Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Правном факултету Универзитета у Београду

 

1910. година

ПАНТИЋ, ДУШАН М.
Спољна и трговинска политика независне Србије: први период 1878-1892.
244 стр.

СТОЈАНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Политике силе и неразвијене земље у савременим међународним односима.
3, 336, IX листова.

1912. година

СТОЈАДИНОВИЋ, МИЛАН
Немачки буџет.
183 стр.

ПЕРИЋ, НИНКО
Теорија злоупотребе права и грађанско законодавство.
150 стр.

 

1920. година


ТАСИЋ, ЂОРЂЕ
Проблем оправдања државе.
90 стр.

 

1923. година


ЈОВАНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Појам закона.
79 стр.

 

1926. година


ЈЕЛИЋ, ИЛИЈА
Крвна освета и умир у Црној Гори и северној Албанији: историјско-правна студија.
X, 154 стр.

 

1928. година

СОЛОВJЕВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕВИЧ
Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка.
VIII, 249 стр.

 

1931. година

ПРИБИЋЕВИЋ, СТОЈАН
Општа теорија дисциплинског права са једном општом теоријом о чиновницима.
1, X,777 стр.

УЗЕЛАЦ, ДУШАН
Девизна политика Краљевине Југославије (1919-1929. год.).
246 стр.

 

1933. година

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, МИЛАН А.
Држава и међународна заједница: проблем јединства јавног права.
171 стр.

ЈОВАНОВИЋ, РАДИВОЈЕ Б.
Хартије на доносиоца.
100 стр.

ОБРАДОВИЋ, САВА
Највеће повлашћење у трговинским уговорима.
199 стр.

 

1934. година


НЕЈГЕБАУЕР, ВИКТОР
Типови земљишта Скопске равнице, њихова пољопривредна вредност, генеза и мере побољшавања.

БЛАГОЕВИЋ, БОРИСЛАВ
Уговори по пристанку: формуларни уговори.
172, 2 стр.

НИКОЛИЋ, ЂУРЂЕ
Друштвени порез у Краљевини Југославији.
115 стр.

РИСТИЋ, РАДИВОЈЕ И.
Теорија објективне одговорности.
141 стр.

 

1935. година

ВАСИЉЕВИЋ, ТИХОМИР А.
Условна осуда: историјат установе и систематско излагање с обзиром на југословенско и инострано законодавство.
280 стр.

ДУКАНАЦ, ЉУБОМИР
Преваљивање пореза с нарочитим обзиром на прилике у Југославији.
160 стр.

КОРАЋ, ЈОСИП
Картели и друге асоцијације у индустрији.
110 стр.

МАРЈАНОВИЋ, ЧЕДОМИР Ј.
О положају малолетника у материјалном кривичном праву.
IV, 181 стр.

МИХАИЛОВИЋ, ЈОВАН
Девизно ограничење и међународна трговина.
194 стр.

ПЕТРОВИЋ, БОРИВОЈЕ
Проблем акцесорне природе саучешћа у науци
кривичног права с обзиром на бипартитни (дводеобни) и трипартитни (тродеобни) систем у овој.
132 стр.

РИСТИЋ, ЖИВОЈИН
Изборни закони Србије.
180 стр.

ШЕЛЕСТ, АДРИАН
Реформа новчаног оптицаја Русије (1895-1897 год.) с погледом на претходне монетарне прилике земље. 190, 22 стр.

 

1936. година


ВУЧКОВИЋ, МИХАИЛО П.
Неутрално задругарство, капитализам и социјализам.
160 стр.

ГРЕГОРИЋ, ДАНИЛО
Економска и социјална политика националнога социјализма и њене доктринарне основе.
331 стр.

ИЛИЋ, АНАНИЈЕ
Систем права о кућној заједници у Црној Гори.
XV, 203 стр.

 

1937. година


БОГОСАВЉЕВИЋ, АДАМ
Престанак службе државних службеника.
218 стр.

МАРКОВИЋ, ГОЛУБ Љ.
Задруге и њихов развој у Великој Британији, Немачкој, Швајцарској, Данској и Југославији.
224 стр.

 

1938. година


ГРОЛ, ВОЈИСЛАВ
Еволуција изборног права у Француској.
287 стр.

ДАВИЧО, ЈАША
Аграрни проблем. Пољопривреда и смернице развоја капиталистичке економије.
126 стр.

ЖИВАДИНОВИЋ, СТЕВАН
Право располагања и својина.
145 стр.

МАРТИНАЦ, БОРИВОЈЕ М.
Право и држава у нормативној доктрини Феликса Шомла.
580, IX стр.

СИМИЋ, НИКОЛА Ђ.
Смендова интеграциона теорија о држави и праву.
142, II стр.

СТЈЕПАНОВИЋ, НИКОЛА С.
Општа теорија о главној контроли Краљевине Југославије: с нарочитим обзиром на теорију поделе државних функција и принцип поделе власти.
153 стр.

СУБОТИЋ, СТРАХИЊА М.
Мотив и његов значај у кривичном праву и југословенском кривичном законику.
266 стр.

 

1939. година

БАЛТИЋ, АЛЕКСАНДАР
Општа теорија о појму јавног службеника с нарочитим обзиром на југословенско службеничко законодавство и кривични законик.
II, 266 стр.

БЕСАРАБИЋ, ВОЈИН
Неутралност и њена савремена схватања.
XV, 259 стр.

БОЖИЋ, АНА
Положај жене у приватном праву: кроз историју до данас.
XI, 223 стр.

БУГАРСКИ-ЗЛАТИЋ, ГЛИГОРИЈЕ Т.

Енглеска кабинетска влада.
269 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ
Радио и телевизија у међународном праву.
269 стр.

ИВКОВИЋ, ПЕТАР
Наши фискални монополи.
164 стр.

ЂЕТВАЈ, ДРАГУТИН П.
Развој међународног уговорног капацитета Србије у XIX веку.
435 стр.

ЈОВИЋ, МИЛАН В.
Ингеренција полиције у обртне делатности грађана: полицијска ограничења слободе рада у југословенском позитивном праву.
168 стр.

КАЖИЋ, МИЛУТИН
Развој, еколошки услови и мере унапређења културе дувана у нашим јужним реонима.
206 стр.

КИСОВЕЦ, МИРКО В.
Дипломатски претставници.
159 стр.

ПАВЛОВИЋ, ДАНИЛО
Изборни систем по Видовданском уставу.
137 стр.

ПОПОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Порекло и постанак Устава од 1888. године.
166 стр.

 

1940. година


АНТОНИЈЕВИЋ, ТРАЈКО
Хрватски уставни програм у држави Срба, Хрвата и Словенаца.
VIII, 160 стр.

БАУЕР, ХАНС
Вештачење писмених исправа: материјал за прављење писмених исправа и хемијско испитивање домаћег мастила.
235 стр.

БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ
Mеђународно уређивање радних односа.

ВУКОВИЋ, ЉУБИЦА
Хрватски сељачки покрет браће Радића.
179 стр.

ГАМС, АНДРИЈА
Одговорност за радње трећих лица у приватном праву.
XI, 187 листова.

ЂИСАЛОВИЋ, РАДИВОЈ В.
Намесништво: студија из упоредног уставног права.
XXVI, 390 стр.

ЖИВКОВИЋ, РАДОМИР
Проблем правне природе уговора о раду: у
светлости историје и савременог друштвеног и привредног поретка.
311 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛУТИН
Принцип буџетског јединства и финансијска аутономија државних предузећа.
185 стр.

КУЗМАНОВИЋ, БОЖИДАР
О пријатности и непријатности економског рада.
128 стр.

МИРКОВИЋ, НИКОЛА
Привреда италијанског фашизма.
223 стр.

ПОПОВИЋ, РАТИБОР
Аграрна пренасељеност Југославије.
94 стр.

РАДОЈКОВИЋ, МИЛАН
Контрола буџета.
219 стр.

СМИЉАНИЋ, МИХАИЛО М.
Царинска заједница балканских држава.
123 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ГРАДИМИР
Ограничење трговине пшеницом.
149 стр.

 

1941. година

СИЛАЈЏИЋ, АЛИЈА О.
Тестамент у шериатском праву.
136, 2 стр.

СТОРОЖЕНКО, ЈАКОВ А.
Трговачко предузеће и приватно право.
202 стр.

 

1942. година

ХАРАЗИМ, ЛУЈ
Националсоциализам и развитак правног положаја ванбрачне деце у Немачкој.
127 стр.

 

1949. година


ЈАНКОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Политичке партије у Србији XIX века.
284 стр.

СТОЈЧЕВИЋ, ДРАГОМИР
Порекло и функција тестамента Calatis comitiis.
183 стр.

 

1951. година


ВАСИЋ, ВЕЛИМИР
Печалбарство Источне Србије.
306 стр.


КАПОР, ВЛАДИМИР
Неосновано обогаћење у грађанском праву.

 

1952. година

МАТЕЈИЋ, МИОДРАГ
Наше финансијско законодавство и његов развој.


ПАПАЗОГЛУ, ДИМИТРИЈЕ
Класни карактер кривичног права у Србији од 1804. до 1814.

ПОЗГИЋ, БОРИВОЈЕ
О објективним границама правоснажности грађанске пресуде.
147, III стр.

ПУХАН, ИВО
Историја старог римског нексума.
2, 236 стр.

 

1953. година


БУЛАЈИЋ, МИЛАН
Право нација на самоопредељење.
2, IV, 264 стр.

ГУЗИНА, РУЖИЦА
Српска буржоаска држава у 19. веку.


МАТЕЈИЋ, МИОДРАГ
Развој финансија права у ФНРЈ од 1952.

МИЛИСАВЉЕВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Прилог проучавању о антибиотичком дејству зелене плесни на важније микроорганизме грожђа и шире.

НИКОЛАЈЕВИЋ, БОРКО
Репарације као установа послератних односа између држава: преглед развоја, са посебним освртом на репарације после Првог и Другог светског рата.
1, 426 стр.

ПОПОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Судска контрола законитости управних аката.

 

1954. година


АНТОНИЈЕВИЋ, ЗОРАН Р.
Одговорност транспортних предузећа по уговору о превозу робе.
180 стр.

ЂУРИЋ, МИХАИЛО
Идеја природног права код софиста.
2, 223 стр.

МАГАРАШЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Међународно-правни вид комонвелта нација.

БАЧИЋ, ФРАЊА
Почетак извршења кривице дела и кажњиве припремне радње.

ПАВИЋЕВИЋ, БРАНКО
Стварање државне власти у Црној Гори.

ПОПОВИЋ, СЛАВОЉУБ
Судска контрола законитости управних аката.ГУЗИНА РУЖИЦА
Локалне самоуправе под Турцима и државна власт у Србији у периоду 1815-1830.

 

1955. година


БАКИЋ, ВОЈИСЛАВ С.
Правни положај ванбрачне деце у ФНРЈ.
138, 2 стр.

БОГИЋ, ВОЈИСЛАВ
Утицај девизне контроле на међународну трговину у периоду између два рата.


ДЕСПОТОВИЋ, МИЛАН Д.
Право на рад.
2, 217 стр.

ЈОВАНОВИЋ, БОЖО
Резерве.
538 стр.

КРУЉ, ВРЛЕТА
Ништавост правних послова: Последице ништавости.
3, 157, 3 стр.

МИЛУТИНОВИЋ, МИЛАДИН
Међународна пловидба на Дунаву и питање Ђердапа.

МИЛУТИНОВИЋ, МЛАДЕН
Евиденција и статистике речног саобраћаја у ФНРЈ.


МАКСИМОВИЋ, МИЛОРАД В.
Уговор о поморском осигурању.
IV, 253 стр.

МИХАИЛОВИЋ, ПРЕДРАГ
Национализација у Великој Британији после II светског рата.
2, III, 201 стр.

НИКОЛИЋ, НИКОЛА В.
Уговор о осигурању.
1, VIII, 345 стр.


НИНЧИЋ, ЂУРА
Организација Уједињених нација и пиитање суверенитета.

ПОП ГЕОРГИЈЕВ, ДИМИТАР
Својина на чифлицима и чифлигарски аграрно-правни односи у Македонији.

СРЕТЕНОВИЋ, МЛАДЕН М.
Привредни положај Западне Немачке са посебним освртом на спољну трговину.
2, 243 стр.

СТЕВАНОВИЋ, БОГДАН
О типу породице у античкој књижевности.

1956. година


АВРАМОВ, СМИЉА
Начело поштовања међународних уговора и могућност њихове ревизије.

АВРАМОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Проблем трансфера.ДЕДИРЕР, ВЛАДИМИР
Спољни односи Народно-ослободилачког покрета.

ЂОРЂЕВИЋ, ЖИВОМИР
Проблем еквивалентности у облигационом праву.
1, III, 167 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Право осигурања према трећем лицу (питање тзв. ``регреса`` осигурања према трећем одговорном лицу).

МИЛУТИНОВИЋ, МИЛАН
Географски материјализам.
308 стр.

ПАУНОВИЋ, ЈОВАН
Историјски развој принципа слободне пловидбе Дунавом и Конвенција о режиму дунавске пловидбе од 1948. године.
145 стр.

ПЕШИЋ, РАТКО
Настанак и развитак социјалног осигурања у југословенским земљама до почетка Другог светског рата.
292, 9, 6 стр.

РАЈХ, ЗДЕНКО
Уједињење Европе: историјски осврт и савремена економско-политичка проблематика.
361 стр.

САМАРЏИЈА, МИЛОШ
Цена производње – методолошка теоријска разматрања.
206 стр.

СИМОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Природа и правни положај АВНОЈ-а.

СТУПАР, МИХАЈЛО
Правни послови малолетника, нарочито правни послови за које се захтева сагласност трећег.

ТОМИЋ, СТЕВАН М.
Правна заштита споменика културе у ФНРЈ.
1, 185 стр.


ХРИСТОВ, АЛЕКСАНДАР
Борба македонског народа за стварање националне државе 1893-1912.

ДЕДИЈЕР, ВЛАДИМИР
Такозване одредбе о извршењу примирја између немачких и југословенских оружаних снага од 17. 04. 1941.- Прилог теорији ИНСТ. Уговора о војној капитулацији.

 

1957. година


АВРАМОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Проблем трансфера: прилог теорији спољних зајмова.

АНЂЕЛИЋ, АЛЕКСАНДАР
Границе функције међународног правосуђа.
149, 9 стр.

ГЛИШИЋ, ВЛАДИМИР
Покушај решења проблема међународних плаћања у Западној Европи.
IV, 275 листова.

ДЕНКОВИЋ, ДРАГОШ Ђ.
Вршење државне службе и одговорност за штету проузроковану грађанима.
185 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПАВЛЕ
Правоснажност управних аката.
4, 502, 26 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СЕРГИЈЕ
Страни капитал у привреди бивше Југославије.
5, 466 стр.

ЂУРАНОВИЋ - ЈАНДА, АЛЕКСАНДРА
Посебна заштита запослених жена и материнство.
310 стр.

ЖИЛИЋ-ЈУРИН, АНА
Keunesova теорија мултипликатора.
1, 224 , 8 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛЕНКО
О пороти: историјски и упоредно-правни преглед.
346 стр.

КАНДИЋ, ЉУБИЦА
Скупштине у Србије за време Првог устанка од 1804 – 1813.
2, 254, 15 стр.

КОНЕВСКИ, ТРАЈКО
Уговор о испитивању тла.
142, 17, 4 стр.

КОСТИЋ, ДЕЈАН
Односи између Федеративне Народне Републике Југославије и Сједињених Држава од 1945-1948 године. 229 стр.

МАКСИМОВИЋ, ИВАН
Економска теорија социјализма у савременој грађанској економској науци: прилог критици "чисте теорије социјалистичке економије".
4, 313 стр.

МАРТИНОВИЋ, НИКО С.
Историја кодификације црногорског имовинског права.
4, VI, 576 стр.

МИЋИЋ, МИЛОМИР
Светски поштански савез и основни принципи међународног поштанског права.
II, 214 , 6 стр.

ПАШИЋ, НАЈДАН
Јавне корпорације у Великој Британији.
245, 11 стр.

ПЕТКОВИЋ, МИОДРАГ Ж.
Национални доходак – савремена схватања и методолошка питања обрачунавања.
246 листова.

РАДОВАНОВИЋ, МИЛОШ
Злоупотреба службеног положаја или овлашћења.
418, 9 стр.

РАДОМАН, ДУШАН
Претпоставке и њихова функција у грађанском праву.
172 стр.

СТЕФАНОВИЋ, МИЛИЦА
Положај малолетника у кривичном праву.
177 стр.

ЦВЕЈИЋ, ЈЕЛЕНА
Облигациони уговори у дубровачком праву од XII до средине XIV века.
3, 389 листова.

ШАХОВИЋ, МИЛАН
Општа питања кодификације међународног права.
2, II, 167 стр.

 

1958. година


АРАНЂЕЛОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Т.
Уговор у пољопривредној производњи.
186 стр.

БАБОВИЋ, БОГДАН
Пријем нових чланова у Уједињене нације: члан 4 повеље.
2,135, 2 стр.

ГАБЕР, СТЕВАН
Непосредна демократија.
1, 225 стр.

ИВАНОВИЋ, ЂОКО
Положај ратних заробљеника у међународном праву.
1, 393 стр.

ЈАКОВЉЕВИЋ, БОШКО
Женевска конвенција о заштити грађанских лица за време рата од 12 августа 1949.
1, 2, 376 стр.

КЛЕУТ, ПЕТАР
Партизански рат и међународно право.

МИЛИЋ, ВОЈИН
Методолошки проблеми у социолошком истраживању.
1, III, 289 стр.

МИЛОШЕВИЋ, ЉУБИША
О зеленашком уговору.
3, 132 стр.

ОБРЕНОВИЋ, ЖИВКО
Општи појам прекршаја у прекршајном праву ФНРЈ.
4, 118 стр.

ПАНТА, МАРИНА
Редовни правни лекови у кривичном поступку у ФНРЈ.
3, 4, 292 стр.

ПАТРНОГИЋ, ЈОВАН
Правила ратног права и међународно медицинско право.
2, 272 листа.

ПЕРИШИЋ, ДОБРОСАВ
Судска заштита права из радног односа у ФНРЈ.
230 стр.

ПЕРОВИЋ, МИРКО
Управни спор и наш правосудно-судски систем.
1, 170 стр.

ПЕТРИЋ, ВЕРА
Кривично-судска пракса у Србији 1815-1839.
1, 190, 8 стр.

ПРОДАНОВИЋ, ДИМИТРИЈЕ М.
Схватање Светозара Марковића о држави.
1, 248 стр.

СОТИРОВСКИ, НИКОЛА А.
Развој органа управне власти за време прве владе кнеза Милоша (1815-1830).
1 св. (разл. паг.)

ТОРОМАН, МАРИЈА М.
Одговорност аутомобилиста.
1, VI, 185 стр.

ЋУКОВИЋ, МИЛАН Ђ.
Принцип законитости у ФНРЈ.
III, II, 391 стр.

1959. година


ЂОРЂЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Ратификација међународних уговора.
1 св. (разл. паг.)

МАРКОВИЋ, МИЛАН
Заштита мањина у склопу међународне заштите људских права.
2, 267 стр.

НИКОЛИЋ, ПРЕДРАГ
Проблем санкција у међународном праву.
1, 205 стр.

ПЕТРИЋ, БРАНКО
Правни положај личности у кривичном поступку.
IV, 461 стр.

ПОПОВИЋ, МИЛУТИН Ј.
Систем царинских прекршаја у ФНРЈ.
XVI, 4, 377 стр.

РАДОВАНОВИЋ, РАДОМИР
Финансиски односи измећу државних органа.
2, 2, 219 стр.

СРНИЋ, ИВАНКА
Други дом у представничким телима.
5, 497, 15 стр.

СУЋЕСКА, АВДО
Ајани : прилог изучавању организације локалне управе у турској држави у XVIII и почетком XIX вијека са нарочитим освртом на Босну и Херцеговину.
III , 354 листа.

 

1960. година


ВРАЧАР, СТЕВАН К.
Социјална садржина функције државноправног поретка. Расправа о улози државе и права у процесу политичког конституисања друштва.
542 листа.

ГРАЂАНСКИ, БОРИСЛАВ П.
Утицај кривичне пресуде на грађанску парницу.
5, 173 листа.

КАШАНИН, РАТИМИР
Српско-бугарски односи 1903-1913.
179, 9, 7 листова.

ЛОРЕНЦ, РАДМИЛО
Право задржавања ( Ius retentionis).
163 стр.

МИЛАНКОВИЋ, ДУШАН Ј.
Организација међународног ваздушног саобраћаја.
VI, 311 листова.

МИРКОВИЋ, МИРКО
Правни положај српске цркве под турском влашћу (1459-1766).
III, 328 листова.

СТАНКОВИЋ, ВЛАДАН
Законска обавеза издржавања у југословенском праву.
284 листа.

ФИРА, АЛЕКСАНДАР
Видовдански устав.
399 листова.

 

1961. година

ЈОВАНОВИЋ, ЖИВОТА
Организовање злочиначких удружења као посебан облик саучесништва.
1, 272 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЉУБИША В.
Положај млађих пунолетника у кривичном праву.
XI,8, 427 листова.

НИКОЛИЋ, ПАВЛЕ С.
Скупштински систем владавине.
VI, 379 листова.

ПЕЧУЈИЋ, МИРОСЛАВ
Савремене социо-демократске теорије о прелазу из капитализма у социјализам.

ПОПОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Изборни систем ФНРЈ.
1, 235 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Позитивно-правна ограничења приватне својине
1, 171 стр.

СУТОР, ЈУЛИАН
Питање неутралности после Другог светског рата.
2, 240 листова.

ЧОК, ВИДА
Правни положај жене и Уједињене нације.
VI, 299 стр.

 

1962. година

ВИЛУС, ЈЕЛЕНА
Типски уговори о међународној купопродаји.
234 стр.

ПЕРАЗИЋ, ГАВРО
Међународноправна забрана употребе у рату средстава за масовно уништавање.
234 стр.

1963. година


БОГЕТИЋ, ЉУБИНКА
Колективна земљишна својина у Црној Гори у XIX и XX веку.
314 стр.

ВОРГИЋ, НИКОЛА
Правни положај вода и законодавство ФНРЈ.
3, 241 стр.

ВРАЖАЛИЋ, ЕШРЕФ
Напад на Југославију и њена окупација 1941. године.
339, 3, 4 стр.

ВУКЧЕВИЋ, ЈОВАН А.
Народноослободилачки покрет Југославије и међународно право.
234, 6 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, МИРОСЛАВ Ђ.
Кривична одговорност правних лица за привредне преступе.
286 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, СТЕВАН В.
О континуитету држава с посебним освртом на међународноправни континуитет Краљевине Југославије и ФНРЈ.
1, IV, 336 листова.

ЂУРОВИЋ, РАДОМИР М.
Уговор о кооперацији у пољопривреди.
309, 9 листова.

КРИВОКАПИЋ, ЂОРЂЕ С.
Међународноправни положај цивилног становништва у окупираној Југославији.
2, 223, III листа.

КУЛИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Народноослободилачки одбори и судови у Србији.
314 стр.

МАНГОВСКИ, ПЕТАР Л.
Арапска лига - регионална међународна организација.
3, 222 листа.

МИТИЋ, МИОДРАГ
Однос између дипломатских и конзуларних функција.
209 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, МАРКО
Развод брака.
553 листа.

ПАВИЋЕВИЋ, РАДОВАН Л.
Схватање о држави П. Ј. Прудона.
258 листова.

ПАК, МИЛАН
Аутономија воље странака у купопродајним уговорима са страним елементом.
15, 204 листа.

ПЕРОВИЋ, СЛОБОДАН
Формални уговори у грађанском праву.
V, 247 стр.

ПЕТРАНОВИЋ, БРАНКО
Политичке и правне прилике за време привремене владе ДФЈ (7.III-1.XII-1945): прилог изучавању отпора грађанских снага уставној стабилизацији социјалистичке Југославије.
II, 485 стр.

ПРИЦА, РАДОЈЕ
Нелојална конкуренција.
1, VII, 233 листа.

РАДИШИЋ, ЈАКОВ
Државна социјалистичка својина у СССР.
224 стр.

РАДОВАНОВИЋ, ЉУБИНКА
Односи Србије и Русије од 1875. до Берлинског конгреса.
2, 168 стр.

РАТКОВИЋ, РАДОСЛАВ
Схватања о прелазу из капитализма у социјализам у политичкој теорији аустромарксизма.
2, 319, 5 стр.

РОМАЦ, АНТЕ
Стварање феудалних односа и римско посткласично право.
1, III, 362 листа.

СТАНКОВИЋ, ОБРЕН
Новчана накнада неимовинске штете са посебним освртом на југословенску судску праксу.
IV, 272 стр.

ШУКОВИЋ, ОЛГА М.
Положај Генералног секретара Уједињених нација.
1, III, 218. 8 листова.

 

1964. година


АЛЕКСИЋ, ЖИВОЈИН Л.
Примена научних достигнућа код личних извора доказа у кривичном поступку.
1, IV, 298 листова.

ГАВРАНОВ, ВЕЛИБОР
Принципи и примена система колективне безбедности Уједињених нација.
1, 5, II, 339 листова.

ГРУЈИЋ, МИЛЕНКО
Право на стручно образовање.
VII, 191, 16 листова.

ГРУПЧЕ, АСЕН
Материјална одговорност државе и других јавноправних субјеката по праву СФРЈ: расправа и прилози.
8, 254, 31, 5 листова.

ДАВИДОВИЋ, ДРАГОМИР
Привредни криминалитет и улога друштвене контроле у његовом сузбијању.
5, 214, 5 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, МОМЧИЛО В.
Управљање установама друштвених служби са нарочитим обзиром на односе државних органа и установа друштвених служби.
1, 318 листова.

ДРАШКИЋ, МЛАДЕН
Обавеза продаваца према унификованим прописима о међународној купопродаји.
1, IV, 295 листова.

ДРЕЊАНИН, МИЛОРАД
Друштвени обрачун рада у правном систему СФРЈ.
IV, 342 листа.

ЂУКИЋ, СТАНА
Посебни управни поступци у нашем правном систему.

ЈАНКОВЕЦ, ИВИЦА
Поморске хаварије.
1, VIII, 340 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ИЛИЈА Ђ.
Одговорност лица за штету коју учине у служби и послу органу и радној заједници.
V, 245, XV листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН А.
Режим војног ваздухоплова по међународном и југословенском праву.
1 св. (разл. паг.)

ЈОНЧИЋ, МИЛОРАД
Појам, облици и правна природа награђивања према раду службеника управе.
9, 245, 20 листова.

КОСТИЋ, ИЛИЈА Ф.
Грађанин и народна одбрана.
4, 286 листова.

ЛУКИЋ, СЛАВКО
Војно кривично дело.
6, 240 листова.

ЛУПШИЋ, ЂОРЂЕ
Арбитража у међународној трговини.
IX, 299 листова.

МАРКИЋЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Поштење и савесност у грађанској парници.
1, 2, 180, 4 листа.

МИРИЛОВИЋ, БРАНКО
Незвано вршење туђих послова.
254 листа.

ОРЕЧ, МАТЕ
Правне основе међународне пропаганде у савременим условима и сувернитет држава.
4, 257 листова.

ПИХА, БРАНИСЛАВ
Економска политика и методи усмеравања развоја градова у Југославији.
1, 2, 4, 254 листа.

РАЈОВИЋ, ВЕРОЉУБ М.
Улога јавног тужиоца у грађанском праву.
1, VIII. 307 листова.

РАЧИЋ, ОБРАД В.
Однос Уједињених нација и специјализованих установа.
1, II, 211 листова.

САВИЋ, ВОЈИН
Јавне финансије у земљама у развоју.
1, 2, II, 178 листова.

СИГУЛИНСКИ, КСЕНИЈА
Права "сродна" ауторском праву и њихова заштита.
VI, 229 листова.

СИМОВИЋ, ВЕРИЦА
Криминалитет жена с посебним освртом на криминалитет жене у Србији.
1, 285 листова.

СТАНОЈЕВИЋ, ОБРАД
Зајам у историји права.
373 листа.

СТАРОВИЋ, БОРИВОЈ
Exceptio non adimpleti contractus.
227, 28 листова.

СТОЈАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.
Улога управних стручњака и функционера у југословенској јавној управи у оквиру историје и упоредног права.
4, 459, 41, XV листова.

СТОЈКОВИЋ, МОМИР
Дунавска комисија.
6, 254, XVI листова.

ТРАЈКОВИЋ, МИОДРАГ
Правни односи код комисионе куповине и продаје робе у нашем и упоредном праву.
1, 5, 253 листа.

ЦАРИЋ, СЛАВКО
Правни односи између комитента и шпедитера из уговора о шпедицији.
1, VII, 233 листа.

ШУКОВИЋ, МИЈАТ М.
Условни отпуст у кривичном законодавству и пракси СФРЈ са историјским и упоредним проучавањима. VIII, 430 листова.

ШУЛЕЈИЋ, ПРЕДРАГ Ж.
Осигурање од грађанске одговорности.
1, VI, 236 листова.

 

1965. година


GHARBI, MONGI A.
Међународноправни положај Туниса и његов уговорни капацитет од 1857. до стицања независности.
4, 318 листова.

АКСИЋ, СТАНОЈЕ
Положај аутономних јединица у уставном систему Социјалистичке федеративне Републике Југославије са посебним освртом на положај и развој Аутономне покрајине Косова и Метохије.
217 листова.

АНДРЕЈЕВИЋ, МИЛИВОЈЕ М.
Одговорност за штету коју причини животиња.
1, 231, III листа.

АТАНАЦКОВИЋ, ДРАГОЉУБ Р.
Кривично дело угрожавања јавног саобраћаја.
360, 27, XV листова.

АЋИМОВИЋ, МИХАЈЛО М.
Допринос браниоца истини у кривичном поступку.
1, 170 листова.

БОСИЉЧИЋ, МИЛИЦА
Заједничка својина.
187 листова.

БОШКОВИЋ, БЛАЖ Р.
Проблем односа пораста народног дохотка и структурног развоја.
202, VII листова, 2 листа са таблама.

ВАНКУ, МИЛАН
Мала Антанта.
1, 486 листова.

ВАСИЛИЈЕВИЋ, ВЛАДАН А.
Међународни кривични суд.
1, IV, 378 листова.

ВАСИЋ, ТОДОР Ј.
Смисао кретања сеоског становништва у Нишави и Лужници.
VII, 277 листова.

ВАЦИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Узроци робне производње у социјализму.
VI, 438 листова.

ВИДАКОВИЋ, ЗОРАН
Радничко самоуправљање и научно управљање.
5, XI, 451 лист.

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, ЖИВКО
Политичко - извршни органи у политичкој организацији локалних заједница у СФРЈ.
1 св. (разл. паг.)

ВОЈИНОВИЋ, СПАСОЈЕ
Правни положај железнице као превозиоца: по међународном и југословенском праву са освртом на упоредно право.
202 листа.

ВУЧИНИЋ, МИЛАН
Међународно – правни положај припадника покрета отпора, са посебним освртом на југословенску праксу.
342, 2 стр.

ГРОЗДАНИЋ, СТАНИСЛАВ С.
Општинско веће произвођача у систему радничког самоуправљања.
IV, 218 листова.

ДЕСПОТ, МИЛИВОЈ
Развој права суверенитета у простору изнад државне територије.
249 листова.


ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВОЈИН
Право уточишта на територији стране државе (територијални азил).
V, 333 листа.

ЂАКОВИЋ, СПАСОЈЕ
Систем радничког самоуправљања у привреди Југославије.
1, 329 листова.

ЂУКИЋ, БРАНКО
Социјалистички теоретичари о самоупрвљању локалном заједницом.
206 листова.

ЂУРОВИЋ, ЗДРАВКО
Пресуда због изостанака у југословенском праву.
1, 148, 5 листова.

ЖЕГАРАЦ-ЧУБРИЛО, ОЛГА
Појам и карактер радног односа у условима друштвеног самоуправљања.
203 листа.

ЖИВАНЧЕВИЋ, МИЛОШ
Акцептни кредити и краткорочно кредитирање југословенске спољне трговине.

ИВОШЕВИЋ, ДЕЈАН
Појам привредног кривичног права.
177, VII листова.

ЈАКОВЉЕВИЋ, ДУШАН Р.

Правни инструменти којима се регулишу међународна плаћања Југославије путем компензација, са посебним освртом на југословенско кривично право.
1 св. (разл. паг.)

ЈАКОВЉЕВИЋ, ДУШАН С.
Кривична дела против слобода и права грађана у југословенском кривичним праву.
2, III, 337 листова.

ЈАНЧА, ДЕЈАН П.
Правни положај држава чланица у европским заједницама.
1, II, 209 листова.

ЈАЊИЋ, МИОДРАГ
Правни режим проналазака створених у радном односу.
302 листа.

ЈОВАНОВИЋ, ЉУБИША
Алкохолизам и криминалитет у Београду.
6, 432, 6 листова.

ЈОВАНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Војно кривично правосуђе.
1, 2, 339 листова.

ЈОВИЧИЋ, МИОДРАГ
Структура и територијална основа локалне самоуправе у европским земљама.
2, 418 листова.

ЈОНЧИЋ, КОЧА
Правно - политички положај и улога народности - националних мањина у СФРЈ.
2 св. 370; 255, 22 листа.

КЛАЈН, ЛАЈЧО
Одговорност за кривична дела против безбедности друмског саобраћаја.
VI, 429, 42 листа.

КРАТИНА, ХУСЕИН И.
Положај директора предузећа у систему радничког самоуправљања: правно-политички аспект.
V, 288 стр.

КРСТИЋ, ЂУРИЦА
Савремене тенденције у унификацији међународног ваздухопловног приватног права.
III, 187 листова.

КУКАВИЦА, РАДМИЛА
Правне последице кривичне осуде.
XVI, 422, 47 листова.

КУЛИЋ, ЈОСИП-ВАСО
Међународна економска интеграција и суверенитет.
262 листа.

КУРДУЛИЈА, МОМЧИЛО
Неважност брака.
7, 291 лист.

ЛЕВКОВ, МИЛИВОЈЕ Ј.
Шпијунажа према међународном праву са освртом на праксу држава после Другог светског рата.
226 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛЕТА М.
Ништавост у грађанском процесном праву.
227 листа.

МИЛИЋЕВИЋ, ТРИПКО М.
Проблеми инвестиционе политике са освртом на финансирање инвестиција у Југославији од 1945-1954. 343 листа.

МИЛОЈЕВИЋ, МОМИР Б.
Положај појединаца и његов активни субјективитет у међународном праву.
5, 455 листова.

МИТРОВИЋ, ДОБРОСАВ
Клаузуле неодговорности у трговачкој купопродаји са страним елементом.
1, 292 листа.

МИЋКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Издавање криваца (екстрадиција) као акт међународне правне помоћи.
239, 10 листова.

МИХАЈЛОВИЋ, СТОЈАН
Заједница живота заснована уговором о доживотном издржавању.
2, V, 319 листова.

МИШИЋ, СОФИЈА
Право прече куповине.
3, 201, 6 стр.

НАЈМАН, ВЕЛИЗАР Н.
Кривична дела одавања тајне у југословенском кривичном праву.
1 св. (разл. паг.)

НЕДЕЉКОВИЋ, ИВ
Из дома у живот.
1, 129, 116 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Међународне оружане снаге и савремени међународни односи.
423 листа.

ПАРАВИНА, ДУШАН
Рад код куће радника.
226 листова.

ПЕТКОВИЋ, РАНКО
Неутралност у политичком и правном поретку Уједињених нација.
178 стр.

ПЕТРОВ, ВЕЛИН
Правни односи радија и телевизије и корисника њихових услуга.
1, V, 278 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИРОСЛАВ
Циљ опорезивања.
1, III, 207, XII листова.

ПЕШИЋ, ВУКАШИН
Методологија проучавања криминолошких појава кроз кривичне предмете као изворе података.
VIII, 224 стр.

ПИНДИЋ, ДИМИТРИЈЕ
Сталне мисије при Уједињеним нацијама.
1 св. (разл. паг.)

ПИРЕЦ, ДУШАН
Обим и структура инвестиција у условима планско - тржишне привреде.
1 св. (разл. паг.)

ПОПОВИЋ, ВИДАК С.
Систем извршења казни лишења слободе у Југославији.
442 стр.

ПОПОВИЋ, МИЛАН Н.
Старатељство над малолетницима.
411, 9 листова.

ПОПОВИЋ, СЛОБОДАН А.
Правни режим робног и услужног жига по југословенском праву.
IV, 354 листа.

ПУПОВЦИ, СУРЈА
Грађанскоправни односи у Законику Леке Дукађинија.
6, 345, 63 листа.

РАДОВАНОВИЋ, МАРИЈА
Заступништво у грађанском праву.
1, 168 листова.

РИСТИЋ, ПАВЛЕ
Проблем односа између федерације и федералних јединица са посебним освртом на Југославију.
1, V, 338 листова.

РОДИЋ, СТЕВАН
Обавештајна служба као друштвено-политичка категорија.
179 листова.

СИМИЋ, ЈЕЛИЦА
Савремене активности у простору изван ваздушног омотача Земље и међународно право.
3, 231 лист.

СКАДРИЋ, ДРАГОЉУБ
Копродукција у кинематографији са гледишта међународног привредног права.
172 листа.

СЛАВНИЋ, ЈОВАН
Фиксни уговори.
VII, 215 листова.

СОКАЛ, ВОЈИСЛАВ
О осигурању у корист трећег.
1, 275 листова.

СТАНКОВИЋ, ВЛАДЕТА
Проблеми акумулације у социјалистичкој привреди.
223 стр.

СТАНКОВИЋ, ЈУГОСЛАВ
Основне друштвене скупине и друштвена моћ у систему југословенске социјалистичке демократије.
349 стр.

СТАНОВЧИЋ, ВОЈИСЛАВ Д.
Индустријска демократија.
1, IV, 367, XVI листова.

СТОЈАНОВ, ПЕТАР
Одбрана на Лајпцишком процесу.
2, II, 195 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ПЕТАР
Правни положај жене у Црној Гори у XIX вијеку.
2, 454, 4 листа.

СТОЈАНОВИЋ, РАДОСЛАВ
Политика силе и неразвијене земље у савременим међународним односима.
184 стр.

СТОЈАНОВИЋ, СТАНИСЛАВ
Локални совјети у СССР.
3, 510, 19 листова.

СТРУХАРИКОВА, МАРТА Ј.
Правни положај здруженог предузећа.
1, 120, 5 листова.

СУБОТИЋ-КОНСТАНТИНОВИЋ, НЕВЕНКА
Уговор о доживотном издржавању.
1 св. (разл. паг.)

ТРАЈКОВИЋ, ЈОСИФ
Комунистичке општине у Југославији од 1920. до 1921.
1, 347 листова.

ТРАЈКОВСКИ, ГЕОРГИ Б.
Вишеструко држављанство.
287 листова.

ТРКЉА, МИЛИВОЈЕ
Камата на инвестиционе кредите у условима друштвеног самоуправљања.
315 листова.

ЋИРИЋ, ЉУБИСАВ
Одговорност државе за штету коју проузрокује лице или орган у служби трећем лицу.
1 св. (разл. паг.)

ЦВЕТКОВИЋ, СТАНИША А.
Организација америчких држава после Другог светског рата.
1, 300, 11 листова.

ЦОТИЧ, ДУШАН А.
Проблеми односа и разграничења кривичне и дисциплинске одговорности војних лица са посебним освртом на законодавство у пракси СФРЈ.
1, IV, 354, VII листова.

ЧАЛИЈА, БРАНКО
Слободна оцена доказа у грађанском парничном поступку.
1 св. (разл. паг.)

ЧУЧКОВИЋ, ВЕРА
Развој дубровачког наследног права до 1358. године.
3, 285, 14 листова.

ШОШКИЋ, ДРАГУТИН
Проблеми расподеле у социјализму: с посебним освртом на југословенску праксу.
282 стр.

 

1966. година


ЦИЈАН, РАФАЕЛ
Извршавање управних аката: проблем неизвршавања у управном и управно-судском поступку.
2, 324, 21 лист.

МИЈОВИЋ, БРАНКО
Кредитна политика и монетарни аспекти друштвене репродукције.
226 листова.

МИТИЋ, МИОДРАГ
Однос између дипломатских и конзуларних функција.
209 листова.


PERLMAN, FREDY
Услови развоја привредно заосталог подручја с посебним освртом на Косово и Метохију.
XI, 284 листа.

 

1967. година


ZAKARYA, ALI MOHAMMED
Авганистан у међународним односима после Другог светског рата.
1, 217 листова.

 

1968. година


HANNA G. HANNA
Проблеми финансирања неразвијених земаља.
5, 204 листа.

АТАНАЦКОВИЋ, ЗОРАН
Настанак и основне карактеристике система у Алжиру са освртом на савремена схватања о политичким системима недовољно развијених земаља.
322 листа.

МИЛИЋЕВИЋ, ДРАГИША
Однос производних чинилаца и доходак у социјалистишкој привреди.
II, 245 листова.


НИКОЛОВА, ВЕРА
Друштвено-политичке промене европских земаља "народне демократије" (без Југославије) у послератном периоду (1945-1948 године).
581 лист.

САВИЋЕВИЋ, ДЕСАНКА
Друштвена и политичка теорија и критика у радовима Димитрија Туцовића.
1, IV, 326 листова.

 

1969. година


ДАУТБАШИЋ, ИСМЕТ
Теоријске основе одређивања економске ефективности инвестиција у индустрији у социјалистичкој привреди.
1, 354, 6 листова.

МАТИЋ, МИЛАН
Скупштински избори у систему друштвеног самоуправљања.
3, 365, 12 листова.

ТРИФУНОВИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Функционисање златног стандарда у међународном монетарном систему.
6, IV, 470 листова.

 

1970. година


ЂУКИЋ, ЗЛАТИЈА
Совјетски федерализам и његов развитак.
2, 232 листа.

ЗЕЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Скупштина СР Србије у периоду 1963-1969 године: остваривање уставне концепције о Републичкој скупштини.
1, VIII, 454 листова.

ИВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Односи између органа управљања и органа руковођења радних (посебно привредних) организација у СФРЈ – политичко-правни аспект проблема.
1, 308 листова.

ЛАКИЋЕВИЋ, ДУШАН
Самоуправно регулисање односа у области социјалног обезбеђења у радној организацији.
1, V, 305 стр.

ЛУКИЋ, ВЕЛИБОР
Уговор о трговинском заступништву.
1, 188 листова.

МАРКОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Положај и улога странке у управном поступку.
1 св. (разл. паг.)

ПАНТИЋ, ВЛАДАН
Покрет радничких већа у Немачкој 1917-1920.
1, XII, 591 стр.

СТРАХИЊИЋ, ЧАСЛАВ
Радна јединица као организација удруженог рада у самоуправном систему Југославије.
1, 6, 458, 29 листова.

 

1971. година


БЛАГОЈЕВИЋ, СЛОБОДАН М.
Место и функције Уставног суда Југославије у уставном и политичком систему СФРЈ.
1, 249 листова.

БРАЈИЋ, ВЛАЈКО
Проблеми запошљавања у условима технолошког прогреса: са посебним освртом на делатност Међународне организације рада.
3, 205, X листова.

ГРИГОРОВ, МИХАЈЛО Н.
Методи друштвеног усмеравања развоја комуналне инфраструктуре.
1, II, 239, 3 листа.

ДИНИЋ, ЈОРДАН

Сељаштво и социјалистички преображај у неким земљама Азије (НР Кина, ДР Вијетнам, НДР Кореја).
1, 3, 203, 13 стр.

ИМАМОВИЋ, МУСТАФА
Правни положај и унутрашњи политички развитак Босне и Херцеговине 1878-1914.
1 св. (разл. паг.)

МИЈУЧИЋ, СТЕВАН
Заштита и остваривање начела законитости у привредним организацијама путем разних облика контроле. 1, III, 309 листова.

МИЛОШЕВИЋ, СТАНКО
Марксово и Енгелсово схватање међународних односа и његов значај за савремене међународне односе.
1, 273, 13 листова.

ПОПОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Концепција цене развоја.
2, 272 листа.

РИСТИЋ, ЉУБИША Н.
Положај комуналних привредних организација у општини.
1, IV, 198 листова.

ФРИМЕРМАН, АНДРЕЈ
Правни режим техничких унапређења.
VII, 252 листа.

 

1972. година


GIORGIS, FELEKE GEDLE
Међународно право и гранични проблеми у Африци.
427 листова.

ПОПОВИЋ, МИЛИЈАН
Појам субјективног права.
386 стр.

СТАНИШИЋ, ПЕТАР Н.
Радна снага као чинилац привредног развоја у привредно недовољно развијеним подручјима, са посебним освртом на привреду Косова.
1, 232 листа.

ТРИФКОВИЋ, МИЛОШ Р.
Одговорност превозника за неизвршење обавеза из уговора о превозу ствари друмом у домаћем транспорту.
VI, II, 303, VIII листова.

ФИЛИПОВИЋ, БОГОЉУБ
Отмице ваздухоплова у светлу норми међународног и упоредног права.
1, 282, 7 листова.

ЧЕЈОВИЋ, БОРА
Кривичноправни проблеми трансплантације делова човечјег тела.
1 св. (разл. паг.)

 

1973. година


ВУКИЋЕВИЧ, МОМЧИЛО
Државна интервенција у туризму – упоређење праксе туристички високо развијених земаља Европе.
1 св. (разл. паг.)

ГОЈКОВИЋ, ГОЈКО
Социјални и финансијски аспекти валоризације личног дохотка који служи за утврђивање пензијског основа и примања по основу инвалидског и пензијског осигурања.
1 св. (разл. паг.)

ЂУРИЧИЋ, МИЛУТИН
Лично јемство у обичајном праву Арбанаса у Северној Метохији.
1, 503 листа.

ЖИВКОВИЋ, МИРОСЛАВ Б.
Основне карактеристике градске старе популације релевантне за даљи развој социјалне политике.
8, 320, 18 страна.

ЖНИДАРШИЋ, ВЈЕКОСЛАВ
Конституционализам у Италији.
1, 246 листова.

ИВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Уставноправни концепт друштвене својине у Југославији.
1, 306, 1 лист.

ЈЕВРЕМОВИЋ, ПАВЛЕ
Савремени раднички покрет Индије и узроци његове подељености.
1, VIII, 290 стр.

КОШУТИЋ, БУДИМИР
Судска пресуда као извор права.
1, 8, 282 листа.

СТЕВАНОВИЋ, МИЛАДИН
Правосуђе у току Народноослободилачког рата.
1 св. (разл. паг.)

ЦАЦА, ЂОРЂИ
Уставност и законитост у СФРЈ и улога уставних судова у њиховој заштити.
5, 280 листова.

ЧАВОШКИ, КОСТА
Идеја слободе и демократије.
3, 440 листова.

ШТРБАЦ, ЧЕДОМИР
Југославија и односи између социјалистичких земаља: сукоб КПЈ и Информбироа.
221 стр.

 

1974. година


ВИСКОВИЋ, НИКОЛА
Интегрална теорија права.
6, VI, 597, XXVIII листова.

ВУКАСОВИЋ, ВИД
Међународноправно регулисање сарадње у области науке и технологије.
6, 396 стр.

ДАШИЋ, ДАВИД
Систем и политика цена у југословенској привреди.
1, III, 261 лист.

ЂУРОВСКИ, ЛАЗАР
Еволуција концепције општине у Југославији.
1 св. (разл. паг.)

ЕРИЋ, ЉУБОМИР
Методи процењивања страха у психијатрији.

КОШТУНИЦА, ВОЈИСЛАВ
Институционализована опозиција у политичком систему капитализма.
416 листова.

МРКИЋ, СЛАВКО
Војнополитичка схватања суперсила (САД И СССР-а) о рату као средству општења у међународним односима.
1, 356 листова.

РЕЏЕПАГИЋ, СУЛЕЈМАН
Особености кубанске револуције.
286 листова.

ТРАЉИЋ, НЕРИМАНА
Правне посљедице развода брака.
232 листа.

ФЕРОВИЋ, АБЕДИН
Аутономне јединице у савременим уставним и политичким системима и положај САП Косова у Југославији.
355 листова.

 

1975. година


ДАМЈАНОВИЋ, МИЈАТ
Систем и процес кандидовања при избору централног представничког тела.
1 св. (разл. паг.)

МИЛИЋ, ВЛАДИМИР
Утицај индустријализације на измене у социјалној структури Југославије.
2, VII, 2, 450 стр.


НИКОЛИЋ, ЖИВОЈИН
Тумачење међународних уговора.
1 св. (разл. паг.)

ОБРЕНОВИЋ, МИЛАН
Рат и мир у Вијетнаму у светлости савременог међународног права.
3, 331 лист.

ТОМАНОВИЋ, ВЕЛИМИР
Социјално-економски положај и социјална свест и понашање омладине.
1, 452, 15, 2 листа.

 

1976. година


АЛИШАНИ, АЛОЈДИ
Раскид уговора због неизвршења.
1, 287, 12 стр.

БЕСАРОВИЋ, ВЕСНА
Правни аспект преноса технолошког знања у земље у развоју.
1, VIII, 488 стр.

БИШКУП, ЈОСИП
Политичке идеје и средства
227 стр.

ГРЕБО, ЗДРАВКО
Критичка анализа Келсенове критике научне основаности Марксовог схватања друштва, државе и права.
1 св. (разл. паг.)

ДОГАНЏИЋ, СТАНОЈЕ
Опште тенденције развоја сировинске основе и њен утицај на будуће структурне промене у индустрији СР Србије.
1, IX, 443 листа.

ИВАНОВИЋ, ТАДИЈА
Концептуализација и конкретизација економских истраживања: епистемолошки приступ.
1 св. (разл. паг.)

ЈАКШИЋ, СЛОБОДАН Б.
Положај породице у систему вредности Југославије.
1 св. (разл. паг.)


ЈАШОВИЋ, ЖАРКО Б.
Основни проблеми малолетничке делинквенције.
1 св. (разл. паг.), 2 графикона.

ЈЕКИЋ, ЗАГОРКА
Одвојено мишљење судије код доношења судских одлука у кривичном поступку.
1 св. (разл. паг.)

МАРКОВИЋ, РАТКО
Извршна власт.
1, 656 стр.

МИЛЕНКОВИЋ, ЈОВАН М.
Професионална рехабилитација и запошљавање инвалида рада у Југославији и организација удруженог рада.
386 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИЛОСАВ
Друштвени положај бораца народноослободилачког рата у СФРЈ и социјална политика.
1, 3, IV, 344, 11 листова, 18 листова са таблама.

МУНЋАН, ЈОВАН
Настанак и развитак аутономног права у Југославији.
253 листа.

ПАВЛИЦА, ЈОВАН
Објект кривичноправне заштите и заштита друштвених односа у војној делатности.
1, 483 листа.

PERENIČ, ANTON
Relativna samostojnost prava: v luči marksističnega nauka o družbeni strukturi).
6, 298, VII стр.

РАИЧЕВИЋ, БОЖИДАР
Особеност основа и развоја фискалног система у условима федеративног уређења СФРЈ.
1, XIII, 272 стр.

САВИН, ДАВОР
Теоријске основе инфлаторног механизма.
4, 233 листа.

СУРЧУЛИЈА, ЖИВКО
Друштвена природа национализма и његови извори у савременом југословенском друштву.
1, 311 листова.

ЋУЛИБРК, СВЕТОЗАР
Цвијићева социологија Балкана.
2, 5, 301, 20 стр, 26 стр. са таблама.

ХОРВАТ, АРПАД
Законити суд у југословенском кривичном поступку.
1, V, 309 листова.

ЧОВИЋ, ШЕФИК
Саобразност испоруке робе са уговором о међународној купопродаји.
7, 437 листова.

ШЛИД, ВЈЕКОСЛАВ
Путничка агенција и њени уговори с путницима и даваоцима услуга.
2, IX, 410 стр.

 

1977. година


АРЖЕК, ЗВОНИМИР
Економско финансијски аспекти развоја и положаја ријечног бродарства у СФРЈ.
1, II, 237 листова.

БАКАЛОВИЋ, ХАСАН
Истрага у кривичном поступку.
1, 2, 235, 7 листова

БУТУРОВИЋ, ЈОВАН
Продужено кривично дело.
VI, 388 листова.

ВИШЊИЋ, МИОДРАГ
Делегатски систем у теорији и пракси.
1, 349, 7, 8, листова.

ДАМЈАНОВИЋ–ЗДРАВИЋ, МИЛИЦА
Захтев за заштиту законитости у кривичном поступку.
1, 443, 1 лист.

ЂУРИЋ-БИЈЕЛИЋ, ДРАГАНА М.
Трансформације и ограничења монетарног суверенитета у условима развијених међународних монетарних односа.
7, 254 стр.

ИНИЋ, МИЛАН
Етиологија саобраћајних несрећа на путевима.
4, 275 стр.

КОКОЉ, МИТАР
Actiones liberae in causa.
1, 3 268, 13 листова.

КРЕЋА, МИЛЕНКО
Jus cogens у међународном јавном праву.
1 св. (разл. паг.)

МАЛЕНИЦА, АНТУН
Поклон у Римском праву.
1, XXXI, 368 стр.

МАРИНКОВИЋ, ПРИБИСЛАВ Б.
Економски и финансијски аспекти интеграционих процеса у западној Европи.
6, 375 стр.

МАРКОВИЋ, ДРАГАН
Војно-индустријска спрега у САД и њен утицај на спољну политику.
4, 180 листова.

МИХАЈЛОВСКИ, АЛЕКСАНДАР
О проблему појма кривичног дела.
1, II, 368, XVI листова.

ОБРАДОВИЋ, КОНСТАНТИН
Установа силе заштитнице у међународном хуманитарном праву.
1, IV, 390 листова.

ПАВИЋЕВИЋ, БОЖИДАР Р.
Правни односи из банкарске гаранције.
1, 214, IV листа.

ПАЈВАНЧИЋ, МАРИЈАНА
Колективни шеф државе – у Југославији и упоредно.
1, VII, 367, 16 листова.

ПЕШИЋ, ВЕСНА
Друштвена слојевитост и стил живота.
1, 312 листова.

СКАКУН, МИЛАН
Југословенско-бугарски односи после Другог светског рата.
4, III, 285 листова.

ЋАМИЛОВИЋ, СЛОБОДАН
Место, улога и садржај кадровске функције у радној организацији.
1, III, 322 стр.

ШУЛАЈА, МИРОСЛАВ
Борци у унутрашњим оружаним сукобима и међународно право.
1, IV, 267 листова.

 

1978. година


БЛАГОЈЕВИЋ, ВАСО
Правни односи у пружању здравствених услуга између радне организације, здравствене службе и самоуправне интересне заједнице здравственог осигурања.
4, 255 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, НЕНАД
Међународни тероризам и светска безбедност.
3, 244 листа.

ИВАНЧЕВИЋ, НИКОЛА С.
Улога органа безбедности у остваривању система друштвене самозаштите.
2 св. (243; 17; 244-402 листа, 8 листова са прилозима.)

ИВОШЕВИЋ, ЗОРАН
Супарничарство.
1, 9, 727 листова.

МУРШЕЦ, ЗЛАТКО
Специфичност финансијског тржишта у Југославији.
IV, 242 листа.

ПЕТРОВИЋ, МИЛАН Љ.
Обезбеђење кредита.
1, 272, V стр.

ПЕТРОВИЋ-ЛАЗАРЕВИЋ, СОЊА
Квантитативно-економска интерпретација мере вредности и циљева економске активности.
1, 3, 275 листова.

САВИЋ, МИРОЉУБ
Правни облици кредитирања у међународним односима.
1, 349, VI стр.

СПИРОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, ЛУЦИЈА
Појам и правна природа самоуправних споразума.
1, 308 листова.

СТАНКОВИЋ, МИОДРАГ
Правни карактер царинске робе.
1, VI, 341 лист.

ХАТИБОВИЋ, ЏЕМАЛ
Привредни раст у Јапану после Другог светског рата : анализа основних чинилаца.
376 стр.

ШАКИЋ, МИОДРАГ
Проблеми безбедности и одбране несврстаних земаља у савременим међународним односима.
1, 3, 286 листова.

ШКАРИЋ, СВЕТОЗАР
Смисао и значај делегатства у друштвено-политичком систему Југославије.
1, 3, 289 листова.

ШПАНОВИЋ, СТЕВАН
Уговор о поштанским услугама у југословенском праву.
3, 205 листова.

 

1979. година


MITROPOULOS, ALEXIS
Радни односи у политичким системима европских социјалистичких земаља са посебним освртом на југословенски социјалистички самоуправни систем.
1, X, 418 листова.

БИУКОВИЋ, НИКОЛА
Појам и правна природа плате и платног система грађанских лица на служби у Југословенској народној армији.
1, 3, 4, 219, 6 листова.

БРКОВИЋ, ВЕСЕЛИН
Принцип солидарности у самоуправном друштву: од норме до реализације.
1, 4, 1, 307 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, МИРКО
Пословодни орган организације удруженог рада – правно-политички аспект.
1, V, 539, XIX стр.

ВЕКАРИЋ, ВАТРОСЛАВ
Особености стварања израелске државе.
264 листа.

ВРАЊЕШ, МИЛЕ
Доприноси у југословенској финансијској теорији и пракси.
2, IV, 319, 85 листова.

ВУЧКОВИЋ, ЧЕДОМИР
Несврстаност и велике силе са посебним освртом на детант.
3, 326 листова.

ГАТАРИЋ, ЂУРО
Самоуправни опћи акти организација удруженог рада и њјихов значај у правном систему Југославије.
1, 528, VII стр.

ГОРЧИЋ, ЈОВАН
Политика јавног кредита као саставни део привредне политике савремених држава.
316, 28, 28 листова са таблама.

ЂУРОВИЋ, ЉИЉАНА М.
Права и обавезе друштвених правних лица на средствима у друштвеној својини.
1, V, 467 листова.

КУХАЈДА, ВЛАДИМИР
Васпитне мере појачаног надзора са посебним освртом на њихово извршење.
1 св. (разл. паг).

МИЛИЋ, БОРИСЛАВ
Управни поступак и савремен систем информација за државне органе, организације и заједнице у СФРЈ.
1, VIII, 503, 36 листова.

МИТРОВИЋ, МИЛОВАН М.
Социологија у Југославији између два рата.
4, 547 стр.

ПАНИЋ, МИОДРАГ Љ.
Радна снага и запосленост у Југославији.
4, VII, 288 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИЛАН
Правна везаност и оцена целиходности у теорији јавног права.
2 св. 2, 22, 1, 224-498 листова.

САЛМА, ЈОЖЕФ
Симуловани уговори.
2, IX, 476, XXII стр.

СМОДЛАКА-КОТУР, АНТОНИЈА
Правни положаји правне установе Salone према њеним епиграфским споменицима.
1, 238 листова.

ЦИЦВАРИЋ, МИЈО
Развој и дјелатност народне власти у Славонији и Мословини од почетка НОП-а до краја рата.
1, 319 листова.

ШЕШЕЉ, ВОЈИСЛАВ Н.
Политичка суштина милитаризма и фашизма.
345 стр.

 

1980. година


HAŠANI, HABIB
Човекова средина и Уједињене нације.
IX, 423 листа.

АПОСТОЛОВА-МАРШАВЕЛСКИ, МАГДАЛЕНА
Право трајног посједа (JUS perpetuum possidendi) на некретнинама у Загребачком Градецу до 1526. године. VII, 436 стр.

БАНДИН, ТОМИСЛАВ Д.
Самоуправни положај и функционисање основних организација удруженог рада у крупним интеграционим системима.
XI, 278 листова.

БАНИЋ, МИОДРАГ
Усмерена монетарна кретања као инструмент економске политике.
392 листа.

ВРАЧАРИЋ, ЛАЗАР
Основи система финансирања пензијског и инвалидског осигурања.
302 листа.

ВУЈАКЛИЈА, ДРАГОСЛАВ
Начела и критеријуми за накнаду штете у случајевима неоправдане осуде или неоснованог лишења слободе и друштвена рехабилитација.
336 листова.

ВУЛОВИЋ, МИЛОРАД
Интеграциони процеси у индустрији СФРЈ.
516 стр.

ДАБИЋ, СТОЈАН
Тржиште хартија од вредности у социјалистичком самоуправном привредном систему.
246 стр.

ДАНИЛОВИЋ, ТОМИСЛАВ
Клаузуле о искључењу и ограничењу (ублажавању) уговорне одговорности.
248 листова.

ЈЕВТИЋ, ДРАГОШ
Локална самоуправа у Србији 1888-1903.
5, 314 листова.

КАНДИЋ, ЗОРИЦА
Криминалитет деце на ужем подручју Београда.
IV, 274 листа

ЛЕКОВИЋ, АНАНИЈЕ
Информисање југословенских грађана на привременом раду у иностранству као средство за очување њиховог друштвеног, политичког и националног бића.
2, XII, 454 листа.

МИЛИЋ, МИЛОВАН
Радни односи радника у радним заједницама друштвено политичких организација по Закону о удруженом раду.
11, 383 листа.

МИЛОШЕВИЋ, БРАНИСЛАВ
Неке могућности науке и технике у откривању и расветљавању кривичних дела са посебним освртом на дактилоскопију.
1 св. (разл. паг.)

ПОДГОРАЦ, ТОДОР И.
Леон Петражицки: о могућности стварања науке правне (законодавне) политике на основи искуствено-психолошког изучавања права.
666 листова.

ПОПОВИЋ, ДЕЈАН М.
Економски ефекти посредних пореза.
III, 421 лист.

СРДИЋ, МИЛУТИН
Остваривање самоуправљања у удруженом раду.
284 листа.

СУЏУМ, РАЈКО
Брачни имовински режим у праву Југославије.
424 стр.

ТАБОРОШИ, СВЕТИСЛАВ
Односи потрошње у социјализму: приступ изучавању личне потрошње.
446 стр.

ХОРВАТ, ЛАДИСЛАВ
Трансформација система буџетског финансирања управе.
IV, 275 листова.

ЦВЕЈИЋ, ОЛГА
Развод брака de legе lata i de lege ferend.
339 листова.

ЦРНОГОРЧЕВИЋ, ДУШАН Ј.
Монополски споразуми и њихово сузбијање: правни аспекти.
453 листа.

ШАРКИЋ, СРЂАН
Цариградски сенат од IV до VII века.
1, 309 листова.

1981. година


FLORJANČIČ, JOŽE
Sistem spremljanja razvoja kadrov kot osnova procesa planiranja kadrov v organizacijah združenega dela.
III, 273 стр.

БАТИЋ, ВЛАДАН Ж.
Слободне царинске зоне: са становиштва међународног права.
320 листова.

БЕГИЋ, КАСИМ И.
Координација финансијске надлежности у Југославији.
3,328 листова.

БУКВИЋ, МИЛОШ
Ефикасност форми превазилажења политичког посредовања у југословенском самоуправном друштву.
III, 344 стр.

ГОЛИЈАНИН, БОШКО
Улога и правни облици ангажовања иностраних средстава у привредном развоју Југославије.
7, 370, 38 листова.

ЕТИНСКИ, РОДОЉУБ
Међународни противправни акт као извор међународне одговорности државе.
XI, 610 стр.

ИСАКОВИЋ, ЗЛАТКО
Стратегија посредног наступања.
IV, 429 листова.

ЈАЊИЋ-КОМАР, МАРИНА
Право детета на живот и здравље.
228 стр.

КАРАНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Утврђивање виности у кривичном поступку.
266 стр.

КРИВОКАПИЋ, ВЛАДИМИР
Улога органа унутрашњих послова у спречавању и сузбијању криминалитета.
4, VII, 465 листова.

ЛИЛИЋ, СТЕВАН
Однос управе и грађана са посебним освртом на југословенско позитивно право.
VI, 350 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, РАДОВАН Д.
Заштита радника миграната у склопу међународне заштите људских права.
XL, 510 листова.

МИЛУТИНОВИЋ, МИЛОВАН
Емисиона функција централне банке у самоуправном друштву.
371 стр.

МИРОВИЋ, ДРАГОМИР
Економска политика и проблеми развоја индустрије челика СФРЈ.
6, VII, 375 листова.

ПЕЈАНОВИЋ, РАДОВАН
Економски односи СФР Југославије и Савета за узајамну економску помоћ.
329 листова.

РАКИЋ-ВОДИНЕЛИЋ, ВЕСНА
Ревизија против пресуде.
VII листова, 437 стр.

СЛАБЕ, ФРАНЦ
Нормативно обликовање основне организације удруженог рада.
III, 360 стр.

ШУРБАТОВИЋ, ГОЈКО Ј.
Сложена организација удруженог рада.
9, 314 стр.


1982. година


FAROUK FALIH AL-ZOABI
Сукоб између Ирака и Ирана у светлу међународног права од 1500-1981.
IV, 433, 8 пресавијених листова.

SHIDDO, SHEIKHELDIN A.
Кодификација и прогресивни развој дипломатског права у области специјалних мисија.
404 листа.

БАБОВИЋ, МИЛОШ
Нехат у кривичном праву.
298, 20 листова, 24 листа са таблама.

БАЛЕТИЋ, МИЛИВОЈЕ
Карактеристике економских уговора између СФРЈ и земаља источне Европе.
VI, 383 листа.

БАСТА, ЛИДИЈА Р.
Англо-саксонски конституционализам у теорији и пракси: идеја о ограничавању и контроли политичке власти и њена примена у Енглеској.
491 лист.

БУКУМИРОВИЋ, СРБИСЛАВ
Друштвена основа информационо-документационо-комуникационог система општенародне одбране.
V, 287 стр.

ВУЈИЧИЋ, МИЛАН
Скупштински систем великог града: са посебним освртом на Београд.
VI, 417 стр.

ВУКАДИН, ЕМИЛИЈА
Наменска расподела дохотка у социјалистичкој самоуправној привреди.
IV, 495 стр.

ВУКОВИЋ, ШПИРО
Феноменологија и етиологија крвних деликата у Србији.
III, 348 стр.

ГЕЛЕВСКИ, СИМЕОН Б.
Положај и улога управе у друштвено политичком систему Југославије.
426 листова.

ЈЕЛИЋ, ЗОРАН Ј.
Семантичка анализа као метод проучавања и унапређивања комуникативности савезног законодавства.
II, 242, 25, 28, 21 лист.

ЈОВАНЧЕВИЋ, МИЛАН
Градска рента као фактор при решавању базичних проблема комуналне инфраструктуре.
334, 12 листова.

ЈОЦИЋ, ЛАЗАР
Интердиктна заштита као један од видова преторовог утицаја на развој Римског права.
XXI, 444 стр.

КАЛЕМБЕР, ДРАГИЦА
Сиромаштво и питање беспосличења кроз историју и у савремености.
VI, 537, 5 стр.

ЛЕЧИЋ, МИЛОРАД Р.
Пољопривреда привредно недовољно развијених република и САП Косово и њена улога у бржем развоју тих подручја.
543 стр.

ЊЕГАЧ, РУДОЛФ
Политика опорезивања занатских дјелатности у функцији економске политике.
III, 279 листова.

СТАНИМИРОВИЋ, БОРА
Марксистичко образовање у функцији изграђивања ученика у самоуправном друштву.
363 стр.

СТАНИЧИЋ, АЛЕКСАНДАР
Правни односи из уговора о међународној поморској шпедицији.
III, 302 стр.

ТРИПКОВИЋ, МИЛАН
Социолошке карактеристике примарних група традиционалног кинеског друштва и њихов утицај на савремену Кину.
III, 392, V стр.

ШУНДЕРИЋ, БОРИВОЈЕ
Услови за заснивање радног односа радника у удруженом раду.
XVIII, 465, 21 лист.

 

1983. година


FOFANA, MUHAMMED B.
Мирно решавање спорова на основу повеље Организације афричког јединства.
328, 5 листа.

АНТИЋ, ОЛИВЕР Б.
Слобода завештања и нужни део.
V, 353, 7 листова.

БЕЈАТОВИЋ, СТАНКО
Условна осуда: настанак, системи и садашње стање с посебним освртом на Југословенско кривично законодавство.
483 стр.

ЗВЕКИЋ, УГЉЕША
Професија судија: социолошка анализа.
431 стр.

ИГЊАТОВИЋ, МИРОСЛАВ
Уговорна одговорност шпедитера у југословенском и упоредном праву.
271 лист.

ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ
Заснивање радног односа у условима друштвене својине и самоуправљања.
5, 396, XVIII стр.

КОЈИЋ, ДОБРИВОЈЕ
Економско-финансијски положај јавног друмског саобраћаја у привреди Југославије.
V, 365 листова.

КОСТИЋ, МЛАЂЕН
Основни проблеми друштене самозаштите у нашем самоуправном социјалистичком друштву.
V, 303, VIII листова.

МИЛКОВ, ДРАГАН
Појам управног акта.
368 стр.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, БОГОЉУБ
Савремене тенденције у развоју међународног речног права.
XIII, 507 листова.

НИКОЛИШ, ДУШАН
Политика САД према несврстаним земљама и земљама у развоју.
303 листа.

ПАНТОВИЋ, МИОМИР
Примена одредаба закона о парничном поступку пред судовима удруженог рада.
III, 454 стр.

СКОРУПАН, ПРЕДРАГ
Рад који се не сматра радним односом.
III, 308 стр.

ТРИФУНОВИЋ, МИОДРАГ
Основни елементи превенције криминалитета са посебним освртом на праксу наше земље.
V, 355 стр.

УЧУР, МАРИНКО Ђ.
Радни односи сезонских радника у радном праву у Југославији.
119 листова.

ШУТО, КРУНОСЛАВ
Могућности примјене и кориштење финансијског инструментарија у политици запослености и запошљавања.
VI, 416 листова.

 

1984. година


БИЛАНЏИЋ, ВЛАДИМИР
Детант у односима између САД и СССР: настанак, развој и криза.
IV, 473 стр.

БОГОЈЕВИЋ, НЕВЕНКА
Својинско правни односи у Котору у XIV вијеку.
VI, 500 листова.


ВЛАЈИЋ, БОРИСЛАВ Н.
Спољна трговина социјалистичких земаља са посебним освртом на искуства Југославије.
356 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, МИОДРАГ
Политика проширене друштвене репродукције као саставни део укупне развојне политике Југославије.
5, 392 стр.

ЖИЦ, ЗОРАН
Блок као савремени тип савеза: битна обележја еволуције и деловања организација Северноатлантског и Варшавског уговора.
456 стр.

КРЛЕСКИ, НИКОЛА
Референдум као облик самоуправног одлучивања радних људи у организацијама удруженог рада.
241 лист.

КУТЛЕШИЋ, ВЛАДАН
Расподела законодавне надлежности између федерације и федералних јединица у развитку југословенског федерализма.
332 листа.

ЛАЗИН, ЂОРЂЕ
"In dubio pro reo" у кривичном поступку.
XIII, 264 листа.

ЛАКЧЕВИЋ, ДУШАН
Органи унутрашњих послова и њихова делатност у југословенском кривичном поступку.
385 листова.


МИЛАНОВИЋ, ВЕСНА
Место, улога и значај привредне коморе у самоуправном систему Југославије.
316 листова.

ПАУНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Правне особености уговора о грађењу у земљама у развоју.
228, XVII листова.

ПЈАНИЋ, БОГОЉУБ
Слободна размена рада.
315 листова.

ПОПОВИЋ, ДРАГОЉУБ М.
Одступање од кривице као основа вануговорне одговорности за штету у францускоме и немачкоме праву: (1838-1943).
335, XLVI стр.

ПУТНИК, ЉУБАН
Одлучивање о привредном развоју у социјалистичком самоуправном систему.
380 листова.

ПУШАРА, КОСТАДИН
Друштвено-економски и социјални ефекти општедруштвене и заједничке потрошње у Југославији у периоду 1966-1980.
III, 308 стр.

 

1985. година


MUWAFQ MUSTAFA ABDUL RAZAQ AL-KHAZRAJI
Улога организације држава извозница петролеја у међународним односима.
VII, 348 листова.

ВЛАХОВИЋ, ВУКАШИН
Ограничење одговорности поморског бродара за штете из уговорног односа.
261 стр.

ВУГДЕЛИЋ, ВЛАДИМИР
Место и улога спољне политике у друштвено-политичком систему Југославије.
281 стр.

ГОЈКОВИЋ, НЕНАД
Друштвено-економске посљедице увоза технологије и развој југословенске индустрије.
334, I-XXII листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ТОМИСЛАВ Р.
Јадранско море у светлости савременог права мора и савремених међународних односа.
421 лист, 4 пресавијена листа.

ИГЊАТОВИЋ, БОРИСАВ М.
Aдвокат као бранилац окривљеног.
425 стр.

ИГЊАТОВИЋ, ЂОРЂЕ
Савремено стање криминалне политике у Југославији.
IV, 342 стр.

ИСАИЛОВИЋ, ЗОРАН
Утицај друштвених прихода на привредни и друштвени живот.
257, 14 листова.

ЈАНЕВ, ЈОВО
Систем одговорности према Закону о удруженом раду и његова примена у пракси.
255 листова.

МЕМЕДОВИЋ, НИКОЛА
Кривично дело силовања у југословенском праву.
XX, 468 стр.

МОЈОВИЋ, НИКОЛА
Periculum rei venditae од Римског до савременог права.
362 листа.

ПЕТКОВИЋ, ЉИЉАНА
Проблеми међународних миграција радне снаге са посебним освртом на Југославију.
8, 560, 20 листова.

СТАНКОВИЋ, ЖИВОМИР
Петровска народна скупштина 1848 године: прилог изучавању политичких и правних прилика у Србији 1848. с посебним освртом на дотадашњи развој скупштина.
3, XVII, 652, 12 листова.


ТАДИЋ, БОШКО
Спољна миграција радне снаге Југославије са освртом на трансфер девизних дознака и њихово коришћење.
326 листова.

ФАТИЋ, БРАНИСЛАВ Д.
Норме у радним односима у посебним прописима СФРЈ.
VI, 366, 25 листова са таблама.

 

1986. година


АРСЕНОВ, САВА
Перспективе дугорочног развоја југословенске привреде и проблем запослености.
4, 358 листова.

БАБИЋ, ИЛИЈА
Уговор о угоститељској остави.
X, 371 лист.

ВОДИНЕЛИЋ, ВЛАДИМИР В.
Јавно и приватно право.
XIX, 1185 листова.

КОВАЧ ЖНИДЕРШИЋ, РУЖИЦА
Промене начина живота становништва Југославије: прилог истраживању социјалне структуре.
I, 219 листова.

МРШЕВИЋ, ЗОРИЦА
Обавезна одбрана у кривичном поступку.
V, 361, XXI листова.

НЕНАДИЋ, БОСА М.
Веће република и покрајина скупштине СФРЈ.
554 листа.

ОБРЕТКОВИЋ, МИРЈАНА
Функције органа старатељства у породичноправној заштити деце.
343 Vистова.

ОРТАКОВСКИ, ВЛАДИМИР
Блискоисточни конфликт и палестинско питање: карактеристике израелско-арапских ратова.
XIX, 550 стр.

САБОЛ, ЖЕЉКО
Доказна вриједност вјештачења рукописа.
266 листова.

ТОМАНОВИЋ, МИЛИЋ
Правна природа, сличности и разлике кривичног дела из члана 242. и 254. КЗС.
VI, 423 стр.

ТРКУЉА, ЈОВИЦА Д.
Преиспитивање теоријског концепта диктатуре пролетаријата.
V, 403 листа.

УНКОВИЋ, ВИТОМИР
Вјерске заједнице у увјетима настанка и развоја нове Југославије: 1941-1971.
315, LXXI, 17 стр.

 

1987. година


JASSEM, FAIEZ THANOON
Политички, економски и саобраћајни значај Арапског залива у међународним односима.
309 листова, 5 карата.

БИНГУЛАЦ, ЗОРАН
Индивидуално присвајање градске ренте у Југославији.
391 лист.

ДРАШКИЋ, МАРИЈА
Ванбрачна заједница: грађанскоправна дејства заједничког живота изван брака.
465 листова.

ДРАШКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Радни однос и право рада друштвеним средствима.
379 стр.

ИЛЕШИЋ, МИРКО
Против дампинг и друге мере трговинске заштите у праву Европске економске заједнице.
255, 90 стр.

ЈАЊИЋ, ДРАГАН Ш.
Коцка и криминалитет.
477 листова.

ЈАЊИЋ, ДУШАН
Одређење нације: (Анализа "конститутивних
елемената" дефиниција нације и покушај синтетичког одређења нације).
531, XXXIV стр.

ЈЕЛИЧИЋ, БОЖИДАР
Плаћеници у савременим међународним и унутрашњим сукобима.
279, 14 листова.

КИТИЋ, ДУШАН
Остваривање законског издржавања у иностранству.
IX, 350 листова.

КНЕЖЕВИЋ, ГАШО
Меродавно право за трговачки уговор о међународној продаји робе.
VI, 263, 53 листа.

КОСТАДИНОВИЋ, СВЕТОЛИК
Задовољавање стамбених потреба и развој социјалне структуре Југославије.
III, 289, 52 листа.

КРУЉ, ЉИЉАНА
Уговор о уступању права на искључиву продају.
285 стр.

MAVER, DARKO
Zbiranje in ugotavljanje dejstev (о kaznivem
dejanju in storilcu) kot kriminalistični spoznavni proces.
II, 427 стр.

МАРЈАНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Структура инвестиција и привредни развој Југославије.
373 стр.

МАРЈАНОВИЋ, РОДОЉУБ
Одговорност и самоуправљање.
428 листова.

МАРКОВИЋ, БЛАЖА В.
Уговор о делу.
IX, 370, 8 листова.

МИЛОШЕВИЋ, БРАНКА Г.
Правни аспекти међународне пловидбе у свијетлу нове конвенције о праву мора.
522 стр.

МИТРОВИЋ, ДРАГАН
Садржина и облици законитости.
362 листа.

МОДЛИ, ДУШАН
Утврђивање чињеница у кривичном поступку помоћу материјалних трагова ( увиђај и вештачење).
2 књ. (1011, 56) листова.

НИКОЛИЋ-РИСТАНОВИЋ, ВЕСНА
Жене као жртве криминалитета.
360 стр.

ПЕТРОВИЋ, СНЕЖАНА
Интересне групе и политички систем.
285 листова.

РАБАСОВИЋ, МИРОСЛАВ
Право на здраву животну средину као основно право човека.
543 стр.

СВОРЦАН, СЛОБОДАН
Раскид уговора о доживотном издржавању.
429 стр.

СИМОВИЋ-ХИБЕР, ИВАНА
Добровољни одустанак у кривичном праву.
520 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Ч.
Финансије великих градова.
211, 24, 6 листова.

ТАНОВИЋ, ГОРЈАНА
Развој заштите индивидуалних права радника из радног односа у СФРЈ.
498, 32 листа.

ТОМИЋ, ЗОРАН Р.
Управна контрола управе: посебно у југословенском праву.
488, 12, XIV листова.

ЋИРИЋ, АЛЕКСАНДАР
Одговорност продавца по уговору о испоруци између организација социјалистичких земаља.
IX, 447 стр.

 

1988. година


БОДИРОГА, НАДА
Радно-правни положај и заштита права југословенских радника на раду у иностранству.
403, 17 листова.

БУБИЋ, СУЗАНА
Интервенција друштва у породичним односима.
XVII листова.

ВУЈОВИЋ, МИОДРАГ
Кофинансирање као нови вид дугорочног финансирања развоја земаља у развоју са посебним освртом на Југославију.
240 стр.

ВУКОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Акумулативност југословенске привреде.
443 стр.

ДАБИЋ, ЉУБИША
Правна природа и основни елементи уговора о улагању средстава страних лица у домаће организације удруженог рада: са освртом на законодавства социјалистичких земаља.
495 стр.

ДЕЛИБАШИЋ, ТОМИЦА
Право побијања правних радњи стечајног дужника.
III, 418 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЈАДРАНКА
Југославија и Савет безбедности.
4, VIII, 132, 46 стр.

КРИВОКАПИЋ, БОРИС
Контрола државне управе у Совјетском Савезу.
394 стр.

ЛУКИЋ, РАДОМИР В.
Теоријски основи и развој система државне власти у СССР у периоду 1917-1977. године.
VI, 640 стр.

МУЧИБАБИЋ, МИЛИМИР
Два искуства савременог социјализма: етатизам и самоуправљање.
III, 406 листова.

ПАНТИЋ, ДРАГАН
Српска православна црква у Краљевини Југославији 1929-1941 с обзиром на правни положај, политичку улогу и међувјерске односе
313 листова.

ПЕЗЕЉ, НИКО И.
Однос револуционарно етатистичког и самоуправног концепта и праксе социјализма у Југославији.
399 листова.

РАКОЧЕВИЋ, ВЕСНА
Одговорност носилаца самоуправних функција у удруженом раду у систему социјалистичке самоуправне демократије у Југославији.
458, XVIII, 17 листова.

СТАКИЋ, БУДИМИР
Самоуправни модел девизног система Југославије.
256 листова.

СТЕВАНОВИЋ, ЂУРА
Друштвене последице индустријализације пољопривреде у Југославији.
IX, 872 стр.

ФЕРФИЛА, БОГОМИЛ
Економија и политика друштвене својине.
VII, 477 листова.

 

1989. година


ВАСИЋ, РАДМИЛА
Правна обавезност обичаја.
IV, 345 стр.

ГВОЗДИЋ, НИКОЛА
Економски и финансијски значај утврђивања дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача.
IV, 306 листова.

КАРЧИЋ, ФИКРЕТ
Покрет за реформу шеријатског права и његов одјек у Југославији у првој половини XX вијека.
VIII, 287 стр.

МИТРОВИЋ, ЈЕЗДИМИР
Ауторска дела створена на основу постојећих дела и њихова правна заштита по југословенском праву.
V, 131 лист.

РАДОВИЋ, ЗОРИЦА
Нормативна делатност извршне власти.
297 листова.

СТЕВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Правна заблуда у кривичном праву.
V, 419 листова.

СТЈЕПАНОВИЋ, СТАНКА
Системи диобе имовине брачних другова.
400 листова.

ТОМИЋ, ДУШКО
Правно-социолошки аспекти југословенства данас.
449 стр.

ТОРОМАН, ЗОРИЦА
Уговор о кредиту и уговор о рефинансирању кредита у међународним економским односима.
329 листова.

 

1990. година


JAFFAR, AL-SAHIB
Спољна политика Израела у арапском региону после 1973. године.
300 листова.

ЂУРОВИЋ, ШАЛЕТА
Правно уређење заједничких улагања домаћих и страних лица у туризам СР Црне Горе.
6, 376, 1-13 листова.

ИВАНИШ, ЖЕЉКО
Војнополитички положај Југославије крајем XX стољећа.
219 листова.

КАРТАГ-ОДРИ, АГНЕШ
Правна свест.
III, 386 стр.

МАЗИЋ, ЖИВКО
Право на коришћење језика и писма у кривичном поступку.
379 листова.

МАНИГОДИЋ, МИЛЕНКО
Право индустријских модела и узорака.
194 листа.НИКОЛИЋ, ЖИВАН
Правни оквир система кредитирања у Југославији.
VI,278 листова.

НОВАКОВИЋ, ДУШАН В.
Правни односи учесника у уговору о текућем рачуну.
209 листова.

ОБРАДОВИЋ, ДАНИЕЛА
Савремена корпоративна држава.
219 листова.

СПАСИЋ, ИВАНКА
Уговор о leasing-у.
328 листова.

СТАРЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Репресалије у савременом међународном праву оружаних сукоба.
III, 272 стр.

СТЕФАНОВСКИ, МИРЈАНА
Хрватски концепти државног уређења у време стварања југословенске државе (1918-1922).
III, 512 листова.

ТАТИЋ, ВЕСНА
Гаранција пројектанта и градитеља за солидност грађевине и њихова имовинска одговорност.
XI, 421 стр.

ЦЕТИНИЋ, МАРИНКА
Кривична дела пропуштања.
291, IV листа.

 

1991. година


LAHMER, EMHAMED MUSBAH
Правно политички положај жена у арапским државама.
453, 9 стр.

MOUSA, JAWDAT K.
Центри моћи у Израелу и њихова улога у стварању спољне политике Израела: 1963-1988.
263 стр.

АЛЕКСИЋ, МИОДРАГ
Правна средства у управном спору.
429, 4 стр.

ДРАШКОВИЋ, МОМЧИЛО
Буржоаско демократски покрет, социјалне идеје др Сун Јат Сена и њихов утицај на социјалистичку револуцију у Кини.
522 стр.

ЖИВАНОВИЋ, МИЛОРАД
Тужба за утврђење у парничном поступку.
VII, 312 стр.

ЈЕРИНКИЋ, ЕТЕЛА
Компаративна анализа метода и система утврђивања структуре друштвеног производа.
154 стр.

КАСТРАТОВИЋ, МИЛОШ
Институционални услови формирања и остваривања политике каматних стопа у југословенском друштву.
313 листова.


КОВАЧЕК-СТАНИЋ, ГОРДАНА
Остваривање родитељског права: односи личне природе.
146 стр.

МРВИЋ, НАТАША
Накнада штете почињене кривичним делом.
V, 391 стр.


ПОПОВ, ДЕЈАН
Правни режим коришћења вода: с посебним освртом на коришћење јавних вода.
323 стр.

ПОПОВИЋ, ВИТОМИР
Доцња купца код купопродајних уговора у привреди.
333 листова.

ПОПОВИЋ, МИЛАН
Однос економске и политичке принуде у савременом друштву: преображај Капитала и Државе у савременом светском систему (нове, међународне структуре доминације): "Савремени светски систем" Immanuela Wallersteina.
355 стр.


РАШОВИЋ, ЗОРАН П.
Заложно право на покретним стварима.
460, 5 стр.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ, МИРСАДА
Политичко одлучивање као опредељујући фактор природе југословенског федерализма: 1974-1990.
537, 20 стр.

СТАНОЈЕВИЋ, ЉУБИША В.
Примена формално-квантитативних метода подржаних компјутерском симулацијом у истраживању међународних сукоба.
514, 52 листа, 14 стр.

ФЕЈЕШ, ИШТВАН
Процесне санкције у кривичном поступку.
VIII, 271 лист.

ХИБЕР, ДРАГОР
Појам битне заблуде при закључењу уговора.
524 стр., 114 стр. фуснота.

 

1992. година


ВУЧИНИЋ, ДРАГАН Ђ.
Институционалност и тржишност у области инвестиција у условима друштвене својине.
239 стр.

ДУВЊАК, НЕЏАД
Подзаконски нормативни акти за извршење закона: са посебним освртом на СФРЈ.
V, 484 стр.

ИВАНИШ, МАРКО
Услови и могућности за успостављање конвертибилности домаће валуте.
VII, 500 стр.

ЈЕЛИЋ, РАЈКО
Правни промет друштвених средстава или статика и динамика основног облика својине у нашем праву. 365 стр

ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Утицај типа својине на понашање (ефикасност) самоуправног предузећа.
209 стр.

КУБИЊЕЦ, ЈАНКО
Правне вредности: структура и основне врсте.
310 стр.

КУНИЋ, ПЕТАР
Тенденције у подруштвљавању државне управе у систему социјалистичког самоуправљања.
287 стр.

ОРЛИЋ, РАНКО
Друштвена организација и политичка власт.
238 стр.

ПОПОВИЋ, ГОРАН Ж.
Правни карактер уговорних односа између "Бретонвудских установа" као кредитора и земаља дужника.
223 листа.

ПРЕЛЕВИЋ, РАДОМИР
Правни положај друштвеног предузећа.
IV, 277 стр.

СИЧ-ФЕЈЕШ, МАГДОЛНА
Codex Theodosianus.
383 стр.

 

1993. година


ВУКИЋЕВИЋ, СЛАВОЉУБ Ј.
Облици остваривања контроле законитости рада друштвеног предузећа: правни и социолошки аспект.
VI , 360, XII листова.

ВУКЧЕВИЋ, ДРАГАН К.
Социолошкоправна мисао у Русији: историја и савременост.
267 стр.

ЈОВАНОВИЋ, НЕБОЈША
Правна природа ефектних берзи и берзанских послова.
III, 217 стр.

ЈОВИЋЕВИЋ, ВЛАДИМИР
Значај Законика Данила I за учвршћивање црногорске државе.
362 стр.

ЈОЛЏИЋ, ВЛАДАН
Еколошки криминалитет.
451. стр.

КАРАЈОВИЋ, ЕМИЛИЈА
Диоклецијанов едикт о ценама.
V, 283 листа.

ПАУНОВИЋ, МИЛАН
Утврђивање међународних стандарда и људских права путем јуриспруденције Европског суда за људска права.
179 стр.

ТУРЧИНОВИЋ, ФИЛИП
Сталне мисије при Уједињеним нацијама као облик представљања држава.
VIII, 248 листова.

 

1994. година


БОГИЋЕВИЋ, ЧЕДОМИР
Функција органа државне управе у остваривању и заштити права радника.
XXIII, 437, XII листова.

ВУЈОВИЋ, ДРАГМИЛА
Функције јавног тужиоца у преткривичном поступку.
266 стр.

ГОРАНОВИЋ, ПРЕДРАГ
Трансформација пореског система и пореске политике у Републици Црној Гори.
247 стр.

ИЛИЋ-ПОПОВ, ГОРДАНА
Основица пореза на добит корпорација.
IV, 299 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛА
Августово брачно законодавство (кодукарни закони).
IV, 350 стр.

МАРКОВИЋ, САВО
Развитак тестаменталног наслеђивања у црногорском обичајном праву.
320 стр.

НИКОЛИЋ., ДУШАН
Појам грађанскоправне санкције.
224 листа.

СЛАВНИЋ, ЉИЉАНА
Уставносудска контрола закона у Југославији и Србији: са компаративним освртом.
292 стр.

СПАСОЈЕВИЋ, ГЛИГОРИЈЕ
Одбрана окривљеног према унутрашњем и међународном праву.
294 листа.

ХРУСТИЋ, ХАСИБА
Увођење пореза на додатну вредност у фискални систем привреде у транзицији.
230 листова.

ЏИНИЋ, СЕНАД
Кривично дело увреде.
516 стр.

ШЕВИЋ, ЖЕЉКО
Правни статус централне банке у развијеној тржишној привреди.
287 стр.

 

1995. година


ВУЧИЋ, ОЛИВЕРА
Аустријско уставно судство – чувар федерације и устава.
317 стр.

ГАЋИНОВИЋ, РАДОСЛАВ Ђ.
Тероризам и безбједност Југославије.
239 листова.

ИЛИЋ, ПРЕДРАГ
Југословенско-ватикански односи од почетка Другог светског рата до напада на Југославију.
XII, 324 стр.

ЈОВАШЕВИЋ, ДРАГАН
Кривично дело фалсиковања исправе.
292, XV листова.

ПАК, ЈАСНА
Осигурање од одговорности за штете од производа.
203 стр.

ХИНИЋ, ПЕТАР
Уговор о превозу путника у ваздухопловном саобраћају.
247 стр.

 

1996. година


БЛАЖИЋ, ЂОРЂИЈЕ
Инспекције у правном поретку Савезне Републике Југославије.
353 листа.

ДАНИЋ, РАДМИЛА
Испит окривљеног у кривичном поступку.
334 листa.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ПРЕДРАГ М.
Одговорност управе за нечињење: са посебним освртом на ћутање управе.
241 лист.

ЖИВКОВИЋ, ГОРДАНА
Друштвено-политички положај Српске православне цркве и криза југословенског друштва.
243 листа.

КНЕЖЕВИЋ-ПОПОВИЋ, ДРАГАНА
Уговор о делу у римском праву.
271 лист.

ПАВИЋЕВИЋ-ВУКАШИНОВИЋ, ГОРДАНА
Европска социјалдемократија. Политичка доктрина и модел друштвеног развоја.
297 стр.

ПОПОВИЋ-ОБРАДОВИЋ, ОЛГА
Парламентаризам у Краљевини Србији 1903-1914.
V, 523 листа.

СТЕФАНОВИЋ, ЗЛАТКО
Методологија законодавне делатности грађанског права.
345 стр.

СТОЈИЉКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Уговор о конзорцијуму.
VIII, 330 стр.

ХАСАНБЕГОВИЋ, ЈАСМИНКА
Топика и право: значај обнове мисли о топици за одређивање природе и особености правног расуђивања.
IX, 483, 65 стр.

 

1997. година


ВИЋИЋ, СЛАВОЉУБ
Правни положај јавних предузећа.
IV, 287 стр.

ВУЧЕЉА, СТЕВАН Н.
Страна улагања у Југославији.
266 стр.

ГАГИЋ, БРАНКИЦА
Опорезивање корпорација и друштвена лица: теоријске и практичне основе различитог пореског третмана и могућности његовог уједначавања.
XII, 522 стр.

ЈЕРЕМИЋ, ЗОРАН
Пројектовање перформанси пословног банкарства СР Југославије: институционални и квантитативни аспекти.
218 листова.

КАДИЋ, ЉИЉАНА
Право представљања у наслеђивању.
372 стр.

КЕРАНОВИЋ, СВЕТКО
Нормативни оквир вишестраначког политичког система и парламентарни живот политичких странака Југославије од 1945-1950.
246 листова.

ПОЛОЈАЦ, МИЛЕНА
Actio de pauperie и одговорност за штету коју причини животиња у римском праву.
168 листова.

ПРЉА, ДРАГАН
Спољна политика СР Југославије: квантитативна анализа међународне сарадње 1934. – 1995. године.
242 листа.

 

1998. година


ДУБЉЕВИЋ, РАДОЊА
Слобода мисли и владавина права.
319, 19 листова.

КУРЈАК, ЈЕЛИЦА
Политички плурализам у Русији и његове реперкусије на међународне односе ( 1990-1996).
210.

ЛАЗАРЕВИЋ, ДРАГОЉУБ
Правни положај земљорадничке задруге у упоредном праву.
431 стр.

МАРКОВИЋ, МИЛАН
Правна питања реорганизације управе у Србији и Црној Гори.
422 стр.

НИКОЛИЋ, ЉУБИЦА
Вредновање берзанских хартија.
236 стр.

ПАВИЋ, МИЛАН
Правни положај акционара у акционарском друштву.
III, 453 стр.

ПАНОВ, СЛОБОДАН
Право на родитељство.
328 листова.

ПЕТРОВИЋ, СТАНА
Политика научнотехнолошког развоја у Југославији и Републици Србији.
330, 32 стр.

ПЕТРУШЕВСКА, ТАТЈАНА
Европска унија – од европске спољнополитичке сарадње до европске заједничке спољне политике.
332 листа.

 

1999. година


HASSEN, WESSAN ABDUL RAZAK
Утицај законске регулативе на економски и образовни развој у Арапским земљама.
261 лист.

ВУЈИСИЋ, ДРАГАН
Правни положај директора предузећа.
IV, 412 стр.

ГОЛУБОВИЋ, ПРЕДРАГ
Правно-политички садржај распада СФРЈ.
386 стр.

КАДРИУ, ОСМАН
Незаконити престанак радног односа и одговорност предузећа за штету.
VIII, 347 листова.

КРВАВАЦ, МАРИЈА
Уговори о извођењу инвестиционих радова, сукоб закона и униформно регулисање.
245 листова.

КУЛИЋ, ЖИВКО
Трипартизам: у теорији и пракси радног права.
431 стр.

КУЛИЋ, МИРКО
Кривичноправна заштита јавних прихода.
310 листова.

ПАОВИЋ-ЈЕКНИЋ, ГОРДАНА
Буџетска контрола: југословенско и италијанско право.
231 лист.

ТОМЧИЋ, МИРКО
ОЕБС и НАТО у систему међународне безбедности у Европи.
354 листa.

ТРНАВЦИ, ГЕНЦ
Слобода међународне трговине и Светска трговинска организација.
VI, 362 листа.

ШКУЛИЋ, МИЛАН
Деликвенција деце и малолетника: кривично-процесни и криминалистички аспекти.
III, 547 листова.

 

2000. година


ГРАИЋ-СТЕПАНОВИЋ, САЊА
Фузије предузећа и међународно привредно антимонополско право.
300 листова.

КОСИЋ, ДУБРАВКА
Модели уговора о лизингу са посебним освртом на лизинг у Југославији.
306 стр.

ЛОНЧАР-ЋЕТКОВИЋ, ЗЛАТА
Одговорност извођача радова код уговора о грађењу са посебним освртом на правила F.I.D.I.C.
247, 8, 4 листa.

МИЛАДИНОВИЋ, СНЕЖАНА
Задужбине.
337, 5 листова.

МИРИЋ, СЛАВИЦА
Правни аспекти статусног организовања комуналних делатности.
V, 252 стр.

НИКАЧ, ЖЕЉКО
Међународна сарадња држава у борби против криминалитета: криминалистички аспекти.
288 листова.

РАДИНОВИЋ, ДРАГАН
Омбудсман и извршна власт.
377 стр.

СТАНКОВИЋ, САЊА
Слободне и царинске зоне.
342 стр.

ТОДОРОВИЋ, НАДА
Економски и правни статус учесника на тржишту капитала.
249 стр.

ЋИРИЋ, ЈОВАН
Ванправни утицаји на казнену политику судова.
328 листова.

ЧОЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Стечај и принудно поравнање са елементом иностраности.
V, 217 листова.

 

2001. година


ГОЛУБОВИЋ, ВЕЛИЗАР
Финансирање пензијског и инвалидског осигурања.
222 стр.

ДЕЛИЋ, НАТАША
Кривично дело давања лажног исказа.
VI, 365 стр.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ДУШКО С.
Сукцесија држава у односу на државну имовину.
VII, 303 листа.

ЂУРЂЕВИЋ, МАРКО
Уговор по приступу.
XIII, 330 стр.

КОСТИЋ, МАЈА
Генерална клаузула одступања од редовно мјеродавног права.
IV, 194 стр.

МИЛИНКОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Улога људских права у међудржавним односима.
207 стр.

МИЛОВАНОВИЋ, ДОБРОСАВ
Улога управе у регулисању финансијског тржишта.
627, 13 стр.

МУЈОВИЋ-ЗОРНИЋ, ХАЈРИЈА М.
Одговорност за штету због нежељеног рођења (wrongful birth) и због нежељеног живота (wrongful life): упоредноправни преглед.
225 листова.

ОГЊАНОВИЋ, СИНИША
Осигурање од одговорности за штете причињене моторним возилом.
156 стр.

ТОДИЋ, ДРАГОЉУБ
Међународна сарадња у заштити жртава присилних миграција становништва.
448 листова.

 

2002. година


БАНОВИЋ, БОЖИДАР
Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног криминалитета.
347 листа.

БЛАГОЈЕВИЋ, МИЛАН

Правна природа и положај Брчко дистрикта у Босни и Херцеговини.
241 лист, 2 листа са таблама.

ГОЛУБОВИЋ, СРЂАН
Институционални оквири деловања монетарног фактора у економској политици транзиторних привреда. IV, 318 стр.

ГРАХОВАЦ, БОРИСЛАВ
Предузеће од јавног интереса.
255 стр.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ А.
Колективна права у мултикултурним заједницама.
393 стр.

JOВAНOВИЋ, СЛOБOДAН
Угoвoр o рeoсигурaњу
296 стр.

МИРКОВИЋ, ЗОРАН С.
Суђење и судије у Србији од XIII до XV века.
236 листова.

ПАРИВОДИЋ, МИЛАН
Уговор о франшизингу.
379 стр.

ПЕРОВИЋ, ЈЕЛЕНА С.
Раскид уговора због неиспуњења у међународној продаји робе.
387 листова.

СИРИШКИ, СОФИЈА
Заједничка спољна политика Европске уније суочена са југословенском кризом.
277 листова.

 

2003. година


ВАСИЉЕВИЋ, ДРАГАН Р.
Управне радње полиције и начело законитости.
V, 337 листова.

ГУДОВИЋ, ЗОРАН
Социјални и психолошки садржај људског идентитета као основ афирмације човекових права.
377 листова.

ДЕДЕИЋ, ПРЕДРАГ
Правно - финансијски стандарди управљања предузећем и њихов утицај на предузеће - еминента хартија од вредности и инвеститора.
299 листова.

ЈОВАНОВИЋ ЗАТИЛА, МИЛЕНА
Повериоци у стечају.
285 листова.

МИЛЕНКОВИЋ-КЕРКОВИЋ, ТАМАРА Д.
Правни аспекти и правна природа међународних контратрговинских послова.
VIII, 410 листова.

МИЉУШ, БРАНО
Природа савремених решења босанско-херцеговачког питања.
256 листова.

ПАЈИЋ, СВЕТЛАНА Ђ.
Значај криминогеног понашања психотичних болесника починилаца кривичних дела против живота и тела, имовине и достојанства личности и морала.
155, 10 листова.


РАКОЧЕВИЋ, ВЕЛИМИР
Откривање и сузбијање злоупотребе дрога.
321 стр.

 

2004. година


ВРЕКИЋ, ДУШАН
Кривично дело крађе.
334 листа.

ВУКИЋ, РАНКО
Улога југословенског шефа државе у одржавању међународних односа од 1918-1941. године.
289 листова.

ДРАГИШИЋ, ЗОРАН
Правно-политички статус одбране СР Југославије.

ЂУРИЋ, ЖИВКА
Положај и улога управе у локалним заједницама у Србији и Црној Гори.
358 листова.

СТОЈАНОВИЋ, СНЕЖАНА
Фискални федерализам: компаративни аспекти са посебним освртом на Србију.
IV, 278 листова.

 

2005. година


ЈОВАНЧЕВИЋ, НЕДЕЉКО
Подстрекавање као облик саучесништва и као самостално кривично дело.
345 листова.

КОСАНОВИЋ, РАЈКО
Реформа здравственог осигурања у републици Србији – правноекономски аспекти.
462 листа.

МАТОВИЋ, ЈОВИЦА
Правни положај оштећених лица у обавезном осигурању моторних возила од аутоодговорности
167 листова


САВОВИЋ, МИОДРАГ
Органи управе у територијалним аутономијама – положај и улога.
400 стр.

СТАНИМИРОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Правноисторијски и правноетнолошки асpекти мираза
824 стр.

ЧАВОШКИ, АЛЕКСАНДРА
Предуслови и поступак укључивања државне заједнице Србија и Црна Гора у Европску унију.
426 листова


 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354