Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Техничком факултету у Бору Универзитета у Београду

 

МИЉКОВИЋ, МИОДРАГ
Експериментално одређивање утицаја рудничке климе на концентрацију минералне прашине у рударској радној околини.
2, 117, 2 листа.

СТАНКОВИЋ, ЗВОНИМИР
Прилог проучавању процеса добијања бакра коришћењем електрохемијских реактора са тродимензионалном електродом.
2, X, 143, 1 лист.

 

1964. година

ГАВРИЛОВИЋ, ЈОВАН
Прилог теорији и пракси хидроциклонирања.
IV, 118 листова

 

1970. година

ПАЦОВИЋ, НИКОЛА
Прилог технологији добијања ванадијумоксида из белог муља међупроизвода прераде боксита.
4, 136, 1 лист.

 

1971. година

СТОШИЋ, ПРЕДРАГ
Утврђивање утицајних фактора на повећање динамичке чврстоће коленастих вратила DIESEL-мотора од индукционо-површински каљеним прелазним заобљењима.
1, 91, 77 листова.

 

1974. година

ЂАЈИЋ, ДУШАН
Одређивање оптималне границе између површинског и подземног откопавања на бази технолошких и економских параметара.
137, 3, 55 листова.

ЖИВКОВИЋ, МИОМИР
Техничко-економски ефекти скраћивања радног циклуса при изради хоризонталних рудничких просторија бушачко-минерским радовима.
272, 5 листова.

 

1976. година

ПЕРОВИЋ, БОШКО
Утицај анизотропије и текстура на пластично преобликовање при дубоком извлачењу.
2, V, 152 листа.

РАБРЕНОВИЋ, РАДМИЛА
Прилог проучавању процеса јонске флотације урана из разблажених раствора.
4,129 листова


1977. година

КНЕЖЕВИЋ, ЧЕДОМИР
Утицај енергетских и материјалних фактора процеса на резултате топљења бакарних концентрата у пламеним пећима.
2, XI, 294 листа.


1978. година

ЖИВКОВИЋ, ЖИВАН
Утицај неких физичких параметара на карактер DTA крива код диференцијално-термијске анализе MgCO3 и CaCO3 у прашкастом стању.
4, 113 листова.

ПОПОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Структурно-текстурне промене при пражњењу магнезита и њихов утицај на процес гравитацијске концентрације.
1 књ. (разл. паг.)


1979. година

ЂУКИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Прилог изналажењу потребне енергије за настанак и развитак прскотине при ударном дејству силе код конструктивних челика.
4, 190, 1, 14 листова.

ЉУБИЋ, ЗДРАВКО
Оптимизација система одводњавања дубоких површинских копова бакарне руде СР Србије са техничко-економских аспеката.
3, 107 листова.

МАГДАЛИНОВИЋ, НЕДЕЉКО
Допринос изучавању кинетике млевења у млину са шипкама.
3, 109 листова.

СТАНКОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Прилог одређивању параметара са техничко-економског аспекта за лежиште северни ревир Мајданпек.
1 св. (разл. паг.)

ЦОЛОВИЋ, НИКОЛА
Експериментална и теоријска истраживања у области теорије стационарне тачке код одвијања хетерогених хемијских реакција у неизотермичким условима.
1, 396 листова.


1980. година

ROHL, WOLFGANG
Појава при печењу магнезитне руде н астале присуством доломите и њихов утицај на концентрацију магнезита.


1981. година

СТУПАРЕВИЋ, ЛЕОНИДА
Упоредна анализа употребљивости математичке симплекс методе за конструкцију ликвидус површине тројног дијаграма стања Co-Bi-Sn.
82, 5 листова.


1982. година

НЕДЕЉКОВИЋ, НИНОСЛАВ
Прилог изучавања синтерових фрикционих материјала на бази бакра.
103, 4, 72 листа.

ЦВИЈОВИЋ, РАДЕ
Применљивост адсорпционе методе и хидрауличке аналогије на испитивање распростирања загађивача у ваздуху.
170 стр., 32 листа.


1983. година

СТАНОЈЛОВИЋ, РОДОЉУБ
Функционална зависност вероватног одступања, Ep од масеног учешћа минералне сировине у зони Gp-100kg/m3 и утицај истих резултата концентрације у циклонима са тешким срединама.
142, 50 листова.


1984. година

СТАНОЈЕВИЋ, БОЖИДАР
Прилог проучавању процеса борирања железних производа добијених металургијом праха.
II, 92 листа.


1985. година

СТАНКОВИЋ, РАТОМИР
Прилог одређивању оптималних система за утовар и транспорт руде на откопима при подземној експлоатацији лежишта на основу техничко-економских показатеља.
194 листа.


1986. година

ГУСКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Добијањe тернерних аморфних легура цирконијума са прелазним металима.
VII, 131, P-15 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, СЛОБОДАН
Геологија и тектоника Тимочке магматске области Карпато-Балканида источне Србије.
294, 11 листова.

КЛИКОВАЦ, БРАНКО
Прилог одређивања параметара методе откопавања са техно-економског аспекта за рудна тела лоцирана у заштитним стубовима рудника бакра Бор условима примене бетона високе отпорности и HF јаловине.
IV, 170 листова.


1987. година

БУДИЋ, ИВАН
Утицај степена хидратације декарбонизације руда магнезита на ефикасност одстрањивања CaO и SiO2 у процесима концентрације.
IV, 220 стр.

ПЕТРОВИЋ-РИСТИЋ, МИРЈАНА
Допринос познавању процеса екстракције јона бакра нафтенском киселином.
225 листова.


1988. година

МАРКОВИЋ, ДЕСИМИР Д.
Утицај термомеханичке обраде на субструктуру и електрохемијско-корозионо понашање легура система Al-Mg-Si-Cu.
201,7 листова.

РАЈЧИЋ-ВУЈАСИНОВИЋ, МИРЈАНА
Кинетика и механизам електрохемијске оксидације природног ковелина.
218, 2 листа.

УРОШЕВИЋ, ДРАГОЉУБ
Допринос постојећим теоретским основама заштите прашином са депонија.
II, II, 112, 5 листова.


1989. година

ГАЈИЋ, СТАНИМИР
Минерагенија бентонитних глина источне и југоисточне Србије.
273 стр.

ИВАНИЋ, ЉУБИЦА С.
Кисеоник у бакру и бакарним легурама - кинетика преноса.
272, IX стр.


1990. година

ШИЈАН, ИЛИЈА
Допринос истраживању утицаја беинитног каљења на експлоатационе карактеристике деформационо ојачаних опруга.
185 листова.


1991. година

АНТОНИЈЕВИЋ, МИЛАН
Прилог проучавању утицаја угла оштрења сечива моноблок длета на техничко-економске показатеље ударног бушења бушотина малог пречника.
133 листа.

КОВАЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Прилог проучавању утицaја угла оштрења сечива моноблок длета на техничко-економске показатеље ударног бушења бушотина малог пречника.
133 листа.

КОЈДИЋ, РАДЕ
Прилог одређивању најповољнијих параметара откопне методе, са техно-економског аспекта, у условима експлоатације бакарног лежишта Бор на великим дубинама.
158 листова.


1992. година

ИГЊАТОВИЋ, МИРОСЛАВ
Прилог истраживању стабилности подземних објеката отварања дубоких металичних лежишта.
126 листова.

НЕСТОРОВИЋ, СВЕТЛАНА
Утицај интензитета деформације и режима термичког таложења на механизме структурних промена у легурама алуминијума и бакра.
III, 125 стр.


1993. година

ВУКОБРАТОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Одређивање дубине рудника до које није потребно расхлађивање ваздуха.
113 листова.


1995. година

ЖИВКОВИЋ, ДРАГАНА
Упоредна термодинамичка анализа тернарног система Pb-Zn-Ag са становишта одсребривања сировог олова.
81 стр.

ЦВЕТКОВСКИ, ВЛАДИМИР
Утицај примеса у анодном бакру на електрохемијски процес.
XX, 242 стр.

ШЋЕКИЋ, ВЕЛИМИР
Утврђивање граничне дубине подземног откопавања дубоких рудних лежишта за услове рудника Бор.
238, 3 стр.


1996. година

ЈАЊУШЕВИЋ, ЗОРАН
Изучавање процеса и механизама на граничној површини метал-калуп при ливењу челика у калупе израђене по CO2 поступку уз додатак активних средстава.
123 листа.

МИЛИЋ, ВИТОМИР
Истраживање основних параметара нових метода полуетажног принудног зарушавања за откопавање дубоких делова борског лежишта.
136 стр.

ШТРБАЦ, НАДА
Утицај флуорида на калцинацију алуминијум хидроксида.
79 листова.

 

1997. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛЕ
Утицај анјона на оксидацију пирита водоник-пероксидом.
XIV, 157 стр.

ЉЕВАР, АЛЕКСАНДАР
Разарање отковака Ч4732 при већем степену пластичне деформације.
142 листа.

МАРКОВИЋ, ЗОРАН С.
Утицај величине зрна на хидрофобизацију и флотабилност халкопирита.
II, 87 листова.


1998. година

ЖИКИЋ, МИОДРАГ
Дефинисање критеријума за избор одлагача за рад на високим етажама.
177 стр., 18 листова.

ИВАНОВ, СВЕТЛАНА
Структура и својства округлих и профилисаних бакарних производа у зависности од термомеханичких параметара прераде.
II, 97, 4 листа.


1999. година

КОСТОВ, АНА
Термодинамичка анализа тернарног система Ga-Ge-Sb.
150 листова.

ПАВЛОВИЋ, ТОПЛИЦА
Изучавање међузависности термомеханичког режима хладног извлачења, структуре и термоелектромоторне силе термопара гвожђе - константан.
59, 5 листова.

ПАНТОВИЋ, РАДОЈЕ
Одређивање оптималних параметара бушења дубоких минских бушотина код високопроизводних метода подземног откопавања.
156 стр.

ТРУМИЋ, МИЛАН
Модел кинетике просејавања.
99 листова.


2000. година

МИТЕВСКА, НАТАША
Утицај технолошких параметара и међуфазних феномена на губитке бакра са шљаком топљења.
106, 41 стр.


2001. година

ВИДОЈКОВИЋ, ВЕЛИСЛАВ М.
Проучавање механизама и кинетике механохемијске синтезе неорганских соли код реакција неутрализације.
IV, 169 листова.

МИНИЋ, ДУШКО
Термодинамичка анализа тернарног Pb-In-Sb система.
114 листова.

СТОЈКОВИЋ, ЗОРАН
Утицај величине и дубине залегања рудних лежишта на одводњеност рудника при откопавању са зарушавањем.
107 стр.

ТРУМИЋ, БИСЕРКА
Компаративна термодинамичка анализа система Au-Sn-Pb и Au-Bi-Pb.
149 листова.


 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354