизе.
147, 5 листова.

ТАСИЋ, МИЛОШ
Изучавање примене савремених метода оцене квалитета континуирано ливених профила од специјалних месинга.
142 листа.

ХАЛАШИ, ТИБОР Ј.
Синтеза деривата тиоугљеничне киселине и проучавање њихове трансформације и активности.
312, 244 стр.

ЦЕРОВИЋ, КАТАРИНА П.
Механизам и кинетика хлоровања бакра у системима Cu2S-CaCl2-O2 и Cu2S-Cl2-O2.
9, 150 стр.

1998. година

БАРАЋ, МИЛАН Ј.
Израда модела уштеде топлотне енергије у металургији олова Трепча.
190, 4 листа.

БЛАГОЈЕВИЋ, НАДА З.
Аналитичко одређивање малих количина метала у легурама примјеном електрохемијских техника.
III, 105 листова.

КОПРИВИЦА, АНКИЦА Ђ.
Структура и особине средњеугљеничних В-микролегираних челика.
192 листа.

КОСТИЋ, МИРЈАНА М.
Прилог проучавању добијања полиметилметакрилатних влакана специјалних својстава.
117, 15 листова.

ПЕРИЋ-ГРУЈИЋ, АЛЕКСАНДРА
Масеноспектрометријско испитивање хемије површине стакластог карбона применом температурски програмиране десорпције.
93 листа.

РАДОВАНОВИЋ, НАТАША Ј.
Математичко моделирање и прогноза настајања секундарних сировина на бази бакра и његових легура.
195 стр., 23 стр.

РАДОЈЕВИЋ, ЗАГОРКА М.
Проучавање механизма промене реолошких особина система: монтморилонит, натријум-карбонат, магнезијум-хидрокси-карбонат и вода.
V, 153 стр.

СТАНКОВИЋ, МИЛЕНА В.
Термијска декомпозиција и сагоревање нитрогванидина и нитрогванидинских барута.
XV, 160 листова.

ТИСОВСКИ, СИЛВАНА
Компаративна испитивања нутритивне вредности сојиног јогурта добијеног применом различитих сојева стартер култура бактерија млечнокиселинског врења.
155 листова.

1999. година

ВОЛКОВ-ХУСОВИЋ, ТАТЈАНА Д.
Испитивање зависности параметара отпорности на лом и оштећење са критичним вредностима температурске разлике код термостабилности ватросталних материјала.
147 листова.

ГРГУР, БРАНИМИР Н.
Електрохемијска оксидација водоника, угљен-моноксида и њихова смеша на монокристалима платине и легурама платине са молибденом и калајем.
188 листова.

ЈАНАЋКОВИЋ, ЂОРЂЕ Т.
Проучавање процеса формирања наноструктуре мулита синтетизованог сол-гел поступком.
86 листова.

ЈАНЧИЋ, РАДМИЛА М.
Анализа стабилности процеса формирања керамичких влакана.
XII, 181 лист.

МИЋЕВИЋ, МЛАЂЕН Л.
Механизми и ефикасност хемијске деконтаминације материјала контаминираних постојаним токсичним једињењима.
XII, 153 листа.

ПОЦАЈТ, ВИКТОР
Развој модела атмосферске дисперзије применом неуронских мрежа.
VII, 130 листова.

СИМИЧИЋ, МИЛОШ В.
Електрохемијско таложење цинка из цинката под периодично променљивим режимима.
73 листа.

СТАНКОВИЋ, ДУШКО Г.
Утицај магнезијума на квашење силицијумкарбида при ливењу композита са алуминијумском матрицом.
93 листа, 120 стр.

УСКОКОВИЋ, ПЕТАР С.
Карактеризација механичких својстава једноосних хибридних композитних материјала применом оптичких влакана.
87 листова.

2000. година

БРАНКОВИЋ, ЗОРИЦА М.
Функцонална микроструктура и својства цинк-оксидне варисторске керамике.
108 листова.

ГРУЈИЋ, БИЉАНА М.
Идентификација квалитета и поузданости материјала изложеног пузању у термоенергетским постројењима.
VIII, 177 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, ЉУБИША Ф.
Прилог проучавању структуре и својства паропропустљивих и водонепропустљивих спојева полимерна мембрана - текстилни материал.
177 листова.

ПЕТРОВИЋ, БИСЕНИЈА М.
Утицаји параметара реверсне струје на таложење превлака хрома.
VI, 153, 27 листова.

РАДОВИЋ, НЕНАД
Деформационо и рекристализационо понашање микролегираних челика на високим температурама.
142 листа.

РАДОЈЕВИЋ, ВЕСНА Ј.
Испитивање утицаја услова кристализације на облик границе фаза течно-чврсто и на расподели примеса.
122 листа.

СТЕЦЕНКО, ТАТЈАНА Б.
Утицај мезоструктуре на чврстоћу композита ојачаних континуалним неорганским влакнима.
132 листа.

2001. година

ВЕЉКОВИЋ, НЕВЕНА В.
Могућности дизајнирања биотехнолошких производа применом информационе анализе макромолекула.
140 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ-БРАНКОВИЋ, СУЗАНА Ј.
Оптимизација услова млечно-киселинске ферментације сојиног млека.
210 листова.

ДРМАНИЋ, САША Ж.
Испитивање утицаја растварача на реактивност пиридин и пиридин-N-оксид карбонских киселина у реакцији са диазодифенилметаном.
120 листова.

ИГЊАТОВИЋ, НЕНАД Л.
Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатит-полилактид композитних биоматеријала.
133 стр.

КАТАВИЋ, БОРИС Т.
Утицај ротационог ковања и термичке обраде на структурна и механичка својства легура система W-Ni-Fe.
V, 167 листова.

КАЧАРЕВИЋ-ПОПОВИЋ, ЗОРИЦА М.
Радијациона модификација оријентисаног полиетилена.
200 листова.

МИЛУТИНОВИЋ-НИКОЛИЋ, АЛЕКСАНДРА Д.
Утицај услова формирања композитне превлаке полимер-магнетни прах на физичко-механичка својства телекомуникационих оптичких влакана.
II, 135 листова.

ОЊИА, АНТОНИЈЕ
Сорпциона својства колоидног хром(III)-оксида.
161 стр.

ОРЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Синтеза и испитивање алумосиликатних аерогелова и ксерогелова са металним хлоридима као хетерогених катализатора за Fridel-Krafts-ове реакције.
129 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДА Д.
Проучавање процеса кристализације кордијерита из гелова и особина добијених прахова.
89 листова.

РАДЕНКОВИЋ, ГОРАН М.
Утицај термичке обраде на микроструктуру и својства ливеног нерђајућег челика аустенитно-феритног типа.
X, 203, 7 стр.

РИСТИЋ, МИРЈАНА Ђ.
Развој методе за сепарацију, концентрисање и одређивање ултрамикроколичина америцијума-241 гама-спектроскопијом.
109 листова.

САЈИЋ, БРАНКО
Утицај физичко-хемијских карактеристика анјонски полимер - катјонски тензид на специфична својства протеинских влакана.
157 листова.

ТРИПКОВИЋ, СНЕЖАНА Б.
Изучавање утицаја антимона и стронцијума као модификатора на структуру и особине клипних легура A1Si12CuMgNi и A1Si18CuMgNi.
140 листова.

ЧЕРОВИЋ, ЉИЉАНА С.
Синтеза, површинске особине и суспензиона стабилност неоксидних нанометарских керамичких прахова на бази силицијума.
126, 14 листова.

2002. година

БОШКОВИЋ-ВРАГОЛОВИЋ, НЕВЕНКА М.
Аналогија преноса количине кретања, топлоте и масе у системима течност-чврсто.
147 листова.

ВИДОВИЋ, МИЛКА М.
Садржај тешких метала у хуманом материјалу као последица загађења животне средине.
134 листа.

ВУКАШИНОВИЋ, МАЈА С.
Утицај активности протеолитичких ензима бактерија млечне киселине на зрење полутврдог сира.
154 листа.

ГАВРИЛОВСКИ, ДРАГИЦА С.
Синтеза и карактеризација стакло-кристалних емајлних превлака.
113 листова.

ЖИВКОВИЋ, ПРЕДРАГ М.
Утицај услова израде офсет плоче на квалитет отиска.
82 листа.

КАМБЕРОВИЋ, ЖЕЉКО Ј.
Испитивање услова за ослобађање злата из сулфидних руда поступком оксидације у аутоклаву.
143 листа.

КИЈЕВЧАНИН, МИРЈАНА Љ.
Примена савремених правила мешања која базирају на допунској Gibbs-овој функцији на симултано израчунавање равнотеже пара-течност и допунских особина смеша неелектролита.
306 листова.

МИХАИЛОВИЋ, ТАТЈАНА В.
Комплексно оцењивање еластичних карактеристика тканина са аспекта њихових структурних параметара.
180, 32 листа.

НИКОЛИЋ, НЕБОЈША Д.
Структурне карактеристике сјајних галванских превлака.
104 листа.

ПАЈИЋ-ЛИЈАКОВИЋ, ИВАНА Д.
Анализа уређености хомогених и хетерегених струјних поља.
192, 37 листова.

2003. година

АСАНОВИЋ, КОВИЉКА А.
Допринос метрологији неких електрофизичких својстава текстилних материјала.
199 листова.

БАЈАТ, ЈЕЛЕНА Б.
Корозиона стабилност епоксидних катафоретских превлака на хемијски и електрохемијски модификованим површинама челика.
134 листа.

БОБИЋ, ИЛИЈА Ђ.
Развој поступака прераде у полуочврслом стању (RHEO и compo-casting процеса) и утицај начина управљања процесима на квалитет производа на бази легуре ZnA125Cu3.
141 лист.

ВАЛЕНТИЋ, НАТАША В.
Паладијум катализована реакција купловања метиленспиропентана са арил-халогенидима.
160 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЗОРИЦА Д.
Имобилизација липазе из Candida rugosa на полимерним носачима и на влакнима од регенерисане целулозе у дијализатору.
197 листова.

МИЛАДИНОВИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Осмотски коефицијент и коефицијенти активности у систему {yZnCl2+(1-y)ZnSО4}(aq) на 298,15К.
134 листа.

ПАВЛОВИЋ, ЉУБИЦА Ј.
Утицај параметара режима електролизе на морфологију, расподелу величине честица и насипну масу бакарног праха.
VI, 119 листова.

ПОПОВИЋ, МИЉАНА М.
Структура и особине AL-Mg легура високе чврстоће.
148, 7 листова.

РАДЕТИЋ, МАЈА М.
Проучавање могућности добијања сорпционог материјала мултифункционалних својстава на бази вуне као секундарне сировине.
180 листова.

РАКИН, МАРКО П.
Анализа настанка жилавог лома конструкционог челика применом микромеханичких модела.
150 листова.

СТАНКОВИЋ, СЛАВКА М.
Електрохемијске особине цинка у растворима EDTA.
181 лист.

ТОМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, СТАНКА
Утицај бора на микроструктуру и својства високохромног белог гвожђа.
VI, 106 листова.

ТРУМБУЛОВИЋ, ЉИЉАНА М.
Ефекти примене кордијеритне керамике у ливарству.
135 листова.

ФИЛИПОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, ЛЕПОСАВА М.
Утицај механохемијске активације на процес мулитизације природних хидратисаних силиката алуминијума.
101 лист.

2004. година

ВАСИЉЕВИЋ, ТАТЈАНА М.
Оптимизација метода за сепарацију и детекцију фенола и полихлорованих бифенила.
150 листова.

ЖИВКОВИЋ, ИРЕНА Д.
Анализа оштећења вишеслојних композитних материјала применом оптичких влакана.
106 стр.

ЗРИЛИЋ, МИЛОРАД М.
Примена локалног приступа на процену преосталог века компоненти високотемпературске опреме.
220 стр.

ЈАКШИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Кинетика електрохемијске реакције издвајања и оксидације водоника на Pt-Mo легурама.
153 листа.

КРСТИЋ, СНЕЖАНА Б.
Повезивање течљивости бакарног праха са његовом насипном масом моделовањем површине репрезентативне честице.
101 лист.

МАНЧИЋ, ЛИДИЈА Т.
Диригована синтеза наноструктурних оксидних прахова са гледишта развоја материјала задатих својстава.
116, 30 листова.

НАСТАСОВИЋ, АЛЕКСАНДРА Б.
Синтеза, својства и примена макропорозних кополимера.
131 лист.

ОБРАДОВИЋ, МАЈА Д.
Електрохемијско таложење и карактеризација легуре Ni-W.
116 листова.

ПЕШИЋ, СЛАВИША М.
Нова метода оцене расподеле струје у електрохемијској ћелији.
92 листа.

РАЈКОВИЋ, ВИШЕСЛАВА М.
Ефекти и механизми ојачавања основе бакра у систему Cu-Al2O3 остварени третирањем прахова у високоенергетском млину.
126 листова.

ТРИШОВИЋ, ТОМИСЛАВ Љ.
Кинетика електрохемијске реакције редукције глукозе.
136 листова.

2005. година

БАБИЋ, БИЉАНА М.
Кинетика електрохемијске реакције оксидације водоника на угљеничној криогел електроди са наноструктуираним катализатором.
126 листова.

ВЕЛИЧКОВИЋ, САВА Ј.
Синтеза и својства итаконских полимера добијених употребом амино-активатора.
132 листа.

ВРАТНИЦА, МАЈА Б.
Микроструктура и механичка својства високочврстих Al-Zn-Mg-Cu легура различитог степена чистоће.
118 стр.

ГАРИЋ-ГРУЛОВИЋ, РАДМИЛА В.
Аналогија између преноса количине кретања, топлоте и масе у вертикалном двофазном току течност - честице
XXII, 218, 67 стр.

ЕЛЕЗОВИЋ, НЕВЕНКА
Реакција издвајања водоника на електрохемијски формираним Fe-Mo легурама.
103 листа.

ЗЛАТИЧАНИН, БИЉАНА В.
Утицај магнезијума и титана на формирање структуре и својства материјала из система алуминијум-бакар.

КАЛУЂЕРОВИЋ, БРАНКА В.
Прилог проучавању процеса добијања угљеничних влакнастих материјала програмираних својстава.
149 листова.

КРИЖАН, ДАРКО
Проучавање процеса сиинтезе и хидратације везива на бази алкално активиране згуре високих пећи.
VI, 136 листова.

ПАНИЋ, ВЛАДИМИР В.
Електрокаталитичке и капацитивне карактеристике електрода на бази рутенијум-оксида.
XIII, 179 стр.

РАКИН, МАРИЦА Б.
Добијање биоактивних материјала на бази пивског квасца и лековитог поврћа.
144 листа.

СТАЈИЋ-ТРОШИЋ, ЈАСНА
Синтеза и карактеризација микро и наноструктурних материјала типа Nd-Fe-B добијених методом брзог хлађења.
200 листова.

2006. година

АРСЕНИЈЕВИЋ, ЗОРАНА Љ.
Сушење раствора и суспензија у покретном слоју инертних честица
315 стр.

ЖИЖОВИЋ, ИРЕНА Т.
Екстракција етарских уља наткритичним угљеник(IV)оксидом - математичко моделовање и оpтимизација процеса
110 листова

КАЛАГАСИДИС КРУШИЋ, МЕЛИНА Т.
Синтеза и својства хидрогелова осетљивих на спољне стимулансе
176 листова

ЛЕМИЋ, ЈОВАН Б.
Модификовани алумосиликатни минерали као адсорбенти у третирању контаминираних вода
99 листова

МАРИНОВИЋ-ЦИНЦОВИЋ, МИЛЕНА
Синтеза и карактеризација нанокомпозита на бази винилних полимера
108 листова