Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду

 

1953. година

ЈАНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Геологија и металогенеза оловно-цинкових рудишта Шупље стјене у Н.Р. Црна гора.
103 стр., 3 листа.

1955. година

ЛУКОВИЋ, СТАНИСЛАВ
Геолошко-петролошка студија..

1956. година

ГРАФЕНАУЕР, СТАНКО И.
Хромна рудишта Љуботенског серпентинског масива.

1957. година

БЕРЦЕ, БОРИС А.
Геологија рудишта живе Идрија.
161 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛОРАД
Геолошки састав и структура Бујановачког гранитског масива.
IV, 212 стр.

ЈАЊИЋ, МИЛОСАВ
Инжењерско-геолошке одлике и класификација терена Н.Р. Србије.
1 св. (разл. паг.)

СТЕПАНОВИЋ, БРАНКО
Скица хидрогеолошких провинција Југославије.
106 листова.

1959. година

МАРКОВИЋ, СТЕВАН
Студија флотационих особина граната и дистена.
1 св. (разл. паг.)

МИЛОВИЋ, ДУШАН
Инжињерске особине леса у Југославији.
13, 201 лист.

1960. година

АРСОВСКИ, МИЛАН
Тектонски склоп централног дела Пелагонског хорст-антиклиноријума и његово место у алпској структури Македоније.
162, 32 листа.

ДРАШКИЋ, ДРАГИША
Прилог проучавању утицаја састава минералних сировина на параметар, подеони број и на ток криве подеоних бројева у процесу гравитационе концентрације у машини таласници.
1 св. (разл. паг.)

ЂОРЂЕВИЋ-КНЕЖЕВИЋ, ВЕРА
Петролошке карактеристике магматских и контактно-метаморфних стена Цера.
165 листова.

ПЕТКОВИЋ, МИЛОЉУБ
Тријаско металогенетско подручје Вареш.
122 листа.

СМЕЈКАЛ, СТРАХИЊА
Структуре, минерализације, минералне парагенезе и генеза олово цинкових лежишта копаоничке области.
142, 6 листова.

СТРАЧКОВ, МЕТОДИЈЕ
Историја тектонске еволуције централног дела македонског масива (осоговски антиклиноријум).
169, 1 лист.

 

1961. година

ЂУРОВИЋ, РАДОВАН Ј.
Хидрогеолошка систематизација термо-минералних вода.
1 св. (разл. паг.)

ЈЕРЕМИЋ, МИХАЈЛО
Металогенија палеозојских лежишта барита Босне.
3, 6, 126 листова.

МУЖИЈАНИЋ, РАНКО С.
Прилог решавању проблема истраживања антиклиналних структура применом потенцијалних електричних метода.
3, 55 листова.

ПЕШУТ, ДРАГУТИН
Геолошки састав, тектонска структура и металогенија Лецког масива.
1 св. (разл. паг.)

РИСТИЋ, ПРЕДРАГ
Вулканске алкалне леуцитне стене области јз. од Гњилана.
195, 9 листова.


1962. година

АНТОНОВИЋ, АНТОНИЈЕ
Геолошки састав, тектонска структура и генеза арсеново-антимонових лежишта у пределу Лојана и Никуштака (Скопска Црна Гора).
1, 106, 2, 118 стр.

ВАКАЊАЦ, БРАНИМИР
Лежишта хризотилазбеста у рејону Босанског Петровог Села.
3, 177, 19 листова.

ГРБОВИЋ, МИЛУТИН Д.
Допринос теорији кинематике дробећих тела у обртним цилиндричним млиновима.
III, 91, IV стр.

ДАМЈАНОВИЋ, КОНСТАТИН Прерачунавање праваца поларизације и неки проблеми површинске интеграције у примењеној геофизици.
101 стр.

1963. година

АКСИН, ВЛАДИМИР
Теоретски проблем класификације лежишта нафте и гаса и њен значај за истраживања, са посебним освртом на лежишта Баната.
2, 133 стр.

ВУЈАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Минерологија и генеза манганских лежишта Југославије.
IV, 217 листова.

МИЛАДИНОВИЋ, МИЛАШИН
Геолошки састав и тектонски склоп шире околине планине Румије у црногорском приморју.
117, 4 листа.

НЕСТОРОВСКИ, ИВАН
Геологија шире околине Лазаропоља и Дебра.
2, 209, 11 листова.

НИКОЛИЋ, ДРАГОСЛАВ Р.
Пегматити СР Југославије.
1 св. (разл. паг.)

СТЕФАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Реманентно намагнетисање магматских стена.
1, 78 листова.

ЦВЕТИЋАНИН, РАДИВОЈЕ
Јурски угљоносни терени источне и југоистичне Србије.
129, 8 стр
.

 

1964. година

SAGHEER, MOHAMMED
Флотацијске особине хромита и серпентина.
111 листова.

АНТОНИЈЕВИЋ, ИВАН Д.
Стратиграфија и тектоника Великог крша и Стола у Источној Србији.
4, 170 листова.

БОГДАНОВИЋ, ПЕТАР О.
Геологија и тектоника угљоносне области између Добре на Дунаву и Поречке реке.
1, 2, 184, 10 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ЈОВАН
Прилог теорији и пракси хидроциклонирања. .
IV, 118 листова
.

ИЛИЋ, МИЛОЈЕ
Генетски типови магнезитских лежишта у зони ултрабазита Динарида.
1, III, 262 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ПЕТАР
Прилог проучавању физичкомеханичких особина домаћих угљева и њиховој техничкој класификацији.
177 листова.

ОБРАДОВИЋ, ЈЕЛЕНА А.
Седиментно петролошко испитивање флишних седимената Шумадије.
2, 107, 43 листа.

ПЕРИШИЋ, МИРКО
Допринос одређивању оптималног капацитета рудника угља. .
4, 235, 2 листа.

СТОЈАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Попречне осцилације ужета при вожњи извозних судова.
43 листа.

ЧИЧИЋ, САФЕТ
Геолошки састав и тектонике североисточног дела планине Мајевице с нарочитим обзиром на геолошко-економски значај лежишта мрког угља.
4, 205 листова.

 

1965. година

АЛЕКСИЋ, ВЕЛИБОР В.
Петролошка и структурна студија кристаластих шкриљаца Буковика и Рожња.
291,79 листова.

АХЧАН, РУДИ
Упоредна техничко-економска студија вертикалне и хоризонталне концентрације експлоатације моћних угљених слојева.
1 књ. (разл. паг.)

БОГОЈЕВСКИ, КОСТАДИН
Металогенија везана за терцијарни магматизам у области Осогово-Бесна кобила.
1, III, 243, X, 46 листова.

ВАРИЋАК, ДРАГО
Петролошке карактеристике мотајичког гранита и његовог контактно-метаморфног појаса.
5, 254, 21 лист.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, ВЕСИМИР
Функционална зависност природних и техничких фактора самозапаљења угља као узрока ендогених јамских пожара у рудницима мрког угља Алексинац.
VI, 268 , 23, 54 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Старији палеозоик Источне Србије - фације и паралеле.
190, V, 9 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МАРА
Седиментно-стратиграфски проблеми средњетријаског флиша у теренима између Скадарског језера и Јадранског мора.
3, 154, 20 листова.

ДОЛИЋ, ДРАГАН С.
Аранђеловачки и космајско-младеновачки продуктивни и миоценски басен.
2 књ.

ДРАГАШЕВИЋ, ТИХОМИР
Услови побуђивања и регистровања рефлективних сеизмичких таласа на подручју Динарида.
3, 169, 3 листа.

ЂОКИЋ, ДРАГОЉУБ А.
Допринос проучавању механизоване израде припремних радова у угљу у вези механизованог откопавања хоризонталних и благо нагнутих лежишта. II, 159, 40 листова.

ЗОГОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Хидрогеолошка улога доломита у динаридском карсту.
1 св. (разл. паг.).

ИВАНОВ, ТОМИСЛАВ
Металогенија јужног дела вардарске зоне.
1 св. (разл. паг.)

ИВАНОВСКИ, ТОМО К.
Тектонски склоп терена између реке Вардара, Струмичког поља и Југословенско-грчке границе као прилог познавању вардарске зоне.
II,107,VII, 2 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ЖАРКО Ж.
Фацијална обележја вулканогено-седиментних творевина горње креде у Метохија-Дреници.
131, 11 листова.

КОМАТИНА, МИОМИР М.
Стратиграфски састав и тектонски склоп средње и јужне Далмације.
1 св. (разл. паг.)

КУКИН, АЛЕКСАНДАР
Геолошки услови појаве артријских вода у Бачкој и њихове физичке и хемијске особине.
256, 25 листова.

МАНОЈЛОВИЋ-ГИФИНГ, МИРА
Прилог теорији селективног колектирања олово-цинкових руда.
4, 294, 9, 4 листа.

МИЈАТОВИЋ, БОРИВОЈЕ Ф.
Хидраулички механизам крашких издани у ниским приморским колекторима.
71, 16 листова.

МИЛАНОВИЋ, ПЕТАР Ж.
Прилог одређивању напона стенског масива при решавању специфичних проблема у рударству.
53 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, ДЕЈАН
Проблеми конзервације минералних сировина у савременим условима.
5, 400 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, РАДИЦА
Допринос области концентрације металичних минерала кроз изучавање структурних особина руда.
1, 240 листова.

МИНИР ДУШИ И.
Принципи избора рационалних карактеристика извозних торњева у зависности од капацитета извоза и врсте рудничких производа, а прма постојећим југословенским стандардима.
26, 2, 16, 37 листова.

МИТРОВ, ТОДОР
Геолошки узрочни фактори и инжињерско-геолошке последице земљотреса у Македонији.
179, 10 листова.

ОСМАНАГИЋ, МУРИС М.
Студија узрока појаве горских удара у старој јами рудника Зеница као и мере спречавања њиховог дејства ради безбедности радова.
2 св. (406, 13 листова)

ПАВЛОВИЋ, МИЛОРАД
Миоценски сисари Топличке котлине.
230 листова.

ПАДУКИЋ, МИЛОШ
Металични минерали и руде контакно-метаморфног ореола копаоничког гранитоида.
158, 115 листова.

ПАРАЂАНИН, ЉУБИША
Техничко-економска искористивост подземних вода подручја Бачке и Баната као извора топлотне енергије.
2, 96, 2 листа

ПАТАРИЋ, МОМЧИЛО
Најповољније методе повезивања подземне рудничке мреже, са освртом на примену у рудницима Југославије.
4, 151 лист.

ПЕРЏЕРОВСКИ, ЈОРДАН Т.
Геолошки састав и тектонски склоп централног дела Осоговске планине, са освртом на појаве Pb-Zn на подручју Саса-Тораница.
1 св. (разл. паг.)

ПЕТРОВИЋ, БУДИМИР С.
Структура кристаластог комплекса Власине на ширем подручју Црне Траве.
1 св. (разл. паг.)

ПУШТРИЋ, СТЕВАН
Проучавања утицаја растворних соли бакра и гвожђа на флотацију сулфидних минерала бакра.
3, 122 листа.

РАДЕВИЋ, ВУК
Границе рационалне дубине површинске експлоатације лигнита у нашој земљи.
114 листова.

РИСТИЋ, МИЛАН
Генетско структурни типови уранских минерализација Југославије.
160 листова.

РОКСАНДИЋ, МИОДРАГ М.
О односу између аномалија убрзања силе теже и структуре земљине коре у спољашњим Динаридима и Јадранском мору.
158, 12 листова.

САЛАТИЋ, ДУШАН В.
Изналажења услова селективног флотирања монацита и циркона у функцији промена њихових површина.
3, 117, 1 лист.

СИМИЋ, ВОЈИН
Геологија, структура и металогенеза оловно-цинковог лежишта планине Рудник.
143 листа.

ТОМАШИЋ, СТЈЕПАН
Утицај подручја параметра д+- 0,1 мрких угљева на облик Т-криве и оштрину одвајања у тешким срединама.
VI, 233 листа.

ЧЕЛЕБИЋ, ЂОРЂЕ
Геолошки састав и тектонски склоп терена палеозоика и мезозоика Коњица и Прозора са нарочитим освртом на лежишта Fe, Mn руда.
215 листова.

ЧЕПЕРКОВИЋ, МИОДРАГ
Допринос борби против прашине у рударству и металургији.
2, II 155 листова.

ШЕР, ФИЛИП
Проучавање хидрофобизације и хидрофилизације пирита у селективној флотацији сулфидних руда.
201 лист.

ШКЕРЉ, ЈОЖЕФ
Геолошки положај и тектоника серпентинског масива Дубовца са нарочитим освртом на лежишта магнезита.
234, 4 листа.

 

1966. година

MAHDOKHT, JAVIDPOUR
Стратиграфија средње јуре источне Србије на основу амонита и упоређења са средњом јуром Елбурза (Иран).
3, 215, 4 листа.

ЈОСИПОВИЋ, ЈОВАН Х
идрогеологија североисточне Босне.
3, 210 листова.

 

1967. година

ЕРЕМИЈА, МАРКО И.
Неоген између Мотајице и Љубића (Прњаворски басен): Биостратиграфско-палеографски приказ.
3, 253, 14, 23 листа.

ЕРЦЕГОВАЦ, МАРКО Д.
Палинолошко-петролошке особине и генеза угља креканског басена.
2, 216, 22 листа.

КАЧКИН, ЂОРЂЕ П.
Прилог изучавању проблема континуалне аутоматске регулације капацитета ваздушних клипних компресора примењених у рударству.
3, 90, VIII листова.

ФИЛИПОВИЋ, БУДИМИР
Хидрогеолошка класификација рудних лежишта на примеру басена Косово.
1 св. (разл. паг.)

ШОПТРАЈАНОВА, ГОРИЦА
Петролошке и геохронолошке карактеристике неких гранитоида Македоније.
105, 4, II листа.

 

1968. година

ДЕЛЕОН, ГАВРИЛО
Примена метода нуклеарне геологије у одређивању апсолутне старости гранитоидних стена на територији СР Македоније.
5, 281 лист, 1, 3 листа.

ДИВЉАН, СТЕВАН
Минеролошко-петролошка студија гранитоидних стена Старе планине.
1 св. (разл. паг.)

ИГРУТИНОВИЋ, ДРАГАН
Хидрогеологија Неготинске низије и обода са аспекта мелиорација.
1, 253, 7, 28 листова.

КРСТИЋ, НАДЕЖДА
Биостратиграфија, таксономија и филогенија Cypridida (Ostr.) конгеријских слојева околина Београда.
366 листова.

ПАВИЋ, АНДРИЈА Љ.
Палеогени шлиф Црне Горе, његов стратиграфски, тектонски и палеогеографски значај.
4, 251, 19 листова.

СИМОНОВИЋ, МОМЧИЛО
Маргинални капацитети површинског откопа лигнита као функција трошкова примарне топлоте за сагоревање и прераду.
4, 162 листа.

 

1970. година

АНЂЕЛКОВИЋ, ЈЕЛЕНА С.
Терцијарне рибе Србије.
3, 219, 25 листова.

ВУЈИСИЋ, ТИХОМИР Ј.
Геолошки састав и тектонски склоп планине Његош и њеног североисточног подножја са кланцем Дуге.
6, 184, 9 листова.

ВУКАШИНОВИЋ, МИЛОРАД
Сеизмо-тектонске карактеристике терена између Велике Мораве и Дрине.
1 св. (разл. паг.)

ГЕНЧИЋ, БРАНИСЛАВ
Утицај концентрације рада на капацитет и економику подземног откопавања слојевитих лежишта угља.
1, 108, 3 листа.

 

1971. година

БОЖИНОВИЋ, ДУШАНКА
Геотехничке особине терена у подручју Београда које изграђују кохерентни горњемиоценски седименти.
1, VI, 390 листова.

ВАЉАРЕВИЋ, РОДОЉУБ М.
Хидрогеологија рудника Бановићи-Ђурђевик са освртом на одводњавање уз примену принципа аналогије.
11, 171, 76 листова.

МИЉУШ, ПЕТАР
Геолошко-тектонска грађа и повијест развоја вањских Динарида и Јадрана и нафтно-геолошке карактеристике и
перспективност истраживања нафте и плина.
255 листова

НОВАКОВИЋ, ЉУБОМИР
Прилог изучавању утицаја физичких и хемијских особина наших угљева на њихову мељивост.
1,4,176,4 листа

 

1972. година

ЂОРЂЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Петрохемијска корелација перидолитских и габроидних плутонских асоцијација Југославије.
2 св.

СТОЈАНОВ, РИСТО
Петролошке карактеристике магматских и метаморфних стена околине Прилепа
3, 116, 9 листова.

ТОПАЛОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Металогенија подручја Трепче
112 листова.

ХРИСТОВ, СЛАВЧО А.
Утицај секундарних аргилоидних зона коре распадања на хидрогеолошка и инжењерскогеолошка својства неких терена Југославије.
163, 2, 40 листова.

ШАРКОВИЋ, МИОДРАГ
Геохемијске карактеристике слојних флуида нафтних, нафтно-гасних и гасних лежишта југоисточног дела Панонског басена и коришћење неких геохемијских показатеља при проналажењу и истраживању лежишта нафте и гаса
1, 161, 4 листа.

 

1973. година

ЖИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Геолошки састав и тектонски склоп шире области Вранице у Централној Босни.
283, 14, 10, 1 лист.

ЈОВИЧИЋ, ВЕСНА
Допринос проучавању могућности примене теорије изентропског аеродинамичног потенцијала за дубоке руднике на примеру вентилационе шеме јаме Стари Трг - Трепча у садашњој перспективној фази развоја.
3, 237 листова.

КЕКИЋ, АЛЕКСАНДАР
Хидрогеолошке одлике Полошке котлине
251, 8, 50 листова.

МАРКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Геоморфолошка еволуција и неотектоника Орјена.
1, 285 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, МИЛЕНА
Силурски граптолити источне Србије.
1 св. (разл. паг.)

МОЈИЋЕВИЋ, МЛАДЕН
Геолошки састав и тектонски односи терена између Сарајева и Невесиња.
171, 9 листова.

СПАСИЋ, НОВИЦА
Одређивање оптималних радних параметара механизације континуалног дејства узимајући у обзир
постизање максималних капацитета у Басену Косово.
2 св.

ШЕБЕЧИЋ, БЕРИСЛАВ
Литостратиграфске особине проучаваних карбонатних наслага отока Хвара, Корчуле, Мљета, Ластова те полуотока Пељешца са приједлогом класификације рекристалиѕзираних карбонатних наслага.
210, 28 листова.

 

1974. година

HALAVIATY, JAHANGIN
Principal metallogenic features of Kerman copper region in Iran.
III, 131, 15 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, НАДЕЖДА
Гасови у подземним водама, са посебним освртом на њихово присуство у минералним водама Србије.
1 св. (разл. паг.)

ЈЕВРЕМОВИЋ, ПЕТАР
Геолошка студија углионосних терена Деспотовца и околине.
1, 198, 4, 51 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Савремени принципи инжењерскогеолошке класификације стена.
1, 128 листова.

ЛАСИЦА, МИХАЈЛО
Моделска изучавања техничко-економских параметара у функцији најутицајнијих фактора код откопавања
заштитних плоча нагазинском методом за услове магнезита
105 листова

МИЋИЋ, ИЛИЈА
Контакне, пнеуматолитске и хидротермалне промене у вулканским стенама копаоничке области.
6, 319 листова

НИКОЛИЋ, ЖИВОЈИН
Допринос утврђивању стварне запрашености јамског ваздуха на основу експерименталних испитивања у руднику у Бору.
1 св. (разл. паг.)

ЦВЕТКОВИЋ, МИЛЕНА
Реолошка својства кохерентног тла са посебним освртом на вискозне и тиксотропне особине.
2, 235 листова.

ЏОДИЋ, РАТОМИР
Допринос ефективности подземних метода откопавањаза добијање засилног материјала на основу
експерименталног рада у Pb-Zn рудницима Копаоник – Бело брдо и Црнац – Рогозина
1 св. (разл. паг.)

 

1975. година

ЂУЗЕЛОВСКИ, ДУШКО
Геолошко тектонска грађа и хидрогеолошке прилике басена Марвово у вези губљења воде из акумулације.
1, 126, 11 листова

ЗАГОРАЦ, ЖЕЉКО
Интерпретација гравиметријског ресидуала и њена примјена у подручју Савске и Дравске потолине.
1, IV, 86 листова

КОЦИЋ, ДРАГОМИР Д.
Аутономност локалних система аутоматске регулације проветравања рудника са подземном експлоатацијом.
2, 203, 2 листа.

ЛИЛИЋ, МИОДРАГ
Дефинисање услова за постизање оптималног капацитета откопа са методом подетажног зарушавања у рудном телу Тилва Кош рудника бакра Бор.
3, 127 листова.

МИТРОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Прилог проучавању односа између физичко-механичких особина стена техничких карактеристика
експлозива у циљу потпонијег искоришћења енергије експлозије.
2,VII, 148 листова

ПЕЈАТОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Металогенетске карактеристике вулканогено-седиментних сулфидних лежишта у Источним Понтидима (Турска).
1 св. (разл. паг.)


1976. година

БОРОВИЋ, РАНКО
Рационални технички параметри транспортних трака као вучног и носећег органа код магистралних
транспортера са траком и критеријуми њихове оптимизације.
1, III, 201 лист.

ВУКАШИНОВИЋ, СЛОБОДАН
Интерпретација података аеромагнетских испитивања извршених у подручју унутрашњих Динарида,
са освртом на одредбу оптималних методолошких елемената.
1 св. (разл. паг.).

ВУКИЋ, МИЛУТИН
Допринос проучавању могућности смањења приноса отровних гасова при минирању у рудницима метала са подземном експлоатацијом.
5, 143 листа.

ГЛУШЧЕВИЋ, АНТЕ
Допринос изучавању техничких параметара откопавања сигурносних стубова методом подетажног зарушавања у циљу постизања максималног искоришћења и минималног осиромашења руде.
5, 136 листова.

ЂАЈИЋ, НЕНАД Ј.
Проучавање термодинамичких својстава термалних вода као носилаца топлоте на даљину.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВКОВИЋ, ЈОРДАН
Формирање хидрогеолошких колектора у доњем току Саве, као "изворишта" за водоснабдевање Београда.
1, 234, 13, 8 листова.

ЈОШИЋ, МИЛОРАД
Прилог проучавању флотацијских особина сулфидних минерала цинка у зависности од услова активирања.
3, 130 листова.

КОВИЈАНИЋ, БОЖИДАР
Квантитативне и инжењерске методе као фактор оптимизације производне функције при искоришћавању минералних сировина.
2, V, 190 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, РАДОСЛАВ М.
Геохемија Fe, Co и Cr у Дунаву у систему вода-седимент, вода-суспендовани материјал и вода-биокомпонента.
5, III, 188 листова.

РАКИЋ, МИЛОШ О.
Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве: са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену.
5, 237, 22, 5 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, ДАНИЛО М.
Изучавање контаминације радоном (222 Rn 86) и потомцима у подземној експлоатацији металичних руда.
5, 125 листова.


1977. година

АЛЕКСИЋ, БОРИВОЈЕ Д.
Физика и хидродинамика млаза исплаке - фактори од утицаја на технологију и економику дубоког бушења.
2, 108 листова.

ВЛАХОВИЋ, МИЛОШ
Прилог проучавању процеса филтрације и консолидације нормално консолидованих тла.
1, XIV, 205 листова.

ВУКАЈЛОВИЋ, ЉУБОМИР
Утицај промене параметара и показатеља метода масовног добијања на техничко-економске ефекте при експлоатацији
сиромашне руде у руднику бакра Бор.
123, 2 листа.

ДРЕЦУН, РАДИВОЈЕ
Директна аутоматска обрада података геоелектричног сондирања.
114 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Гранични економско-технички коефицијент откривке на површинским коповима лигнита у великим басенима
СР Србије у функцији производних, транспортних и економских параметара релевантних за употребу лигнита у великим термоелектранама.
5, 110 листова.

ЗАРИЋ, ПЕТАР В.
Типоморфне металогенетске карактеристике магнетита.
287, 5 стр., 14 листова.

ЈАНКИЧЕВИЋ, ЈОВАН Ђ.
Баремски и аптски кат у средњим деловима Карпатобалканида источне Србије са посебним освртом на ургонско развиће.
1, II, 159, 3 листа.

КОЈИЧИЋ, БОЖИДАР Ж.
Прилог проучавању оптималних техно-економских параметара при изради бушотина за воду у испуцалим
и карстификованим кречњачким стенским масама.
3, 242, 5, 2 листа.

МИЛОЈКОВИЋ, РАДМИЛА Ј.
Одређивање стабилности елемената у мусковитима хемијским методама.
1, II, 147, 4 листа.

МИЛОШЕВИЋ, ОБРАД Н.
Нови поступци при геоелектричним испитивањима са посебним освртом на могућност програмираног мерења.
90 листова.

ОБРАДОВИЋ, ЈАНКО С.
Испуцалост карбонатних стенских маса као инжењерско геолошки феномен.
2, 238, XVI, 3 листова.

ПОПОВ, СВЕТЛАНА
Механизам деловања неких површински активних супстанци на повећање агрегатне стабилности суспензије магнезита у води.
4, 144 листа.

РАДУКИЋ, ГОРДАНА
Минералошко и кристалографско проучавање минерала биотита из групе лискуна - неких гранитоидних масива Југославије.
1 св. (разл. паг.)

РЕЏИЋ, ЉУБОМИР
Допринос ефективности откопавања сигурносних стубова рудника Трепче масовним минирањем и точењем
руде са провером на моделима сличности.
125, 26 стр.

ЋУРЧИЋ, АЛЕКСАНДАР
Допринос оптимализацији аеролошке заштите од агресивног дејства минералне прашине у рудницима са подземном експлоатацијом.
6, 38, 7 листова.

 

1978. година

ESKANGI, ABDUL-FALTAH MOHAMED
Хидрогеохемијско проучавање подземних вода у басену Куфра.

ГРУЈИЋ, МИЛОРАД
Абразија мељућих тела, структурни и корелацијски проблеми у лабораторијским и индустријским млиновима.
2, 2, 1, 220 листова.

ДАНГИЋ, АДАМ В.
Геохемија хидротермалне алтерације стена око сулфидних минерализација и еволуција хидротермалне
активности на примеру Сребренице и Кишнице.
9, 220, 7 листова.

ДРАКУЛИЋ, ДУШАН Б.
Металогенија гвожђа Катанга формације у области Чисасе (Chisasa)-Замбија.
169, 3, 14 листова.

ДРАШКОВИЋ, РАДЕ Ј.
Испитивање геохемијских карактеристика компонената неких природних водених система
недеструктивном радиоактивационом анализом.
124, XXXII листа.

ЈАЊИЋ, СВЕТИСЛАВ
Кристалографска и минералошка проучавања сулфидних минерала рудника бакра
у Бору и продуката пирометалуршке прераде бакра борске топионице.
3, 2, 217 листова.

КАПОР, БРАНКО
Допринос испитивању међусобног утицаја капацитета јаме, основних извозних хоризоната и димензија јамског поља као
функције система стварања лежишта угља.
XXVI, 172 листа.

КОНСТАНТИНОВИЋ, ЗОРАН М.
Закономерност скретања дубоких бушотина са одразом на критичну тачку и режим бушења, са посебним освртом на
југоисточни део Панонског басена.
1, II, 128 листова.

ЛОКИН, ПЕТАР
Хетерогеност и анизотропија испуцалости чврстих стенских маса.
7, 204 листа.

МУДРИНИЋ, ЧЕДОМИР Љ.
Геохемијске карактеристике Sb – As асоцијација у Српско-македонској металогенетској провинцији.
125, 6 листова.

НИКОЛИЋ, НИКОЛА Љ.
Прилог анализи поузданости техничких система за заштиту радне и животне околине и материјалних добара.
1, 147, 42 стране.

ОБРАДОВИЋ-ПЕЈАТОВИЋ, ЗОРКА
Примена математичког моделирања при геометризацији лежишта у припреми графичке основе за пројектовање.
1, 176, 7 листова.

РАДУЛОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Хидрогеологија слива Скадарског језера.
1 св. (разл. паг.)

СЛИМАК, ШАНДОР
Прилог изучавању сеизмичности вештачких потреса и деформације које се јављају у објектима за време сеизмичких удара.
2, VI, 154 листа.

СПАСИЋ, СРЕТЕН
Дефинисање утицаја динамичних техничко-економских параметара на оптимизацију подземне
експлоатације северног ревира рудника бакра Мајданпек.
2, 3, 177, 27 листова.

ЧОЛИЋ, БРАТИСЛАВ
Прилог познавању чврстоће на смицање чврстих стенских маса са гледишта нових схватања у инжењерској геологији.
1, IV, 278, 2 листа.

 

1979. година

ALRAWI, IBRAHIM ABDUL AZIZ
Hydrogeological characteristics of Northern Arabian Peninsula, "Iraqui Western Desert".
1 св. (разл. паг.)

BENSON, BAFOR
Volcanogenic-sedimentary formations in parts of Central and Southwestern Nigeria, and their mineral potentiality
209 листова.

OTEZE, GABRIEL EBOSELE
Hydrogeology and hydrochemistry of the Rima group formations, Sokoto Basin, Nigeria.
1, 302, 25 листова.

КОТЕВСКИ, ГЕОРГИ
Хидрогеологијата на минералните, термалните и термоминералните води во територијата на СРМ.
1, 502, 22, 6 листова.

МИЛЕТОВИЋ, САВКА
Неорганска минерална материја у мрким угљевима басена Ђурђевик – Живинице (Тузла) и њен утицај на
квалитет и термичка својства у условима сагоријевања.
2, 3, 198, 2 листа.

ОБРАДОВИЋ, РАДМИЛО
Утицај промена физичко механичких карактеристика јаловине услед одлагања на стабилност одлагалишта површинских откопа.
1, 379 стр.

ПУТНИК, СТАНИМИР
Металогенија бакра јурске дијабаз-рожначке формације и њена компарација са тријаском спилито-кератофирско-порфиритском формацијом у Подрињско-полимском региону.
1 св. (разл. паг.)

СИМИЋ, ДУШАН
Прилог проучавању проблематици подграђивања ходника са нарочитим обзиром на оштећење масива као последица минирања.
4, 115 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МИЛОРАД С.
Геолошки састав и тектоника терена - Т.Велес - планина Клепа - река Рајец (СР Македонија).
1, 4, 200, 11 листова.

ЋАЛИЋ, НАДЕЖДА
Модификација површина магнезита и доломита термичком обрадом са аспекта флотабилности и утврђивање збивања на њиховим површинама у растворима колектора натријум олеата и натријум додецилбензосулфоната.
5, 171, 7 листова.

 

1980. година

БОКЧИЋ, ПРЕДРАГ
Угљена лежишта Si дела Метохијског басена њихова генеза и особине.
III, 318, 12 листова.

ВУЈИЋ, СЛОБОДАН
Математичко моделирање лежишта минералних сировина у циљу одређивања основних техничко-технолошких параметара површинских копова.
144 листа

ВУКОВИЋ, СОФИЈА
Минералне асоцијације старих олово-цинкових шљака-троскви у Шумадији са освртом на неке друге области у Србији.
1 св. (разл. паг.).

ЂОКОВИЋ, ИЛИЈА
Примена структурне анализе на решавање грађе палеозојских творевина дринско-ивањичке области.
211 листова.

ЂУРИЋ, СТЕВАН
Кристалографско испитивање природе слојевитих силиката из неких неогено-квартарних басена Србије.
V, 110, 3 листа.

ЗЕКОВИЋ, МИРКО Б.
Компаративна техничко-економска анализа трајности челичне извозне ужади у условима рудника СР Србије.
90 листова.

ИВАНОВИЋ, СТАНИША
Клизишта, одрони и проблеми стабилности падина у југоисточном дијелу спољашних Динарида: (приморски појас од Бојане до Сплита).
220, 17, 1 лист.

ИВКОВИЋ, СЛОБОДАН Ж.,
Поузданост механичких елемената основних погона и транспорта система багер-трачни транспортери-одлагач.
177, 29 стр.

КУЗЕЉЕВИЋ, БОСИЉКА
Могућност одређивања карактера понашања колектор стена носиоца угљоводоника у зависности од угла квашљивости применом геофизичких метода.
245, 31 лист.

ЛОВАНОВИЋ, ЧАСЛАВ
Генеза претортонских миоценских седимената на простору северне Босне између Уне и Дрине.
1 св. (разл. паг.)

МИЛАНОВИЋ, ПЕТАР
Могућност примене даљинске детекције у хидрогеологији карста.
173, 29 листова.

МИРКОВИЋ, МИРКО
Геолошки састав и тектоника планина Дурмитора, Пивске планине и Волујака.
122, 12, 3 листа.

ОМАЉЕВ, ВЕЉКО
Металогенетске карактеристике уранског рудишта Жировски врх.
131 лист.

ПАНЏИЋ, ЈОВАН
Геологија предтерцијалне подлоге југозападног дијела панонског базена.
144, 55 листова.

ПЕТКОВИЋ, ЗОРАН
Оптимизација технолошког процеса подземне експлоатације рудног тела Тилва Рош у јами Бор испод XIII–ог хоризонта.
179 листова

ПЕТРОВИЋ, МИРОЉУБ
Оцена усклађености сигнално-командних уређаја у кабини багера са руковаоцем (ергономски аспект).
109, 5 листова.

ПУРТИЋ, НИНКО
Проучавање примене експлозивних смеша са гледишта технологије справљања, економике и сигурносних мера с нарочитим обзиром на услове површинског копа рудника бакра Бор
203 листа.

РАДОЈЕВИЋ, ЈОВАН
Оптимизација брзина и углова резања роторним багерима у односу на утрошену енергију и инсталисану снагу машине.
161 лист.

СЛАДИЋ-ТРИФУНОВИЋ, МИЛЕВА
Палеонтолошке карактеристике и биостратиграфски значај рудистног сенонског рода Pseudopolyconites Миловановић.
192, XCII листа.

СТАЈЧЕВИЋ, БОШКО
Металогенија рудног рејона Голије.
158 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДУШАН К.
Допринос методологији избора трачног транспортера за одвоз јаловине од багера глодара у условима наших површинских откопа лигнита.
111 листова.

ТЕРЗИЋ, СЛАВОЉУБ
Талијум и жива у арсенско антимонским и олово цинканим минералним парагенезама Југославије.
140 стр.

ЧОВИЋ, АНКА
Допринос проучавању губитака ваздушне струје у рудницима.
166, 2 листа.

 

1981. година

'ABD AL-FATTAH, M.'ABU HASSAN
Дефинисање методологије одређивања границе површинске експлоатације за седиментна лежишта фосфатне руде у Јордану.
X, 84 листа.

АТАНАСКОВИЋ, ХРАНИСЛАВ
Мерење отпора копању на откривци косовских површинских откопа и одређивање специфичне резне силе.
123 листа.

БРАЛИЋ, ЈЕФТА
Допринос проучавању чврстоће стена код ултрабрзог прираштаја оптерећења.
52, 116 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОТИЈЕ
Допринос методологији економске оцене лежишта фосфата са освртом на лежиште лисина.
115, 70 листова.

КОСТИЋ, НИКОЛА
Минералошко генетска студија никал-бакрове минерализације, Мунали Хилс, Замбија.
225 стр.


КОЧАР, ФРАНЦ
Допринос методологији истраживања растерећења рудне средине методом водне инфузије у руднику мрког угља "Зеница"
65 листова.

МАРКОВИЋ, ДРАГАН И.
Допринос проучавању утицајних чинилаца на израду ходника минерским радовима.
2 књ.

МАРОВИЋ, МИЛУН
Структурни склоп и последице тектонских покрета у теренима Мокре горе и Жљеба.
III, 206 листова.

МИТИЋ, РАДОМИР
Допринос проучавању најважнијих чинилаца који утичу на брзину израде и квалитет бетонске облоге код изграде окана.

НЕДЕЉКОВИЋ, ВЕЛИМИР
Заједнички рад више главних вентилатора при нормалном и пожарном стању у рудницима.
131 лист

ПЕШИЋ, ЛУКА
Стратиграфске и тектонске карактеристике палеозојика у сливу реке Јадра (Западна Србија).
209 листова.

ПРСТОЈЕВИЋ, БОЖИДАР А.
Оптимизирање производно транспортног гасног система СР Србије са посебним освртом на подземно складиште као секундарни извор енергије.
III, 222 листова.

СПАСОЈЕВИЋ, МИЛУТИН Р.
Утицај технологије бушења на издашност водоносних колектора са пукотинском поразношћу.
73 листа.

ТАНАСКОВИЋ, ПАВЛЕ
Граничне вредности техничко-економских параметара за транспорт цевоводима масе вискозних угљоводоника.
63, 3 листа.

ТОМИЋ, ВОЈИСЛАВ
Водоносност испуцалих стена и хидрогеолошка својства пукотинских издани у неким нашим теренима.
176 листова.

ЦИЦМИЛ, СПАСОЈЕ
Металогенија мезозојских лежишта боксита југозападне Црне Горе.
176 листова.

ЧОЛИЋ, ДРАГОМИР
Допринос истраживању утицаја трошкова одводњавања лежишта на технологију производње и економичност експлоатације површинских копова лигнита у басену Костолац.
105 листова.

ШАРАЦ, МИЛЕНКО
Металогенетске карактеристике рудоносне области Љубије.
135 листова

ШЕСТАНОВИЋ, СЛОБОДАН
Хидрогеолошка и хидролошка истраживања у функцији изучавања односа у кршу.
III, 150, 5 листова.

 

1982. година

ВУКАНОВИЋ, БРАНКА
Корелација између физичко-хемијских особина и експлозивних карактеристика прашина мрких угљева у Југославији.
III, 142 листа.

ПЕТРОВИЋ, РАДОЈЕ
Одређивање притиска на конструкције изведене у консолидованим глинама и лапорима у условима малог померања.
151, 10, 68 листова.

ПОПЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Студија ултрамафитског комплекса Озрена (Сјеница).
XIII, 300 листова

УРУМОВИЋ, КОСТА
Хидрогеолошке значајке источног дијела дравске потолине.
38, 6, 49 листова.

 

1983. година

PI JIA JANG
Допринос теорији механизма активирања и колектирања сулфидних минерала цинка.
III, 164 листа.

БЛЕЧИЋ, НОВАК
Извори рудних компоненти хидротермалних лежишта (упоредна анализа генетских модела на примеру Pb-Zn лежишта Злетово)
247 стр., 26 листова.

ВУЈАСИНОВИЋ, СЛОБОДАН
Заштита подземних вода у алувијалним наносима са посебним освртом на извориште Београда.
IV, 382, 38 листова.

ГРУЈИЋ, МИЛОШ М.
Избор оптималног транспортног система у функцији техничко-економских параметара у рудницима мрког угља са подземном експлоатацијом.
144 листа.

ЗАЈИЋ, БОРИСЛАВ Љ.
Прилог проучавању стабилности кретања изворног суда код вертикалног извоза и крутог вођења.
98 листова.


ЈУРАК, ВЛАДИМИР
Компаративна анализа хидролошких режима ријека Глине, Коране и Ђ. Мрежнице с аспекта хидрогеолошких значајних порјечја.
VI, 181, 17, 35 листова.

КАЛУЂЕРОВИЋ, МИОДРАГ Р.
Оптимални модел развоја индустрије алуминијума у СР Црној Гори са аспекта укључивања у међународну подјелу рада.
212 листова.

КРСТИЋ, БРАНИСЛАВ
Стратиграфија старијег палеозоика (ордивицијум-девон) између Ресаве и Нишаве.
88, 41 лист.

МАНЏИЋ, ЕНВЕР
Утицај на чврстоћу стијенског материјала под једноосним притиском.
246 стр.

МИЛОВАНОВИЋ. ДРАГАН
Петрологија нискометаморфних стена средишњег дела дрињско-ивањичког палеозоика.
III, 174 листа

МИХАЈЛОВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Фосилне флоре палеогена Србије.
70, 5 листова.

МРШОВИЋ, ДУШАН С.
Дефинисање параметара дренажних објеката у ситнозрним и прашкастим песковима на површинским коповима као основе за избор оптималне технологије одводњавања и експлоатације.
244, 4 листа.

ПАВЛИЦА, ЈОВО
Утицај феро јона на депримирање сфалерита натријумцијанидом.
V, 180 листова.

ПАСКАЛЕВ, ВЛАДИМИР
Специфичности методологије екомомске оцене архитектонско-грађевинског камена СР Македоније и дугорочни развој његове сировинске базе.
258, 43 листа.

ПОПОВИЋ, РАДУЛЕ
Металогенија метаморфикума дринске области (Западна Србија).
167, 7 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ПРВОСЛАВ
Допринос техничко-економском проучавању појаве хабања металних површина радних елемената опреме за бушење у чврстом стенском материјалу. III, 116 листова.

ЧЕКИЋ, ЉУБАН
Хидрогеолошки и други фактори који условљавају оптималне системе одводњавања продуктивне серије угљеног басена Крека.
184, VI, 10 листова.

 

1984. година

БАБИЧ, ДАНИЛО
Теоријско и експериментално моделирање постанака кристала пирита у хидротермалном стадијуму.
190 стр.

БРАНКОВИЋ, БОЖИДАР Т.
Утицај распона крупноће и удела зрна по густини на оштрину одвајања DWP уређаја.
114 листова.

БУЛАТОВИЋ, ПРЕДРАГ
Утврђивање услова жарења на промену критериона концентрације у систему минерала магнезит-доломит при раслојавању у ваздуху.
III, 140, 12 листова.

ГАКОВИЋ, МИОДРАГ
Стратиграфија лијаса Заломка и Гацка у Херцеговини као основа биостратиграфске поделе доње јуре у Динаридима.
5, 255 листова, 24 листа.

ГРЖЕТИЋ, ИВАН
Испитивање природе хемијске везе и особине фотоелектронских и меких рентген-емисионих спектара сумпора у једињењима хидротермалних лежишта.
VII, 147 листова.

ЈОВИЋ, МИХАЈЛО П.
Прилог проучавањау могућности продужења употребе извозних ужади контролом стања свих жица у ужету електромагнетним мерењима.
108 листова.

МАРКОВИЋ, ГОРДАНА
Геотехничке карактеристике лесних терена са посебним освртом на урбану градњу.
III, 214 листова.

МИЛОРАДОВИЋ, СТЕВАН
Допринос масовнијем освајању производње из штокеркних лежишта магнезита са утврђивањем основних параметара на економичност експлоатације и њену зависност од начина концентрације.
220, 51 лист.

МИЛОШЕВИЋ, СИНИША
Допринос проучавању механизма активирања церузита натријумсулфидом и колектирања ксантатима и диксантогенидима.
157 листова.

НИКОЛОВСКИ, МИЈАЛЧЕ
Флотацијска својства сфалерита из лежишта Злетово.
116 листова.

РАДОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН
Синтеза и кристалохемијска стабилизација дикалцијум силиката у процесу синтеровања југословенских магнезита.
580 листова.

СУНАРИЋ, ДУШКО
Стабилност долинских падина у горњем току реке Дрине.
II, 130 листова.

ЋОРИЋ, СЛОБОДАН
Напонско-деформацијска анализа тла применом методе коначних елемената.
155 листова.

ЦМИЉАНИЋ, СЛОБОДАН Р.
Утицај врста и степена алтернација на техничка својстава и примену андезита и дацита из одабраних налазишта централне Србије.
197 листова.

 

1985. година

ВУЛЕТИЋ, ВОЈИСЛАВ Н.
Утицај нестационираних процеса у магистралном гасоводу на производњу гаса из угља.
171 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДОВАН Ж
Кристалне структуре нитратних инклузионих комплекса А зеолита и механизам измене јона у катјонским позицијама.
129, 42 стр.

КАРАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Примена директних метода у рентгенској структурној анализи.
183, 11 стр.

КОЛОМЕЈЦЕВА-ЈОВАНОВИЋ, ЛАРИСА
Зависност садржаја гвожђа, мангана, никла, хрома и кобалта у оливину од физичко-хемијских услова постанка ултрамафита и метеорита.
V, 269 стр.

ЛАЗИЋ, МИЛОЈКО
Хидрогеолошке карактеристике Мачве и Поцерине с аспекта мелиорација у пољопривреди-одводњавања и наводњавања.
267 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Дефинисање основних параметара поузданости и њихова примена у анализи капацитета система БТО.
122 листа.

СТАРЧЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Анализа поступака редукције Bugeovih аномалија на хоризонталну раван и њихова примена на теренима са истраженим рељефом.
119 листова.

СУДАР, МИЛАН Н.
Микрофосили и биостратиграфија тријаса унутрашњих Динарида између Гучева и Љубишње.
225, 59 листова.

ТАНАСКОВИЋ, РАДОШ М.
Истраживање интеракција регулисаних величина мултиваријабилног система аутоматског управљања проветравањем у рудницима угља.
160, IV листа

ЋИРИЋ, ДРАГОЉУБ Ж.
Допринос методологији рачунско-конструктивног часовног капацитета роторних багера при раду у блоку.
125 листова.

ЦВЕТКОВИЋ-МРКИЋ, СОЊА
Изучавање водопропусности испуцалих средина за потребе пројектовања ињекционих завеса.
III, 140, 2 листа.

ЦИЛЕНШЕК, МАРЈАН
Ефекти процеса изазване поларизације у временском домену.
105 листова.

 

1986. година

LI, XIAO-AN
Допринос теорији селективног флотирања магнезита и доломита употребом калијумамилксантата и додециламинацетата као колектора на руди лежишта Haichen (НР Кина).
III, 185 листова.

MAHMOOD UDDIN AHMED
Dasht-e-Kain porphyry copper prospect in context of the metallogeny of Chagai calc-alkaline volcano-intrusive complex, Chagai district (Baluchistan) Pakistan.
115 листова.

БРАТИЧЕВИЋ, ДУШАН Б.
Примена рачунара у конструкцији оптималне контуре површинског откопа.
IV, 134 листа.

ГАГИЋ, ДУШАН Ф.
Испитивање техничко-економских услова за прелаз на технологију механизованог откопавања у подземној експлоатацији лежишта угља.
II, 140, 3 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СЛОБОДАН
Испитивање ефикасности и тачности класичног, терестричког и аерофотограметријског снимања површинског копа у зависности од технологије откопавања.
190 листова.


ЂОРЂЕВИЋ, СЛОБОДАН
Геологија и тектоника Тимочке магматске области Карпато-Балканида источне Србије.
294, 11 листова.

ЈУГОВИЋ, ЗВОНИМИР
Истраживање могућности за повећање поузданости роторних багера.
132, 5 листова.

КОШЋЕЦ, БРАНИМИР
Примјена даљинских метода у нафтногеолошким истраживањима Истре и подморја сјевероисточног Јадрана.
VI, 227, 6 листова.

КУЗМАНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Термоконсолидација у засићеној и незасићеној високоеластичној средини.
105 листова.

ЋУЛИБРК, РАТКО
Прилог истраживању оптималних параметара радилишта у условима дисконтинуалне технологије са посебним освртом на површинску експлоатацију неметаличних минералних сировина.
172, 9 листова.

 

1987. година


БИЛБИЈА, НЕНАД
Временско пропадање камена у грађевинама са посебним погледима на физичко временско пропадање и могућност његовог предвиђања лабораторијским испитивањима.

ЈЕЛЕНКОВИЋ, РАДЕ Ј.
Металогеника урана у рејону Букуље.
218 листова.

ЈОКСИМОВИЋ, ВЕСНА
Петрохемијске карактеристике високог кристалина Текијског комплекса и могућа генетска веза са кристалином десне обале Поречке Реке (СИ Србија).
200 листова.

КРЕШИЋ, НЕВЕН
Одређивање карстних хидрогеолошких система у офиолитском појасу унутрашњих динарида СР Србије.
211, 5 листова.

МАТИЈЕВИЋ, ДРАГОЉУБ
Утицај механичких својстава тешко зарушавајућих кровинских слојева на стабилност откопа.
III, 93 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Кинетика и механизам реакције у процесу хидратације система цемент-згура на основу дифракционих ефеката рендгентског зрачења.
157, 4 листа.

ПАШАЛИЋ, ИСМЕТ
Одређивање степена искориштења лежишта средњобосанског угљеног базена у подземној експлоатацији.
200, 3 листа.

ПОХАРЦ-ЛОГАР, ВЕСНА
Разрада и примена методе ИР спектроскопије за квантитативно проучавање врсте и степена алтерације фелдспата.
131 лист.

СТЈЕПАНОВИЋ, МЛАДЕН Д.
Допринос утврђивању оптималних параметара код откопавања хоризонталних и благо нагнутих лежишта угља.
126, 47 листова.

ЧИФЛИГАНЕЦ, ВАНЧО
Металогенетске карактеристике лежишта бакра Бучим у српско-македонској металогенетској провинцији.
190 листова.

 

1988. година


АНДРЕЕВСКИ, БОРЧЕ
Економско-геолошке карактеристике угљених басена СР Македоније.
231 лист.

ГЛАВАТОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Проучавање сеизмичности јужног Јадрана симултаном обрадом групе земљотреса.
130, 12 листова.

ДРАГИШИЋ, ВЕСЕЛИН
Хидрогеолошке карактеристике и услови оводњености лежишта бакра Источне Србиј.
III, 282, 13 листова.

МАРТИНОВИЋ, СТАНИША
Улога капацитета катјонске измене у проучавању физичких својстава колектора угљоводоника.
170 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАН
Минерогенетске карактеристике сребра у Pb-Zn лежиштима Подрињске области.
256, 9 листова.

СПАСОЈЕВИЋ, ЉУБОМИР
Унапређење производног процеса откопавања увођењем хидрозасипавања и савремене опреме на примеру рудника "Трепча"-Стари Трг
127, 50 листова.

ХРКОВИЋ, КАСИМ
Металогенетски аспект структурно-петрофизичких карактеристика хидротермалних лежишта обојених метала Српско-македонске металогенетске провинције.
194, 9 листова.

 

1989. година

CULIBERG, METKA
Аспекти касноглацијалне вегетације у Словенији.
97, 23 листа.

БОГДАНОВИЋ, ХРАНИСЛАВ
Нова метода прорачуна слегања на основу резултата статичког пенетрационог сондирања.
104 листа.

ВУКОВ, МИЛЕНКО
Петрологија и геохемија гранитоида Жељина.
300 листова.

ГАЈИЋ, СТАНИМИР Б.
Минерагенија бентонитских глина источне југоисточне Србије.
273 стр., 33 листа прилога.

ДЕУШИЋ, СЛАВЕН
Утицај густине пулпе и величине отвора за песак на рад хидроциклона и корелацијски односи у лабораторијским и индустријским условима рада са рудом бакра лежишта Бучим.
211, 3 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГАН
Одређивање параметара померања поткопаног терена у рудницима угља са подземном експлоатацијом, са посебним освртом на рударске законе и техничке нормативе у Југославији.
231 лист.

ЂУРИЋ, НЕЂО
Хидрогеолошке карактеристике лежишта камене соли у Тузли са освртом на савремене инжењерско-геолошке процесе и појаве настале у периоду неконтролисане експлоатације сланице.
9, 161 лист.

ЈАЊИЋ, ОЛГА
Изучавање утицаја неких земноалкалних силиката на особине грађевинске керамике.
264 листа.

КОВАЧЕВИЋ, РАДОСЛАВ
Проучавање соне минерализације у пратећој седиментној формацији лежишта соли "Тушањ".
103, 5 листова.

КОВАЧЕВИЋ, СВЕТОЗАР
Допринос теорији прорачуна капацитета површинског копа лигнита у зависности од геолошких, рударско-технолошких и економских услова.
2 књ. (144, 204 листа)

КОЛАР-ЈУРКОВШЕК, ТЕА
Микрофауна средњег и горњег тријаса Словеније и њен биостратиграфски значај.
II, 180, 30, 5 листова.

ЛОГАР, МИХОВИЛ
Проучавање минерално-хемијског састава и просторне оријентације жичних серпентинских минерала.
II, 162, 8 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, МИХАИЛО Г.
Оцена геотермалних ресурса територије СР Србије ван територија САП.
XV, 478 листова.

ОБРАДОВИЋ, ЉУБАН
Минералошко-хемијске карактеристике хромита Југославије.
V, 236 стр.

РАКОЊАЦ, ВУКАЈЛО В.
Прилог методологији за рационалнију примену, функционисање и коришћење капацитета комплекса континуалног дејства у условима наших површинских откопа лигнита.
2 књ. (322 стр.; 181 лист)

ТОМАНЕЦ, РУДОЛФ
Степен ослобађања минерала у зависности од концентрације корисне компоненте у сировини и финоће уситњавања.
III, 268 листова.

УЉИЋ, ХАМДИЈА
Поузданост одређивања експлозивних способности прашине лигнитских угљева базена "Крека" на узорцима узетим из припремних радова.
II, 117, 10 листова.

 

1990. година

ЦВЕТКОВИЋ, ЉУБОМИР
Минерали система Cu3(As,Sb,V,Sn,Ge,W)S4 у лежиштима бакра Источне Србије.
161 лист.

АХМЕДИНОВИЋ, РЕФИК
Изучавање утицаја рударско-геолошких фактора на избор метода контролисаног излуживања на лежиштима соли у Југославији.
V, 135 листова.

ЈОВИЋ, ВИДОЈКО М.
Геохемија биоесенцијалних микроелемената у процесима површинског распадања кредно-терцијарних вулканита Србије.
380 листова.

ЛИЛИЋ, НИКОЛА М.
Истраживање гасодинамичких појава при сепаратном проветравању просторија у рудницима угља.
240 листова.

МИШКОВИЋ, ВУКАШИН
Генеза лежишта бакра "Ново окно" и металогенетска корелација са рудокластима у борском реону - источна Србија.
189, 4 листа.

ОРУЧЕВИЋ, ФАХРУДИН
Предлог модела процесног информационо-управљачког система за површинске копове са континуалном технологијом.
210 листова.

ПАВЛОВИЋ, РАДМИЛА Р.
Комплексна анализа рељефа као метод геолошког истраживања.
241 лист.

ПЕЈЧИНОВИЋ, ЈОВАН Љ.
Допринос изучавању вентилације коморних откопа применом методе хидромоделирања на примеру откопа рудника "Трепча" Стари Трг.
142, 29 листова.

ПУШИЋ, МИЛЕНКО Н.
Вештачко прихрањивање дубоких издани у интергрануларној порозној средини.
226, 6, 3 листа.

СИМЕУНОВИЋ, ВЕЉКО
Дефинисање критеријума за избор рационалног поступка реконструкције рудника са подземном експлоатацијом лежишта мрког угља у Југославији. IV, 158 листова.

СИМИЋ. МИХАЈЛО
Вишенаменско коришћење вода карстних издани у подручју ваљевско-мионичког карста.
VI, 449 листова.

 

1991. година


OWEIS, ISSA
Проучавање феномена на површинама апатита, калцита и кварца из лежишта Русеифа (Јордан) ради изналажења услова за њихово селективно флотирање.
II, 146, VII листова.

БАБОВИЋ, МИОМИР Т.
Геолошки аспекти заштите животне средине и њихова улога у планирању простора.
197 листова.

БАТАЛОВИЋ, ВЕСЕЛИН Б.
Поузданост и одржавање система за хидраулични транспорт флотацијске јаловине.
142 листа.

ДРОБЊАК, МИЛАН
Паралелизација угљених слојева и њихови односи у Сарајевско-зеничком басену као геолошки услови рационалне валоризације резерви угља
148 листова.

ЂИНОВИЋ, КОМНЕН
Проучавање природне склоности самозапаљењу и њен утицај на развој ендогених пожара при експлоатацији мрких угљева.
141 лист.

ЂОРИЋ, СЛАВА А.
Анализа слегања крутих плитких темеља на песковитом тлу
III, 170 листова.

ЈЕВРЕМОВИЋ, ДРАГУТИН Д.
Утицај површинског распадања глина и лапора на геотехничка својства терена.
149 листова.

КНЕЖЕВИЋ, СЛОБОДАН
Регионално-геолошке карактеристике неогена варовнице и суседних Терена.
IV, 182, 8, 8 листова.

МИТРОВИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Утицај специфичних површина колектор стена на дефинисање производње геотермалне енергије.
118 стр.

МУДРЕНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Ј.
Стратиграфија тријаса планина Лисине и Димитора.
173, 13, 56 листова.

РАБРЕНОВИЋ, ДРАГОМАН
Стратиграфија доње креде са цефалоподима од Гребена на Дунаву до Новог Корита (И. Србија).
262, X листова.

РОМИЋ, КАТАРИНА Л.
Морфоструктурна анализа рудних рејона у зони кенозојске активизације у Југославији
108 листова.

ТАНАСКОВИЋ, ТОМА И.
Допринос методологији вредновања коришћења енергетског потенцијала лигнита у СР Србији ван САП.
233 стр.

 

1992. година


ВАСИЋ, МИЛИНКО
Класификација стенских маса за подземне објекте заснована на анализи карактеристика њихове блоковске издељености.
222 листа.

ВАСИЋ, НЕБОЈША Д.
Средине и услови стварања јурских седимената подручја Песача-Мироч.
224 листа.

ВУЧИНИЋ, ДУШИЦА Р.
Утицај јона тешких метала на адсорпцију и кинетику адсорпције ксантата на галениту и СФ алериту лежишта Стари трг.
256 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Допринос проучавања геофизичких поља истраживању геотермалне енергије.
10, 154 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ДИВНА Т.
Седиментолошке карактеристике и реконструкција депозиционих средина палеозојских творевина у западном делу јадранске области.
98, 8 листова.

КРСТОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Истраживање напонско-деформацијског стања око окна у функцији геомеханичких параметара.
103, 2 листа.

МИЛОЈЕВИЋ, МИЛАН М.
Аерогамаспектрометријска испитивања природног и вештачког гама зрачења и екогеолошки аспекти примене.
162, 58 листова.

МИТРОВИЋ, ПЕТАР П.
Интеракција објекта и терена као фактор рационализације потпорних конструкција.
3 књ.(10, 318 листова; 290 листова; 157 листова).

ПЕТКОВСКИ, РАДОЈКО
Сеизмотектонске карактеристике источне Македоније.
157, 2 листа.

ПУЉИЋ, СЛАВКО М.
Развој метода граничне равнотеже као математичко-моделског приступа за анализу стабилности косина на површинским коповима.
103 листа.

СОЛЕША, МИШО Ј.
Модел отварања лежишта нафте у функцији карактеристика колектор стена.
295 стр.

СРЕТЕНОВИЋ, БРАНИСЛАВ Б.
Геоелектрично сондирање и картирање у присуству електричне анизотропије и латералних нехомогености и свођење испитивања на одговарајуће моделе.
181 лист.

СТОЈАДИНОВИЋ, ДУШАН Р.
Хидрогеолошке карактеристике алувијалних наслага и обода Велике Мораве с аспекта могућности искоришћавања изданских вода.
180, 7 листова.

ТАНАСКОВИЋ, ПЕТАР Д.
Динамичке карактеристике јамске вентилационе мреже као објекта система аутоматског управљања са чистим кашњењем.
131 лист.

ТИМОТИЈЕВИЋ, СЛАЂАН Б.
Металогенетско прогнозирање лежишта боксита Западне Србије.
III, 161 лист.

ЧОКОРИЛО, ВОЈИН Б.
Методологија одређивања фактора релевантних за повећање продуктивности комплексне откопне механизације у подземној експлоатацији угља.
142 листа.

 

1993. година


БАЊАЦ, НЕНАД Ј.
Геологија горње креде Мокре Горе (Западна Србија).
257, 16 листова.

КАЛЕНИЋ, МИХАИЛО
Стратиграфска и тектонска студија кристаластих терена Пореча, доње Беле реке и западне Старе планине.

КОЛОЊА, БОЖО М.
Модел оптимизације утоварно-транспортног система багери-дампери на површинским коповима.
156 листова.

ЛАЗИЋ, АНДРИЈА
Модел пројектовања и планирања производње континуалних система у условима селективног откопавања лигнита роторним багерима.
4, 145, 2 листа.

ПРОТИЋ, ДАМЊАН М.
Геохемијски модели лежишта термалних вода у палеовулканским калдерама на територији Србије.
222 листа.

РАДУЛОВИЋ, ВЛАДАН
Средње јурски брахиоподи југословенских Карпато-балканида.
4, 125, 16 листова.

САВИЋ, ЉУБИНКО Д.
Утицај техничких параметара на брзину ударног бушења у различитим стенским срединама.
194, 3 листа.

ТОРБИЦА, СЛАВКО М.
Експанзивни засип као средство замене маса у посебним условима откопавања.
112 листова.

ТРАЈКОВИЋ, СЛОБОДАН П.
Област примене закона брзине осциловања стенске масе изазване минирањем са посебним освртом на рударске радове.
199, 3 листа.

 

1994. година


БУГАРИН, МИЛЕ М.
Генеза лежишта злата Благојев камен.
134 листа.

ГАВРИЛОВСКИ, МИЛОРАД
Проучавање минералних асоцијација у променљивим условима синтеровања мешавина Fe-руда.
193 стр., 10 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ВЕЛИМИР Ж.
Петрологија мезозојских вулканита планине Бобије код Љубовије.
134 листа.

ЛАПЧЕВИЋ, РАДОЈИЦА Т.
Стабилност падина и косина у карбонатном комплексу унутрашњих Динарида Србије.
145 листова.

СТАНИЋ, СЛОБОДАН Ж.
Компаративна анализа сеизмичке миграције пре и после сумирања.
166 листова.

БИЗЈАК, РЕНАТО Р.
Рационална конструкција нафтних и гасних бушотина са становишта уградње заштитних цеви.
209 стр.

 

1995. година


ВУЈИСИЋ, ПРЕДРАГ Р.
Геолошки састав и тектонски склоп терена између Сињајевине, Лисца и Ћехотине (Црна Гора).
200, 6 стр., 1 лист.

ВУШОВИЋ, НЕНАД М.
Корективни прорачун стабилности косина са измереним померањима у току експлоатације на површинским коповима.
186 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВЕСНА М.
Горњоплеистоценски сисари из пећинских наслага Србије.
170, IX листова.

КНЕЖЕВИЋ, ДИНКО Н.
Проучавање везивних особина пепела косовских лигнита ради дефинисања технологије ускладиштења.
123 листа.

КРГОВИЋ, ВУКОМАН Д.
Оптимизација испирних флуида за бушење диригованих бушотина.
213 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИОДРАГ Н.
Сеизмотектоника Јадранске микроплоче.
165 стр.

 

1996. година


ВИДАНОВИЋ, НЕБОЈША С.
Изучавање понашања угљене масе са становишта њеног разарања механичким средствима.
176 листова.

ГОМИЛАНОВИЋ, МИОДРАГ Р.
Допринос уштеди енергије у дисконтинуираним процесима површинске експлоатације.
116 листова.

ДАМЈНОВСКИ, ДРАГАН
Корелација особина мрких угљева Р. Македоније и технолошких параметара брикетирања.
145 листова.

ИЛИЋ, САША С.
Оптимизација параметара одлагалишта површинских копова лигнита у функцији техничке рекултивације.
128 листова.

ЈОВАНОВИЋ, РАДМИЛО Љ.
Континентални доњотријаски црвени слојеви Западне Србије.
212 листова.

МИЛИЧЕВИЋ, ВЛАДО Г.
Палинспастика Херцинида у кучајској зони источне Србије.
205 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, СПОМЕНКО Ј.
Морфологија геомагнетских бура регистрованих на опсерваторијама Југоисточне Европе.
106 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, БЛАГОЈЕ
Проучавање утицаја техничко-економских показатеља применом методе контурног минирања при изради јамских објеката у чврстој радној средини. 212 листова.

ПАВЛОВИЋ, НЕНАД М.
Методологија геотехничког моделирања.
256 листова.

ПАЈОВИЋ, МАРКО Т.
Геологија и генеза црвених боксита Црне Горе.
191, 4 листа.

ЧАКИ, ЛАСЛО Л.
Геотехничке карактеристике процеса бубрења београдских терцијарних глина.
137 листова.

 

1997. година

ВАСКОВИЋ, НАДА Ј.
Петрологија контактно метаморфних стена око гранитоидног масива Сурдулице.
500 листова.


ГАНИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Геометријско-конструктивна контрола багера на површинским коповима.
III, 224 стр.


ГОЈКОВИЋ, НЕБОЈША М.
Експериментална провера теорија димензионисања сигурносних стубова код метода отворених откопа.
7, 107, 9, X, 3 листа.

ДОКМАНОВИЋ, ПЕТАР
Хидрогеолошке карактеристике терцијарних басена у Србији јужно од Саве и Дунава.
6, 165, 11, 10, 30 листова.

ИВКОВИЋ, МИРКО Ђ.
Рационални системи подземног откопавања слојева мрког угља велике дебљине у сложеним условима експлоатације.
156 листова.

ЈАКШИЋ, МИЉАН
Утицај примене очвршћавајућег засипа на техно-економске показатеље при откопавању металичних руда.
12, 124 листа.

КОСТОВИЋ, МИЛЕНА Р.
Галвански ефекат мељуће средине на колектирање галенита ксантатима.
238 листова.

КРИЧАК, ЛАЗАР
Истраживање утицаја параметара радне средине на избор типа троконусне круне.
109 листова.

КРСМАНОВИЋ, ИВАН С.
Избор рационалне методе минирања на површинским коповима у циљу добијања оптималне фрагментације за континуални транспорт.
2, 157 листова.

МАЈСТОРОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Одређивање оптималног система отварања и основне припреме груписаних бокситних рудних тела.
122 листа.

РАДУЛОВИЋ, МИЋКО Ђ.
Хидрогеологија карста Црне Горе.
201 лист.

РУНДИЋ, ЉУПКО М.
Биостратиграфија каспибракичног неогена Колубарског басена.
3, 128, 4 стр., 23 листа.

СИМИЋ, МИЛОСАВ М.
Металогенија зоне Мачкатица-Благодат-Караманица.
256 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ВЛАДИЦА Д.
Петроструктурне и вулканолошке карактеристике борачког еруптивног комплекса. VII, 241 лист.

ШТРУМБЕРГЕР, ВЕЛИЗАР Р.
Хемијске карактеристике сфалерита из генетски различитих Pb-Zn лежишта Словеније.
160, 5, 77 листова.

 

1998. година

БРАЧАНАЦ, МИЛОВАН
Геолошке карактеристике и економски значај магнезитских лежишта Косова и Метохије
3, 130 листова.

ВАСИЋ, ИВАН
Формациона и минерагенетска анализа архитектонско-грађевинског камена источне и југоисточне Србије.
499 стр.

ВАСКОВИЋ. НАДА
Петрологија контактно метаморфних стена око гранитоидног масива Сурдулице
500 листова

ИГЊАТОВИЋ, ДРАГАН М.
Методологија избора помоћне механизације за површинске копове лигнита.
146, VIII, 3 листа.

ИГЊАТОВИЋ, МИРОСЛАВ Р.
Утицај отпора средине на магнетску концентрацију ситних класа слабомагнетичних минерала.
125 листова.

МИТРОВИЋ, САША М.
Биостратиграфија баденског и сарматског ката колубарског неогеног басена.
108, 18 стр.

СЕКУЛИЋ, ЖИВКО Т.
Механичка активација дисперзних смеша у систему CaO-Al2O3-SiO2-Fe2O3.
140 листова.

СИМИЋ, АЛЕКСАНДАР Л.
Локацијско-алокацијски модел оптималног планирања рударских производних објеката на макро нивоу у индустрији неметаличних минералних сировина.
70

ТРИВИЋ, БРАНИСЛАВ П.
Тектонски склоп метаморфног обода гранитоида Букуље.
VI, 170 листова.

ТРКУЉА, ДРАГО М.
Сеизмичност Бањалучког региона и ефекти земљотреса на површини.
184 листа.

 

1999. година

АНДРИЋ, ЉУБИША Д.
Механохемијска активација глинице и њен утицај на промену кристалне структуре.
152 листa.

ВАСИЉЕВИЋ, МИЛЕНКО
Могућности коришћења подземних вода за потребе водоснабдевања насеља и индустрије у панонском басену (Банат и Бачка).
99 листова, 48 стр.

КОЖЕЉ, ДЕЈАН И.
Морфогенетски типови епитермалне минерализације злата у борској металогенетској зони.
96 листова.

КРУНИЋ, ОЛИВЕРА Ж.
Термоминералне воде Србије, основни типови и њихове карактеристике.
262, 14 листова.

ПАПИЋ, ПЕТАР Ј.
Инкрустационе и агресивне особине минералних вода Србије.
200 листова.

ПОЛОМЧИЋ, ДУШАН М.
Хидродинамички аспекти хидрогеолошких истраживања, отварања, и коришћења изворишта подземних вода у интергрануларној средини.
301 лист.


2000. година

БУЛАЈИЋ, СТРАХИЊА М.
Компаративна анализа резерви фосилних горива Црне Горе.
221 лист.

БУРАЗЕР, МИЛЕНКО Ј.
Спектрална анализа и дигитално филтрирање података геофизичких испитивања применом филтара са коначним импулсним одзивом.
152 листа.

ВАКАЊАЦ, БОРИС
Упоредна проучавања типоморфних парагенетских односа у појединим лежиштима бакра Борске рудне зоне.
314 стр.

ДЕСПОТОВИЋ, СЛОБОДАН
Минеролошко проучавање промена опекарско-керамичких глина у зависности од температуре печења.
III, 137 листова

ЖИВОЈИНОВИЋ, РАДМИЛА
Математичко-моделски приступи детерминације опртималног експлоатационог века опреме на рудницима.
67 листова

ИВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР М.
Истраживање ризика рада од штетности на површинским коповима лежишта руда.
118 листова.

КЕЦОЈЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ Ј.
Методика избора објеката и система одводњавања у површинској експлоатацији.
295 стр.

КОСТИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Генеративни нафтно-гасни потенцијал терцијарних седимената Банатске депресије.
318 стр.

КРЕМЕНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Структурна истраживања фазних прелаза код хексацелзијана и калсилита синтетизованих термално индукованом трансформацијом катјонски измењених зеолита.
224 листа.

МАТИЋ, ИВАН Д.
Хидрогеологија приобаља Дунава од Београда до Голупца са аспекта квалитета и заштите подземних вода.
255 листова.

МИЛИЋ, МИРА М.
Петро-физичка својства мезозојских карбоната западног дијела Републике Српске.
243 листа.

НОВАКОВИЋ, ВАСО
Хидрогеолошке карактеристике источног дела Републике Српске и могућности коришћења подземних вода.
187, 5 листова.

СТАНИЋ, РАТОМИР
Развој модела за избор структуре система камион-дробилица-трака на површинским коповима.
195 листова.

ТОШОВИЋ, РАДУЛЕ Д.
Генетско и геолошко-економско моделирање полиметаличног лежишта Рудник (Србија).
259 стр.


2001. година

БОГДАНОВИЋ, ДЕЈАН М.
Оправданост увођења брадавичастих круна у процес бушења при изради подземних просторија.
2 књ. (192; 166 стр.)

ДАНИЛОВИЋ, ДУШАН
Оптимизација производње малих нафтних поља применом модела интегралног управљања.
161 лист.

НИКИЋ, ЗОРАН Н.
Улога хидрогеолошких услова у формирању малих вода, средњих и малих водотока у Србији.
VI, 193 листа

НИКОЛИЋ, ЗОРАН
Интелигентни преносни рачунарски систем за дијагнозу понашања бушотина у дубинском пумпању.
133 листа.

СРЕЋКОВИЋ-БАТОЋАНИН, ДАНИЦА Р.
Петрологија офиолита Тејића (Западна Србија).
II, 167 листова.


2002. година

ЛАЗИЋ, ПРЕДРАГ М.
Оптимални модел кинетике флотирања минерала обојених метала.
VII, 150 листова

ЧОЛОВИЋ, МИЛОШ М.
Техно-економски модел избора оптималне методе подземне експлоатације магнезитских жица "Магнохром" – Краљево.
150 листова.


2003. година

БЕЛИЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР А.
Хидрогеолошки услови извођења, експлоатације и конзервације подземних складишта нафте и нафтних деривата.
117 листова.

ВИЛИМОНОВИЋ, ЈОРДАН Б.
Улога неотектонике у појављивању термалних, термо-минералних и минералних вода на територији СР Југославије.
90, 7 листова.

ДЕВИЋ, СНЕЖАНА С.
Минерални састав унутрашњег налепа у изливнику и утицаји на његово формирање при континуираном ливењу челика.
192 листа.

ДУЛИЋ, ИВАН А.
Полиноморфе из албских и ценоманских творевина Југославије.
1 св. (разл. паг.)

КОРАЋ, МИЛУТИН В.
Методологија истраживања моренског материјала у функцији система површинске експлоатације.
185 листова.

МИЈОВИЋ, ДУШАН Ј.
Методологија хидрогеолошких истраживања у просторном планирању и управљање подземним водама.
183 листа.

НЕНАДИЋ, ДРАЖЕНКО М.
Плеистоценске наслаге источног Срема.
224 стр., VII, 19 листова.

ПЕТРОВ, МИЛАН М.
Истраживање кинетике млевења у условима механичко-хемијског активирања минерала.
197, 8 листова.

ЦВИЈИЋ, РАНКО Ж.
Управљање минералним ресурсима Љубијске металогенетске области.
269, 78 стр.


2004. година

БЕЉИЋ, ЧЕДОМИР
Модел избора оптималне варијанте отварања и припреме у подземној експлоатацији.
131, 16 листова.

ГЛИГОРИЋ, ЗОРАН М.
Модел конструкције подземног производног система за примену дизел опреме у лежиштима угља.
145 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ М.
Терцијарне базалтоидне стене у Србији.
299 листова.

НИКОЛИЋ, ЈУГОСЛАВ
Модел одређивања евапотранспирације у хетерогеним геолошким условима на примеру горњег слива Западне Мораве.
359 листова.

СИМИЋ, ВЛАДИМИР М.
Прогноза оцена ресурса каолинитских глина у седиментним басенима Србије.
188, 28 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЛАЗАР Б.
Модел за оптимизацију дисконтинуалних транспортних система на површинским коповима.
XI, 189 листова.


2005. година

АЛЕКСАНДРОВИЋ, СНЕЖАНА
Допринос решавању проблема повећања тачности континуалног мерења протока масе на трачним транспортерима.
145 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, ИВАНА
Моделирање расподеле гудтина на основу података потповршинских гравиметријских мерења.
103 листа.

ВУКОВИЋ, ФИЛИП
Развој система и управљање трошковима транспорта на површинским коповима.
142 листа.

ГАНИЋ, МЕРИ Б.
Морско-бракични миоцен Дакијског басена, источна Србија.
III, 175 стр., 29 листова.

ЂУКАНОВИЋ, ДУШКО Н
Модел оптимизације техно-економских показатеља при изради подземних просторија у рудницима угља Србије.
217 стр.

ЕРИЋ, СУЗАНА П.
Генетске каактеристике минерала из микашиста Црног врха и Ресацских хумова.
185, 14 листова.

ЖИТКО, ВИЦКО
Решавање проблема очувања информација при дискретизацији и анализи геофизичких поља.
VII, 151 лист


КАТИЋ, СРЂАН
Историја рударства и металургије у Османском царству: (на примеру Смедеревског санџака).
3244 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ЈОВАН Р.
Металогенија рејона Старе планине
246 листова

МЕДЕНИЦА, ДРАГАН
Моделирање параметара компензационих уређаја у систему транспорта угља у подземној експлоатацији.
127 листова

МИЛЕНТИЈЕВИЋ, ГОРДАНА
Подземне воде северног дела Косова и Метохије: искоришћавање и заштита
160, 76 листова

МИТРОВИЋ, СТОЈАН
Модел управљања дејством експлозије у циљу добијања захтеване фрагментације минираног производа.
III, 178 листова.

ПОЛАВДЕР, СВЕТЛАНА
Микрофосили и биостратиграфија доње креде Горњачко-сувопланинске зоне између Сокобање и Ниша (Источна Србија).
102, 1, 381 лист.

РОСИЋ, АЛЕКСАНДРА
Кристалографска проучавања борних минерала из лежишта Пискања (Јарондолски басен).
VI, 159 листова.

ТОМИЋ, ЗОРИЦА П.
Примарни и секундарни карбонати у Pb и Zn лежиштима Стари Тг, Бело Брдо и Кижевак.
160 листова.

ХАЏИ-НИКОВИЋ, ГОРДАНА
Конститутивне зависности незасићених тла подручја Београда.
247, XV листова

 

2006. година

АНЂЕЛКОВИЋ, ВЛАДИМИР Б.
Аналитичко моделирање процеса смицања у расутом каменом материјалу
166 листова

БАЊЕШЕВИЋ, МИОДРАГ С.
Горњокредни магматизам Тимочког магматског комплекса
184 листа

ВУЧКОВИЋ, ДЕЈАН
Геофизичко 3Д моделовање полупростора коришћењем априори података
178 листова

РИСТОВИЋ, ИВИЦА
Оpтимизација параметара континуалних транспортних система у подземним рудницима металичних и неметаличних минералних сировина
180 листова

ТОЉИЋ, МАРИНКО Ј.
Геолошка  грађа централне Вардарске зоне између Авале и Космаја
IV, 162 листа

 

 


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354