Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду

 

1951. година

ГЛАВИНИЋ, РУЖИЦА
Вегетативна хибридизација – промена природе биљака калемљењем.

ПОПОВИЋ, ВОЈИН
Прилози изучавању терморегулације дубокок дубоко хлађеног хомеотерма.

ЋОРОВИЋ, МИЛИЦА
Хистолошка промена на ранама код биљака услед природних зарастања и под утицајем парафина и тугоксина.

 

1952. година

РАШАЈСКИ, БОРИВОЈЕ
Геометријска теорија парцијалних једначина првог реда једне непознате функције.
1, 68, 2 стр.

 

1953. година

АНЂУС, РАДОСЛАВ
Прилози физиологији експерименталне хипотермије.

ВАСОВИЋ, МИЛОРАД
Ловћен и његова подгорина – регионално-географска испитивања.

КАРЛОВАЦ, ОТМАР
Еколошка студија nefrotis nervegicusa (L) отвореног Јадрана.

МУЖИНИЋ, РАДОСНА
Истраживања екологије срделе (Clupea pilchurdus Walb) у источном Јадрану.

 

1954. година

ВИДОВИЋ, ВЛАДО
Утицај хипотермије на еструсни циклус, зрело јаје, гравидитет и лактацију белог пацова.
92 стр.

ЂЕРАСИМОВИЋ, БОЖИДАР П.
Проблем апроксимације ирационалних бројева разломљеним рационалним бројевима.
2, X, 63 стр.

 

1955. година

БЛЕЧИЋ, ВИЛОТИЈЕ
Шумска вегетација и вегетација стена и точила долине реке Пиве.
3, 104 стр.

ГЛИГИЋ, ВОЈИН
Прилог познавању фотопериодизма кромпира.

ГРУЈИЋ, БОЈАНА Ј.
Хемиско испитивање mucosa partis muscularis ventruculi gallinarum.
110 стр.

ДАВИДОВИЋ, МАРКО
Прилози познавању енергетике презимара.

ЈАНКОВИЋ, МИЛОРАД M.
Распрострањење, систематика и екологија рода Trapa L. у Југославији.
143 стр., 2 листа са таблама.

ЈУРИЋ, МИРА К.
О механизму (dp) реакције изазване деутеронима енергије 600-1450 KeV.
100 листова.

КУРИЈАН, Ц.В.
Ларве деканоидних ракова у Јадранском мору.

МАРИНОВИЋ, РАДИВОЈЕ
Прилог проучавању алга стајаћих и течних вода у околини Београда.

ПОПОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Нуклеарне резонанције у процесу расцепа језгра.
8, 81 стр.

ПРОТИЋ, МИРКО
Минеролошко-геолошка студија оолитних руда гвожђа Србије.
395 стр.

 

1956. година

БАЈШАНСКИ, БОГДАН М.
Општа класа поступака збирљивости Euler-Borelovog типа и њихова примена на аналитичка продужења.
36 стр., 1, 1.

ДАЈОВИЋ, ВОЈИН
Егзистенција граничних вредности резултаната неких класа аналитичких функција.
46 стр.

КАРАПАНЏИЋ, ЂОРЂЕ
Примена трансформација додира на интеграцију диференцијалних једначина.
64 стр.

КИРИЋ, ДРАГИЦА М.
Појаве луминесценције и јонизовања код неких соли кинина и његовог оптичког изомера кинидина, протумачене њиховом кристалним структуром.
2,75, 2 стр.

КИРХЕНМАЈЕР, АНТУН
Прилози кинетици нуклеарног реактора модератором који кључа.
1, 53 стр.

ЉЕНК, ОСКАР
Испитивање односа риба и рибљег паразита Cyathocephalus truncatus Pallas.
3, 173 стр.

МИЛОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Проблем аномалне емисије позитивних честица чистих [бета]-емитера.
4, 115 стр.

МУШИЦКИ, ЂОРЂЕ
Примена Peraff-ове методе на неке проблеме теоријске физике.
101 стр.

НЕДЕЉКОВИЋ, РАДОМИР
Скадарско језеро – студија органске продукције у једном карсном језеру.
156 стр, 5 листова са таблама.

ПЉАКИЋ, МИЛИКА
Варијалибитет дафнија у популацијама изолованих стајаћих вода: Dafnia longispina O.F.Muller.
3, 275 стр.

СТОЈАНОВИЋ, РАСТКО
Кретање чистог тела у Rieman-овим просторима константне кривине.
43, 2 стр.

ШИНЖАР, ДРАГОСЛАВ С.
Проучавање цревних паразита злоусте (Salmothymus obtusirostris Krkensis) и неких других представника рода Salmothymus.
2, 52 стр., 36 слика.

 

1957. година

БРАНКОВИЋ, МИЛЕНКО Д.
Утицај једносмерне електричне струје на регенерацију екстремитета мрмољка (Triton cristatus) и даждевњака (Salamandra maculosa).
52 стр., 13 листова са таблама.

ВАНЂЕЛ, ВЕРА Х.
Прилози проучавању бисамида.
5, 220 листова.

ВИТОРОВИЋ, ДРАГОМИР
О природи органске супстанце парафинских шкриљаца: оксидације калијумперманганатом у неутралној средини.
5, 151 стр.

ГЛУМАЦ, СЛОБОДАН
Syrphidae (Diptera) наше земље, њихова систематика и филогенија засноване на типовима грађе phalusa.
1, 118 стр.

ЈАЊИЋ, ТОМИСЛАВ
Одвајање cis-trans изомерних неорганских једињења помоћу хроматографије на хартији и утицај конфигурације на Rf вредности.
4, 38 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МОМИР
Одвајање антимона од других метала брзомелектролизом хидролизованих раствора сулфата.
51 лист.

НОВАКОВ, ТИХОМИР М.
Нуклеарна спектроскопија неких изотопа у близини Pb 208.
4, 65, 19 листова.

СИРОТАНОВИЋ-МАЛЕТИЋ, КСЕНИЈА
2-алкил и 2-арил-карбетоксиметил-тиазолидин-4-карбонске киселине и њихово бактериостатично дејство.
92 стр.

СТЕФАНОВИЋ, МИЛУТИН
Синтезе ß-арил- ß-амино пропионских киселина и ß-арил-алфа, ß-диамино пропионских киселина.
103 стр.

СТИПАНИЋ, ЕРНЕСТ
Једна генерализација алгоритма ексхаустије и неки прилози примени ексхаустије.
1, 83 стр.

ЋЕЛАП, МИЛЕНКО
Синтеза 4-окси-3-хинолин-алкил-карбонских киселина.
100 стр.

 

1958. година

БРКИЋ, ЗАХАРИЈЕ
Анализа систематских грешака пасажног инструмента и других систематских утицаја на одређивање времена.
1, 85 стр.

ДАМЈАНОВИЋ, ЗВОНИМИР
Испитивање хемотаксија код флагелата.
4, 53 стр.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГА
Еколошка испитивања на дунавској кечиги.
4, 145 стр.

МАРИЋ, ЗВОНКО Б.
Дисперзија светлости на атомским језгрима.
65, 2 листа.

МАРКОВИЋ, ЈОВАН Ђ.
Рељеф Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине: (геоморфолошка проучавања).
1 св. (разл. паг.)

РАЈЕВСКИ, ЛАВ
Планински пашњаци северног дела Шар Планине и њихова хранљива вредност.
3, 121, LV стр.

СЛАДИЋ, ЂУРЂИНА С.
Реакција у надбубрежним жлездама инфантилних пацова после зрачења X-зрацима.
4, 114 стр.

ТОПОЛАЦ, ЖИВОТИЈЕ М.
Флуоресценција Cd-халогених фосфора.
82 стр.

 

1959. година

ГАЛ, ИВАН Ј.
Реакција уранил јона са 1-аскорбинском киселином у воденим растворима.
1 св. (разл. паг.)

ЈОВИЧИЋ, ЖИВАДИН Б.
Геоморфолошка студија рецентног ерозивног и акумулационог процеса у Врањској котлини и Грделичкој клисури.
147 стр., 18 листова с таблама.

КОИЧКИ, СТЕВАН
Ексцитирана стања Tm169 и Tm171
VII, 174, 1 лист.

ЛАЗАРЕВИЋ, РАДЕНКО
Порекло и начин постанка површи с леве стране Велике Мораве (низводно од Јасенице).
2, 58 стр., 1 лист с геогр. картом.

МИЛОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина: привредно-географска проучавања.
1 св. (разл. паг.)

МИТИЋ, ЉУБИША
Коосцилација астрономских клатна и утицај истих на одређивање времена.

ПЕЈКОВИЋ-ТАДИЋ, ИВАНКА
Макроциклични лактони бицикличног типа.
4, 1, 70 стр.

ПЕТРОВИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Ендокрини фактори термичке адаптације.
5, 150 стр.

ПЕТРОВИЋ, ЈОВАН Б.
Гатачко поље: регионална географска испитивања.
II, 142 стр.

РИБНИКАР, СЛОБОДАН ВЛ.
Раздвајање изотопа бора методом хемиске измене.
109 листова.

РОЖАЈА, ДЕРВИШ А.
Биоенергетски аспект термичке адаптације неких анура.
3,185 стр.

РШУМОВИЋ, РАДОВАН Љ.
Рељеф слива Голиске Моравице.
1, 113 листова, прилози 10 листова са геогр. картама.

ТОМИЋ, БОШКО
О једној новој класи полинома у теорији специјалних функција.
2, 1, 74 стр.

ЋИРИЋ, ЈОВАН М.
Нитровање алкиленгликол - и глицерин – моно – и диарил – етара.
4, 1, 120 стр.

ШУШИЋ, МИЛЕНКО
Поларографија урана – поларографско одређивање урана у рудама.
8, 111, 1 стр.

ШУШИЋ, МИЉЕНКО
Поларографија урана: поларографско одређивање урана у рудама.
8, 111, 1 стр.

 

1960. година

VAIGAND, VILIM
Ампереометријске и потенциометријске титрације на ратационој платинској микроелектроди при различитим брзинама поларизације.
7, 151 стр.

ДАНОН, ЈАКОВ
Фитоценолошка испитивања ливада околине Кривог Вира са посебним освртом на хранљиву вредност сена.
83 стр.

ЂУРИЧИЋ, МИЛИЦА
Проучавање природе керогена битуминозних шкриљаца.
5,169 стр.

ЗЕРЕМСКИ, МИЛОШ
Сјеничка котлина: геоморфолошка студија.
VII, 220 листова, 14 листова са таблама.

МАРИЋ, ДЕСАНКА
Прилог механизму деловања женских сексуалних хормона на тромбоците зечева.
II, 107 листова.

ОБРАДОВИЋ-ЛОРЕНЦ, ЉУБИНКА
Проучавање кондензација изалитске киселине.
67 стр.

ОБРЕНОВИЋ-СТОЈАНОВСКА, ДРАГИЦА
Електролитичка екстракција бакра из сребрних легура.
54 стр.

ПЕТРИЋ, ЈОВАН
Одређивање нула алгебарских и тригонометриских полинома помоћу репетитивног диференцијалног анализатора и примена на испитивање динамичке стабилности.
50, 6 листова.

ПЕТРОВИЋ, ДРАГУТИН
Слив Црног Тимока.
244 листа.

ПОПИЋ, РЕЉА
Хомогена теорија (d,p) и (d,n) реакција на ниским енергијама.
4, 62 листа.

РАКИЋЕВИЋ, ТОМИСЛАВ
Вардар - хидролошка студија.
111 листова.

РОГЛИЋ, ВЕЛИМИР
Једна феномонолошка теорија нуклеарних сила.
50 листова.

САКЛ-ШНАЈДЕР, ЗАГОРКА
Одређивање трагова вишедимензионалних простора.
41 лист.

СТЕВАНОВИЋ, ДРАГИЦА
Екологија и динамика популације Aeropus sibiricus L. на Копаонику.
3, 116 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Проучавање евернина из других састојака храстовог лишаја (Evernia prunastri/L/Ach).
74,1 стр.

ШЕВАРЛИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Прилог испитивању промена географске ширине Београда.
112 листова.

 

1961. година

БЕРТОЛИНО, МИЛОРАД
Егзистенција асимптотских решења једне класе диференцијалних једначина.
45 стр.

ВУЈИЧИЋ, ВЕЉКО А.
Кретања динамички променљивог објекта и њихова стабилност.
125, 3 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, МИЛАН
Екологија и развиће дунавског смуђа (Lucioperca lucioperca L.).
99 листова.

МАМУЗИЋ, РАСТКО С.
Оксидације примарних и секундарних алифатичних алкохола помоћу оловотетраацетата.
V листова, 127, 2 стр.

МАРИНКОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Проблем интеракције уранових оксида са страним елементима са спектрохемијског и кристалохемијског становишта.
4, 151 стр.

НИКИЋ-БОЖИНОВИЋ, ЗОРИЦА
Дехидратација рицинусовог уља.
5, 108, 1 стр.

НОВОГРАДСКИ - ШКРБЉАК, МИЛЕНА
Кристална структура, инфрацрвени спектри и неке термодинамичке величине кадмијум индата.
4, 78, 4 стр.

ОСКАЊАН, ВАСИЛИЈЕ
Променљиве звезде типа UV Ceti.
1, 91, 3, 1 стр.

ПАВЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, ГРОЗДАНА
Метаболизам једног еутрофног егејског језера (Дојранско језеро).
IV, 170 листова, 120 таблица.

ПЕШИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Прилог познавању електронских спектара оксида и оксихидрида магнезијума.
82 листа.

РОГИЋ, МИЛОРАД
Редукција кетена и енолацетата литијум алуминијум хлоридом.
7,110,1 стр.

РОДИЋ, ДРАГАН
Слив Унца: природни и привредни потенцијал, искоришћавање и перспективе
1 св. (разл. паг.)

СИСОЈЕВИЋ, ПЕЛАГИЈА
Динамика популације тахина губара у току губареве градације.
3, 227 листова.

ТАТИЋ, БУДИСЛАВ
Флора и вегетација Студене планине код Краљева.
3, 78, 9 листова.

ЧАНАК, МИЛАН Н.
Еколошка студија водене вегетације у барама дуж Велике Мораве.
2, 106 листова.

ЧОБИЋ, БРАНКА Ц.
Карактеристике електросорпције јонизованих гасова He, Ne, A, Kr, He, N2, и H2 у чврстом телу.
4, 126 листова.

 

1962. година

АДАМОВИЋ, ЖИВКО Р.
Екологија неких врста фам. Asilidae (Diptera) и њихов однос према домаћој пчели (Apis mellifica L.).
157 листова.

ЈАНКОВИЋ, ЉУБОДРАГ
Структура и динамика насеља Arthropoda на травним асоцијацијама Копаоника.
3, 240 листова.

КАЛЕМБЕР-РАДОСАВЉЕВИЋ, МИЛИЦА
Дејство високих температура и концентрације водоникових јона на способност стварања токсина неких бактерија тровача људске хране.
2, 88 стр.

ЛОПАНДИЋ, ДРАГОМИР И.
Генерализација извесних теорема метричке и пројективне геометрије у простору Rn.
2, 43 ,1 стр.

ОКИЉЕВИЋ, БЛАЖО
Теорија инфинитезималних трансформација и њихова примена на интеграљење диференцијалних једначина.
III, 109 стр.

ПАРЕЗАНОВИЋ, НЕДЕЉКО С.
Статистички метод одређивања динамичких карактеристика линеарних система, решавањем интегралних једначина на репетитивном диференцијалном анализатору.
71 стр.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛОВАН В.
Призренски Подгор: антропогеографска студија.
VII, 408 стр.

ЋИРИЛОВ, СИЛВА Д.
Поларизација протона из C12 (d,p) C13 реакције.
3, 109 стр.

ХАИДАР, ЗЕИД
Екологија трље (Mullus barbatus L.) у источном Јадрану.
67 листова.

ЦАРИЋ, СЛОБОДАН Л.
Промена кристалних и магнетних особина оксалата двовалентног гвожђа и аналогних соли при термичкој декомпезацији.
97 стр.

 

1963. година

БРАЈОВИЋ, ВЕЉКО
Фононско расејање хладних неутрона на натријуму.
76 листова, 33 листа сa таблама.

ВУЈАНОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Геометризација кретања и поремећаја неконзервативних система.
1, 36 листова.

ГЛИШИН, ВЛАДИМИР Р.
Дејство ултравиолетног зрачења на стварање међуланчаних димера тимина у дезоксирибонуклеинској киселини.
5, 80 листова.

ГРАДОЈЕВИЋ, ЗОРАН М.
Насеља Arthropoda травних заједница Делиблатске пешчаре и њихова сукцесија.
3, 239 стр., 18 стр.

ЂОКОВИЋ, ДРАГОМИР
О неким класама цикличних функционалних једначина.
1, VI, 53 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, РАДМИЛО М.
Вођење по потегу пројектила према сателиту на кружној путањи.
31 лист.

ЖИВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ Ј.
О утицају интеракције честица на густину нивоа квантномеханичког система.
3, 57 листова.

ЗМБОВ, КИРО Ф.
Испитивање интеракције електронегативних гасова са металним површинама методом површинске јонизације.
4, 100, 3 листа.

ИВАНОВИЋ, ЈЕЛИСАВЕТА
Сукцесија инсекатских популација у току процеса разарања храста (Quercus pedunculata).
188 листова.

КУЧЕР, ЖЕЉКО
Луминисцентне особине борних деривата.
5, 189 листова.

ЛЕКО, МАРКО
Борново релативистичко чврсто тело.
3, 60 стр.

МАНОЈЛОВИЋ, ЉУБИЦА
Рендгено-структурна студија кристалне и молекулске структуре једињења p:p`-дихидрокситионемѕофенон монохидрат.
5, 160 листова, 15 листова са таблама.

ПЕКИЋ, БОЖИДАР М.
Екологија и динамика популације фазана у Добановачком забрану.
3, 147 листова.

ПЕТРОВИЋ, СВЕТОЗАР Љ.
Утицај макромолекула на метаболизам рибонуклеинске киселине и протеина у субцелуларним фракцијама јетре зрачених и незрачених пацова.
2, IX, 189 листова.

ПОЦРЊИЋ, ЗВОНИМИР
Респираторни механизми и биоенергетске карактеристике неких уродела, с освртом на неотенију и активност штитне жлезде.
117 листова.

ПРЕШИЋ, СЛАВИША Б.
Прилог теорији алгебарских структура.
2, 36 листова.

САВКОВИЋ, НАДЕЖДА В.
Репродуктивна способност пацова и мишева зрачених X зрацима у инфантилном периоду и последице на потомство.
5, 216 листова.

СИМОВЉЕВИЋ, ЈОВАН Л.
Генерализација векторских елемената Кеплерова кретања.
3, 26 листова.

ТОДОРОВИЋ, МАКСИМ
Динамика популације риђе волухарице (Clethrionomys glareolus Schr.)
II, 146 стр.

 

1964. година

АЈДАЧИЋ, ВЛАДИМИР С.
Нова метода апсулутног мерења флукса неутрона у реакторима који раде на великим снагама.
5, III, 121 лист.

ВУЈОШЕВИЋ, ЛУКА
Унутрашња напрезања континуума са инкомпатибилним деформацијама које су задане само ротором дисторзија.
50, 3 листа.

ДАВИДОВИЋ, ЈОВАН
Отпорност према хипоксији у хипотермији и постхипотермичким стањима.
3, 175 листова.

ЂУКАНОВИЋ, ДРАГОМИР М.
Моћ охлађивања сувих и влажних површина у Београду.
5, 106 листова.

ЂУРИЋ, СЛАВКО
Динамика континуума са унутрашњом оријентацијом и његове мале осцилације.
6, 38 стр.

ЖИЖИЋ, БОЖИДАР Б.
Природа и дистрибуција центра осетљивости и латентне слике у кристалима AgBr нуклеарних емулзија.
4, 91 лист.

ИВКОВИЋ, ЗОРАН А.
О предвиђању случајних процеса.
2, 44, 2 листа.

ЈОВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Студија кохерентног нееластичног расејања хладних неутрона на чврстом и течном алуминијуму.
3, 70 листова.

КОМЉЕНОВИЋ, СТЕВО
Пластично течење са несиметричним тензором напона.
III, 52 листа.

ЛАЗОВИЋ, ЈОВАН П.
Важније особености у кретању квазикомпланарних планетоида.
1, II, 67 листова.

ЛИПОВАЦ, СТАНИСЛАВА Н.
Испитивање декарбоксилације оксалсирћетне киселине у органским растварачима.
II, 116 листова.

МАКСИМОВИЋ, ЗОРКА
Реакције помоћу олово-тетраацетата, механизам оксидације једињења с хидроксилном групом.
5, 99, 1 лист.

МАРЈАНОВИЋ, МИЛОСАВ
Mooer-Smith-ова конвергенција у општој топологији.
1, 40 листова.

МАРШИЋАНИН, БОЖИДАР
Акцелерација снажног снопа у високонапонском акцелератору.
6, 156 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Ж.
Фрагментације органских једињења при оксидационим реакцијама.
4, 74, 1 стр.

МЛАДЕНОВЋ, СЛОБОДАН А.
Прилог проучавању етиниловања п-ментона и тропинона.
V, 100 листова.

ПАВЛОВИЋ-ХОУРНАЦ, МИРОСЛАВА Р.
Функционална активност експланта и транспланта тиреоидне жлезде.
3, VI, 271 лист.

ПАЛАНАЧКИ – ПОПОВИЋ, ВЕРА
Прилог експерименталном изучавању дејства токоферилацетата у условима тромбоцитопенија и креатинурија ирадијационог и хормонског порекла.
II, 165 листова.

ПЕРОВИЋ, БРАНИСЛАВА Ђ.
Интеракција тешких јона средњих енергија са чврстим телом.
119 листова, 42 листа са таблама.

ПЛЕШЕ, ЈОСИП
Осијек и његово уже гравитационо подручје
2, 276 листова.

ПОПСТОЈАНОВИЋ, ЗОРАН Р.
Примена филтер трансформације случајне Lebesgue-ове мере на случајна поља.
2, 39 листова.

РАДАК, БРАНИСЛАВ
Калориметријско мерење апсорбоване енергије за одређивање радијационохемијских приноса.
104 листа.

РАДОЈЕВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Ротационо гама-вибрациона интеракција код тешких деформисаних језгара.
3, 72 листа.

РУСОВ, ЛАЗАР
Геометризација механике и проблем првих интеграла једначина кретања.
53 листа.

СТАНОЈЕВИЋ, ДИМИТРИЈЕ М.
N14 (d,p) N15 и N14 (d,c) C12 реакције на енергијама деутерона око 1 MeV.
5, 119 листова.

ТЕЛЕКИ, ЂОРЂЕ
Прилог изучавању астрономске рефракције и њених аномалија на основу аеролошких мерења извршених у Београду.
94 листа.

ТОДОРОВИЋ, ПЕТАР Н.
Случајна трансформација структура статистичких скупова.
5, 75 листова.

ХРАНИСАВЉЕВИЋ, ЈОВАН Т.
Прилог познавању инклузионих једињења дезоксихолне киселине.
10, 77 листова.

ЦАРИЋ, НЕБОЈША
Антропогени фактори убрзане ерозије тла и конзервација земљишта на западном Копаонику.
3, 286 листова, 1 пресавијена геолошка карта.

ЧЕКОВИЋ, ЖИВОРАД М.
Оксидационе реакције органских једињења помоћу елемената вишег валенционог ступња.
V, 116 листова.

 

1965. година

KAMBERI, IBRAHIM A.
Неуроендокрина регулација сексуалне активности.
VII, 240 листова.

ДАМОВИЋ, ДУШАН
Споро променљиве функције у теорији тригомнометријских редова.
4, 91 лист.

БАБИЋ, НАДЕЖДА Ј.
Мочварна и ливадска вегетација Ковиљског рита.
343 листа, 16 листова са таблама.

БАЈЛОН-ПАСТОР, МИЛКА
Адиција меркаптана на алфа, бета-незасићене алдехиде.
101, 1 стр.

БОГОЈЕВИЋ, РАДОЈЕ
Еколошка студија фрагмената степске вегетације на Вишњишкој коси крај Београда.
3, 170 листова.

БОРИСАВЉЕВИЋ, ЉУБИНКА М.
Екологија врсте Nardus stricta L. на Копаонику.
3, 217 листова.

ВЕЉОВИЋ, ВЛАДИМИР
Вегетација околине Крагујевца.
139 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, ДРАГАН С.
Комлексна једињења 1-аскорбинске киселине и јона метала.
4, 212 листова.

ВУКИЋЕВИЋ-КАРАБИН, МИРЈАНА
Јоносферски поремећаји - SID и методе њихове детекције и проучавања.
4, 148 листова.

ГАРЗИЧИЋ, БРАНИМИР С.
Прилог познавању промена у сисарским туморским ћелијским културама приликом њихове адаптације условима живота in vitro.
3, 99, 1 лист.

ДАЦИЋ, РАДЕ
Једна класа мутиформних пресликавања са применом на диференцијалне једначине.
65 листова.

ДИКЛИЋ, ВУКОСАВА П.
Идиоеколошка студија Parasarcophaga barbata Thoms.
4, 112 листова.

ДОГРАМАЏИ-ИКОНОМОВ, НАТАЛИЈА Н.
Деутеријум - изотопни ефекат и механизам хемијске реакције код хидролизе оксима и естра.
2, 2, 82 листа.

ЂУРИЋ, МИЛАН Ђ.
Метода за прорачун нестационарних раванских ламинарних граничних слојева.
2, 95 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ЖАРКО Д.
Екологија, варијабилитет, распрострањење и онтогенетско развиће пиревине (Agropyrum repens Beauv).
7, 356 листова.

ЖИВКОВИЋ, СЛОБОДАН С.
Функционалне и цитолошке карактеристике експерименталног трансплантабилног BPS.9 тумора пацова.
4, 174 листа.

ИЛИЋ-ДАЈОВИЋ, МИЛИЦА
Бесконачно мала савијања ребрастих цилиндроида.
60 листова.

ЈАНКОВИЋ, МИРЈАНА
Лимнолошка испитивања баражног језера код Грошнице.
3, 212, 100 листова.

ЈЕВТОВИЋ, АНКА Д.
Утицај непосредног и продуженог ефекта инсулина на метаболизам беланчевина.
7, 199, 1 лист.

ЈОВАНОВИЋ-ДУЊИЋ, РАЈНА
Типологија, екологија и динамика мочварне и ливадске вегетације у долини Велике Мораве.
3, 399 листова, 12 листова са табелама.

КАЛМЕТА, РАТИМИР
Ријека – прометна функција.
III, 331 лист, 35, листова са таблама.

КАМБЕРИ, ИБРАХИМ
Неуроендокрина регулација сексуалне активности.
VII, 240 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ЗОРАН А.
Утицај јонизујућег зрачења на ембрионалну хематопоезу птица.
3, 2, 132 листа.

КОСАНОВИЋ, МАРИЈА В.
Испитивање промена у надбубрежним жлездама и тиреоидеји пацова и замораца у експериментално изазваном тетанусу.
3, 136 листова.

КУКОЧ, АНТЕ
Мерење конверзионих електрон-гама дирекционих корелација на Pt-192.
125, 27 листова.

МАДИЋ, ПЕТАР Б.
Лоше решљиви системи линеарних алгебарских једначина и њихово решавање.
81 лист.

МАРИНКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Изучавање полигених својстава код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus Say).
3, 125, 41 лист с таблама.

МИЈАТОВИЋ-КОИЧКИ, АНКА
Мерење угловних корелација гама-зрака у магнетским материјалима.
4, 113 листова.

МИКЕШ, МИХАЉ
Еколошка проучавања на мишу хумкашу – Mus musculus hortulanus nord у Војводини.
3, 136 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ЈОВАН
Добивање пластичних маса на бази амино деривата и окси деривата супституисаног циклопентана.
67 стр.

МИЉКОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Испитивање хемицелулоза из храстовог лишаја Evernia prunastri <L.> ACH.
4, 88, 1 лист.

МИХАЈЛОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Модификовани псеудоспектри и њихова примена у нумеричкој анализи.
62 листа.

НЕШКОВИЋ, МИРЈАНА
Испитивање утицаја корена котиледона и неких фактора растења на издуживање стабла грашка (Pisum sativum L.).
2, 165 листова.


НИКОЛИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Палинолошка студија косовских плиоценских лигнита са освртом на данашњи изглед вегетације Косова.
1, 192 листа, 2 пресавијена листа са таблама.

ПАРАБУЋСКИ, СТАНИЈА
Шумска вегетација Ковиљског рита.
223 листа, 171 лист са прилозима.

ПЕЈЧИНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Р.
Упоредна морфолошко-анатомска студија листова неких карактеристичних врста рода Verbascum на територији Космета као посебног типа длакавих ксерофита.
9, 266 листова.

ПЕРИШИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Функција већих насеља североисточне Србије.
6, 269, 4 листа.

ПОПЕСКОВИЋ, ДРАГУТИН С.
Прилози познавању реституције еутермије охлађених хомеотерама.
2, 200 листова.

САВИЋ, ИВО Р.
Екологија врсте Spalax leucodon Nordmann 1840 (Rodentia) у Југославији.
1 св. (разл. паг.)

САВИЋ, ОЛГА Љ.
Значај Крушевца за област и стварање његове утицајне сфере.
4, 335, XXIII, 46 листова са таблама.

СТИПАНОВИЋ, БОЖИДАР Ј.
Асиметричне хидрогенизације оксима Ренијевим никлом под нормалним притиском.
10, 50 стр.

ТЕШИЋ, МИЛЕНКО
Утицај хидрографско-морфолошких карактеристика северног Јадрана на распрострањење ултразвучних таласа.
3, 125 листова, 102 листа са таблама.


ЋИРКОВИЋ, ЉУБОМИР М.
Кондензација продуката радиоактивног распадања торијумове еманације на различитим аеросолима.
1, 128 листова.

УРОШЕВИЋ, СЛАВОЉУБ Ж.
Прилог проучавању састава плода, ферментације и производа ферментације вење (Јuniper communis).
3, 73 листа.

УШЋУМЛИЋ, МОМЧИЛО П.
Неки проблеми синтезе и минимизације у теорији коначних аутомата и логичних мрежа.
2, 63, 3 листа.

ФИЛИПОВИЋ, ДЕСАНКА
Динамика и екологија екосистема Лисинског потока на Копаонику.
2, 101 лист.

ЧОРБИЋ, МИЛАНКА
Прилог познавању дејства глукозе на беланчевине крвног серума.
7, 224, 1 лист.

 

1966. година

АШКОВИЋ, РАДОМИР
Гранични слој на цилиндричном телу покренутом из стања извесних претходних нестационираних кретања.
124 листа.

ГРОЗДАНОВИЋ-РАДОВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Алкалне фосфатазе у дуоденуму фетуса и пилета.
1 св. (разл. паг.)

ЂОРЂЕВИЋ, ВЛАДАН Д.
Ламинарни гранични слој на танким обртним телима.
IV, 108 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ОЛГА Ж.
Изучавање механизма репарације радијационог оштећења у озраченим ћелијама помоћу дезоксирибонуклеинске киселине.
2, IV, 132 листа.

ЗДРАВКОВИЋ, МОМЧИЛО
Прилог теорији прекидних струјања.
95 листова.

МИЈИН, КСЕНИЈА
Интраспецифична компетиција Parasarcophaga barbata Thoms.
1, V, 103 листа.

ПАШИЋ, МИРА
Експериментална анализа парасимпатичне инхибиције кардијалне ритмике у хипотермији у условима синусног ритма, вентрикуларних фибрилација и дефибрилација електрошоком.
2, II, 152 листа.

ПЕТРОВ, БОРИС М.
Еколошка испитивања сисара западног Тјан - Шана: биоценотички значај глодара и неких врста грабљивица (Carnivora).
103 листа, 42 листа са таблама.

СИМИЋ, ЈОВАН М.
Гама спектроскопија реакција S32(n,۷) S33 и C1 35(n,۷) C1 36.
86 листова.

СИМИЋ, МАРТА М.
Утицај X-зрачења на метаболизам и структуру нуклеинских киселина у јетри пацова за време ембриогенезе.
2, V, 112 листова.

СТЕПИЋ, РИСТА
L-конверзиони односи чистих Е2 прелаза.
87 листова.

ЦВЈЕТИЋАНИН, НАТАЛИЈА
Реверзно-фазна хроматографија јона метала помоћу алкилфосфорних једињења.
4, 101 лист.

ШАШИЋ, МАНЕ
Примена неаналитичких комплексних функција и моногених кватерниона у механици флуида.
108 листова.

ЂАЈА, ЧАСЛАВ
Теорија стабилности фамилије динамичких система у метричким просторима.
VII, 96, 1 лист.

ЈАНЕВ, РАТКО К.
Процеси захвата електрона у спорим атомским сударима.
6, 185 листова, 23 листа са таблама.

КРМПОТИЋ, ЂУРА М.
Одређивање честичних параметара конверзионих коефицијената и мултиполности неких прелаза у тешким језгрима.

КРУНИЋ, МИЛОЈЕ
Варијабилитет Apis mellifica L. у Југославији, са посебним освртом на диференцијацију популација у Панонској низији.
1 књ. (разл. паг.)

МАРИНЧЕК, МАГДАЛЕНА
Испитивања на интрацелуларним паразитима - кокцидијума код слатководних риба.
6, 289 листова, 9 листова са таблама.

ПЛАВШИЋ, МИЛАН
Високометријско течење флуида са несиметричним тензором напона.
49, 2 листа.

УРОШЕВИЋ, ВЛАДЕТА
Испитивање елементарних процеса промене наелектрисања при интеракцији протона са атомима аргона.
6, 153 стр.

ХОЗИЋ, НАДЕЖДА Н.
Компаративна физиолошко-биохемијска истраживања комбинованог дејства аноксије и хипертермије код презимара и непрезимара.
5, 182 листа.

EL-HILALI, MOHAMMED
A comparative study of thermoregulatory mechanisms in the neonate and adult nonhibernators and hibernators with special reference to the role of thermal acclimation and of thyroid hormones.
4, XXXVIII, 198 листова.

БЕК-УЗАРОВ, ЂОРЂЕ
Мерење броја распада радиоактивних изотопа методом регистрација једновремених догађаја.
295 листова.

БОГДАНОВИЋ, МИРЈАНА Л.
Унутрашња конверзија електричних квадруполних прелаза.
1 св. (разл. паг.)

 

1968. година

ГУЦИЋ, ЈОВАН
Мерење тоталних јонизационих пресека за интеракцију спорих електрона са једноструко наелектрисаним јонима гасова He, N, O, Ne, и Ar у метастабилним стањима.
2, 64 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЖИВАН Ђ.
Нееластично магнетно расејање неутрона на кристалу хематита.
10, 113 листова.

ДИНИЋ, ЈОВАН Б.
Природни услови и природна богатства у сливу Белог Тимока.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВАНОВ, ЖИВОЈИН
Кинетика преципитације уранијума из карбонатних раствора редукцијом на повишеној температури помоћу угљен моноксида под притиском. .
4, 52, 3 листова, 29 листова са граф. приказима.

ИЛИЋ, ЈОВАН Ј.
Привредно-географске карактеристике Панчева и околине и њихови међусобни односи и везе.
908 листова.

ЛУКАЧЕВИЋ, ИЛИЈА
Алфен-ови таласи у релативистичкој магнетохидродинамици.
85 листова.

МАКСИМОВИЋ, ЗОРАН
Испитивање механизма халоген металних киселина са органским растварачима. .
4, 203 листа, 7 листова са таблама.

МАРИНКОВИЋ, МОМИР
Плазмени ексцитатор и његова примена у спектрохемијске сврхе.
XI, 176 листова.

МИЛИЋ, БОЖИДАР С.
Утицај еластичних судара на лонгитудиналне нестабилности слабо јонизоване плазме у јаком константном спољашњем електричном пољу.
3, IV, 318 листова.

НИНКОВ, ВУКОСАВА М.
Прилог студији међусобних утицаја зрачене и незрачене коштане сржи на динамику хематолошке регенерације код пацова озрачених са сублеталним дозама X-зрака.
4, 131 лист.

ПЈЕШЧИЋ, МИЉАН Г.
Редукција As (III) на капљућој живиној електроди у киселој и алкалној средини.
3, III, 157 листова.

ПУПЕЗИН, ЈОВАН
Термодинамичке особине система сумпордиоксид-диметилетар и амонијакдиметилетар и изотопски ефекти при дестилацији њихових азеотропских раствора.
V, 193 листа.

РАШЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Детерминанте фертилитета становништва у Југославији.
246 листова.

РИЈАВЕЦ, ЛЕО
Састав и динамика популације Pagellus erythinus (L.) у Бококоторском заливу с освртом на друга подручја Јадранског мора.
196 листова.

РИСТИЋ, КОСОВКА
Мало Косово : антропогеографска проучавања.
1 св. (разл. паг.)

СТЕПАНЧИЋ, БОГДАН З.
Ефикасни пресек и механизам реакције 9Be(6He, 4He) 11Be.
4, 113, XVII листова, 29 листова са таблама.

 

1969. година

EL-HAMMAR GHONAIM
Polarographic behaviour of some rare metals in presence of complexones.
1, III, 150 листова.

АНДРЕЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР Љ.
Трансануларне реакције код циклоалканала с обичним , средњим и великим прстеновима.
168 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГОВАН В.
Прилог проблему општих решења у теорији поларних еластичних материјала.
6, 62 листа.

ЖОРИЋ, МАРИЦА
Функционални односи хипоталамуса и хипофизе у риба.
1, 85 листова

КВАЈИЋ, ЂОРЂЕ С.
Кристализација леда из концентрационо прехлађене воде.
11, 163 листа.

МУК, АУРОРА
Спектрофотометријско испитивање реакција комплексирања деривата мон-1 и бис-азо-хромотропне киселине са H+, RZ, Zr и Th у ацидним и хиперацидним срединама.
2, III, 98, 4 листа, 8 листова са таблама.

ПАСТОР, ТИБОР Ј.
Одређивање база у сирћетној киселини електрохемијским методама.
3, 140, 4 стр.

ПЕТКОВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Асоцијација триалкилфосфата са органским растварачима.
8, 149 листова.

ПОПОВ, СМИЉАНА
Фрагментација језгара Ag и Br изазвана К мезонима 1,5 Gev/C.
5, 90 листова, 11 листова са таблама.

РАДОВИЋ, МИЉАН
Црногорско приморје – услови за развој туризма.
IV, 270, III листа, 6 листова са таблама.

РАДОЈЕВИЋ, МАРИЈА П.
Однос редукованих вероватноћа гранања Е2 прелаза и њихова систематика код парно-парних деформисаних језгара.
3,76,1 лист, 24 листова с таблама.

РАДУСИНОВИЋ, ПАВЛЕ С.
Развој становништва Црне Горе до 1945. године.
1, 3, 3, 381, 68 листова, 6 карата, 11 табела.

РИСТОВ, МИЛЧО
Нискофреквентна Волт-амперна карактеристика на плазма одржувана со високофреквентно поле.
2, 94 листа.

СИМЕУНОВИЋ, ДРАГОМИР С.
О границама корена алгебарских једначина и неким њиховим применама.
2, 71 лист.

СИМОНОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Распади и интеракције сигма хиперона у нуклеарној амулзији.
99 листова.

СТАМАТОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Трохоидни монохроматор електрона и примена у физици бинарних судара електрона са атомима и молекулима.
6, II, 124 листа, 9 листова са таблама.

СТОЈАНОВИЋ, СТЕВАН М.
Проблеми управљања и оптимизације математичке теорије масовног опслуживања.
1, 57 листова.

ЋИРИЛОВ, БОШКО
Оптималан однос сигнал-шум предпојачавача високог енергетског разлагања са транзисторима са ефектом поља.
V, 231 лист.

 

1970. година

KYI, LWIN
A contribution to the study of the structures of hemoglobins from normal and irradiated developing chick embryos.
4, 90 листова.

SABRI, HASSAN MUSTAFA
Polarographic, chronopotentiometric and catalytic reduction of some O-nitrosophenolic compounds.
133, листа, 38 листова сa таблама.

БИЈЕДИЋ, НУРУДИН
Таласне функције везаних стања трочестичних система.
3, 52, 4 стр., 7 стр. с таблама.

ВУЧЕЛИЋ, ДУШАН Р.
Релаксациони феномени молекула на граничним површинама.
5, 150 листова.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, ВИДОСАВА М.
Једносмерни електрични лук у спољним магнетским пољима као спектрохемијски извор.
2, II, 98 листова.

ЖАКУЛА, РАДОСЛАВ
Анхармонијски ефекти у квантној теорији магнетизма.
3, 147, 3 листа.

КОЛАРСКИ, ДЕСАНКА М.
Издвајање и анализа беланчевина храстовог и исландског лишаја (Evernia prunastri и Lichen islandicus).
5, 150, 1 лист.

КРЊАИЋ, СМИЉКА
Растење популација Acanthoscelides obtectus Say у експерименталним условима.
3, 105 листова, 8 листова са таблама.

МИЛИЧИЋ, ПАВЛЕ М.
Простори са полускаларним производима и неке примене на нормиране алгебре.
2, 101 лист.

МИЛУТИНОВИЋ-РАДАК, ВУКОСАВА М.
Термодинамика јонске измене алкалних метала на синтетичком зеолиту 4А у системима: вода, вода-метанол и метанол.
3, II, 112 листова.

МИРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Локално конвексни простори и Банахови дискови.
2, 47 листова.

МИЋОВИЋ, ИВАН В.
Парцијална синтеза нор-метил стероидних алкалоида типа соланидина.
103, 11 листова.

РАЈИЋ, СРБОБРАН Р.
Високотемпературске реакције неких елемената у графитној основи са посебним освртом на примене у спектрохемијској анализи.
3, VIII, 187, 1 лист.

РУВАРАЦ, АЛЕКСАНДАР
Јонска измена калијум и уранил јона на цирконијумфосфату при повишеним температурама.
5, 209 листова.

СОТИРОВ, СПАС К.
Екологија америчког сомића (Ictalurus nebulosus nebulosus Le Sueur, 1819).
3, 186 листова.

СТЕПАНОВИЋ, СТЕПАН
Утицај јонизујућег зрачења на метаболизам катехоламина.
6, 206 листова.

ТОШИЋ, БРАТИСЛАВ С.
Нови метод за теоријску анализу анхармонијских ефеката у кристалима и његова примена у кристалоптици и квантној теорији магнетизма.
1 св. (разл. паг.)

ЋИРИЋ, ЉУБОМИР Б.
Постојане и периодичне тачке контрактивних оператора.
109, 1 стр.

ЋИРИЋ, МИЛАН
Равнотежни и кинетички изотопски ефекти у реакцијама јонске измене урана и литијума.
5, 140 листова.

УКШАНОВИЋ, ЈОВАН
Потребни и довољни услови за независност и марковско својство неких класа случајних величина.
2, 83 листова.

 

1971. година

EL INANY, A. W. M.
Complex compounds of hydroquinone and metal ions in aqueous and concentrated sulfuric acid.
2, 2, 199 листова.

БЛАЖЕНЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Утицај неких еколошких фактора на морфогенезу водене биљке орашка (Trapa L.) - експериментална студија.
234 листа.

ДАВИДОВИЋ, ДРАГОМИР М.
Енергија интеракција измене у атомским системима са слабо везаним електроном.
4, 70 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛОРАД
Изоловање и одређивање структуре биохемијски активног фосфатида из мucosa partis muscularis ventriculi gallinarum.
1, VI, 73, 1 лист.

ЂУКИЋ, ЂОРЂЕ С.
Стационарни равански ламинарни гранични слој нењутновске течности са степеном реолошком једначином стања.
2, 127 листова.

ЈАБЛАНОВИЋ, МИОДРАГ
Анализа хормона растења у пупољцима грашка (Pisum sativum L.) после одсецања стабла.
1 св. (разл. паг.)

ЈАНКОВИЋ-ХЛАДНИ, МИРОСЛАВА
Испитивања епитела и дигестивних ензима средњег црева у току развића Tenebrio molitor L
9, 147, XX листова.

ЈЕВТИЋ, ДРАГОЉУБ М.
Нов хемијско - металуршки поступак за добивање антимона високог степена чистоће.
3, II, 101, 1 лист.

ЈЕЗДИЋ, ВОЈИСЛАВ
Студија диазинмонокарбонских киселина.
3, 142 листа.

ЈОКИЋ, ТОДОР
Продирање и дифузија инертног гаса у металним поликристалима и монокристалима.
142 листа.

КОРИОЛАН, ГИЛЕЗАН
Неке генерализације псеудо-Буловог програмирања.
2, 101 лист.

КРЊАИЋ, ЂОРЂЕ
Насеља нематода у еколошки диференцираним стаништима Делиблатске пешчаре.
1, II, 141 лист, 32 листа са таблама.

МИЛЕНКОВИЋ, СЛАВКО М.
Кинетика и механизам хемијских процеса који прате нуклеарне трансформације у чврстим неорганским системима.
144 листа.

МИЛИЋ, НИКОЛА Б.
Хидролиза торијума у нитратној средини.
7, 189 листова.

МИЛИЋ, СВЕТОЗАР
Прилог теорији квазигрупа.
2, 68 листова.

МИХИЋ, ЉУБО Ј.
Дубровачко приморје, услови и развој туризма.
388 листова, 59 листова с таблама.

МИШИЋ, МИОДРАГ
Вишезначна пресликавања тополошких простора.
2, 76 листова.

НЕНАДОВИЋ, ТОМИСЛАВ М.
Ефекти распрашивања метала енергетским јонским снопом и дифузија уграђеног гаса у кристалној решетки.
4, 120 листова.

НИКОЛИЋ, РУЖИЦА М.
Примена квази-кристалног модела на јонске реакције у воденим растопима амонијум нитрата.
4, 118, 26 листова.

НИНКОВИЋ, МАРКО М.
Спектроскопија неких гама извора и њена примена у израчунавању гама константе.
2, III, 142 листа.

ПЕТРАНОВИЋ, НАДЕЖДА
Испитивање система синтетички зеолит - растоп соли.
4, 165 листова.

ПОПОВИЋ, РАНКА А.
Еколошка студија хидратурних односа неких значајних биљних врста заједница Querco-Carpinetum serbicum Rud. и Festuco-Quercetum petreae M. Jank. на Фрушкој Гори.
4, 208 лист.

РАДАНОВИЋ, ДУШАН Ј.
Одређивање конфигурације динитро-бис (амино-ацидато) - кобалтат (III) – комплекса.
4, 92, 1, лист.

РАДЕНОВИЋ, ЧЕДОМИР Н.
Улога појединих ћелијских фаза у формирању биоелектричних потенцијала при различитом јонском саставу спољашње и унутрашње средине у ћелијама Nitella.
VII, 194 листа.

СОЛДАТОВИЋ, БОГОСАВ М.
Цитогенетска студија специјације рода Spalax у Југославији.
3, 95 листова, 47 листова са таблама.

ТОДОРОВСКИ, ТОДОР Ј.
Интерферометријске титрације у различитим растварачима.
4, 130, 1 лист.

УШАН, ЈАНЕЗ
О једној класи квазигрупа.
2, 75 листова.

ХРИСТИЋ, ВИТОМИР
Трансферини и метаболизам гвожђа у свиња.
III, 186 листова.

 

1972. година


АЛЕКСИЋ, МИОДРАГ Р.
Нискоенергетске нуклеарне реакције 3He на 6Li.
3, 3, 116 листова.

АНИЧИН, ИВАН
Потпунија интерпретација теорије 1- n ангуларних корелација са применом на мерења у 124 Те.
6, 85, 1 лист.


АНТИЋ-ЈОВАНОВИЋ, АНКИЦА
Електронски спектри оксида бакра у области 4000 - 6500 А.
4, 139, XII листова.

АРСЕНОВИЋ, МИХАИЛО П.
Cauchy-ев проблем за једначину типа Euler-Poisson-Darboux.
1, 60 листова.

БАЈИЋ, МИЛАН
Привредно-географска структура и кретање радне снаге у јужној Бачкој и северној подгорини Фрушке горе.
2, 255, 4, 2 листа.

ВИШЊАКОВА-ВАСИЉЕВНА, ИРИНА В.
Размештај производних снага СР Србије.
2, IV, 271, 9, 9 листова са таблама.

ВУШКОВИЋ, ЛЕПОСАВА Ђ.
Угаона расподела спорих електрона еластично расејаних на атомима.
2, III, 130 стр.

ГЕНБАЧЕВ, ОЛГА
Синтеза и секреција лутеотпорног хормона у ћелијама хипофизе пацова.

ДУКИЋ, СМИЉКА Ж.
Утицај полних стероидних хормона на неуросекретне центре међумозга и аденохипофизу.
2, 123, 5 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, НЕНАД
Хомогеност дугогодишњих низова годишњих количина падавина и средњих годишњих температура у Југославији.
2, 45 листова.

ИЛИЋ, КОСАНА
Деловање фактора животне средине на састав микрозома, рибозома и синтезу протеина у разним фазама развића гонада дагњи (Mytilus galloprovincialis Lmk).
7, 144 листа.

ЈАНКОВ, РАТКО М.
Микробиолошко хидроксиловање стероидних метаболита.
4, 125, 1 лист.

КРИВОКАПИЋ, КРСТО
Утицај свјетлости различитих таласних дужина на хормоне растења код Avena sativa L.
6, 205 листова.

КУРЕПА, ЈЕЛЕНА К.
Испитивање структуре ексцитационих функција хелијума у близини прага.
8, 189 стр.

МАРКОВИЋ, ВЈЕРИЦА
Аберације хромозома у родитеља деце са Downovim синдромом: цитогенетичка популациона студија.
3, 152 листа.

МАРТИНОВИЋ, ЈОВО В.
Улога витамина К у процесу биосинтезе протромбина.
6, 84 листа.

МИЛАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ Б.
Краљево и његово уже гравитационо подручје.
1, 373 листа, 3 листа са таблама.

МИЉЕВИЋ, ВУЈА И.
Интензивно гасно пражњење у укрштеном електричном и магнетском пољу.
5, 161 лист.

НИКИЋ, МИОЉУБ
Кохомолошке групе одређених праменова над областима у Cn.
2, 77 листова.

ПЕТРОВИЋ, КОСТА Г.
Нове методе за одређивање карактеристика производа нафте на основу састава : одређивање тачке мржњења млазних горива.
5, 125, 1 лист.

ПОПОВИЋ, МАРКО
Проучавање плазме у условима јакострујног импулсног пражњења под високим притиском.
IV, 135 стр.

ПРЕШИЋ, МАРИЦА
Један итеративни поступак за одређивање К корена полинома.
2, 78 листова.

ПУРИЋ, ЈАГОШ
Испитивање Штарковог ширења и померања спектралних линија неутралних атома и јона у плазми.
III, 210 стр.

РАНЧИЋ, МИРОЉУБ
Фертилитет аутохтоног и мигрантског становништва у Југославији.
1, 265 стр.

РИСТАНОВИЋ, ДУШАН С.
Биофизичка анализа и моделирање електрогенезе стриатног кортекса.
3, 192 листа.

САВИЋ, АНА
Улога цитоплазматичних резерви једарних протеина у раном ембрионалном развићу морских јежева.
143 листа.

СТЕПАНОВИЋ, ЖИВАДИН
Хидролошке карактеристике Крагујевачке котлине са посебним освртом на снабдевање Крагујевца водом.
362 листа, 38 листова са геогр. картама.

ТАКАЧ, СТЕВАН М.
Метода пертурбације за експериментално одређивање просторне расподеле неутрона у ћелији нуклеарног реактора.
3, III, 211 листова.

ТАСОВАЦ, РУЖИЦА М.
Фотохемијске реакције <алфа> - оксимино и <алфа>- диазоциклододеканона.
4, 56, 1 стр.

ТОДОРОВИЋ, ЖИВОЈИН Р.
Продукција страних честица и енергетских језгара А=3 заједно са хиперфрагментом изазвана К- мезонима од 1.5 BeV/c.
4, II, 141 страна.

ТРИФУНОВИЋ, МИЛОМИР Н.
Вишеструка потпуност система сопствених и придружених функција неких граничних проблема.
2, 75 листова.

ТРИЧКОВИЋ, ЖИВОЈИН Б.
Прилог познавању механизма и регулације реналних реапсорпционих процеса.
5, 194 листа.

ЦИЈАН, БОРИС Ј.
Метода за решавање температурског граничног слоја при нестационарном ламинарном раванском струјању нестишљиве течности.
2, 148, 1 лист.

 

1973. година

WAHEED, ABDUL
Апсорпције К-мезона од 1.5 GeV/c на лаким језгрима нуклеарне емулзије типа Г-5.
4, VI, 174 листа.

WALLI, MUHAMMAD MAJID EL-SAYED
Стварање и последице пешчаних олуја у Ираку.
4, 171 лист.

WOTULO, MAX ARIE
Основи и примена нерегуларних спектара нове врсте.
114 листова.

АЛИМПИЋ, БРАНКА П.
Изотопија једне класе квазигрупа.
2, 69 листова.

БАКИЋ, РАДОВАН
Процеси и проблеми просторног размјештаја и преразмјештаја становништва на територији САП Косова.
1, 264, 13, 12 листова.

БОЈОВИЋ, БОЈКО А.
Метохија - привредно – географска студија.
4, 360, 4 листа, 34 листа са таблама.

БОШЊАК, ЈОВАН
Стереохемија фрагментационих реакција при оксидацијама алкохола помоћу олово-третрацелата.
14 , 135 листова.

ВУКМИРОВИЋ, ЗОРКА Б.
Измена изотопа карбона у систему фозген-карбон-моноксид.
5, 87, 1 лист.

ВУЛИЋЕВИЋ, БРАНКО Д.
О методама ескалације и интерполације за решавање проблема карактеристичних вредности матрица.
1, II, 81 лист.

ГЛИГОРИЋ, МИЛАН
Прилог теорији електро-магнето-механичког узајамног дејства.
2, 56 листова.

ДАЈОВИЋ, СЛОБОДАН
Принцип максимума у линеарном проблему оптималног управљања.
1, 69 листова.

ДИМИЋ, ВИКТОР
Истраживање неких кондензованих система методом неутронског расејања.
2, III, 194, 19 листова.

ДРЕШЕВИЋ, МИЛАН М.
Функционални простори.
2, V, 74 листа.

ЂУРЂИЋ, ВИДОСАВА М.
Испитивање липида из Lumbricus terrestris.
4, 197 листова.

ЖГУРИЋ-ХРИСТИЋ, МИРЈАНА
Цитохемијски аспекти регулације адренокортикотропне функције.
3, V, 169 листова.

ИВАНОВИЋ, ЗДРАВКО
Урбано-географска студија Никшића.
3, 244, 15 листова.

ИЛИЋ-БАРАНАЦ, ЈЕЛИСАВЕТА
Спектрохемијско проучавање флавилијумског хромофорног система и његових трансформација у разним срединама.
III, 151 лист.

ЈАРИЋ, ЈОВО П.
Теорија површина дисконтинуитета у механици континуума.
1 св. (разл. паг.)

ЈОВАНОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Амортизоване осцилације једног специјалног осцилаторног система са динамичким и мешовитим везама.
1, II, 69 листова.

КАРАНОВИЋ, ДОБРИЛА
Деловање фитохемаглутинина и зрачења на лимфоците пацова.
181 лист.

КРПИЋ, ДРАГОМИР
Пенетрациони ефект у процесу интерне конверзије магнетног диполног зрачења.
4, 92 стр.

КУБИЧЕЛА, АЛЕКСАНДАР
Један спектрографски прилаз кинематичкој слици супергрануларног кретања.
V, 179 листова.

ЛАЗИЋ, МИЛИВОЈЕ Г.
О неким класама функцијских поступака збирљивости.
3, 143 листа.

ЛАЛОВИЋ, ДРАГУТИН
Релација неодређености енергија – време и CP неинваријантност.
64, 2 листа.

МАЛИШИЋ, ЈОВАН Д.
Екстраполација и други линеарни проблеми једне класе стационарних случајних процеса са нерационалним спектралним густинама.
1, 101 лист.

МАРЈАНОВИЋ, ДАРИНКА Ј.
Бактериофлора домаћих лежишта бакра и њена улога у лужењу бакроносних сировина.
3, 131 лист, 11 пресавијених листова са таблама.

МИЋИЋ, ВЛАДИМИР П.
Квазиконформна пресликавања и кореспонденција граница у Рn.
1, 65 листова.

МОШОРИНСКИ, НАДА
Утицај технолошких операција у производњи сокова од јагоде и боровнице на стабилност антоцијана и аминокиселина.
2, 2, 135 листова.

РАЈЕВСКИ, ВСЕВОЛОД Е.
Криофизиолошка резистентност и биофизичка својства изолованог срца у условима дубоког мржњења и хемијске криопротекције.
180 листова.

РАНКОВИЋ, СЛАВКО
Депланациона термоеластична теорија пуних призматичних и танкозидних штапова.
2, XII, 110 листова.

РИСТИЋ, ДРАГОЉУБ С.
Анализа и карактеризација честичних модела за радиоактивне падавине.
159 листова, 43 листова са таблама.

САВИЋ, ДРАГУТИН Ј.
Активност гена и мутабилност у хистидинском оперону Salmonella typhimurium.
6, 121, 1 лист.

СИНАДИНОВСКИ, ЂОКО
Испитување на некои електрични својства на легурите од системот Cd-Sn во врска со дијаграмот на состојбата.
5, 123 листа, 50 листова са таблама.

СТОЈАНОВИЋ, МИРОСЛАВА
Неколико нових алгоритама за нумеричко решавање диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина.
2, 86 листова.

УЈКАЈ, НИКОЛА
Економска валоризација потенцијалних могућности развоја туризма у Пећком Подгору.
1 св. (разл. паг.)

ЧУПЕРЛОВИЋ, МАРГИТА
Слободне аминокиселине у крвној плазми свиња.
2, III, 162 листа.

ШОПТРАЈАНОВ, БОЈАН
Спектроскопско испитување на кристалохидрати, са посебан осврт на спектерот на водата: системи со мошне ниски (HOH) фреквенции.
5, 171 лист.

 

1974. година

BURAEI, KAMAL, MOHAMED
Multiplication Mechanism and Single Electron Avalenches (Avalanches) in gas proportional Counter.
IX, 4, 253 стр.

NAZIFI, ABDUL HAI
Истраживање струцтуре непарно-непарних језгара у области ретких земаља методом спектроскопије гама зрака из захвата термалних неутрона.

АТАНАСИЈЕВИЋ, РАДОВАН Д.
Мерење приноса тернарне фисије 235U помоћу нуклеарних емулзија и полимерних детектора
6, III, 4, 101 стр.

БАСАРИЋ-ДИМИЋ, ЉИЉАНА
Хемијско проучавање пигмената Aspergillus aurealatus-а сојева 5 BKZ и 5 BK 22-b.
IV, 4, 114, 2 листа.

БЛАЖЕНЧИЋ, ЖИВОЈИН
Еколошка студија морфо-физиолошких адаптација неких ксерофитних трава (Poaceae) у степским фрагментима Фрушке Горе.
2, 268 листова.

БУЛОВИЋ, ВЛАСТИМИР Ф.
Недеструктивно одређивање изгарања горива реактора RA у Винчи, анализом спектра гама зрачења.
XI, 206 листова.

ВУКАЈЛОВИЋ, ФИЛИП
Спин-фонон интеракција у анхармонијском феромагнетном кристалу.
97 листова.

ВУКОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Теорија флуктуација површинских таласа у нехомогеној плазми.
II, 88 листова.

ВУЧЕТИЋ, ЈОВАН С.
Хемијско проучавање екстрацелуларне акумулације аминокиселина код Micrococcus glutamicus и Mycobactericum album 26.
129, 1 лист.

ДАВИДОВИЋ, ВУКОСАВА С.
Катехоламини у продуженој хипотермији и постхипотермичким стањима и њихова улога у реституционој термогенези.
2, IV, 189 листова.

ДИНИЋ, АНКА
Екологија и варијабилитет граба (Carpinus betalus L.) и његово учешће у шумским заједницама северне Србије.

ДОРИЋ, БОРИСЛАВ
Географија у просторном планирању с посебним освртом на уређење војвођанских насеља.
1 св. (разл. паг.)

ЂУРОВИЋ, ДРАГУТИН
Прилог изучавању промена у брзини земљине ротације и у кретању земљиних полова.
171, XXI лист.

ЈОВАНОВИЋ, ЛИДИЈА Ј.
Студија о методама за справљање керогенског концентрата алексиначког битуминозног шкриљца
4, 182 листа.

КОСТИЋ, СВЕТИСЛАВ Б.
Бета спектрометрија фисионих продуката применом полупроводничких детектора.
5, 189, 9 листова.

КРАИНЧАНИЋ, МИОДРАГ
Синтеза тиреоглобулина и информационе рибонуклеинске киселине тиреоидеје.
V, 175 листова.

ЛЕПШАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Проучавање механизма регулације концетрације фибриногена у крвној плазми.
III, 186 листова.

ЛУКАЧЕВИЋ, МИРЈАНА М.
Примена Пфафове методе у релативистичкој механици вискозног флуида.
2, 63 листа.

МАРТИНОВИЋ, ДУШАН Ј.
Цетиље - територијално-функционални развој и туристичке могућности.
VI, 393 листа, XI табела.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАН
Интрамолекулска премештања водоника при реакцијама алкохола са олово-тетраацетатом.
4, 130, 7 листова.

МИЋИЋ, ДЕЈАН
Биохемијске карактеристике и промене митохондријалних фракција мозга пацова.
90 листова.

ПАВЛОВИЋ, МИРОЉУБ Ј.
Примена варијационих принципа механике на неке проблеме преношења масе и енергије.
IV, 100 листова.

ПАЛИГОРИЋ-ОБРЕНОВИЋ, ИВАНКА
Асоцијација јона неких тетраалкиламонијум и тетраалкилфосфонијум соли у органским растварачима.
182 листа.

РАЈЕВСКИ, ОЛИВЕРА
Утицај хипотермије и хибернације на динамику и радиорезистентност хемаглутининског имуног одговора.
177 листова.

РАЈЧИЋ, ОЛГА А.
Дејсто хладноће и адренокортикотропног хормона на протеине и нуклеинске киселине надбубрежних жлезда и јетре пацова
158 листова.

РАТКОВИЋ, СЛОБОДАН
Нуклеарно-магнетска резонанција и релаксациони процеси у чврстим аминокиселинама.
74, 17 листова, 51 лист са таблама.

РИБАРАЦ-СТЕПИЋ, НЕВЕНА
Особине комплекса насталих везивањем хидрокортизона и триптофана за протеине ћелија еукариота.
153 листа.

СТАНКОВИЋ, СТЕВАН М.
Планинска језера Црне Горе.
1, 251 лист, 2 листа са таблама.

СТЈЕПЧЕВИЋ, ЈОВАН
Екологија дагња (Mytilus galloprovincialis Lamk.) и каменице (Ostrea edulis L.) у гајилиштима Бококоторског залива.
1, 286, 2 листа, 14 листова са таблама.

СТОЈАКОВИЋ, ЗОРАН
Квазигрупе и неке класе функционалних једначина на њима.
96 листова.

СТОЈАНОВИЋ, СТАНОЈЕ
Фононска и магнонска стања у структурама са нарушеном транслационом симетријом и термодинамичка анализа оваквих структура.
106 листова.

ТОДОРОВИЋ, МАРИЈА Р.
Испитивање утицаја хемијских реакција на карактеристике електричног лука.
130 листова.

ТРАЈКОВИЋ, ДИВНА П.
Механизам деловања хидрокортизона на геном ћелије еукариота.
167 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ Д.
Екстензија Banuch-ових инваријантних функционала с применом на сумирање векторских низова и функција.
70 листова.

ЦВЕЈАНОВИЋ, ДАНИЦА В.
Мерење средњег времена живота побуђених стања атома и молекула методом електрон - фотон коинциденције.
8, 129 стр.

ЦВЕЈАНОВИЋ, СЛОБОДАН В.
Процеси у близини прагова за нееластично расејање електрона на атомима и молекулима.
4, IV, 122 стр.

ЧАДЕЖ, ВЛАДИМИР М.
Анализа локалних нестабилности у астрофизичким тороидалним магнетним пољима.
4, 148 стр.

 

1975. година

MACKEL, BEN
Experimental investigation of sputter topographic evolutions of surface contours as a result of oblique ion impingement.
2, III, 2, 122 листа.

АРАНЂЕЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Караматине правилно променљиве функције и асимптотски ставови Мерцеровог типа.
1 књ. (разл. паг.)

БОЖОВИЋ, ИВАН
О симетрији физичких система периодичних у једном правцу.
1, 243 листа.

БОЖОВИЋ, НАТАША Б.
Нерешиви проблеми у теорији група.
67 листова.

БОШАН, ЂОРЂЕ
Проучавање физичких феномена приликом електричног пробоја у гасовима у цевима са металним електродама.
153 листа.

БУЛАТОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Спектрална анализа случајних процеса другог реда са несепарабилним просторима.
4, 95 стр.

ВРДОЉАК, БОЖО М.
Метода ретракције и стабилност рјешења диференцијалних једначина.
IV, 263 листа.

ДУКАЂИНИ, ЕНВЕР
Градска насеља Mетохије – урбано географска проучавања.
1, 395 листова.

ЂАРМАТИ, ЗОЛТАН А.
Утицај структуре лактона на њихову реактивност у супституционим реакцијама.
3, 134, 1 лист.

ЂОКИЋ-РИСТАНОВИЋ, ДУШАНКА Б.
Генерализација и примена Диракове теорије дегенерисаних система у класичној теорији поља.
6, IV, 122 стр.

ЖИВАНОВИЋ, ЖАРКО
Поопштени ретракти.
2, 74 листа.

ИВИЋ, АЛЕКСАНДАР
О неким класама аритметичких функција које су везане за расподелу простих бројева.
78 листова.

ЈАРЕДИЋ, МИЛЕТА Д.
Одређивање макро - микро- и ултрамикро - количина неких катјона и анјона новим реагенсима из групе тиоамида и тиосемикарбазона.
1 св. (разл. паг.)

КОВАЧЕВИЋ, НИКОЛА
Циркадијални ритам и условљено понашање у Serranus scriba CUV.
2, 2, 137 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, ИЛИЈА Б.
Примена конуса у теорији оптимизације.
2, V, 93 листа.

МАЛЕШЕВИЋ, ЈОВАН В.
Оцене коефицијента Fourier-а неких класа функција из L.
80, 2 листа.

МЕНТУС, СЛАВКО
Физичко-хемијске особине растопљених соли.
4, 149 листова.

МЕТЛАШ, РАДМИЛА
Рибонуклеопротеини цитоплазме ћелија јетре пацова.
5, 108 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ГОРДАНА А.
Кинетичко одређивање ултрамикро-количина органских супстанци.
VIII, 151, 2 стр.

МИЛОВАНОВИЋ, ОЛИВЕРА К.
Реакција органа за репродукцију на механичке повреде у хипоталумусу код животиња оперисаних непосредно после рођења.
84 листа, 10 листова са таблама.

МИЛОШЕВИЋ, РАДИВОЈЕ Р.
О неким применама диференцијалних једначина.
1 св. (разл. паг.)

ПАУНОВИЋ, ДОБРИЛА
Цитогенетичка анализа специјације планарија рода Neodendrocoelum из Охридског језера.
3, 52 листа, 32 листа са таблама.

ПЕТРОВИЋ, ТОМИСЛАВ Д.
Прилог експерименталном исптивању магнетика у близини критичних тачака.
10, 139 стр.

ПОПОВИЋ-БОЖИЋ, МИРЈАНА
Примена метода атомске друге квантизације у теорији магнетизма.
139 листова.

СИМИЋ, РАДОМИР
Проучавање утицаја исхране азотом на аминокиселине и беланчевине листа и зрна пшенице.
3, 133 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Динамичка теорија колективних атомских кретања у фероелектрицима са водоничном везом.
1, IX, 286 листова.

СТЕФАНОВИЋ, КОВИНКА
Еколошка студија продукције угљендиоксида у неким листопадним шумама Фрушке Горе.
141 лист, 55 слика, 9 табли.

СТОЈАНОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Атомско-апсорпционе инхибиторске титрације.
131 лист.

СТОКИЋ, ДУШАН Б.
Примена варијационе методе при проучавању преношења топлоте зрачењем код чврстих тела са термички променљивим својствима.
4, IV, 121 лист.

СУЖЊЕВИЋ, ДЕСАНКА Ж.
Комплекси метал-јона етилендитиодисирћентне киселине и њихово електрохемијско понашање.
154 листа, 60 слика, 43 таблице.

ТАНЧИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Улога многоелектронских корелација при изучавању расејања спорих електрона на атомима.
3, VII, 164 листа.

ТОРГАШЕВ, АЛЕКСАНДАР Н.
Нумерички ранг и спектар линеарних оператора у Ваксовим просторима.
1 св. (разл. паг.)

ТУЦИЋ, НИКОЛА
Генетички механизми отпорности према ниским температурама на различитим ступњевима развића код Drosophila melangoster.
3, 112 листова.

ЋЕРАНИЋ, ТАТЈАНА
Физичкохемијска својства кобалт (II)-алкалних хексацијаноферата (II).
8, 139 стр.

ЧАДЕЖ, ИЗТОК М.
Резонантни судари електрона са молекулима.
6, 119 стр.

 

1976. година

АШКОВИЋ, ТОМИСЛАВ В.
Метода за решавање нестационарног температурско магнетохидродинамичког граничног слоја при ламинарном струјању нестишљивог флуида.
1, II, 128 листова.

БАКОВИЋ, ВЛАДО
Локално коначни и њима блиски бесконачнодимензионални простори.
1, 81 лист.

БАКША, АЛЕКСАНДАР
Стабилност кретања нехолономних система.
3, 65, IV листа.

БАЊЕВИЋ, ДРАГАН
Оптимални планови за неке моделе контроле у теорији поузданости.
67 листова.

БИЛИЋ, ВУКАШИН Н.
Клима Лознице и њен утицај на друштвено-економску активност града и околине.
1, XII, 219 листова.

БЛАЖЕВИЋ, ИВАН
Развој туризма у Истри.
1, 4, 271 лист.

БУКТА, ЈАНОШ
Одређивање састава и структуре електрохемијског граничног слоја течног диелектрика.
299, 29 листова, 44 прилога.

ВЕСИЋ, МИЛАДИН Ж.
Миграциона кретања у источној Србији.
1 св. разл. паг.

ВУКЧЕВИЋ, РАТКО
Туризам у привредном развоју Црне Горе.
201, 3, 14 листова.

ГАЂАНСКИ-ОМЕРОВИЋ, ГОРДАНА
Упоредна испитивања хемијске структуре и имуногене способности, антигених фактора токсина Cl. septicum i Cl. Chauvoei.
5, 115, 1 лист.

ЖИГРАИ, ИШТВАН Ј.
Грађење хлоридних и бромидних комплекса кадмијума (II) у електрички несиметричним воденим растопима.
VI, 158, 1 стр.

ЖИЖИЋ, ОЛГА Ј.
Hall-ов ефекат у магнетним полупроводницима.
4, 236, 6 листова.

ИВОВИЋ, МИОДРАГ Ж.
О L-нормама тригонометријских полинома и њиховој примени на финитне поступке збирљивости Фуријеових редова.
66 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БОШКО С.
Неке итеративне методе за решавање елиптичких диференцијских задатака.
VI, 102 листа.

КАМБЕРИ, БЕДРИ А.
Добивање и стереохемија координационих једињења тровалентног кобалта с неким бидентатним и тридентатним амино-киселинским лигандима.
V, 172 листа.


КАРАКУШЕВИЋ-ЛЕВЕНТАЛ, МИЛИЦА
Кисели мукополисахариди у централном нервном систему пацова.
231, 1 лист.

МАЛИНАР, МИЈАТ Ј.
Проучавање производа реакције Ердманове соли с амино-киселинама.
2, V, 141 стр.

МАРКОВИЋ, ДРАГАН
Равнотеже у систему сумпорна киселина-феноли-јони метала.
141 лист.

МЕДИЋ, ДУШАН
Ефективне теорије и методе решавања граничних задатака еластичних и нееластичних тела.
2, 60 листова.

МИКИЧИЋ, ДУШАН Ј.
Параметри управљања и функционални простори у механици.
1, 73 листа.

НЕШИЋ, СЛАВКО М.
Синтеза и изомеризација динитро-бис(амино-ацидато)-кобалтат(III)-комплекса.
X, 197 стр.

РЕКАЛИЋ, МОМЧИЛО Ј.
Испитивање конвективних процеса у периферним зонама лучне плазме.
4, 133 листа.

РУДИЋ, ВУЈАДИН Б.
Становништво Топлице.
3, 275 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, МОМИР С.
О неким класама вишезначних непрекидних пресликавања.
3, 94 листа.

СУБОТИЋ, КРУНОСЛАВ М.
Радијативни захват тритона на изитопима литијума.
9, 172 листа, 48 листова са таблама.

 

1977. година

GAAL, FERENC
Каталитичке термометријске титрације.
5, 211 листова.

БАТЕВ, ТОМА
Термоминерални извори у СР Македонији и могућност за њихову валоризацију.
1, IV, 304 листа.

ВУЈИСИЋ, БРАНИСЛАВ Р.
A2Π-X2Σ+систем 12C180+ молекула.
3, 94 листа.

ДАВИДОВИЋ, РИСТОВСКИ ГОРДАНА
Хибридизација оптичких и спинских побуђења у феромагнетним материјалима.
4, 131 стр.

ДРАГОВИЋ, БРАНКО Г.
Интеракција у квантној теорији Duffin-Kemmerovih и Diracovih поља.
4, 95 стр.

ЗОЛИЋ, АРИФ
Неке методе приближног рјешавања нехомогених и хомогених граничних проблема обичних диференцијалних једначина.
3, 56 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Упоредна кариологија и систематски односи неких фамилија птица реда Passeres.
2, 131, 73 листова са таблама.

ЈУРАНИЋ, ИВАН
Фотооксидације стероидних изоксазолидина.
5, 103 стр.

КОЊЕВИЋ, РУЖИЦА
Испитивање неких карактеристика течних ласера са органским бојама.
1 књ. разл. паг.

КУЗМАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Добивање и особине мазивих масти на бази оксидованих биљних уља.
2, 94, 1 лист.

ЛАБУС, ДРАГОЉУБ
Хидролошке одлике слива Белог Дрима са искоришћавањем његових водних ресурса.
6, 190 листова.

МИЈАЈЛОВИЋ, ЖАРКО Д.
Прилог теорији модела и Booleovih алгебри.
1, IV, 2, 158 листова.

МИОЧ, УБАВКА Б.
Физичкохемијско понашање комплекса алифатичних амина и угљендиоксида.
6, 160, 2 листа са таблама.

МИЋИЋ-СТЕВАНОВИЋ, ОЛГА
Пожаревац и његово функционално подручје.
361, XVI, листова, 31 лист са таблама.

ОБРОВИЋ, БРАНКО Р.
Струјање дисоцираног гаса – проблем тзв."замрзнутог" граничног слоја.
XIII, 144, 34 листа.

ПАСИНОВИЋ, МИЛЕНКО М.
Поморство и туризам с посебним освртом на црногорско приморје.
3, 305, 25 листова.

ПЕЈЧЕВ, ВЛАДИМИР М.
Електронска спектроскопија аутојонизационих нивоа атома метала.
6, 168 стр.

ПЕТРОВИЋ, НАДЕЖДА В.
Утицај неких ендогених фактора на ембрионалну хематопоезу птица.
3, 86 листова.

ПОПОВИЋ, СВЕТОЗАР
Транспортне особине неидеалне плазме.
4, III, 128 стр.

РАДОЈЕВИЋ, ЉИЉАНА Р.
Физиолошка и цитолошка испитивања ембриогенезе у култури ткива Corylus avellana L., Paulownia tomentosa Steud. и Aesculus hippocastanum L.
7, 120, 36 листова са таблама.

РИСТОВСКИ, ЉУБО М.
Електронска побуђења у спојевима метал-метал и метал-диелектрик.
6, 98 стр.

САЏАКОВ, СОФИЈА Н.
Испитивање систематских грешака типа Делта-делта-алфа ширинских посматрања разних опсерваторија на основу њиховог упоређивања са београдским изведеним каталогом ширинских звезда и фотографским каталогом АГК3.
1, 81, 139 листова са таблама.

СИМИЋ, МИЛИВОЈЕ М.
Лучна плазма у загрејаном графитном цилиндру, као спектроскопски извор.
3, 179 листова.

ТОМИЋ, ПАВЛЕ
Водоснабдевање насеља и индустрије у САП Војводини.
8, 683 листа.

ТРИПКОВИЋ, МИРЈАНА
Механизам дејства јодних пара на електрични лук са гледишта спектрохемије и физичке хемије плазме.
5, 109, 1 лист.

ЋИРИЋ, МИЛЕНА М.
Цитогенетички аспект еволуције неопластичне ћелијске популације.
4, 164 листа.

ЋУРЧИЋ, БОЖИДАР М.
Упоредно-морфолошка обележја – њихов значај и примена у класификацији таксона породице Neobisiidae (Pseudoscorpiones, Arachnida).
1, III, 186 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ПРЕДРАГ
Микроморфна теорија вишег степена хетерогених средина.
2, 92 листа.

ЧАНАК, МИЛОШ
Методе диференцијалних и функционалних једначина за решавање неких типова контурних проблема.
1, 96, III, 3 листа.

 

1978. година

АНЂЕЛКОВИЋ, МАРКО
Генетичке промене изазване селекцијом за способност парења при одсуству светлости код Drosophila subobscura (Collin, 1936).
1 св. (разл. паг.)

БАСТИЋ, МИЛАН
Испитивање неосапуњивог дела домаћих биљних уља.
2, II, 150 листова

БАЦКОВИЋ, СЛОБОДАН
Интеракција <Pi>-мезона импулса 40 GeV/c са језгром угљеника 12C.
5, 100 стр.

БЕЛИЋ, ДРАГОЉУБ С.
Енергетска и угаона анализа негативних јона из процеса дисоцијативног захвата електрона на троатомским и побуђеним двоатомским молекулима. Поларна дисоцијација.
9, 192 стр.

БЕРКОВИЋ, МЛАДЕН
Коначни елементи мембрана.
VII, 91 лист.

БОГДАНОВИЋ, МИЛА
Биосинтеза хлорофила и развој пластида у котиледонима црног бора.
5, 93 листа.

ВУКОБРАТ, МИРКО
Примена Нетерове теореме у микрополарној механици континуума.
2, 71 лист.

ДАВИДОВИЋ, МИЛОРАД
Истраживање статичких и динамичких особина течног олова помоћу расејања термалних неутрона.
6, 186, 1 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЈАСНА
Еколошка и биолошка студија врсте Melica uniflora Retz.
2, 161, 23 листова са таблама.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МИЛАН С.
Утицај потенцијала дугог домета на Штарково ширење спектралних линија плазме.
6, III, 148 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, КОСОВКА М.
Проучавање метаболизма липида код инфаркта миокарда.
5, 125, 1 лист.

ЈОВИЧИЋ, ОЛИВЕРА М.
Прилог проучавању вибрација причвршћених резонантних плоча холографском интерферометријом.
3, 119 листова.

ЈУРЕТА, ЈОЗО
Електронска спектроскопија прагова за побуђивање атома и молекула.
2, III, 171 стр.

КОЛАР-АНИЋ, ЉИЉАНА
Једначина стања реалног гаса у гравитационом пољу.
6, 121 лист.

КУЛИЋ, МИОДРАГ Л.
Транспортне особине нехомогених суперпроводника.
4, 104 стране.

ЛУТОВАЦ, МОМЧИЛО
Миграције радне снаге из Црне Горе на привремени рад у иностранству – узроци и последице.
3, 239 листова, 23 листа са таблама.

МАЦУРА, СЛОБОДАН И.
Феноменолошко описивање сужења NMR линије у вишефазним системима.
10, 141, 1 лист.

МИХАЈЛОВИЋ, РАНЂЕЛ
Примена кулометрије за испитивање ацидо-базних равнотежа у води и неводеним срединама.
7, 218, 1 стр.

МЛАДЕНОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Потамолошка студија.
1, III, 266 стр.

МОРИНА, АДНАН
Подрима: социогеографска студија.
1 св. (разл. паг.)

НОВКОВИЋ, ДУШАН Н.
Јонизационе коморе са шупљином за апсулутна мерења експозиција и апсорбованих доза X и гама -зрачења од 00,1-3 MeV.
6, 104 листа.

ПАВИЋЕВИЋ, МИОДРАГ
Економско-географски значај и функције важнијих друмских веза јадранског басена са унутрашњошћу Југославије.
2 књ.

ПЕРОВИЋ, МИОДРАГ
Глобална својства квазиконформних пресликавања и пресликавања квазиконформна у средњем.
2, 81, 1 лист.

ПЕТРОВИЋ, ПЕТАР
Прилог производњи хуминских ђубрива на бази косовског лигнита.
4, 150 стр.

ПРОТИЋ, ЉУБОМИР
Неке нове методе за налажење приближних решења диференцијалних једначина и система диференцијалних једначина.
2, 109 листова.

САВИЋ, БРАНКО
Решавање диференцијалних и диференцних једначина помоћу редова.
79 листова.

САВИЋ, ВЛАДИМИР Н.
О најбољој апроксимацији неких класа функција датим линеарним поступцима апроксимације.
2, 103 листа.

СЕКУЛИЋ, МИТА М.
Термолуминесценција неких југословенских барита.
3, IV, 4, 205 листова.

ТАСКОВИЋ, МИЛАН Р.
Banachova пресликавања на просторима и уређеним скуповима.
2, 151 стр.

ТОПИСИРОВИЋ, ЉУБИША
Интеракција протеина рибозома и верност транслације у бактерија.
6, 262 листа.

ТОШИЋ, РАТКО
Прилог теорији Boole-ових алгебри.
94 листа.

ЋУКИЋ, ДРАГОЉУБ
Туристичка валоризација природних, етнографских и културних потенцијала Шарпланине.
1, XVII, 291 лист.

ЋУЛАФИЋ, ЉУБИНКА
Испитивање улоге фитохормона у развићу вегетативних и репродуктивних органа дводомих биљака Spinacia oleracea L. и Rumex acetosella L.S str.
4, 4, 160, 10 листова са таблама.

ЋУРИЋ, МЛАЂЕН
Моделирање термодинамичких и динамичких процеса везаних за развој кумулусних облака.
2, 74 листа.

ШАМИ, ЗОРАН
Прилог решавању Fermat-овог проблема.
1, 118 листова.

 

1979. година

АТАНАЦКОВИЋ, БРАТИСЛАВ С.
Интергрално третирање просторног развоја на географско-еколошким основама са циљем израде карте будућег коришћења површина и заштите животне средине на примеру приморске зоне СР Црне Горе.
90 листова, 5 листова са таблама.

БОКАН, НЕДА
Групе трансформација на нормалним скоро контактним многострукостима.
1, 105, 8 листова.

ВЕЉКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Индустрија као компонента просторно-функционалне структуре Београда.
3, 292 листа, 8 пресавијених листова са табелама.

ВОЈВОДИЋ, ГРАДИМИР
Прилог проучавању разновредносног предикатског рачуна.
79 листова.

ВУЧЕМИЛОВИЋ, АНТЕ Р.
Неке класе нул-димензионих простора.
3, 96 листова.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, ДУШАН Р.
Простори Hp(e) и Bpz(E) аналитичких функција.
1, 97, 1 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ
Тополошке и уређајне структуре.
3, III, 121 лист.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СРЂА
Екологија дивље мачке Felis silvestris Schreber 1777 у Војводини.
173 листа, 63 листа са табелама.

ЂУРИЋ, НАДА
Временске карактеристике распада атомских нивоа и вибрационих и ротационих нивоа двоатомских молекула.
7, 132 стр.

ЈАНКОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Неергодички извори у теорији информација.
55 листова.

ЈЕВТИЋ, МИРОЉУБ И.
Нова својства и везе у Хардијевим и другим просторима аналитичких функција, као и у одговарајућим просторима реалних хармонијских функција.
3, 82 листа.

ЈЕЛИЋ, МИЛЕНА
Пресликавање и димензије у битополошким просторима.
3, 69 листа.

ЈУРАНИЋ, НЕНАД
NMR спектроскопија кобалт(III)-комплекса.
9, 139, 1 стр.

КЕКИЋ, ВЛАДИМИР Д.
Фототаксично понашање Drosophila - генетичка условљеност, адаптиван значај и утицај на структуру природних популација.
10, 112, листова, 66 листова са табелама.

КНЕЖЕВИЋ, ЈУЛКА
Асимптотски ограничена и периодична решења диференцијалних једначина.
2, 93 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ИЛИЈА
Нека уопштења компактности.
140 листова.

КОЊЕВИЋ, РАДОМИР
Интеракција фитохрома и гиберелне киселине у контроли издуживања хипокотила Sinapis alba L.
70 листова.

КОСТОСКИ, ДУШАН Ђ.
Природа термичких и радијационих дефеката у германијуму.
5, 91 лист.

ЛАКОВИЋ, БОСИЉКА
Теорема улагања и поклапања за неке класе функција.
III, 59 листова.

МАТЕЉЕВИЋ, МИОДРАГ
Процена норми и екстремални проблеми у H1.
2, 71 лист.

МИЉЕВИЋ, НАДА
Водонични изотопски ефекат код тачака кључања и парцијалних моларних запремина система NaCl-H2O.
3, 3, 141 лист.

МРШЕВИЋ, МИЛА
Локална компактност и конвексност у битополошким просторима.
1, 108 листова.

НАПИЈАЛО, МИЛЕНА
Оптички спектри јона прелазних 3д-метала у кристалима комплексних једињења.
5, V, 300 стр.

ОБРАДОВИЋ, НАДЕЖДА
Детерминанте просторно-функционалних веза између комуна и региона у СР Србији.
1, IV, 483 листа, 5 листова са табелама.

ПОПОВИЋ, ЗОРАН
Вибрационе особине германијуме дихалкогенида (GeS2, GeSe2).
58 стр.

РАДЕНОВИЋ, СТОЈАН
Неки резултати о уређеним локално конвексним скуповима.
2, 112 листова.

СТОЈКОВИЋ, СТОЈАН Р.
Поређење инфрацрвених и раманских фреквенција простих течности.
3, 119 стр.

ТОДОРЧЕВИЋ, СТЕВО Б.
Резултати и докази независности у комбинаторној теорији скупова.
157 листова.

УШЋУМЛИЋ, ШЋЕПАН М.
О квалитативним и метричким својствима алгоритама анализе и синтезе коначних аутомата.
1, II, 99 листова.

ХУЈДУР, АЗРА
Типови спаривања у суперпроводним и суперфлуидним системима.
3, 103 листа.

ШЋЕПАНОВИЋ, РАДОЈЕ
Варијациони метод и нелинеарне функционалне једначине.
3, 86 листова.

 

1980. година

АЛИДЕМА, РАШИТ
Стабилност решења система нелинеарних диференцијалних једначина са двема линијама прекида у критичким случајевима.
80 стр.

АШИЋ, МИРОСЛАВ
О неким својствима спектара игара.
1, IX, 106 листова.

БАНКОВИЋ, ДРАГИЋ
Репродуктивна решења једначина.
80 листова.

ГАВРИЛОВИЋ, ЉИЉАНА М.
Поплаве у СР Србији у XX веку: узроци и њихове последице.
277 листова.

ГУЋ, МАРИЈА
Савремени експериментални приступ за цитогенетичку верификацију "Лyон хипотезе".
7, 171 лист.

ДРАЖИЋ, АНКА
Нуклеопротеински комплекси и њихове протеинске компоненте у процесу инволуције тимуса.
131 лист.

ДУМАНОВИЋ, ДРАГИЦА
Синтеза и поларографија терапеутски активних нитроазола.
4, 209, 3 листа.

ЂОРЂЕВИЋ-МАРКОВИЋ, РАДМИЛА
Механизам деловања стероидних хормона - активација глукокортикоидних рецептора.
VI, 157 листова.

ЂУРАНОВИЋ-МИЛИЧИЋ, НАДА
Прилог изучавању алгоритама оптимизације.
129 листова.

ЖИЖОВИЋ, МАЛИША
Прилог изучавању односа тополошких структура и алгебарских система.
4, 85 листова.

ИЛИЋ, РАДОМИР
Водни биланс СР Србије.
289 листова.

ЈАНИЋ-ШИБАЛИЋ, ВЕРА
Адренокортикална контрола ензимске синтезе и разградње катехоламина код текуница. (Citellus citellus).
2, 146 листова.

ЈАЋИМОВИЋ, БРАТИСЛАВ
Природне и социо-географске одлике, односи и проблеми Полога као основа за савремено просторно планирање.
1, 589, 31 стр.

ЈАЋИМОВИЋ, МИЛОЈИЦА
Итеративна регуларизација метода минимизације.
2, IV, 85 листова.

ЈОКИЋ, СТЕВАН Т.
Фисија тешких језгара изазвана протонима од 200 и 300 G e V.
135 стр.

КАДЕЛБУРГ, ЗОРАН
Асимптотика спектралне функције диференцијалних оператора.
84 листа.

КАРАУЛИЋ, ДРАГОМИР
Одређивање структурних и динамичких параметара сорбованих молекула, из нискотемпературних NMR-спектара.
6, 114, XVIII листова.

КОВАЧИЋ, НАДА Ђ.
Масеноспектрометријско испитивање хемијских реакција у плазми једносмерног електричног лука који гори у ваздуху, угљендиоксиду и етанолу.
5, 172 стр.

КРАПЕЖ, АЛЕКСАНДАР
Прилог теорији функционалних једначина на квазигрупама.
101 лист.

КУЗМАНОСКИ, МИКЕ С.
Прилог изучавању структуре планетоидског прстена.
69 листова.

ЛАБАН, МИЛОШ М.
Неки геометријски проблеми Хилбертових простора.
VIII, 154 листа.

ЛАЖЕТИЋ, НЕБОЈША
О конвергенцији спектралних разлагања која одговарају обичним диференцијалним операторима другог реда.
146 листова.

МАЛЕШЕВ, ДУШАН
Испитивање комплексних једињења фенола са јонима метала.
2, 75 листова.

МАРКОСКИ, ДАНИЦА
Хидролошке особине Мачве с посебним освртом на водоснабдевање.

МИЉАНИЋ, ШЋЕПАН
Вибрациона релаксација хидрида VI групе периодног система.
116 листова.

МИШЧЕВИЋ, ЗОРАН
Фаунистичка и еколошка испитивања флеботомина (Diptera, Phlebotomidae) у југоисточној Србији на подручју Добрича, са посебним освртом на исхрану и могућност преношења узрочника обољења.
4, 239 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, НАТАША Н.
Двоелектронски процеси при интеракцији атомске честице са површином метала.
65 листова.

НЕШИЋ, СЛОБОДАН
Тихоновска полупоља и метрички простори.
110 листова.

ПАЖАНИН, РАТОМИР
Инваријантност спектралног типа случајног процеса у односу на трансформацију времена.
88 листова.

ПАЛИГОРИЋ, ДРАГИЦА
Изучавање радиолуминесцентних процеса код течних сцинтилатора са циклохексаном као растварачем.
116 листова.

ПЕТРОВИЋ-НОВАК, АНГЕЛИНА
Мапирање X хромозома човека анализом индуковане сегрегације гена и мерење оштећења ДНК у соматским хибридним ћелијама.
4, 151 лист.

ПОПОВ, ДАНИЦА
Температурска зависност магнетних и структурних особина легуре Mn 1.11 Al 0.89.
4, 79, 3 листа.

РЕГНЕР, СЛОБОДАН
Екологија планктонских стадија бргљуна, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), у средњем Јадрану.
160 листова, 26 листова са табелама.

РУЖДИЈИЋ, САБЕРА
Метаболизам и грађа цитоплазматичних и RNP честица у ембрионима морских јежева.
10, 135 листова.

ТАДИЋ, БОСИЉКА
Фазни прелази у неуређеним магнетним системима и спинским стаклима.
II, 107 стр.

ТОМАШЕВИЋ-ЧАНОВИЋ, МАГДАЛЕНА Р.
Испитивање флуоридних комплекса алуминијума, калцијума и магнезијума у систему вода-етанол.
139 листова.

ТУЦИЋ, БРАНКА
Генетичка и морфолошка варијабилност линија, хибрида и популација кукуруза (Zea mays L).
112 листова.

УДОВИЧИЋ, ЕНЕС
Генерализација Puiseux-ових редова за функције више комплексних промјенљивих.
55 листова.

ХОЛЦЛАЈТНЕР-АНТУНОВИЋ, ИВАНКА Д.
Прикатодни феномени и густина честица у плазми нискострујног лука.
2, 3, 153 стр.

 

1981. година

KRUNZ, MAHDI M.
Спектрофотометријско одређивање молибдена (VI), волфрама (VI) и алуминијума помоћу рутина.
139 листова.

SEKHETA, MOHAMAD AZZAM F.
Кинетичко одређивање органских и неорганских супстанци.
149 стр.

АНГЕЛОВ, ТРАЈКО
Прилог теорији звезданих омотача.
99 листова.

БАЈРАКТАРИ, ИСМЕТ Д.
Утицај старења на генетичке промене код Drosophila melanogaster: (Meigen, 1830).
VI, 135 листова, 25 листова са таблама.

БАРЈАКТАРОВИЋ-ВУЧИНИЋ, НАДА
Утицај високих доза јонизујућих зрачења на хумани хромозомски комплемент.
95 листова.

ГРОЗДАНОВ, ТАСКО П.
Процеси измене наелектрисања при сударима вишеструко наелектрисаних јона и атома.
II, 101 стр.

ДАМЊАНОВИЋ, МИЛАН
Магнетне линијске групе и примена линијских група на фазне прелазе.
229 стр.

ДОНДУР, ВЕРА
Кинетика сорпције воде на зеолитима.
131 стр.

ДУБОРИЈА, СТОЈАН Ј.
Адамаров производ у Hp,Bp,D просторима и њима аналогним просторима.
71 лист.

ЗЕЧЕВИЋ, ДЕЈАН
Термоаклимационе модулације биоелектричних параметара функционалног стања идентификованих неурона гастропода.
141 лист.

ЈАНЦ, МИРКО
О тачним и приближним решењима проблема опште теорије апроксимација – каарктеризација и нумеричко одређивање.
1 св. (разл паг.)

ЈОТИЋ, НИКОЛА С.
Прилог теорији екстремалних проблема програмирања.
100 листова.

КАСТРАТОВИЋ, РАДОСАВ Д.
Копреципитација јона токсичких метала на микробиолошки генерисаном гвожђе(III) хидроксиду.
129 листова.

КОПЕЧНИ, МИРОСЛАВ М.
Молекулски асоцијати и екстракционе особине N, N-диалкил супституисаних амида.
257 стр.

МИЛОЊИЋ, СЛОБОДАН К.
Сорпциони процеси на граничној површини колоидног силицијумдиоксида.
197 стр.

МИХАЈЛОВ, AНАТОЛИЈ A.
Радијациони и резонантни нерадијациони процеси при спорим сударима атома са јонима и Ридберговим атомима.
V, 122 листа.

ПАЛИЋ, РАДОСАВ
Хемијски састав биљака рода Satureja L. и утицај микроклиматских фактора.
199 листова.

РАДОВИЋ, ИВИЦА
Упоредно-морфолошка студија Specoidea и Apoidea са посебним освртом на филогенију и место у класификацији акулеатних Hymenoptera.
III, 308, 53 листа.

СТОЈКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Прилог теорији превођења програмских језика и конструисању преводилаца.
262 листа.

ТЕРЗИЋ, ИЛИЈА В.
Интеракција јона алкалних метала ниских енергија са атомски чистом површином чврсте фазе.
273 стр.

ТОДОРОВИЋ, МИША Б.
Кинетика изотопске измене двовалентних катјона на синтетским зеолитима.
148 листова.

ЋИРИЋ, ДИВКО М.
Нуклеарна реакција са трицијумским снопом до 1300 k E V-а на изотопима 10в,11в и 16о.
II, 170 стр., 62 листа са таблама.

ЋИРИЋ, ДУШАН М.
Директне границе функтора у неким категоријама.
III, 123 листа.

УРСИЋ-ЈАНКОВИЋ, ЈАСНА
Одређивање примарне структуре хемоглобина фазана (Phasianus colchicus l.).
178 листова.

 

1982. година

RATHORE, BASHIR, AHMED
Study of stark widthy and shifts of some spectral lines of NeI, SiI, SiII, CrII, CoI, NiI, CuI, ZnI, PdI, AgI, InI, InII and HgI in plasmas.
218 листова.

БАЛАН, МИРЧЕ В.
Прилог оптималном искоришћавању шећерне репе: нови поступак за производњу шећера с новим производом - жутим шећером.
117 листова.

БОБИЋ, БРАНКА
Магнетне особине гвожђа у легурама Gr-Fe.
132 стр.

БОЖИН, ЈЕЛЕНА В.
Изучавање нееластичних процеса у експериментима са ројем електрона.
189 стр.

БОЈОВИЋ-ЦВЕТИЋ, ДУБРАВКА
Светлосна контрола раста и диференцијације гљиве Aspergillus flavus.
116 листова.

БУРИЋ, МИХАИЛО
Снабдевање водом туристичких насеља црногорског приморја.
172, 8 листова.

ВЕЉКОВИЋ, МИЛИЈА В.
Цитогенетика матурације изоловане ooците у неких сисара: ефекти хемијских мутагена на процесе матурације in vitro.
165 листова.

ВРБАШКИ, МИЛАДИН М.
Хемијско проучавање активних супстанци у семену Agrostemma githago L.
120 листова

ВУЈОВИЋ, ЗОРАНА
Испитивања нуклеопротеина појединих региона мозга пацова различитог животног доба.
126 листова.

ВУЈОШЕВИЋ, СЛОБОДАН Т.
Прилог теорији Хејтингових алгерби.
106 стр.

ВУЧЕЛИЋ, ВЕРА Ј.
Термална анализа воде на синтетичким зеолитима.
167 листова.

ГОДОВАЦ, ЈАСМИНКА
Упоредно проучавање примарних структура хемоглобина фазана (Phasianus colchicus colchicus), патке (Anas platyrhynchas) и лабуда (Cygmus olor).
134 листа.

ЗЕКОВИЋ, ЉУБИША
Испитивање особина анодних оксидних слојева на алуминијуму луминесцентном методом.
III, 206 стр.

ИВАНОВИЋ, ИГОР Д.
Информациони садржај одређивања и предикације стања квантних система.
60 листова.

ЈАНИЋ, МОМЧИЛО
Род Alchemilla L. (подразред Rosidae) у флори С.Р. Македоније.
189 стр., 110 листова, XXV табли са сликама.

ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Прилог теорији ултрапроизвода.
156 листова.

КАЛАЈЏИЋ, ГОЈКО
О прстенима хернитског типа и модулима над њима.
140 стр.

КАЛЕЗИЋ, МИЛОШ Л.
Алозимска полиморфност у популацијама малог мрмољка, Triturus vulgaris (Salamandridae, Amphibia) у Југославији.
158 стр.

КАЉАЈ, ВУКСАН Љ.
Синтезе неких нових циклизованих кондензованих деривата кумарина.
152 листа.

ЛАКИЋЕВИЋ, ИЛИЈА С.
Регуларности и систематски трендови Stark-ових параметара спектралних линија у плазми.
157 стр.

ЛЕВСТЕК, ИГОР
Динамика молекуларних кристала са водоничним везама.
89 листова, 40 листова са таблама.

МАКСИМОВИЋ, КАТИЦА
Циркадијални ритам осетљивости пацова на егзогени норадреналин и улога ендокриних жлезда.
III, 201 лист.

МАРИЈАНАЦ, ЗДРАВКО
Цвијићев допринос географском проучавању Босне и организовању истраживачког рада у њој.
III, 129 стр.

МИЛИЧИЋ, МИЛОШ Ј.
Карактеризација затворених класа функција са задржавањем помоћу релација.
97 листова.

МИЛОВАНЧЕВИЋ, ДУШАН
О неким односима класа простора са уопштеним својством компактности.
VI, 77 листова.

МИЛОГРАДОВ-ТУРИН, ЈЕЛЕНА
Преглед неба на 38 MHz и галактички спектрални индекс.
473 стр.

МИЛОРАДОВИЋ, СЛОБОДАН
Горња граница Fourier-ових коефицијената и апроксимација функција Fourier-овим сумама.
83 листа.

НЕШКОВИЋ, НЕБОЈША
Расејање под малим углом нискоенергетских алкалних јона на металним површинама покривеним алкалним атомима.
105 стр.

НИНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Прилог изучавању структуре и динамике галактичког халоа.
III, 147 листова.

НИЧКОВИЋ, СЛОБОДАН
Конструкција и провера шема за хоризонталну адвекцију на сфери, уз одржавање интегралних особина на Е мрежи.
III, 102 листа.

ПАВЛОВИЋ, ВЕЛИМИР
О структурним карактеризацијама неких класа семигрупа и квазигрупа.
106 листова.

ПЕТКОВИЋ, БРАНИМИР
Ливадска вегетација тутинског региона.
209 листова.

РАКОВИЋ, ДЕЈАН
Вибрациона спектроскопија и структура проводних полимера.
1 св. (разл. паг.)

РИЗВАНОЛИ, ФУАТ
Метод Хилбертових простора репродукујућих језгра у испитивању спектралног мултиплицитета случајног процеса.
96 листова.

РУЖИЋ, МИОДРАГ Д.
Еколошко-фитоценолошка студија флоре и вегетације планине Видојевице код Прокупља.
224 листа, 19 пресавијених листова.

СИМИЋ, ЉИЉАНА
Нееластичне интеракције П - мезона и протона с језгрима у интервалу импулса (4-40) Gama V/c.
121 стр.

СОЗДОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Испитивање коначне квантне електродинамике.
III, 129 стр.

СОЛУЈИЋ-СУКДОЛАК, СЛАВИЦА
Синтеза сесквитерпенског лактона елеманоидног типа.
88 листова.

СТЕФАНЧИЋ, ВОЈИН
Проучавање динамике побуђених стања полиена методом ултрабрзе спектроскопије.
104 листа, 32 листа са таблама.

ХОТОНСКИ, ПЕТАР З.
Методе и правила за механичко доказивање теорема у теоријама првог реда са математичком индукцијом.
132 листа.

ЧУКИЋ, ЉУБОМИР
О линнеарним пресликавањима векторских простора снабдевених топологијом генерисане индуктивне границе.
VI, 92 листа.

 

1983 .година

BASHA, TEFIK
Детерминанте природног кретања становништва Косова.
4, 289, 6 листова.

MUNA JASSIM, NOORY
Mycopopulations in corn grains and sunflower seeds, and toxicity of Aspegillus and Fusarium species isolated from these products.
IV, 184 листа, 4 листа са табелама.

АНЂЕЛИЋ, МИЛАДИН
Моделовање садржине фитогеографских карата.
283, 7 листова са таблама.

БАРБИЧ, ФРАНЦ Ф.
Популације гвожђевитих и манганских бактерија у изданским водама београдског изворишта и њихов еколошки значај при искоришћавању ових вода.
114 листова, 25 листова са табелама.

БОЖИЋ, МИЛАН
Прилог семантици релевантних логика.
III, 106 листова.


БОРИЧИЋ, БРАНИЛАВ Р.
Прилог теорији интермедијалних исказних логика.
VII, 154 стр.

ВИНТЕРХАЛТЕР, ДРАГАН
Полиморфизам и наслеђивање пероксидаза код рода Malus Mill.
125 листова.

ГАЧИЋ, МИРОСЛАВ
Дугопериодичне осцилације у струјном пољу у Јадрану.
102 листа, 32 листа са таблама.

ГЕНЦИ, РУЖИЦА
Метаболизам угљених хидрата и његова регулација у екстремним хипотермичним стањима код презимара и непрезимара: oтпорност према аноксији и кинетика исцрпљивања гликогенских резерви срца и мозга.
195 листова.

ЂЕНИЖЕ, СТЕВАН И.
Прилог изучавању популације енергијских нивоа атома инертних гасова у пертурбованом тињавом пражњењу.
III, 127 стр.

ЂУРИЧКОВИЋ, ВЕСЕЛИН С.
Развој и модернизација географског образовања са посебним освртом на наставу географије у школама Србије.
474 стр.

ЖИВАЉЕВИЋ, РАДЕ Т.
Десет етида о хиперконачном.
III, 60 листова.

ИВАНОВИЋ, ЛАВ
Прилог апроксимацији и регуларизацији проблема оптималног управљања.
76 листова.

ЈАНКОВИЋ, ДРАГАН С.
Операцијски компактни тополошки простори.
116 листова.

ЈЕЛЕНКОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Испитивање структуре атома и механизама њиховoг побуђивања при пролазу високо енергијског јонског снопа кроз фолију.
III, 153 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ДУШАН
Ефекти нелинеарних струја у интеракцији високофреквентних електромагнетних таласа с плазмом.
187 стр.

КАРАНФИЛОВСКИ, ДИМИТАР
Просторно уређење и туризам са посебни освртом на СР Македонија.
3, 320 13 листова, 1 пресавијен лист са мапом.

КИДРИЧ, МАРЈЕТКА
Проучавање дезоксирибонуклеинских киселина неких виших биљака.
VI, 250 стр.

КОЧИНАЦ, ЉУБИША
Неке особине кардиналних функција.
89 листова.

КРГОВИЋ, ДРАГИЦА Н.
Прилог теорији регуларних семигрупа.
73 листа.

ЉЕПОЈЕВИЋ, НЕБОЈША
Кинетичка анализа популација атомских нивоа у нестационарној плазми пертурбованог тињавог пражњења у хелијуму.
II, 155 стр.

МAШОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Примена теорије псеудопотенцијала за израчунавање електронске зонске структуре и густина стања неких метала и полупроводника.
181 лист.

МИНИЋ, ДРАГИЦА М.
Електричне и електрохемијске особине чврстих протонских проводника.
161, 3 листа, 6 листова са табелама.

МИХАИЛОВИЋ, ДРАГУТИН Т.
Грешка у сили градијента притиска у сигма координантном систему и једна могућност за њено смањивање.
93 листа.

НАУНОВИЋ, ГОРДАНА
Интеракција светлости и ендогених чинилаца у издуживању и диференцијалном растењу стабла грашка (Pisum sativum L.).
112 листова.

НИКЕТИЋ, ВЕСНА
Једињења значајна за пребиотичку еволуцију настала радиолизом цијанида.
XII, 164 стр.

НИКОЛИЋ, ИГЊАТ А.
Канонска структура калибрационо-инваријантних теорија гравитације базираних на Поанкареовој групи.
98 листова.

ОБРАДОВИЋ, МИРЈАНА В.
Испитивање система концентрована перхлорна киселина-феноли-јони метала.
187 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, ЖАРКО В.
Гранична својства неких класа мероморфних функција.
111 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Конформације и фотохемијска реактивност незасићених 5,10-секо стероидних кетона.
II, 132 стр.

ПАВЛОВИЋ, МИРОСЛАВ
Геометрија комплексних Banachovih простора.
VIII, 61 лист.

РАКИТА, РАДЕ
Слив Пливе – географска студија.
590 листова, 4 листа са таблама.

РАШКОВИЋ, МИОДРАГ Д.
Логика са мером у Лајбницовом универзуму.
89 листова.

РИСТИЋ, НИКОЛА Н.
Хемијско испитивање домаћих биљних врста рода Tanecetum L. на садржај сесквитерпенских лактона и њихова биолошка активност.
132 листа, 30 листова са таблама.

СЕКУЛИЋ-ИВАНОВИЋ, МИРОСЛАВА
Утицај спољних фактора на циркуларно дихроичне спектре неких биополимера.
IV,117 листова, 66 листова са табелама

СПАСЕНОСКИ, МИРКО
Утицај хормона на органогенезу и регенерацију биљака из делова вегетативних органа Actinidia chinensis Planch. гајених in vitro.
129 листова.

СПАСОВСКИ, МИЛЕНА
Демогеографске и урбаногеографске појаве и процеси у општинама Пожега, Ариље и Ивањица.
459 листова.

ХАЈДУКОВИЋ, ДРАГАН
Одређивање критичних тачака Потсових модела
100, 7 стр., 22 стр. са таблама.

ЦВЕТКОВИЋ, МИОДРАГ Р.
Проучавање физичких карактеристика полимерних синтетичких и вунених влакана.
X, 293, 118 стр.

 

1984. година

АНТОНИЈЕВИЋ, ВОЈКА В.
Кулометријске титрације анодно добивеним халогенима у неводеној средини.
133 листа.

БУЛАТОВИЋ, РАНИСЛАВ
Прилог динамици конзервативних система.
84 листа.

ВАСИЋ, ВОЈИСЛАВ Ф.
Биогеографске карактеристике птица водених станишта Балканског полуострва: од Панонске низије до Јадранског мора.
305 листова.

ВРЕЋИЦА, СИНИША
Хиперпростори вишег ранга.
93 листа.

ВУЈИЧИЋ, БОЖИДАР Т.
Спектроскопска студија линија са забрањеним компонентама у ласерски произведеној плазми хелијума.
174 стр.

ВУКОВИЋ, ГАВРИЛО Ј.
Испитивање васпитно образовних ефеката интензивне примене експеримената са политехничким садржајем у настави физике основне школе.
201 лист.

ВУКОВИЋ, ЈОВАН Б.
Радиоаутографија биолошких узорака помоћу чврстих детектора трагова наелектрисаних честица.
81 стр.

ВУКОВИЋ, ЈОСИФ
Оптимално управљање кретањем механичких система.
105 листова.

ГОЛУБОВИЋ, ЗОРАН
Термомеханика материјалних полупропустљивих међуповрши.
111 листова.

ГРУБИШИЋ, ДРАГОЉУБ
Светлост и супстанце растења као регулатори клијања фотобластичних семена.
103 листа.

ГРУЛОВИЋ, МИЛАН
Форсинг у теорији модела.
IV, 73 листа.

ДЕРЕТИЋ, ВОЈО
Клонирање и експресија индуцибилног гена за пеницилин ацилазу.
112 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, НАДА М.
Примена радијационохемијских метода у изучавању хемијских реакција разлагања воде при конверзији сунчеве енергије.
II, 141 стр.

ДОСТАНИЋ, МИЛУТИН
Потпуност, минималност и базисност својствених функција праменова диференцијалних оператора.
82 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, МИРЈАНА В.
Проучавање односа између керогена различитих структурних типова и производа њихове ступњевите оксидативне деградације.
III, 215 листова.

ЖИКИЋ, АЛЕКСАНДАР
Управљање физичким процесима у системима са расподељеним параметрима.
IV, 210 листова.

ЈАБЛАН, СЛАВИК
Теорија антисиметрије и вишеструке антисиметрије у Е² и Е²\{0}.
207 листова.

ЈАНКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог варијационом рачуну и оптималном управљању.
IV, 125 листова.

ЈАНЧИЋ, РАДИША
Таксономска истраживања врста рода Mentha L. (Lamiaceae) у СР Србији.
313 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ-БОЈОВИЋ, СНЕЖАНА
Хемија у Србији у XIX веку.
2 дела (333; 245 листова).

МАРКОВИЋ, ВЕСНА Г.
Добијање, структура и реактивност угљеничних материјала.
III, 159 листова.

МАЋЕЈКА, МИЛИВОЈЕ М.
Специфичности климата бањских места Србије и њихов здравствени значај.
IV, 302 листа.

МИЛОШЕВИЋ-ЈОВЧИЋ, НАДЕЖДА
Анти-имуноглобулинска антитела, њихова специфичност и могућност примене као биолошког реагенса in vitro за нека проучавања имуноглобулина. 234 стр.

НОВАКОВИЋ, ЛАЗАР
Магнетне особине и магнетни фазни прелази Cr(III) и Fe(III) оксида.
5, 315 стр.

ОБРАДИВИЋ, МИЛУТИН Ч.
Прилог теорији једнолисних функција.
63 листа.

ПЕРУНИЧИЋ, ПРЕДРАГ
Неконстантно решетање процеса обнављања.
95 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Прилог спектралној теорији графова.
122 листа.

ПРЕДИЋ, БОГОЉУБ Ж.
Тројке непрекидности.
80 листова.

РАДУНОВИЋ, ДЕСАНКА
Анализа тачности и апроксимација диференцијским схемама Laplaceove једначине у области са углом
78 листова.

РАКОЧЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Есенцијални спектар и Banachove алгебре.
IV, 87 листова.

САВИЋ, ИЛИЈА
Месбауерова спектроскопија критичног понашања антиферомагнетика RbFeF4 и KFeF4.
III, 167 стр.

СОЛУЈИЋ, ЉИЉАНА
Синтеза и структура мешовитих Co (III)-комплекса са глицил-глицином и испитивање реактивности координоваих лиганада.
93 листа.

СТАНКОВИЋ, СЛОБОДАНКА Р.
Механизам и кинетика транспорта јона кроз мембране.
157 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ВЕРА
L1-конвергенција Fourier-ових редова са комплексно квази-монотоним коефицијентима и конвергенција у Lp матрици (0 < p < 1).
II, 60 листова.

СТЕВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Екологија, фитоценологија и флористичка структура степске вегетације Фрушке Горе.
211, 4 листа са таблама.

СТЕФАНОВИЋ, ДРАГАНА
Допринос фосфорилације протеина S6 катаболизму рибозома.
121 лист.

ТАНКОСИЋ, МИЛОРАД
О утицаја слабог смицајног струјања и ротације система на распростирање интерних нелинеарних дугих гравитационих таласа.
126 листова.

ТОШИЋ, ДУШАН Д.
Оцене грешака неких нумеричких метода за решавање обичних диференцијалних једначина.
74 листа.

ФУРТУЛА, ВЕСНА Н.
Физичкохемијске и биохемијске карактеристике плазма-мембрана примарног корена кукуруза.
111 листова.

ШЕРБАН, НАДА М.
Структурне особености видних ћелија сложеног ока Drosophila subobscura Collin при различитим светлосним условима.
213 листова.

ШОЛАЈА, БОГДАН
Синтеза аналога деоксивернолепина из холестерола.
130 листова.

 

1985. година

ZOUGDANI, HASSAN KHALIFA
Димензија Ф-простора = Dimension of F-spaces.
92 листа.

АЛАГИЋ, МАРА
Категоријски видови неких релацијских модела.
86 листова.

АЏИЋ, ПЕТАР
Истраживања продукције брзих неутрона на малим циклонима за примену у нуклеарној физици.

БАЧИЋ, ГОРАН Г.
Физичкохемијски приступ изучавању стања и транспорта воде у биљним системима.
197 стр.

БРАНКОВИЋ, ВЕЛИМИР Ж.
Стабилност кретања холономних и нехолономних система променљиве масе.
3, 117 листова.

БУРСАЋ, МИЛАН Ђ.
Вредновање простора за потребе планирања насеља.
2, IV, 273 листа.

ВАСИЋ, ПАВЛЕ Ј.
Проучавање кристалних структура и диелектричних особина неких кристалних фосфата.
258 листова.

ВУЈОШЕВИЋ, СОФИЈА
Једињења значајна за процесе хемијске еволуције у језгрима комета настала у симулационим експериментима.
IV, 192 листа.

ВУКОМАНОВИЋ, ЂОРЂЕ В.

Импликација и мреже.
VI, 160 стр.

ВУЧКОВИЋ, ДРАГАН Љ.
Хибридизација и електронска структура напрегнутих цикличних и полицикличних угљоводоника.
II, 111, 4 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДОВАН
Кристалне структуре нитратних инклузионих комплекса А зеолита и механизам измене јона у катјонским позицијама.
129 стр., 42 стр. са таблама.

ДОЈЧИНОВИЋ, МИРОСЛАВА М.
Кинетичко и електрохемијско испитивање каталитичке оксидације SO2 у растопима соли.
II, 243 стр.

ЗЛАТАРОВ, ВЛАДИМИР
Угловна расподела неутрона емитованих у процесу захвата поларизованог μ- мезона на језгру 40Co.
149 листова.

ЈАЊИЋ, СЛОБОДАНКА
Прилог теорији сумирања и максимума случајног броја случајних променљивих.
96 листова.

ЛИПКОВСКИ, АЛЕКСАНДАР Т.
Једнограни сингуларитети алгебарских многострукости и нерастављивост у прстенима формалних редова.
VI, 91 лист.

ЛУЧИЋ, БЛАГОТА П.
Временска анализа уопштених случајних процеса.
55 листова.

ЛУЧИЋ, ЗОРАН С.
Униформне теселације хиперболичке равни.
46 листова.

МАНАСИЈЕВИЋ, МИОДРАГ Ђ.

Истраживање електричне квадруполне интеракције методом временски диференцираних пертурбованих угаоних корелација гама-зрачења пробе 181 Та.
V, 151 стр.

МАРИНКОВИЋ, ДРАГАН
Интрамолекулске хетероциклизације алкенола.
218 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, БРАТОЉУБ Х.
Утицај реакционог медијума на фотохемијске особине три (2,2'-бипиридин) рутенијума (II).
104 лист.

МЛАДЕНОВИЋ, МИРЈАНА
Теоријско истраживање изомеризације у троатомским молекулима.
199 стр.

МЛАДЕНОВИЋ, ПАВЛЕ Н.
Оцењивање спектра стационарног низа.
112 листова.

НИКЕЗИЋ, ГОРДАНА С.

Утицај натријума на транспорт калцијума у синаптозоме.
111 листова.

ПАВЛОВИЋ, НЕГОСАВА Р.

Студија карактеристика непотенцијалних јоноциклотронских таласа у колизионој плазми на основу моделног колизирионог интеграла БГК у неизотермичкој апроксимацији.
131 лист.

ПЕРИШИЋ, ОЛГИЦА

Фосфорилација рибозомског протеина S6 киназом II активираном протеазама у in vitro и in vivo условима.
134 листа.

ПЕТАНОВИЋ, РАДМИЛА

Таксономска студија ериофидних гриња (Acarida: Eriophyoidea) економски значајних биљака у Југославији.
156 листова, 60 стр. са таблама.

ПОЗНАНОВИЋ, ГОРАН
Улога једровог матрикса у организацији и активности једра.
III, 127 листова.

ПОПОВИЋ, ЗВЕЗДАНА
Улога стимулаторског низа ДНК у геному еукариота.
113 листова.

РАДОЈЧИЋ, МАРИЈА
Студија структуре рецептора за глукокортикоидне хормоне.
II, 105 листова.

РАЈОВИЋ, МИЛОЈЕ Д.

Адамарови производи и неке процене Тејлорових коефицијената у Hp, Bp, Dp просторима.
46 листова.

РАКОЧЕВИЋ, МИЛОЈЕ М.
Научни и наставни аспекти информационог приступа у изучавању биохемијске основе генетичких процеса.
277 листова.

РИСТИЋ, РАДОЉУБ
Проучавање дисперзије брзине раста (100) пљосни амонијумдихдрогенфосфат кристала.
IV, 173 листа.

РОМАЦ, СТАНКА
Да ли плазмид pC194 носи информацију за једноланчану ДНК синтезу?
124, 41 лист.

СТАНКОВИЋ, ЖИВОЈИН С.
Утврђивање места синтезе интратромбоцитарног фибриногена локализацијом одговарајућих рибонуклеинских киселина.
124 листа.

ЋИРИЋ, ДРАГОСЛАВ С.
Селективни захват електрона при сударима вишеструко наелектрисаних јона ниских енергија са атомима и молекулима водоника.
152 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Трајекторије праменова правих и снопова равни у неким нееуклидским геометријама.
XII, 250 листова.

ЧАБРИЋ, БРАНИСЛАВ
Оптичке особине молекуларног лонца са тачкастим дефектима.
VI, 103 листа.

ШИЛИ, ЕНДРЕ
Langrage-Galerkinova метода мешовитих коначних елемената за једначине Navier-Stokesa.
VI, 125 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, РАНКО Л.
О линеарној сложености распознавања неких класа облика.
70 листова.

 

1986. година


POGANY, TIBOR
Сингуларни случајни процеси, Паде-апроксимација и средње квадратна конвергенција.
106 стр.

АЛАВАНТИЋ, ДРАГАН
Генотоксичност нитрата и нитрита.
127 листова.

АЛЕКСИЋ, ВЛАДИМИР А.
Хемијска и биохемијска проучавања термостабилног токсина Edwardsiella tarda соја 743/13.
200 листова.

БОНДАРЕНКО, ЛИДИЈА
Хемијска реактивност стерокластана.
121 лист.

БОЧВАРСКИ, ВАЛЕРИЈ
Еластични и нееластични сударни процеси H2-Ne на термалним енергијама.
202 стр.

БРАЈКОВИЋ, МИЛОЈЕ
Упоредно-морфолошка студија усних и гениталних структура Braconidae (Hymenoptera) и њихов значај за таксономију и филогенију.
333 листа, 99 листова са таблама.

ВИНЦЕ, ИШТВАН И.
Утицај сударних процеса на лимб-ефект.
III, 190 стр.

ВУКИЋЕВИЋ, ЈЕЛИЦА
Проучавање зрачења импулсне плазме неких инертних гасова и водоника у фази распада.
III, 216 стр.

ВУКСАНОВИЋ, ЉИЉАНА
Генотоксичност полифосфата.
3, 82 листа.

ВУЧКОВИЋ, ГОРДАНА Н.
Утицај састава и структуре комплекса прелазних метала на њихове RF - вредности добивене хроматографијом на танком слоју.
78 листова.

ВУЧКОВИЋ, РАЈКО
Фитоценозе слатинске вегетације источног Потамишја, њихова продукција и хранљива вредност.
217 листова.

ДУГОШИЈА, ЂОРЂЕ
Прилог теоријама семиинфинитног и вишекритеријумског програмирања.
108 листова.

ЈЕЛИКИЋ-СТАНКОВ, МИЛЕНА Д.
Испитивање комплекса тетрациклина и јона Fe(III), Fe(II), Hg(II), WО4(-2) и МоО4(-2).
120 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН В.
Кинетика и механизми преноса електрона у слободнорадикалским процесима.
136 листова.

КАПЕТАНОВИЋ, ВЕРА П.
Испитивање и електрохемијско понашање комплекса ампицилина са јонима Cu(II), Ni(II), Co(II) и Hg(II).
154 листова, 5 листова са таблама.

КЉАЈИЋ, ЗОРАН
Налажење, изоловање и карактеризација неких лектина морских инвертебрата.
131 лист.

КОКО, ВЕСНА
Утицај алкохола на панкреас пацова Wistar соја у условима различите протеинске исхране.
220 листова.

КОСТИЋ-ГАВРИЛОВИЋ, ВИТАНА
Дијагнозни значај испитивања кариотипа у телесним изливима.
107 листова.

КОСТИЋ-ПЕТРУШЕВСКИ, ЉИЉАНА
Стохастички процеси Ito у сепарабилном Хилбертовом простору (еквивалентност Wiener-овом процесу).
95 листова.

КРСТИЋ, ЈЕЛЕНА М.
Тражења интеракција тау неутронима у експерименту са депонованим снопом.
147 листова.

КРСТИЋ, САВА
Квадратни квазигрупни идентитети.
101 стр.

ЛАЗИЋ-ЈАНЧИЋ, ВЕСНА
Проучавање биохемијске основе генетичке контроле синтезе резервних протеина кукуруза.
110 листова.

ЛАУШЕВИЋ, ЗОРАН В.
Физичко-хемијски процеси при настајању стакластог карбона карбонизацијом фенол-формалдехидне смоле.
92 стр., 9 стр. с таблама.

МАРТИНОВИЋ, МИЛАН
О неким питањима спектралне теорије диференцијално-функционалних оператора другог реда.
164 листа.

МИЛАНОВИЋ, МИРЈАНА П.
Биохемијска и генетичка полиморфност алфа-амилазе код Drosophila subobscura и њен адаптивни значај.
122 листа.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ДРАГАН И.
Простирање таласа у еластичним плочама ојачаним са две фамилије влакана.
157 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, МОМИР С.
Проучавање процеса образовања епитаксијалних танких слојева силицијума.
III, 140 стр.

МИТРОВИЋ, СЛОБОДАНКА
Једна класа случајних процеса мултиплицитета један.
68 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, ДУШАН Н.
Спински системи са површинама, дефектима и интерфазама.
82 листа.

НОВОСЕЛ, ВОЈИСЛАВ
Изучавање хромозомских аберација и одређених фенотипских особина код ментално заостале дјеце на подручју СР Црне Горе.
193 стр.

ОЦОКОЉИЋ, МИРОСЛАВ
Висинско зонирање вода у сливу Мораве и неки аспекти њихове заштите.
III, 141 лист.

ПАВИЧИЋ, МЛАДЕН
Алгебарско-логичка структура квантно-механичких интерпретација.
123 листа.

ПУЈИЋ, НАТАЛИЈА
Испитивање хуморалне стимулаторне активности (HSA) серума Wistar пацова третираних циклофосфамидом (CY).
136 листова.

РАДОВАНОВ, СВЕТЛАНА Б.
Физичкохемијске особине плазме импулсног пражњења у воденим растворима електролита.
171 лист.

РАДОЈИЧИЋ, РАТКО
Активација и инактивација CuZn супероксид-дисмутазе у јетри пацова.
137 листова.

РАЈХ, ТИЈАНА
Утицај величине колоидних честица полупроводника на њихове енергетске особине.
177 стр.

РАЛЕВИЋ, НЕБОЈША
Аналитичке и нумеричке методе решавања граничних проблема за елиптичке парцијалне диференцијалне једначине.
217 стр.

РОМАНО, ДАНИЈЕЛ
Конструктивна алгебра – алгебарске структуре и прстен ендоморфизама.
IV, 96 листова.

СПАСИЋ, МИХАЈЛО
Хемијско проучавање промена активности ензима који спречавају оксидативна оштећења ћелија у измењеним условима средине.
104 листа.

ЋЕЛИЋ, МОМИР
Многостепене интерационе процедуре за рјешавање сингуларних коначно-елементних једначина.
94 листа.

ХОЏИЋ, МИЛАН
Дуги тежински валови узроковани циклонама и слободне заљевске осцилације на Јадрану.
129 листова.

ЦВИЈАН, МИРКО
Таксономска и флористичка студија алги термо-минералних вода у СР Србији.
189 листова, XXIV листа са таблама.

ЦВИЈИЋ, ГОРДАНА
Улога катехоламина можданих региона у повратном дејству дексаметазона на адренокортикотропну секрецију у пацова.
II, 122 листа.

ШАРАБА, ДЕСАНКА Н.
Испитивање флуоридних комплекса јона метала јон-селективним електродама и њихова примена.
173 листа.

1987. година

WIECZORKIEWICZ, TERESA
Примена НМР методе на изучавање транспорта воде кроз мембране n. ischiadicus.
V, 130 листова.

АЛЕКСИЋ, АЛЕКСАНДАР Ђ.
Луминесцентне особине неких комплекса мангана (II) у чврстом стању.
VI, 152 стр.

АЛЕКСИЋ, НЕНАД
Анализа Hallett-Mossopove мултипликације у областима вертикалног развоја.
104 стр.

АНИЋ, СЛОБОДАН
Усмеравање развоја осцилаторног разлагања водоникпероксида.
198 листова.

БИЉАНОВИЋ – ПАУНОВИЋ, ЛИДИЈА
Утицај хормона регулатора на матичне ћелије еритропоезе.
157 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, ДРАГАН
Структура неких класа регуларних полугрупа.
67 стр.

БУЋАН, МАРИЈА
Молекуларно-генетичка анализа структуре Т/т комплекса миша.
1 св. (разл. паг.)

ВАСИЛИЋ, МИЛОВАН
Локалне симетрије у Poincare градијентној теорији гравитације.
124 листа.

ВЕСИЋ, ДРАГОЉУБ Ж.
Могућности гама-спектрометријског одређивања урана, торијума и калијума у геолошки дефинисаним узорцима.
II, 178 листова.

ВЕСКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Прилог стабилности кретања нехолономних система.
92 листа.

ГЛИШИЋ, ЗОРАН
Квантилни процеси и њихова примена за тестирање непараметарских хипотеза.
94 листа.

ГОЛУБОВИЋ, ЛЕОНАРДО
Транслациони и оријентациони поредак у системима са модулисаним структурама.
104 листа.

ГРЧИЋ, МИРКО Д.
Системски приступ у економској географији и његова примена на одабране примере из индустрије Београда.
IV, 460 листова.

ДАМЈАНОВИЋ, БОШКО
Аналитичке методе решавања контурних проблема за једноструко и вишеструко повезане области.
113 листова.

ЖИГМАН, ВИДА Ј.
Испитивање утицаја нееластичних судара на сопствене осцилације слабојонизоване плазме у спољашњем електричном пољу.
236 стр.

ЈАКШИЋ, МИРКО
Допринос развоју физике и интердисциплинарност дела Хермана Хелмхолца.
246 листова.

ЈАНКОВИЋ, СВЕТЛАНА
Неки итеративни поступци и граничне теореме у теорији случајних диференцијалних једначина.
87 листова.

КАЖИЋ, МИЛА
О кретању реономних система.
72 листа.

КАСАЛИЦА, СЛОБОДАН
Туристичко-географска студија сјеверне Црне Горе.
429, 26 листова.

КОВАЧИЋ-МИЛИВОЈЕВИЋ, БРАНКА
Неке одлике глукокортикоидног рецептора у ATT-20 ћелијама тумора хипофизе миша.
179 листова.

КРСТИЋ, СВЕТИСЛАВ Р.
Утицај поларизабилности тешких честица на побуђивање и простирање електромагнетних таласа у плазми.
174 стр.

КРТОЛИЦА-ЖИКИЋ, КОВИЉКА
Испитивање дејства органофосфата на метаболизам ћелија мозга и јетре пацова.
111 листова.

МИЛАНОВИЋ-ЛАЗАРЕВИЋ, СМИЉА
Утицај напонских спрегова на расподелу напона у бесконачној области са елиптичним отвором.
89 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, ЉИЉАНА С.
Регулација секреције пролактина код пацова у стресу.
83 листа.

НИЖЕТИЋ, ДЕАН
Еволуција мултигенске фамилије главног комплекса ткивне подударности студирана на моделу врсте Spalax ehrenbergi.
144 листа.

НОВАКОВИЋ, НАДЕЖДА В.
Израчунавање електропроводности плазме у смеши инертних гасова и алкалних пара на високим притисцима.
120 листова.

ОСТРОГОРСКИ, ТАТЈАНА
Lp неједнакости с тежином на конусима у Rn i Hp простори на полуравни у Cn.
97 листова.

ПЕВАЦ, ИРЕНА
Доказивање теорема природним извођењем уз помоћ рачунара.
163 листа.

ПЕВАЦ, ЛАЗАР
Чебишевљеви центри скупа у нормираном простору.
71 лист.

ПОПОВ-ПЕРГАЛ, КАТАРИНА
Синтеза 5-супституисаних 2,4-диоксотетрахидро-1,3-тиазола.
148 стр.

САВИЋ, ГОЈКО Љ.
Испитивање дејства тешких метала на хромозоме соматичних и полних ћелија сисара (Apodemus sylvaticus L. и Mus musculus L.).
139 листова.

ТРТИЦА, МИЛАН С.
Спектралне, просторне и временске карактеристике CO2 TEA ласера типа CO2/H2.
IV, 235 стр.

ЧЕМЕРИКИЋ-ЈЕКИЋ, БОЈАНА
Изучавање метаболизма у ћелијама хуманог трофобласта у in vitro условима.
207 листова.

ШАФРАЊ, АГНЕЗА Ш.
Синтеза биокомпатибилних полимера методом радијационог калемљења.
III, 133 листа.

ШЕГАН, СТЕВО Д.
Прилог изучавању кретања Земљиних вештачких сателита у високој атмосфери.
128 листова.

ШЕСТАК, ИВАН
Оптимално управљање динамиком аерозагађивања.
V, 81 лист.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354