Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду

 

1965 година

АДАМОВИЋ, МИЛАН
Промена тенденције развоја саобраћаја у функцији промена у развоју привреде.
2, 175 листова.

1971 година

ИВАНОВИЋ, МОМЧИЛО
Утицај путних елемената на последице саобраћајних незгода.
196, 2 листа.


1974 година

БАНКОВИЋ, РАДОВАН
Прилог методама за одређивање меродавних превозних захтева и израду редова вожње у градском јавном масовном превозу.
159 листова.


1975 година

ВУКИЋЕВИЋ, СЛОБОДАН
Управљање залихама у условима стохастичке потрошње и стохастичког снабдевања са апликацијом у области одржавања и оправки моторних возила.
2, 215 листова.

ПЕРИШИЋ, РИСТО А.
Контејнеризација транспорта као фактор рационализације процеса превоза робе.
1, XI, 259 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Истраживање фактора који су релевантни за оптимизацију капацитета и технолошке структуре погона за одржавање и оправке моторних возила.
1 св. (разл. паг.)

1976 година

КУЗОВИЋ, ЉУБИША
Прилог утврђивању меродавних протока возила за вредновање
техничких решења путева.
236, 5 листова.

1978 година

МИЛОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Утицај мерљивих величина поремећаја на капацитет критичних деоница трамвајске линије.
9, 239, 1, 31 лист.

1981 година

ЕРОР, СТЕВО В.
Оптимизација развоја капацитета железничких пруга.
176, VI листова.

1982 година

ТЕОДОРОВИЋ, ДУШАН
Прилог моделирању реда летења у ваздушном саобраћају.
III, 121 лист.

1983 година

ДИНИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Интергрална оптимизација система електричне вуче на мрежи линија за јавни градски масовни путнички превоз.
IV, 192 листа.

ЈОВАНОВИЋ, НЕНАД
Прилог дефинисању поступка прогнозе за потребе планирања саобраћаја у нашим градовима.
166 листова.

ПУТНИК, НИКОЛА Д.
Прилог истраживању метода оптимизације структуре и капацитета аутобуских станица.
X, 196 листова.

1984 година

ПАВЛИЧЕК, ДУШАН
Модел оперативног управљања ранжираним радом на мрежи југословенских железница.
III, 231 стр.

СРЕТЕНОВИЋ, МИЛАН
Могућности рационализације претоварно-складишних процеса који се реализују виљушкаром применом стохастичких модела одлучивања.
186 листова.

ТОМИЋ, МИЛОВАН
Прилог истраживању утицаја потреба за саобраћај у мировању на просторно уређење стамбених делова града.
272 листа.

1985 година

ВУКАНОВИЋ, СМИЉАН
Могућности оптималног искоришћења мреже регулисане светлосним сигналима за карактеристичне услове саобраћаја.
295 листова.

ДРАГАЧ, РАДОСЛАВ
Прилог дефинисању поступака за израду експертиза о саобраћајним незгодама на путевима.
244 листа.

ПАПИЋ, ВЛАДИМИР
Одређивање параметара квалитета у систему техничког опслуживања моторних возила АТРО-а са предлогом њихове квантификације.
V, 311 листова.

1986 година

БАБИЋ, ОБРАД
Оптимизација опслуживања авиона на пристанишној платформи аеродрома.
194 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ТИХОМИР
Прилог проучавању саобраћајних токова велике густине.
153, VI, IV листа.

МИЈУШКОВИЋ, ВЕРА
Утицај карактеристика претицања на пројектовање путева.
130, III листа.

1987 година

ГОЈНИЋ, ГАВРИЛО
Методологија за утврђивање меродавних захтева за вертикалним транспортом у циљу избора одговарајућих техничких решења лифтова, покретних степеница и покретних тротоара са апликацијом на изградњу Београда.
VI, 291 лист.

ЈАНИЋ, МИЛАН
Метода за одређивање капацитета мреже ваздушних путева и сектора контроле летења.
237 листова.

1988 година

РЕЉИЋ, СЛОБОДАН
Прилог оптимизацији сигналног плана изоловане сигналисане раскрснице.
III, 198 листова.

ЧУКУРОВ, МИЛОШ
Модел за рационализацију и управљање робним операцијама на железничким станицама.
146, 2 листа.

1989 година

ГАЈИЋ, ВЛАДЕТА
Утицај транспортног фактора на развој, размештај и специјализацију производње у перспективном планирању токова материјала.
359 листова.

ГАЈОВИЋ, ВИЛИМАН
Дугорочна прогноза развоја телекомуникационих и телематских услуга југословенских ПТТ и њихов могући утицај на промену структуре саобраћаја у Југославији.
239 листова.

ДАДИЋ, ИВАН
Прилог изучавању организације прометних токова у градовима.
218 листова.

КОСТИЋ, СВЕТОЗАР
Истраживање могућности и ефеката сигналисања безбедне брзине на путевима ван насељених места.
197, 53 листа.

РАДМИЛОВИЋ, ЗОРАН Р.
Прилог одређивању пропусне способности речних лука.
III, 230, 130 листова.

ФИЛИПОВИЋ, СНЕЖАНА
Истраживање карактеристика стохастичке функције превозних захтева и дефинисање параметара квалитета функционисања линије јавног градског путничког превоза.
III, 157 листова.

ЏЕВЕР, РАТКО Н.
Оптимизација развоја структуре теретног колског парка жељезнице.
III, 239 листова.

1990 година

ВРАЧАРЕВИЋ, РАТОМИР
Развој и примена методе интерактивног планирања саобраћаја и намене површине.
193 стр.

МАНДИЋ, ДРАГОМИР
Прилог оптимизацији релација даљинских путничких возова са посебним освртом на побољшање коришћења вучних возила.
IV, 142 листа.

МАРКОВИЋ, МАРКО Р.
Оптимизација призводности теретних аутомобила и примена модела у управљању експлоатацијом возног парка.
VIII, 306 листова.

ПОПОВИЋ, ЈОВАН Б.
Прилог управљању у једној класи система са неизвесним улазима.
110 листова.

1991 година

МИЛОСАВЉЕВИЋ, НАДА Б. А
Методологија оптимизације оперативних површина као ресурса инфраструктуре транспортних система.
159 листова.

СТАНИЋ, БРАНИМИР Ч.
Истраживања ефеката сигналног плана при засићеном току.
226, 21 лист.

ТОПЕНЧАРЕВИЋ, ЉУБОМИР
Релевантни параметри и методологија прорачуна специфичних показатеља експлоатације у условима хетерогене структуре капацитета друмских транспортних средстава.
190, 29 листова.

1992 година

АНЂЕЛКОВИЋ, ПЕТАР М.
Истраживање зависности између захтева тржишта и технолошког развоја железнице.
121 лист.

БУНЧИЋ, СТЕВА Д.
Одређивање методологије управљања ресурсима подсистема техничке експлоатације АТП у условима аутоматске обраде података.
148, 25 листова.

ИВИЋ, МИЛОШ С.
Оптимизација увођења прикључних пруга, структуре и капацитета колосечних паркова техничких теретних станица.
124 листа.

ЈОВИЋ, ЈАДРАНКА Ј.
Утицај понашања корисника на планирање расподеле по начину превоза.
183 листа.

1993 година

ГВОЗДЕНОВИЋ, СЛОБОДАН
Допринос методологији оцене ваздухоплова са аспекта употребне вредности у ваздушном саобраћају.
114, 28 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛАН З.
Моделирање саобраћајног процеса на путно-пружном прелазу са избором мера за регулисање.
6, 91, 8 листова.

ПЕЈЧИЋ, СНЕЖАНА А.
Прилог моделирању расподеле ванградских путовања по начину превоза.
172 листа.

1994 година

ВОРКАПИЋ, МАТИЈА
Прилог истраживању унификације система одржавања ваздухоплова саобраћајне категорије.

ГЛАДОВИЋ, ПАВЛЕ К.
Прилог истраживању утицаја тарифне политике на повећање мобилности у јавном градском путничком превозу.
III, 170, 45 листова.

ЛИПОВАЦ, КРСТО
Прилог моделовању процеса безбедног претицања.
280 листова.

1995 година

АЋИМОВИЋ-РАСПОПОВИЋ, ВЛАДАНКА С.
Конкурентност у оптичким комуникационим мрежама.
VI, 102 листа.

БАЈИН, ДУШКО И.
Градска улица и саобраћај - прилог дефинисању критеријума и мера заштите животне средине.
225 стр.

ЗЕЧЕВИЋ, СЛОБОДАН
Модел оптимизације логистичких ланаца у условима функционисања робно транспортних центара.
207 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ВОЈКАН Д.
Прилог истраживању еколошког аспекта безбедности саобраћаја ЈМПП-а у градовима
205 листова.

1996 година

ГОСПИЋ, НАТАША
Прилог моделирању управљања процесима структурне реформе ПТТ система.
VIII, 211 листова.

ЗОБЕНИЦА, РАДОВАН Д.
Одређивање најповољнијих метода оперативног управљања флотом у речном саобраћају
V, 223 листова.

МИЉУШ, МОМЧИЛО Д.
Прилог развоју поступака оптимизације међупогонског транспорта опасних материја класе 1.
VI, 188 стр.

ХРЛЕ, ЗЛАТКО Ш.
Прилог одређивању превозне способности речне флоте.
VI, 217 листова.

ЦВЕТИЋ, СЛОБОДАН М.
Могућност оптимизације снабдевања малопродајних објеката из централног складишта
261 стр.

1997 година

БОЈОВИЋ, НЕБОЈША Ј.
Оптимизација инвестиција у теретна кола железнице
149 стр.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИЛОМИР
Утицај квалитета и генералисаних трошкова превоза на рационалну просторну организацију градова и окружења.
5, 194, 4, 45 стр.

ВУКАДИНОВИЋ, КАТАРИНА
Управљање процесима у водном саобраћају коришћењем теорије фази скупова и неуронских мрежа са применом на друге видове саобраћаја
VII, 150 листова.

ЕСКИЋ, МИЛОРАД
Прилог истраживању оптимизације структуре и капацитета возног парка за изнајмљивање возила – rent a car.
169 листова.

1998 година

ВИДОВИЋ, МИЛОРАД Б.
Могућности побољшања перформанси логистичких система оптимизацијом оперативног планирања неких класа претоварних процеса.
II, 189 листова.

1999 година

ЖИВАНОВИЋ, МИЛИНА Д.
Нови приступ приближној оптимизацији транспортне мреже система јавног градског путничког превоза.
202 листа.

КАЛИЋ, МИЛИЦА Ђ.
Предикција путничких токова у ваздушном саобраћају применом меког рачуна.
223 листа.

СТОЈАНОВИЋ, СТОЈАН М.
Прилог дефинисању методологије утврђивања релевантних података за саобраћајно-техничка вештачења незгода пешака.
170 листова.

2000 година

ДЕПОЛО, ВЛАДИМИР Б.
Утицај инвестиција у систем саобраћаја у градовима на окружење.
X, 243 стр.

МАЛЕНКОВСКА-ТОДОРОВА, МАРИЈА К.
Прилог изучавању утицаја неравномерности вршних саобраћајних токова по смеровима на практични капацитет деоница путева.
XIX, 116 листова.

2001 година

ВЕСКОВИЋ, СЛАВКО
Моделирање процеса и оптимизација коришћења железничке инфраструктуре.
2001. 210 листова.

КУЈАЧИЋ, МОМЧИЛО Д.
Избор најбоље варијанте у пројектовању организације поштанског саобраћаја коришћењем аналитичког мрежног процеса
193 листа.

МАРКОВИЋ, ДЕЈАН Д.
Менаџмент у функцији развоја модела за унапређење квалитета услуга у поштанском саобраћају
V, 198 листова.

ПАВКОВИЋ, ГОРАН Ђ.
Интелигентни резервациони систем ваздухопловног превозиоца.
II, 186 листова.

ТУБИЋ, ВЛАДАН Ј.
Прилог утврђивању брзине тока при капацитету основног одсека аутопута.
X, 254 листa.

2002. година

БОГОЈЕВИЋ, ДРАГАН Ч.
Глобалне и националне телекомуникације: прилог развоју југословенског модела.
III, 183 листа.

ВАСОВ, ЉУБИША С.
Прилог методологији оцене ефективности ваздухопловних турбинских пропулзора.
VIII, 146 листова.

ГЛАВИЋ, ДРАЖЕНКО
Прилог утврђивању утицаја кривинских карактеристика на практични капацитет и ниво услуге путева
1 св. (разл. паг.)

РАДИВОЈЕВИЋ, ГОРДАНА М.
Фази системи за пројектовање рута саобраћајних средстава.
212 листова.

РАДОЈИЧИЋ, ВАЛЕНТИНА Џ.
Нови приступ прогнозирању релевантних показатеља у телекомуникационом саобраћају.
188 листова.

2005. година

БАУК, САЊА И.
Интелигентни информациони системи у оптимизацији руте у поморском и лучком транспорту.
220 стр, 4 листа.

ЂУРИЧИЋ, РАТКО М.
Развој модела организације жељезнице.
60, 66 листова.

КИЛИБАРДА, МИЛОРАД
Моделирање перформанси квалитета логистичке услуге.
235, 17 листова

МАРКОВИЋ, ЗОРАН Р.
Прилог развоју модела одлучивања у поштанском систему.
177 листова.

МИЈАИЛОВИЋ, РАДОМИР
Истраживање параметара релевантних за динамичку стабилност и превентивну безбедност ауто-дизалице у саобраћају и транспорту.
III, 248 стр.

ПЕТРОВИЋ, ВЛАДЕТА
Прилог истраживању модела стратешког менаџмента у поштанском систему.
154 листа

САМЧОВИЋ, АНДРЕЈА
Прилог анализи критеријума квалитета при трансформационом кодовању мирних слика.
125 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МИРЈАНА
Нови приступ обезбеђивању нивоа квалитета сервиса у намеснким мултисервисним телекомуникационим мрежама.
XXV, 182 листа

2006. година

КНЕЖЕВИЋ, НИКОЛА Љ.
 
Прилог истраживању метода оpтимизације расподеле ограничених ресурса при управљању пројектима у саобраћају
132 листа

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354