Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Хемијском факултету Универзитета у Београду

 

1988. година

АЉАНЧИЋ-ШОЛАЈА, ИВАНА
Тотална синтеза (+)-линеатина и (+)-грандизола - феромона инсеката Tripodendron lineatum i Anthonomus grandis.
132 листа.

ТРТАЊ, МИЛАН И.
Испитивање утицаја природе органских растварача на процесе детонације тетранитрометана.
162 листа.

 

1989. година

ВАСИЋ, ВЕСНА М.
Равнотеже и кинетика реакција Pd(II) са новим реагенсима из групе пиразол- и имидазол-азо-деривата хромотропне киселине.
159, 14 листова.

ВУКИЋЕВИЋ, РАСТКО Д.
Интрамолекулска циклоетерификација и лактонизација неких незасићених кисеоничних једињења.
152 листа.

ЈУРАНИЋ, ЗОРИЦА
Интеракција ергот алкалоида са природним и синтетским полинуклеотидима in vivo и in vitro.
92 стр.

КРСТИЋ, ЉУБОМИР
Синтезе О-метилованих деривата природних флавоноида.
132 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, МИРЈАНА
Изоловање и синтезе флавоноидних гликозида.
157 листова.

РАЈКОВИЋ, МИЛИЦА
Трансануларна реактивност (Z)- I (E)-19-5,10-секостероидних молекула.
159 листова.

СОВИЉ, СОФИЈА
Кинетика електрофилне супституције Ca(II) у Ca(II)-EDTA комплексу, хромом(III), гвожђем(III) и кобалтом(III).
123 листа.

ТЕОДОРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР В.
Оксидативна деградација карбоксилних киселина.
209 листова.

 

1990. година

БЈЕЛАКОВИЋ, МИРА
Хемија епоксида: синтезе и реактивности.
128 листова.

ВЛАОВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Синтеза нових антибактеријских хетероцикличних хидразона 5-нитро-2-фуралдехида.
273 листа.

ЂЕРМАНОВИЋ, МИОДРАГ
Хемијско испитивање биљака из рода Laserpitium L.(Umbelliferae).
100 листова, 23 листа прилога.

 

1991. година

АНЂЕЛКОВИЋ, КАТАРИНА К.
Рендгенско-структурно проучавање асиметрије оптички активних кобалт (III) комплекса који садрже алфа-амино-киселинске лиганде.
102 листа.

ВРВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Дејство тионских бактерија на сулфидне супстрате: фундаментални и примењени аспекти.
601 лист.

ЈАКШИЋ, ЉИЉАНА Н.
Кулометријске титрације база у пропиленкарбонату.
137 листова.

ПОЛИЋ, ПРЕДРАГ С.
Испитивање природе асоцијација тешких метала и идентификација њихових супстрата у алувијалном седименту методом секвенцијалне екстракције.
275 листова.

САИЧИЋ, РАДОМИР Н.
Слободно-радикалске анелације 3 - еxо - и 5 - еxо - циклоадиционе реакције алкенил радикала.
88 листова.

 

1992. година

МАНДИЋ, ЉУБА М.
Изоензимски облици Н-ацетил-<бета>-Д-глукозаминидазе: састав, односи и њихова промена у дијабетесу. 378 листова.

ТОМИЋ, МИРКО Д.
Биохемијски ефекти мутагенезе на специфичним местима трансмембранских региона допаминског D1 рецептора човека.
124 листа.

 

1993. година

АЛЕКСИЋ, МИРЈАНА Б.
Двофазни пуферски системи који садрже тешко растворни протолит као чврсту фазу.
89, 2 листа.

ГУНИЋ, ЕСМИР
Анодна оксидација као кључни степен у синтези прогестерона и анхидровинбластина.
144, 18 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА Д.
Испитивање синтезе и особина алфа, пси- телехеличних олигополисилоксана са триметилсилил и диметилвинилсилил- завршним групама.
251 лист.

ЈОВАНЧИЋЕВИЋ, БРАНИМИР С.
Проучавање каталитичког дејства нативних минералних материјала на термичке промене органске супстанце седимената.
239 листова.

КАРАЏИЋ, ИВАНКА М .
Проучавање биолошки активних једињења добивених ферментацијом помоћу Streptomyces hygroscopicus (Actinomyces sp. 468).
116 стр.

МИЛОЈКОВИЋ, ДУШАНКА М.
Проучавање механизама хроматографског одвајања супстанци на танком слоју полиакрилонитрилнг сорбента.
72, 3 листа.

ПОПОВИЋ, ГОРДАНА В.
Протолитичке равнотеже 1,4 – бензодиазепине.
113 листа.

ПУРИЋ, МИЛИВОЈЕ М.
Интеракција седимент/вода као фактор хемодинамике метала у ријеци Тари.
256, 3 пресавијена листа.

 

1994. година

ГЛИГИЋ, ЉУБИНКА С.
Фундаментални и примењени аспекти фузије протопласта гљиве Penicillium chrysogenum.
147 листова.

ЗАРИЋ, СНЕЖАНА
Теоријско и експериментално проучавање електронских и стерних ефеката у хелатним координационим једињењима.
155 стр.

НЕДИЋ, ОЛГИЦА
Ковалентно везивање протеина за бактерије као чврсту фазу и примена коњугата у имунохемијским реакцијама.
88 листова.

ЏУДОВИЋ, РАДМИЛА М.
Кулометријско-потенциометријско одређивање киселинско-базних равнотежа у кетонским растварачима применом водоник-паладијумове и деутеријум-паладијумове електроде.
145 листова.

 

1995. година

КРСТИЋ, НАТАЛИЈА
Синтеза и трансформације моно- и бис-фрагментационих стероидних деривате.
113 листова.

ЛАЗИЋ, МИОДРАГ
Испитивање биосинтезе декстрансахаразе помоћу соја Leuconostoc mesenterodes у ферментор-дијализатору. 104 листа.

НИКОЛИЋ-МАНДИЋ, СНЕЖАНА Д.
Одређивање неких јонова (хлорида, бромида, тетрахидробората и цијанида) методама проточне ињекционе анализе са амперометријском детекцијом.
118 листова.

ХОЏИЋ, ИСМЕТ М.
Анализа хиралних дискриминација при хроматографском разлагању тригоналних трис(бидентатних) комплекса на енантиомере.
109 стр.

ЧАКАР, МИРА М.
Кинетичко одређивање трагова оксима појединачно и у смешама.
101 лист.

 

1996. година

ГЛУМИЧИЋ, ТАТЈАНА Л.
Поређење битуминозних шкриљаца Србије на основу биомаркера као индикатора порекла и средине таложења.
I, 242 листа.

ДРАГОВИЋ, ДЕАНА Б.
Синтеза и испитивање допаминергичке активности нових полукрутих допаминских лиганада.
90 листова.

МАТОВИЋ, РАДОМИР
Слободно-радикалско проширивање карбоцикличних прстенова.
110 листова.

ШЕКУЛАРАЦ, СНЕЖАНА Б.
Регулација транскрипције гена за хаптоглобин у јетри пацова - изоловање и карактерисање транскрипционог фактора П 70.
177 листова.

 

1997. година

БАЈЦ, СНЕЖАНА
Проучавање оксидационих производа керогена као прекурсорских индикатора.
III, 226 стр.

ВУЈЧИЋ, ЗОРАН
Синтеза и имунохемијска карактеризација хомоалергоида и хетероалергоида.
146 листова.

КОСТИЋ-РАЈАЧИЋ, СЛАЂАНА В.
Синтеза и испитивање нових хетерицикличних допаминергичких и серотонергичких супстанци.
114, 13 листова.

ПРИЈОВИЋ, ЖЕЉКО
Метаболизам глукуронида са освртом на настајање, терапију и превенцију неоплазија.
136, 4 листa.

ЋИРИЋ, БОГОЉУБ
Бивалентне везивне особине моноклонског антитела 202 и његова примена.
91 лист.

ЦВЕТКОВИЋ, ОЛГА Г.
Проучавање утицаја хемијске и бактеријске деминерализације седимената на састав и структуру керогена. III, 229, 1 стр.

 

1998. година

БУЛАТОВИЋ, ВАЊА М.
Упоредно испитивање хемијског састава биљних врста Anthemis carpatica и Anthemis montana.
183 стр.

ДРАГУТИНОВИЋ, ВЕСНА В.
Бактеријска деминерализација алексиначког шкриљца.
116 листова.

ИВАНОВИЋ, МИЛОВАН Д.
Синтезе аналога фентанила.
105, 11 стр.

МИОДРАГОВИЋ, ЗОРАН М.
Мешовити комплекси Cu(II), Co(II) и Co(III) са тетра- и октаазамакроцикличним и дикарбоксилато лигандима.
84 листа, 17 листова са таблама.

ЦВЕТКОВИЋ, АНА Ђ.
Ефекти и механизам дејства TL-протеина из семена јечма на ћелије квасца Saccharomyces carlsbergensis.
97 листова.

 

1999. година

ГОПЧЕВИЋ, КРИСТИНА Р.
Биохемијско и физиолошко проучавање укупног змијског отрова и његових протеолитичких и токсичних фракција.
106 листова.

ИВАНОВИЋ-БУРМАЗОВИЋ, ИВАНА
Утицај наелектрисања лиганда и природе централног металног јона на структуре комплекса прелазних метала са 2`,2```- (2,6-пиридиндиилдиетилден) диоксамохидразидом.
106 стр.

ЛАНГЕ-КОВАЧЕВИЋ, ДОНКА С.
Проучавање хемијских и антигених особина флагеларних протеина бактеријских врста Campilobacter jejuni и Campilobacter coli.
198, XVII листова.

ПЕТКОВИЋ, ГОРАН М.
Испитивање кинетике реакције мангана (III) и арсена (III) катализиране јодидом у присуству сумпорне киселине и аналитичка примена ове реакције.
109 листова.

РАДУЛОВИЋ, ЖЕЉКА Ч.
Синтеза диазина и бензодиазина са потенцијалном биолошком активношћу.
163 листа.

ТЕШЕВИЋ, ВЕЛЕ В.
Испитивање хемијског састава неких биљних врста из рода Centaurea L. (Asteracea).
184 стр., 17 листова.

ТРИФКОВИЋ, ЉИЉАНА Д.
Проучавање кинетичко-каталитичких метода за одређивање неорганских и органских супстанци у мешаним растварачима.
107 листова.

 

2000. година

МИЛИЋ, ДРАГАНА Р.
Синтезe нових структурних типова стероида.
65, 39 листова.

РАЖИЋ, СЛАВИЦА С.
Утицај органских растварача на одређивање трагова елемената методама атомске емисионе спектроскопије.
137 листова.

ТОКИЋ-ВУЈОШЕВИЋ, ЗОРАНА
Синтеза нових нитратних вазодилататора молекулским премештањем кето-естара изосорбида и њихових дериватa.
84 листа.

ШОШОВИЋ, ДРАГИЦА
Обрада, систематизација и проверавање усвојености појмова опште хемије у гимназији применом активних метода.
252 листа

 

2001. година

ЈАКОВЉЕВИЋ, ДРАГИЦА М.
Структура и селективне хемијске трансформације пулулана добијеног микробиолошком синтезом помоћу соја Aureobasidium pullulans CH- I.
111, 12 листова.

ПЕТРОВИЋ, ГОРАН
Слободно-радикалско алкиловање неактивираних делта-угљеникових атома и његова примена у органској синтези.
VII, 161 лист.

РОГЛИЋ, ГОРАН М.
Синтеза и испитивање допаминергичко-серотонергичке активности 1-фенил-4-(арилалкил) пиперазина. 143 листа.

 

2002. година

ВРАЊЕШ-ЂУРИЋ, САЊА
Развој радиофармацеутика на бази радионуклидима обележених моноклонских антитела за примену у радиоимунодијагностици и радиоимунотерапији.
VIII, 140 листова.

ГАВРОВИЋ-ЈАНКУЛОВИЋ, МАРИЈА

Испитивање молекуларних основа укрштене реактивности између нутритивних алергена Actinidia chinensis и инхалационих алергена Festuca pratensis.
XIII, 108 листова.

МИОДРАГОВИЋ, ЂЕНАНА У.
Синтеза и стереохемија комплекса кобалта(III) с ароматичним аминокиселинама.
VII, 137 листова, 10 листова са таблама.

ОПСЕНИЦА, ДЕЈАН М.
Стероидни тетраоксани: синтеза и биолошка активност.
III, 166 листова.

ПОПОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Специјација микроелемената пепела лигните.
246 листова.

ТОДОРОВИЋ, НИНА М.
Динамичка NMR спектроскопија и конформациона анализа неких сесквитерпенских лактова.
121 стр.

ЋИРКОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ, ТАЊА
Карактеризација алергена полена Artemisia vulgaris и испитивање структурних и функционалних аспеката њихове алергености.
167 стр.

 

2003. година

АНТИЋ, ВЕСНА В.
Синтеза, структура и својства термопластичних поли(естер-силиконских) еластомера.
194 листа.

МАНОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Задржавање сумпора у пепелу током сагоревања угља: експериментално истраживање и моделирање процеса.
245 стр.


ТАДИЋ, ЈОВАН М.
Фотохемијски и фотофизички процеси одабраних карбонилних једињења на различитим парцијалним притисцима кисеоника.
101 лист.

ТОДОРОВИЋ, ЗОРАН Б.
Потенцијал акумулације и мобилизација тешких метала из седимената језера "Барје" (Лесковац).
262 листа, 9 листова са таблама.


БРЧЕСКИ, ИЛИЈА
Синтеза, структура и антимикробна испитивања комплекса бакра(I) и (II) и никла(II) са семикарбазоном, тиосемикарбазоном и селеносемикарбазоном 2-(дифенилфосфино) бензалдехида
120 листова : илустр. ; 30 цм


 

2004. година

БАОШИЋ, РАДА М.
Утицај структуре лиганада бета-дикетонато типа на хроматографско понашање металних комплекса.
125 листова.

БАРИЧЕВИЋ, ИВОНА И.
Промена инсулину сличних фактора раста и њихових везујућих протеина у циркулацији људи под утицајем инфекције.
116 листова.

ГОРЈАНОВИЋ, СТАНИСЛАВА Ж.
Проучавање липид преносног протеина (LPP) семена домаћег пивског јечма.
94 листа.

ЂОРЂЕВИЋ, ДРАГАНА
Диференцијација утицаја више извора на загађеност ваздуха једне локације: тешки метали и металоиди у суспендованим честицама као трасери.
229 листова.

КРСТИЋ, ДАНИЈЕЛА
Утицај специфичних и неспецифичних инхибитора на активност Na+/K+-АТПазе мембрана хуманих еритроцита.
99 листова.


МАНОЈЛОВИЋ, ДРАГАН Д.
Аналитички поступак за проучавање утицаја екохемијске природе земљишта на квалитет воде будућег акумулационог језера: акумулација Ровни као пример.
354 листа.

НИКОЛИЋ, АЛЕКСАНДРА Л.
Биохемијски ефекти ткивно локализованог оксидационог стреса у телесним течностима људи.
146 листова.


СТОЈАНОВИЋ, КСЕНИЈА

Нови приступи у испитивању зрелости нафти на основу расподеле полицикличних засићених и ароматичних угљоводоника.
281 стр.

СТОЈАНОВИЋ, СРЂАН Ђ.
Дисмутација азот моноксида у биолошким и модел системима: in vitro испитивања.
135 листова.

ШУКАЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Проучавање интеракција допаминског D2 рецептора и лиганада рачунарским методама.
1 св. (разл. паг.)

 

2005. година

БАРАНАЦ, МАРИЈА
Нове хемијске реакције енаминона и енаминонитрила 4-оксотиазолидинског типа
185 листова

ГРУБИШИЋ, СОЊА
Структурна анализа конформационе флексибилности у полиаминополикарбоксилато комpлексима прелазних метала
120 стр.

ЂИНОВИЋ, ВЕСНА
Синтеза, структура и својства комплекса платине (IV) и рутенијума (III) са 1,3-пропилендиамин-N, N'-диацетатом и N- метил дериватима глицина.
VI,123 листа

ЂОРЂЕВИЋ, ИРИС
Упоредно исpитивање хемијског састава биљних врста родова  Cicerbita  и  Amphoricarpos 
138 стр., 30 листова

ЈАНКОВИЋ, ТЕОДОРА
Упоредно исpитивање хемијског састава биљних врста рода  Gentianella
140 стр.

ЈОЗАНОВ-СТАНКОВ, ОЛГА 
Ин виво модел радијационог и хемијског стреса: улога селена у систему антиоксидативне одбране
204 стр.

КАЛУЂЕРОВИЋ, ГОРАН Н.
Синтеза, структура и in vitro антитуморска активност комплекса платине(II) и платине(IV) са етилендиамин-N,N`-di-3-пропионато лигандом и његовим естрима.
VII, 141 лист.

МИТИЋ, ВИОЛЕТА Д.
Примена триарилметанске боје викторија плаво 4-Р као индикаторске супстанце за кинетичко одређивање микроколичина As(III),Sb(III),јодида, хидразина и фенилхидразина
129 листова

РАНЧИЋ, СОФИЈА М.
Оpтимизација кинетичких сpектрофотометријских метода за одређивање токсичних елемената : (Cd, Co, Bi, Sn, As, Ag, Pd и Au)
105 листова

РИСТИЋ, СЛАВИЦА М.
Карактерисање биохемијских ефеката тиазофурина на централни катехоламинергични систем
94 листа

 

2006. година

ДЕВИЋ, ГОРДАНА Ј.
Органско-геохемијска и екохемијска карактеризација мрког угља Крепољинског басена
208, 1 лист

КОРОЛИЈА, ЈАСМИНКА
Упознавање са основним научним појмовима кроз проблемско учење - нови тип часа у настави хемије у основној школи
142 листа

ПРОДАНОВИЋ, РАДИВОЈЕ М.
Стабилизација гликозидаза и њихова примена у синтези физиолошки активних фенолних гликозида
124 листа

ФЕРЈАНЧИЋ, ЗОРАНА Б.
Синтеза и биолошка активност деривата 7-deoksi-C,D-seco-paklitaksela
157 листова

ФИЛИPОВИЋ, ДРАГАНА
Нивои биомаркера неуро-ендокриног стреса у мозгу и јетри хронично, акутно и комбиновано стресираних лабораторијских животиња 
367 листова

 

Последњи пут промењено: 21/07/2017 11:02

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354