Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Шумарском факултету Универзитета у Београду

 

1951. година

КНЕЖЕВИЋ, МИЛУТИН
Распоред гатерских тестера (шпанунг) при максималном квантитативном искоришћењу.
72 стр.

1953. година

ЈОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Шумске фитоценозе и станишта Суве планине.

1954. година

БУНУШЕВАЦ, ТОМА
О биљкама рода Evonymus у нашој земљи као сировинском извору гутаперке.
316 стр.

ПЕЈОСКИ, БРАНИСЛАВ
Истраживање смолног система, смоларења и смоле молике (Pinus peuce Gries.) са освртом на смолни систем осталих домаћих борова.
326 стр.

СИМЕУНОВИЋ, ДУШАН
Узроци нестајања шума у Србији у XIX веку. 1954.
243 стр.

1956. година

ГАВРИЛОВИЋ, СЛОБОДАН
Класификација бујичних токова Грделичке клисуре и квантитативни режим њихових наноса.
1 св. (разл. паг.)

МИРКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Нормалне висинске криве за храст китњак и букву у НР Србији.
3, 142 стр.

ПАВИЋ, ЈОВАН
Утицај запреминске тежине и грешака дрвета на топлотну моћ буковине.
109 стр.

ПЕТРОВИЋ, ЉУБОМИР
Оптимална густина шумских транспортних средстава.
81 стр.

1957. година

ВУЈИЧИЋ, ЛАЗАР
Прерада дрвета у Србији и проблеми њенога развоја.
1, XVII, 503 стр.

ОРЕШЧАНИН, ДУШАН
Извоз дрвета из Југославије: развој и проблеми.
IV, 334, VI стр.

СОЉАНИК, ИВАН
Експозиција као фактор при пошумљавању голети.
1 св. (разл. паг.)

1958. година

ГАЈИЋ, МИЛОВАН
Фитоценозе и станишта планине Рудникa и њихове деградационе фазе.
4, 152 стр.

1959. година

ИВКОВ, РАДОВАН
Време садње као чинилац у вештачком подизању шума.
3, III, 122 стр.

ЛУЈИЋ, РАДОМИР
Појам “локалног топлотног фактора” и његова улога у распореду вегетације.
120 листова.

ТОДОРОВИЋ, ДАНИЛО
Закономерност органског растења и његова аналитичка представа.
230 листова.

1960. година

СТАНКОВИЋ, СИНИША Ч.
Студија о динамици технолошки значајних састојака у лишћу неких зимзелених биљака.
136 листова.

1961. година

ВУКИЋЕВИЋ, ЕМИЛИЈА
Сукцесија вегетације и природно обнављање шума на шумским пожаришима у Србији.
87 стр.

ЛУКИЋ-СИМОНОВИЋ, НАДЕЖДА
Упоредна истраживања технолошких својстава дрвета Picea omorika i Picea excelsa Lin. у вези са утицајем станишта.
2, 126 листова.

МАРИНКОВИЋ, ПРИБИСЛАВ Р.
Нова проучавања биологије патогене гљивице Dothichiza populea Sacc. et Briard са посебним освртом на могућност њеног сузбијања.
1, 87 листова.

1962. година

НИКОЛИЋ, СРЕТЕН
Истраживање оптималних елемената дворучних тестера.
2, 137, 1 стр.

ТРИФУНОВИЋ, ДРАГОЉУБ Т.
Методика израде таблица приноса и прираста за једнодобне састојине на бази њиховог стварног стања.
15, 301 стр.

1963. година

ВАСИЋ, МИЛОМИР
Тополина пипа (Lepyrus palustris Scopp) као штеточина меких лишћара. Морфологија, екологија и средства заштите.
3, 328 листова.

МИЛИН, ЖИВОЈИН Р.
Истраживања утицаја састојинског облика и елемената структуре на начин обнове и продуктивности састојина букве на јужном Кучају.
350, 13 листова.

МИХАЋ, БРАНКО
Употребљивост кратких пиланских сортимената за израду лепљених носача уз примену домаћих лепила.
VII, 149 листова.

ШИМИЋ, ПЕТАР
Испитивања анатомске грађе дрвета домаћих врста пирамидалних топола (Populus nigra cv. italica Moench и Populus panonica Kit. syn. Populus thevestina Dode) из НР Македоније.
124, 34 стр.

1964. година

ВУЧКОВИЋ, ДУШАН
Капиталистичко искоришћавање шума у Црној Гори од 1851. до 1943. године.
3, 616, 16, листова.

ЈОВАНОВИЋ, СТЕВАН Ж.
Реонирање неких хибридних топола на алувијуму важнијих река у СРС.
9, 290, 11 листова.

КАРАПАНЏИЋ, ДОБРИЛА
Студија хемијског састава етарског уља из неких ендемита (Picea omorika, Pinus Heldreichii и Pinus peuce).
2, 97 листова.

КОЛИЋ, БОРИСЛАВ
Проучавање односа структуре падавина и укупног годишњег отицања у подручју неких пројектованих акумулација у сливу Велике Мораве.
3, 209 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, НОВАК Д.
Рецентна ерозија у подручју Фрушке горе и тенденција њеног развоја.
2, II, 144 листа.

МУТИБАРИЋ, ЈОВАН
Замена дрвета чамовине са дрветом неких врста тополе у производњи кућног намештаја.
3, 233 листа.

ПАНИЋ, ЂОРЂЕ Т.
Утицај биолошких положаја стабала и изграђености њихових круна на продуктивност букових састојина на Руднику.
5,312, 8 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ А.
Упрошћавање изравнавања неких зависности елемената растења и примена на зависност пречника и висина стабала.
4, 124, 5 листова.

ЋЕМАЛОВИЋ, МУХАМЕД
Дивљи нар (Punica granatum L.) – биолошка студија као основа за његово искоришћавање.
211, 5, 3, 24 листа.

1965. година

ВУЈКОВИЋ, УРОШ
Могућности интродукције неких култиватора топола на шумским стаништима средогорја у Западној Србији.
326 листова.

ГРУЈОСКИ, БОРИС
Развој, чиниоци и проблеми шумарства СР Македоније.
VI, 302, XIII стр., 23 листа.

ЕРДЕШИ, ЈОСИП,
Фитоценозе шума Југозападног Срема.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВОЈИНОВИЋ, ДРАГУТИН Ж.
Риђа борова зоља (Neodiprion sertifer Geoffr.) у СР Србији - циклус развића, екологија, популациона динамика и економски развој.
3, 175 листова.

ЈОВАНОВИЋ, НАТАЛИЈА
Студија о инхибиторима дрвета неких лишћарских врста и њиховим парализаторима при процесима везивања цемента.
3, 139, 10 листова.

ЈОВИЧИЋ, ДРАГОЉУБ Б.
Моделирање кривих при представљању законитости код неких природних појава са претежним освртом на шумарство и пољопривреду.
4, 123 листа.

МАЈДАНАЦ, ЉИЉАНА
Студија о механизму пластификације дрвета.
3, III, 175 листова.

МИШЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Продуктивност букових фитоценоза огледног добра Дебели Луг на разним геолошким подлогама.
5, 200, 5 листова.

ПАНТИЋ, СЛОБОДАН
Испитивање облика криве уздужног пресека вретена стабла, упрошћавање неких функција облика и практична примена.
94 листа.

ПЕРОВИЋ, БОЖИДАР
Улога припреме производње у индустрији намештаја СР Србије и њен утицај на повећање продуктивности рада.
IX, 244, 4 листа.

ПЕТРОВИЋ, НЕНАД
Утицај температура ниских пожара на жива стабла у чистим буковим састојинама Србије.
1 св. (разл. паг.)

ПОПОВИЋ, МИЛОРАД С.
Динамика органске продукције букве (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott) у различитим фитоценозама.
6, 382, 12, 76 листова.

ПОПОВСКИ, БОРИС
Процеси ерозије, кретање и мерење количине наноса у кориту Демир – Хисарске Црне реке.
221 лист.

РАДОНИЋ, МИЛОРАД
Нови прилози теорији и примени функцији растења.
136 листова.

СТИЛИНОВИЋ, СЛОБОДАН
Проучавање класификације садног материјала црног и белог бора као основе за одређивање његовог физиолошког потенцијала.
335, 8 листова.

СТОШИЋ, ДРАГОМИР Ж.
Истраживање статичког и кинетичког коефицијента трења клизања дрвета по дрвету.
111, 6 листова.

ТИМОТИЈЕВИЋ, РАТКО
О природи С-кривих и њиховој примени у шумарству.
95 листова.

ТОМИЋ, ДРАГИЋ Ђ.
Екологија мраморастог гундеља (Polyphylla fullo L.) на Делиблатској пешчари.
6, IV, 307, 9 листова.

ТУЦОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Систематска и биоеколошка истраживања црне тополе (Populus nigra L.) у Србији.
III, 216, 37 листова.

УШЧУПЛИЋ, МИДХАТ
Проучавање појаве сушења избојака бијелог јасена са посебним освртом на морфологију, биологију и могућност сузбијања паразита.
2, II, 102 листа.

ЧОЛИЋ, ДУШАН Б.
Пожар као еколошки фактор у сукцесији заједница Панчићеве оморике и редуковању њеног ареала.
266 листова.

1966. година

ПЕТРОВИЋ, МИХАИЛО С.
Могућност заштите плоча иверица од неких проузроковача мрке трулежи натријумпентахлорафенатом и натријумфлуоридом.
3, 130 листова.

1967. година

ЈОВИЋ, НИКОЛА Д.
Смеђа подзолоста земљишта Србије, њихова генеза и особине.
243 листа.

САПУНЏИЋ, МИЛАН
Мрежа фискултурно-рекреативних зелених површина насеља с обзиром на хигијенско санитарне функције (аерозагађење) и штетне микроклиматске појаве.
263, XV стр., 62 листа.

1968. година

КРАСНИЋИ, ФЕРИЗ Д.
Шумска вегетација брдског региона Косова и Метохије.
1, 126, 1, 9 листова.

ПЕНО, МИЛКА
Биолошки метод борбе против полегања поника Pinus nigra Arn.
5, 152 листа.

1970. година

ВЕЛАШЕВИЋ, ВЕЛИЗАР
Рејонирање терена СР Србије у циљу подизања шумских пољозаштитних појасева.
4, 169 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, НАДА
Антагонизам актиномицета према неким фитопатогеним гљивама у ризосфери шумског биља и могућност његовог повећања.
2, 2, 126, 14, 29 листова.

ГЛИШИЋ, МИОДРАГ В.
Питоми кестен (Castanea sativa Mill.) у Србији и његов биолошки и еколошки варијабилитет.
5, 262, 14 листова.

ЈЕВТИЋ, ЉУБИША
Могућност одређивања средње-годишњег интензитета еолске ерозије путем мерних инструмената.
85 листова.

МАРОВИЋ, РАДОВАН М.
Јајни паразит борових зоља-Achrysocharis ruforum Krausse, морфологија, циклус развића и екологија, са освртом на могућност практичне примене.
3, 221 лист.

ТОМАНИЋ, ЛАЗАР
Структура, развитак и продуктивност природних састојина црног бора на Копаонику.
5, 194, 9, 50 листова.

ШМИТ, СЛОБОДАН
Проучавање биологије Schizophyllum commune Fr. као проузроковача прозуклости буковог дрвета.
2, 2, 125, 39 листа.

1971. година

ЈОВИЋ, ДУШАН Ђ.
Истраживања структуре, развоја и продуктивности мунике на главним налазиштима у Србији и Црној Гори.
5, 246 листова.

НИКОЛИЋ, МИХАИЛО С.
Физичко-механичка својства и економичност производње шперплоча комбинованих од букових и тополових фурнира у зависности од неких фактора.
3, 208, 27 листова.

СТАЈИЋ, СЛОБОДАН
Национални паркови Југославије као шуме са посебном наменом и њихов значај за туризам.
5, 294, 57 листова.

1972. година

ALKINANI, ADIL IBRAHIM
Утицај еколошких фактора дунавског алувија на развој садница Populus x euramericana (Dode) Guinier cl. I-214.
1 св. (разл. паг.)

АВДАЛОВИЋ, ВЕРА М.
Генеза и особине киселих смеђих земљишта СР Србије.
2, 274 листа.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИЛАН
Истраживања о утврђивању економичности радова на уређењу бујичних подручја као елемента за обраду водопривредних основа.
III, 257, 6 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛУТИН
Оплемењивање букве (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott) у СР Србији.
3, 316 листова.

1973. година

КЕРВИНА, ЉЕРКА
Термити Словеначког Приморја и хемијска заштита дрвета од њих.
6, 191 лист.

МИЈАНОВИЋ, ОЛГА П.
Упоредна проучавања водног режима ружа из групе Tea hybrida Hort. гајених у различитим еколошким условима.
5, 255, 52 листа.

ХРЕН, ВЛАДИМИР
Подесност Леваковићеве функције за изражавање и праћење развоја састојинске структуре.
218 листова.

1974. година

HAMZA RASOUL RASOUL
Проучавање утицаја IAA, IBA и GAMA-зрачења на развој резница неких украсних биљака.
1, IV, 356, 16 листова.

МАРТИНОВИЋ, ВЕЉКО
Значај и улога шумске привреде у привредном развоју Црне Горе.
418, 22 листа.

НИКОЛИЋ, МОМИР
Зависност физичко-механичких својстава евроамеричких топола (Populus robusta i Populus serotina) и домаће црне тополе од неких спољашњих и унутрашњих фактора.
2, 152, 55 листова.

1975. година

БОЈАЏИЋ, НЕШАД
Природно обнављање шума црног бора у сјевероисточној Босни.
232, 9 листова.

ДАМЊАНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ С.
Шума као чинилац рекреације у Србији: друштвено-економски и шумско-привредни аспекти.
2, 469 листова.

ЕШКЕРИЦА, ВЛАДИМИР
Техничко и економско упоређење дрвених и савремених мостовских конструкција на шумским путевима.
1 св. (разл. паг.)

МУЈЕЗИНОВИЋ, ЕЈУБ
Утицај трговине на развој индустрије намештаја у Југославији.
294 листа.

ПОТРЕБИЋ, МИЛАН И.
Утицај неких чинилаца на диелектрична својства главних врста дрвећа и лепкова.
2, VI, 268 листова.

СИМИЋ, СТЕВАН
Изучавање асимилације фосфора италијанског клона тополе I-214 применом радиоактивног фосфора – 32P.
3, 214 листова.

ЋУРИЋ, РАДОСЛАВ
Подизање шумских култура борова из групе Halepensis на подручју субмедитерана Херцеговине те њихова шумско-узгојна и економска важност.
3, 147 листова.

1976. година

ЗАПЛОТНИК, РАДЕ
Истраживање утицајних фактора на физичка и механичка својства тресета Ливањског поља за производњу тресетних плоча.
1, 111 листова.

ЈЕДЛОВСКИ, ДУШАН
Венеција и шумарство Далмације од XV до XVIII вијека.
220 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МИЛАН
Утјецај финоће иверја вањског слоја на нека својства трослојних плоча иверица.
7, 295 , 9 листова.

ЛАЛИЋ, МИРКО
Студија могућности примене упрошћених метода израде главних пројеката шумских путева.
1 св. (разл. паг.)

МАРКОВИЋ, ЈОВАН
Проучавање утицаја густине засада на производњу биомасе тополе клона Populus euromericana Dode (Guiner) I-214
241 лист.

1977. година

БУТУЛИЈА, СВЕТОЗАР
Заштита коловоза шумских путева од штетног дејства мраза у прољеће.
1 св. (разл. паг.)

ПЕТЕРЦА, ЦВЕТА
Досадашња искуства предузећа дрвне индустрије СР Словеније у примени електронских рачунара и проблем изналажења смерница и модела за њихово укључивање у оптимални информациони систем предузећа.
1, 6, 3, 337, 1 лист.

1978. година

ВРЦЕЉ-КИТИЋ, ДАРИНКА
Проучавање култура дулгазије Pseudotsguga menziesii (Mirb) Franco у различитим станишним условима СР Србије.
1, 361, 20 листова.

ПОПОВИЋ, ЈЕЛИЦА
Испитивање утицаја продуката метаболизма гљиве Фomes annosus (Fr.) Cooke на жива ткива Pinus silvestris L. и Picea excelsa L., са посебним освртом на синтезу фоманозина.
150 листова.

1979. година

АЛЕКСОВ, ИВАН
Проблеми и оптималне регионалне рејонизације фабрика за прераду дрвета у СР Србији.
1, XIV, 388 стр.

ВАСИЛЕВ, ПЕТАР
Регионална рејонизација и развој дрвне индустрије СР Македоније.
1, XIII, 357 листова.

ВУЛЕТИЋ, СТЕВАН
Организација пословања предузећа за промет намештаја и њихов утицај на производњу намештаја у Југославији у послератном периоду.
1, 359 листова.

КОРБЕР, ЈОЖЕ
Пословни системи и одређивање (дијагностицирање) степена савремене организованости у предузећима за прераду дрвета у СР Словенији.
232 листа.

МИЦЕВСКИ, ЉУБЕ
Шумска вегетација планинског масива Јакупице у Македонији.
1 св. (разл. паг.)

ПЈЕВИЋ, ВУКОСАВА
Студија о утицају pH дрвета на ток и брзину хидолитичке разградње при хидротермичкој обради.
3, 133 листа.

СТЕФАНОВИЋ, СТЕВАН
Производња и потрошња целулозе и папира у Југославији, развој и проблеми.
V, 365 листова.

ТЕРЖАН, НАДА
Студија хемијског састава домаћих врста храста (Quercus sessilis и Quercus pedunculata).
IV, 145, 5 листова.

ШАШИЋ, МИЛАН
Улога трговине у оквиру репродукционог система Шипад и њен значај за развој шумарства и индустрије за прераду дрвета у СР БиХ.
7, 274, 3 листа.

1980. година

ГВОЗДЕНОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Зависност квалитета реза на гатеру од режима резања и неких физичких и механичких својстава буковине.
202 листа.

ДИМЕСКИ, ЈОСИФ
Физичко-механичка својства дрвних плоча (иверица) добијених на бази храстовине у комбинацији са другим дрвним материјалом и применом различитих везних средстава.
1 св. (разл. паг.)

ДРЕНКОВСКИ, РАДЕ
Таксономска обрада Acer campestre-Acer marsicum-комплекса у Југославији.
1 св. (разл. паг.)

ЂОРОВИЋ, ЂОРЂИЈЕ
Карактеристике и структура биоценотског комплекса дефолијатора из реда Lepidoptera у храстовим шумама Косова.
420 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Планирање, развој и лансирање новог производа за тржиште у индустрији намештаја.
3, 226, 2, 2, 23 листа.

КОШПИЋ, СРЕТКО
Изналажење оптималног система стицања и распоређивања заједничког прихода експлоатације шума и примарне прераде дрвета.
379 стр.

ЉИЉАК, НОВИЦА Ђ.
Проучавање промјена тла типа семиглеј источне Славоније остварених примјеном неких мјера мелиоративне обраде.
207, II стр.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ, СРЕТЕН
Еколошка истраживања за потребе урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре.
186, 36 листова.

РЕЏИЋ, АВДО
Утицај могућности пласмана на развој југословенске индустрије намештаја.
1, IX, 380 листова.

ТОМИЋ, ЗАГОРКА
Фитоценозе црног граба (Ostrya carpinifolia Scop) у Србији.
3, 171, 8, 41 лист.

ШЕЛМИЋ, ВУКОМАН
Проучавање закономерности динамике популације зеца (Lepus europaeus Pall) у Војводини и њихова примена у планирању степена рационалног коришћења.
4, 209 листова.

1981. година

АНТУШЕВИЋ, СТАНИСЛАВ
Правци развоја шумско-индустријског комплекса у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Косово.
420, 11 листова.

БАНКОВИЋ, СТАНИША
Проучавање утицај станишних и састојинских услова на развој стабала јеле на Гочу и могућност њиховог коришћења при производном диференцирању еколошких јединица.
283 листа.

ВЛАТКОВИЋ, СЛАВКО
Утврђивање оптималне шумовитости САП Војводине у циљу заштите и унапређења животне средине.
315 листова, 51 стр. без. паг.

ГАВРИЛОВИЋ, ДРАГИША
Инсекти паразитоиди врста из фамилије Diprionidae и њихови међусобни односи.
193 листа.

МИЉКОВИЋ, ЈОВАН
Утицај нисковискозног фурфурил алкохолног везива, на својства дрвно-влакнастих плоча добијених мокрим поступком.
V, 210 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, ИЛИЈА
Развој шумарства Тимочке крајине од 1833. до 1944. године.
IV, 375 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИЛИЦА
Хидрогеолошке и мелиоративне одлике клизишта Потпорањ, магистралног канала хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.
215 листова.

ПЕХАР, ЈАКОВ
Аризонски чемпреси (Cupressus arizonice Greene) – идиоеколошке студије.
262 листа.

ШОШКИЋ, БОРИСЛАВ М.
Истраживање технолошких својстава мунике (Pinus heldreichii-Christ.) са различитих станишта и могућности њеног рационалног искоришћења.
316 листова.

1982. година

ДОНЕВСКИ, ЛАЗАР
Упоредна истраживања фауне гусеница које се хране лишћем разних врста храстова у Македонији.
223 стр.

МАЈЕРА, МИРОСЛАВ М.
Организација и економика производње неких лишћара и значај ове производње за шумарство и дрвну индустрију СФРЈ.
IV, 475 листова.

МОЈСИЛОВИЋ, РАДИСАВ
Проблеми даљег развоја индустрије намештаја у СР Босни и Херцеговини.
1 св. (разл. паг.)

ОСТОЈИЋ, ЖАРКО
Финансирање репродукције шума у самоуправном систему.
289 листова.

СЕРДАРЕВИЋ, ФУАД
Истраживање утицаја основних елемената и фактора на ефикасност инвестиција у дрвној индустрији СР Босне и Хрецеговине.
XIII, 300 листова.

СПАЛЕВИЋ, БАТРИЋ
Проучавање режима вода и наноса у сливу брдско-планинског региона.
244 листа.

1983. година

РУНИЋ, МИЛАН
Прилог проучавању поузданости, ефикасности и економичности информационих система у планирању и припреми производње у предузећима за прераду дрвета.
XIV, 512 стр.

СТЕВАНОВИЋ-ЈАНЕЖИЋ, ТАТЈАНА М.
Структура и реакциона способност лигнина неких домаћих врста дрвета (Picea excelsa и Fagus moesiaca).
V, 264 листа.

ТОДОРОВИЋ, ТИОСАВ Н.,
Проучавање стабилности терена у условима дејства подземних вода, код водопривредног уређења ерозивних подручја.
199 листова.

ЧОМИЋ, РАТКО
Организационо-развојни аспекти шумско-привредне делатности у Босни и Херцеговини.
343, 16, 14 листова.

1984. година

ВУЧИЋЕВИЋ, СЛОБОДАН
Шумски екосистеми и њихов утицај на оптимално стање неких природних ресурса југозападног региона Шумадије.
422 листа.

ГРУЕВСКИ, ТАЛО
Проблеми усклађивања развоја механичке прераде дрвета са могућностима шумске сировинске базе у СР Македонији.
IX, 280 листова.

КАДОВИЋ, РАТКО,
Истраживања толерантности неких шумских врста према солима у халоморфним земљиштима.
6, 201 лист.

МАЦАН, ГРИГОРИЈЕ
Упоредна истраживања отицања, квалитета воде и наноса са брдско-планинских сливних површина, различите обраслости вегетацијом: (шумски засади, планински травњаци и голети).
268, 13 листова.

НЕШИЋ, МИЛАН
Развој производа и унапређење производње индустрије намештаја СР Србије.
VIII, 262 листа.

ОСТОЈИЋ, ДРАГОМИР
Утицај техничке опремљености на продуктивност рада у пиланама Црне Горе.
282, 16 листова.

ПАВЛОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Производња фурфурала из дрвних отпадака и његово коришћење као везива за добијање дрвних плоча.
167, 1 лист.

1985. година

ДОЖИЋ, СТЕВАН
Истраживање употребљивости неких шумских врста дрвећа и жбуња у амелиорацији лапорца.
273 листа.

ИВАНОВ, БЛАГОЈ
Циклус развића, регулационо – редукциона улога и односи неких специфичних паразита Rhyacionia buoliana Den и Schiff. 1985. 380 листова.
Утицај температуре на притисну чврстоћу и граничну хигроскопност дрвета.
2 св.

КОСТАДИНОВ, СТАНИМИР
Истраживање режима наноса у бујичним токовима западне и југоисточне Србије.
314, 39 листова.

КРАЉИЋ, БРАНКО
Теоријско – методолошко истраживање важнијих организацијских и економских елемената привређивања у шумарству.
360 стр.

ПУДАР, ЗДРАВКО
Економски ефекти производње дрвета тополе, P. x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214 у засадима различите густине.
187 листова.

СКАКИЋ, ДУШАН
Искоришћење букове сировине при изради елемената за столове и столице.
246, 2 листа.

1986. година

ЂАКОНОВИЋ, ФИЛИП
Распрострањење, екологија и варијабилитет зановијети (Petteria ramentacea (Sieb. Presel.) у Црној Гори.
IV, 326, 1 лист.

ЂОКОВИЋ, ПЕТАР
Прилог оптимизацији технологије искоришћавања тополових засада са аспекта производње дрвета за целулозу уз рационално коришћење укупне биомасе.
II, 245 стр.

КАРАЏИЋ, ДРАГАН
Проучавање биоекологије гљива Dothistroma pini Hulbary-проузроковача осипања четина црног бора.
III, 328 листова.

КРСТАЈИЋ, НОВАК
Истраживање утицаја технолошких поступака на искоришћење боровине у производњи елемената за намјештај.
213 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, ЉУБОДРАГ С.
Најважније врсте савијача (lepidoptera, tortricidae) у храстовим шумама Србије и њихови паразити..
461, 67, 13 листова.

ЏОГАЗОВИЋ, МАНОЈЛО
Проблеми комплексног коришћења дрвних сировина као фактор развоја ШИК-а "Велимир Јакић"-Пљевља.
306 листова.

1987. година

АНАСТАСИЈЕВИЋ, НЕБОЈША
Истраживање улоге појединих биљних врста у заштити животне средине од загађивања оловом на подручју Београда.
202, 32, XXI лист.

БАТОЗ, ГОЈКО
Истраживање основних елемената система приземних монтажних кућа на бази претежне примјене материјала од дрвета.
342 листа.

ВУКИЋЕВИЋ, МИЛАН Р.
Проблеми организације и коришћења производних линија у фабрикама фурнираног намештаја.
257 листова.

ИСАЈЕВ, ВАСИЛИЈЕ
Оплемењивање оморике (Picea omorika /Panč./ Purkyne) на генетичко-селекционим основама.
VI, 344, 1 лист.

ЈАИЋ, МИЛАН
Својства плоча добијених комбинацијом иверја и влакана са посебним освртом на квалитет површине.
344 листа.

ПОДОЛШАК, БРАНИСЛАВ
Програмско моделирање елемената код идејног пројектовања пнеуматских инсталација за транспорт уситњеног дрвета.
142 листа.

1988. година

АВРАМОВИЋ, ГОЈКО
Компаративна проучавања патогености Dothichiza populea Sacc. et Briard пореклом из разних клонова топола.
267 стр.

АДАМИЧ, МИХА
Карактеристике исхране као елеменат планирања заштите и узгоја дивљих папкара, посебно јелена (Cervus elaphus L.).
209 листова.

ВУЈКОВИЋ, ЉИЉАНА,
Истраживање и планирање оптималних система зелених површина у неким градовима средње величине у СР Србији.
352, 13, 10 листова.

МИНИЋ, ДАНИЦА Д.
Паразити губара из рода Apanteles (Hymenoptera, Braconidae) са посебним освртом на Apanteles solitarius Ratzeburg и могућност примене овог паразита у биолошком сузбијању домаћина.
VI, 370 листова.

ШУЛЕТИЋ, РАДОВАН
Истраживање елемената развоја и пројектовања технолошких процеса у индустрији намештаја.
XIII, 245 листова.

1989. година

БОЖОВИЋ, ГОРАН
Типови антропогених промена предела у Боки Которској.
314, 47 стр.

ВУЧКОВИЋ, МИЛИВОЈ Б.
Развојно производне карактеристике црног бора у вештачки подигнутим састојинама на Јужном Кучају и Гочу.
V, 239 листа.

КРСТИЋ, МИЛУН
Истраживање еколошко-производних карактеристика китњакових шума и избор најповољнијег начина обнављања на подручју североисточне Србије.
247 листова.

ЛЕТИЋ, ЉУБОМИР
Истраживање интензитета еолске ерозије на подручју Суботичко-Хоргошке пешчаре.
III, 307 листова.

ЛУКАЧЕВ, ДРАГАН
Стање и проблеми заштите на раду и од пожара у индустрији намештаја СР Србије.
XI, 211 листова.

МАТИЋ, ВЈАЧЕСЛАВА
Процеси водне ерозије у условима експлоатације шумског слива.
205, 82 листа.

ТИЧЕРИЋ, ДРАШКО
Истраживање утицаја релевантних фактора на оптималну густину саобраћајница у друштвеним шумама.
IV, 413 листова.

ТОПИЋ, ВЛАДО
Употребљивост неких аутохтоних и алохтоних шумских врста код пошумљавања субмедитеранског кршког подручја Далмације.
172, 1 лист.

ЦВЕЈИЋ, ЈАСМИНКА
Вредновање рекреационих простора великих градова: са посебним освртом на град Београд.
XIII, 307, 15 листова.

1990. година

БАЈИЋ, ВОЈИСЛАВ
Истраживање и оптимализација технолошких метода проређивања култура црног бора.
V, 169 листова.

РАНКОВИЋ, НЕНАД
Истраживање фактора понуде најзначајнијих дрвних сортимената у СР Србији.
XXI, 191 лист.

1991. година

НИНИЋ-ТОДОРОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Истраживање утицајних чинилаца и утврђивање оптималних технолошких метода за производњу висококвалитетних садница мечје леске Corylus colurna L.
268 стр.

РОНЧЕВИЋ, САВО
Утицај типа садног материјала, времена и начина садње на успех оснивања и развој засада америчке црне тополе: Populus deltoides Bartr.
152 листа.

1992. година

ВИЛОТИЋ, ДРАГИЦА
Анатомска грађа стабла виргилског храста (Quercus virgiliana /Ten/Ten.) на различитим стаништима Делиблатске пешчаре.
117 листова.

ЂУКИЋ, МАТИЛДА Ш.
Истраживања екофизиолошких својстава потомстава полусродника хибридног платана.
176 листова.

КНЕЖЕВИЋ, МИЛАН Н.
Промене земљишта под утицајем култура црног бора, смрче и белог бора на разним стаништима у Србији.

МЕДАРЕВИЋ, МИЛАН J.
Функције шума и њихово обезбеђивање при планирању газдовања шумама.
194 листа.

ТОШИЋ, МИХАИЛО В.
Генетички варијабилитет белог бора (Pinus silvestris L.) у Западној Србији као основа за утврђивање критеријума за нове селекције.
312 стр.

ЦРНОГОРАЦ, ОЛГА К.
Истраживање могућности и смањења емисије слободног формалдехида из дрвних плоча.
132 листа.

1993. година

ВЛАИНИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Утврђивање отпорности садница црног бора на водни стрес.
355, 7 листова.

ГРБИЋ, МИХАИЛО Н.
Унапређење расадничке производње неких брестова (Ulmus L.) аутовегетативним методама размножавања.
V, 301 стр.

ЂЕКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Т.
Истраживање законитости морфолошког развоја малих водотока.
VIII, 211 листова.

ИВАНИШЕВИЋ, ПЕТАР Р.
Утицај својстава земљишта на раст ожиљеница: Populus x euramericana GUINIER (DODE) cl.I-214 и Populus deltoides BARTR. cl. I-69 (lux).
206 стр.

1994. година

МИРИЋ, МИЛЕНКО Ј.
Биоеколошка истраживања најважнијих гљива из рода Stereum, изазивача трулежи храстовог дрвета.
144 листа.

1995. година

БУЦАЛО, ВОЈИН О.
Шумска вегетација планине Јадовник у западној Босни.
481 стр., 4 листа.

1996. година

ВИДАНОВИЋ, РАЈКО Т.
Истраживање утицаја еколошко-производних особина чистих и мешовитих састојина букве, јеле, смрче на начин газдовања на Старој планини.
IV, 236, XI, 5 листова.

ОРЛОВИЋ, САША
Проучавање варијабилитета својстава црних топола значајних за унапређење селекције на бујност.
II, 121 лист.

1997. година

ПОПОВИЋ, ЗДРАВКО Д.
Феномен течења аксијално притиснутог јеловог ламелираног дрвета под константним и променљивим оптерећењем.
187 листова.

1998. година

ДРАЖИЋ, ДРАГАНА
Проучавање стања и функционалости рекултивисаних одлагалишта пошумљавањем на подручју Колубарског басена у циљу квалитетније животне средине и њеног коришћења за рекреацију.
VI, 253 листа.

1999. година

БОБИНАЦ, МАРТИН Т.
Истраживања природне обнове лужњака (Quercus robur L.) и избор метода обнављања у зависности од станишних и састојинских услова.
228, 32 стр.

ВРАТУША, ВЕСНА
Истраживање степена загађености земљишта тешким металима зелених површина Београда и околине.
IX, 269 листова.

ЗДРАВКОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ Д.
Модел управљања квалитетом љуштеног фурнира уз примену елемената теорије поузданости.
IX, II, 141 лист.

МАРКОВИЋ, ЧЕДОМИР М.
Биологија храстовог поткорњака Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) у Србији и могућност његовог сузбијања.
184, 10 листова.

МАУНАГА, ЗОРАН Н.
Структурне и производне карактеристике вештачки подигнутих састојина смрче у Републици Српској.
165, 52 листа.

ЦВЈЕТИЋАНИН, РАДЕ И.
Таксономија и ценоекологија балканског храста китњака (Quercus dalechampsii Ten.) на серпентинама централне и западне Србије.
XV, 310 листова.

2000. година

БУЈАНОВИЋ, БИЉАНА М.
Изоловање и карактерисање лигнина дрвета и лигнина сулфатне пулпе неких лишћара.
167, 33 листа.

ГАЈИЋ, ГРОЗДАНА Д.
Утицај отпорности земљишта на степен активизације дубинске ерозије.
155 листова.

ГЛАВЕНДЕКИЋ, МИЛКА М.
Земљомерке-мразовци (Lepidoptera: Geometridae) у храстовим шумама и њихови најважнији природни непријатељи.
202 листа.

ГЛАВОЊИЋ, БРАНКО Д.
Истраживање утицаја одабраних фактора на потрошњу резане грађе у Србији и на међународном тржишту.
XXX, 288 стр.

МИЛИЈАШЕВИЋ, ТАЊА М.
Проучавање биоекологије гљиве Sphaeropsis Sapinae Dyko & Sutton- проузроковача пропадања Pinus врста у урбаним срединама и природним резерватима.
191 лист.

РИСТИЋ, РАТКО У.
Режим појаве карактеристике великих вода на бујичним сливовима у Србији.
155 листова.

2001. година

АНЂЕЛИЋ, МИЛОСАВ Б.
Најчешће болести јеле (Abies alba Mill.) на подручју националних паркова "Дурмитор" и "Биоградска гора".
201, 2 листа.

ДРАГОВИЋ, НАДА
Оптимизација реализације пројекта за уређење бујичних водотока.
168, 20 листова.

ШИЈАЧИЋ-НИКОЛИЋ, МИРЈАНА
Анализа генетског потенцијала генеративне семенске плантаже оморике (Picea omorika /Panč./ Purkyine) применом контролисане хибридизације линија полусродника.
166 листова.

2002. година

ЂИПОРОВИЋ, МИЛАНКА Р.
Утицај везивања лигноцелулозних влакана и термопластичне матице на својства композита.
140 листова.

РАКОЊАЦ, ЉУБИНКО Б.
Шумска вегетација и њена станишта на Пештерској висоравни као основа за успешно пошумљавање.
XIV, 351 стр.

СТАВРЕТОВИЋ, НЕНАД Ђ.
Структура травњака као детерминатор квалитета у различитим типовима травних површина урбаног подручја Београда.
181 лист.

2003. година

ЛАЗАРЕВИЋ, СЛОБОДАН И.
Утврђивање утицаја дубине садње и различитих климатско-едафских услова на морфогенезу и репродукцију луковица лала (Tulipa x Hybrida Hort.).
281, 3 листа.

МАТАРУГА, МИЛАН Д.
Генетичко - селекционе основе унапређења производње садница црног бора (Pinus nigra Arn.) различитих провенијенција.
264 листа.

ПАНТИЋ, ДАМЈАН С.
Избор оптималног метода премера у вештачки подигнутим састојинама тополе на подручју равног Срема.
109 листова.

2004. година

МИЛЕТИЋ, ЗОРАН Д.
Развој земљишта на одлагалиштима РЕИК "Колубара" под утицајем шумских култура.
12, 267 листова.

НОНИЋ, ДРАГАН С.
Организација шумарства у процесу транзиције: однос државне управе шума и приватних шумовласника.
232 листа.

 

2005. година

ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИЛОРАД
Морфолошке,анатомске и цитолошке промене изазване аерозагађењем у врсте Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco у културама на депосолу Колубарског угљеног басена
156 листова

ГАЧИЋ, ДРАГАН
Проучавања старосне и трофејне структуре популација срне (Capreolus capreolus L.) у Војводини.
222 листа.

ГОВЕДАР, ЗОРАН
Начини природног обнављања мешовитих шума јеле и смрче (Abieti-Piceetum illyricum) на pодручју западног дела Републике Срpске
298 листова

ДАНИЛОВИЋ, МИЛОРАД Н.
Проучавање фактора квалитета у засадима тоpола Populus=x =euramericana 'I-214' и Populus=x =euramericana 'Ostia'са асpекта примене националних и европских стандарда квалитета
205 листова

КЕЧА, НЕНАД
Биодиверзитет armillaria врста и њихова улога у сушењу и пропадању стабала у четинарским и лишћарским шумама Србије и Црне Горе.
183 листа.

ОСТОЈИЋ, ДРАГАНА
Еколошки чиниоци природног одржавања и обнове ценопоpулација Панчићеве оморике у НП Тара
218, 16,3  листа

РОГАНОВИЋ, ДРАГАН
Ентомофауна чемпреса (Cupressus sempervirens L.) у медитеранском дијелу Црне Горе (Србија и Црна Гора)
152 листа

2006. година

МИЛОШЕВИЋ, РАЈКО
Дефинисање типова букових и буково-јелових шума на Великом Јастрепцу
333 листа, 1 лист

ОЦОКОЉИЋ, МИРЈАНА
Најстарија стабла на зеленим површинама Београда као полазни материјал у производњи садница украсног дрвећа
248 листова


Последњи пут промењено: 15/06/2017 13:47

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354