Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Физичком факултету Универзитета у Београду

 

1988. година

БИЛАЛБЕГОВИЋ, ГОРАНКА
Критичке појаве на слоју регуларних и случајних дефеката у тродимензионим моделима са З(2) симетријом.
108 листова.

ВУЧИЋ, СВЕТЛАНА
Еластично расејање и јонизација при сударима брзих електрона и позитрона са атомима водоника и хелијума у метастабилним стањима.
186 листова.

ИВИЋ, ЗОРАН

Динамика и транспортне особине солитона у једнодимензионалним молекуларним кристалима у контакту са термостатом.
136 листова.

МАРИНКОВИЋ, БРАТИСЛАВ П.

Еластично и нееластично расељење електрона на атомима метала.
IV, 177 стр.

СРЕЋКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Б.
Испитивање Штарковог ширења и померања јонских спектралних линија у плазми.
III, 487 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ДУШАН М.

Еластично и нееластично расејање електрона на атомима криптона и ксенона.
163 стр.

 

1989. година

ЂУРОВИЋ, СТЕВИЦА
Штарково ширење и померање спектралних линија неутралних халогених елемената у плазми стабилисаног електричног лука.
144 листа.

КОЛЕДИН, ДУШАН
Израчунавање закона прага за процесе расејања позитрона и електрона на јонима.
III, 84 листа.

МИТРОВИЋ, МИЋО М.
Дисперзија брзина раста малих кристала рошелске соли у правцу <010> у присуству и одсуству магнетног поља.
190, VI листова.

ПАНТЕЛИЋ, ДЕЈАН В.

Примена томографије за просторну дијагностику транспарентних објеката и плазме.
253, 40 стр.

ТАСИЋ, МИРЈАНА Д.

Испитивање дисоцијативних ексцитационих процеса у молекулима сударом електрона.
180 стр.

ЋУК, МИЛИВОЈЕ В.
Законитости Штарковог ширења и померања спектралних линија у плазми унутар сличних спектара атома и јона.
106 стр., 40 стр. прилога.

ЧУБРИЋ, ДАНЕ Ђ.
Нееластични судари електрона ниских енергија са молекулом HBr.
III, 156 стр.

 

1990. година

ЗЛАТИЋ, ВЛАСТИМИР Ж.
Међусобни утицај два електрична пражњења у сумпорхексафлуориду.
90, 5 листова.

ЈОВАНОВИЋ, БРАНИСЛАВ Р.

Испитивање природе луминесцентних центара танких оксидних филмова добијених анодизацијом алуминијума.
165 листова.

ЛЕДВИЈ, МАРКО
Ефекти близине у слојевитим суперпроводним структурама.
72 листа.

МИЛОШЕВИЋ, ДЕЈАН Б.
Атомски процеси у јаком ласерском пољу.
177 листова.

МИХАЋ, ТАТЈАНА П.

Ласерско распрашивање танких слојева Ti.
190 стр.

РАКОВИЋ, МИЛУН Ј.
Високопобуђени атомски системи у спољним пољима.
123 листа.

 

1991. година

АЛЕКСИЋ, НАЈДАН Б.
Теорија нелинеарних високофреквентних таласа у полуограниченој плазми.
123 стр.

БРУЈИЋ-ОКРЕТИЧ, ВЕСНА

Простирање магнетохидродинамичких површинских таласа произвољне амплитуде у нехомогеним срединама.
101 лист.

БУКВИЋ, СРЂАН

Проучавање електричног пражњења у шупљој катоди.
47 листова.

ДОЈЧИЛОВИЋ, ЈАБЛАН

Температурска зависност диелектричних особина поларних диелектрика.
227 стр.

КОСТИЋ, РАДМИЛА

Вибрациона спектроскопија проводних полимера и полианимина.
40 листова.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИЈАТ К.

Штарково померање неких спектралних линија вишеструко јонизованих атома: C; H; O; Ar; и Br у плазми. 94 листа, 12 листова прилога.

СТОШИЋ, БОРКО
Одређивање термодинамичких особина Исинг-овог модела у пољу на основу израчунавања функција густине стања.
96 листова.

ЕЛЕЗОВИЋ-ХАЏИЋ, СУНЧИЦА
Критичне особине једне класе случајних кретања на детерминистичким фракталима.
213 листова.

ЗЕКОВИЋ, СЛОБОДАН
Примена једноставног моделног локалног псеудопотенцијала на израчунавање електричног отпора, електронске зонске структуре и осцилација решетке неких метала и полупроводника.
100, 4 листа.

ПОПОВИЋ, ЗОРАН
Прорачун електронске структуре сложених једињења помоћу LMTO метода.
120 листова.

СИМОНОВИЋ, НЕНАД

Асинхрони модел хелијума - семикласична теорија.
IV, 133 листа.

 

1993. година

DALARSSON, NILS
Студије киралних квантних бариона.
108 листова, 38 листова прилога.

ВРАЊЕШ, ЈОВО
Нелинеарни дрифтни таласи у магнетски конфираној фузионој плазми.
118 стр.

ГАЈИЋ, ДРАГАН
Кинетичка теорија ексцитације потенцијалних јоно-циклотронских и јон-јонских хибридних нестабилности у слабо јонизованој плазми са електричном струјом колинеарном магнетном пољу.
125 стр.

ЖИВИЋ, ИВАН М.
Истраживање критичног понашања самонепресецајућих случајних шетњи на фракталима методом Monte Carlo ренормализационе групе.
120 листова.

МАРКОВИЋ, ВИДОСАВ
Кинетика активираних молекула азота после прекида електричног пражњења.
94 листова.

МИЈОВИЋ, СЛАВОЉУБ Р.
Проучавање физичких процеса у позитивном стубу електричног пражњења у водонику и смеши He-H2.
75 листова.

 

1994. година

ЈОВАНОВИЋ, БРАТИСЛАВ
Стварање квазистационарних магнетних поља и другог хармоника у магнетноактивној плазми под дејством електромагнетних таласа.
130 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МОМА С.
Нелинеарна теорија Рамановог расејања у плазми.
125 листова.

ПОПОВИЋ, ДУШКА Б.

Неке нове особине помакнутих и стиснутих стања квантног осцилатора.
114 листова.

РАДОВИЋ, ЗОРАН

Периодично нехомогени суперпроводници.
118, 46 стр.

СОЛДНЕР-РЕМБОЛД, АНА
Флуктуације и мултифракталне структуре у расподјели хадрона насталих у дубоко нееластичним мион-нуклеон интеракцијама при енергији од 280 GeV.
104 стр.

ТОПРЕК, ДРАГАН
Аксијална ињекција и електроде централног региона циклотрона VINCY.
136 листова.

 

1995. година

ВОЈВОДИЋ, СРЕЋКО Б.
Квантна теорија формирања Ридбергових стања вишеструких јона при њиховој интеракцији с чврстим површима
104 стр.

ЂУРИЋ, ЗОРАН

Прилог проучавању кинетике неравнотежне плазме са учешћем атомских процеса.
133 стр.

МИЈАТОВИЋ, ЗОРАН
Утицај динамике јона на облик и померај спектралних линија атомског хелијума, угљеника и кисеоника у плазми.
76 стр.

МИРАНОВИЋ, ПРЕДРАГ
Магнетно-еластични ефекти у анизотропним суперпроводницима.
76 листова.

САЛИХАГИЋ, ДЕНИС
Нееластичне (d, α, C) + (C, Ta) интеракције на 4.2 GeV/c по нуклеону и термодинамички модели.
117 листова.

 

1996. година

ВЛАХОВ, АНДРЕ А.
Теоријско и експериментално проучавање формирања аеросолног облака ударним таласом.
II, 145 стр.

ВРХОВАЦ, СЛОБОДАН
Теорија транспорта наелектрисаних честица у смешама неутралних гасова у присуству реактивних судара. 146 листова.

ВУЈИЧИЋ, БОРКО У.
Магнетне особине високотемпературних суперпроводника.
IV, 84 листа.

ГАВРИЛОВ, МИЛИВОЈ Б.
Упоредни тестови полу-Лагранжевских и Ојлеровских метода за нумеричко решавање једначина за плитку воду.
128 листова.

ДЕВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Фонони и магнони у бакар-метагерманату (CuGeO3).
112 стр.

ПЕТРОВИЋ, МИЛАН С.
Фоторефрактивна оптичка кола.
115 стр.

РАЈКОВИЋ, МИЛАН
Просторно временски хаос у проширеним физичким и биолошким системима.
121 стр.

РАКОЧЕВИЋ, ЗЛАТКО
Испитивање механизама нуклеације и раста танких слојева методом сканирајуће тунелинг микроскопије. 156 стр.

РОМЧЕВИЋ, НЕБОЈША
Апсорпција и расејање светлости на примесним нивоима код допираних оловотелуридних полупроводника.
146 листова.

ТЕКИЋ, ЈАСМИНА
Релаксација солитона у компресибилним квази - једнодимензионалним магнетицима.
VII, 139 листова.

ТИМОТИЈЕВИЋ, ДЕЈАН В.
Просторновременски ефекти у фоторефрактивним кристалима.
118 стр.

ХАЏИЕВСКИ, ЉУПЧО Р.
Стабилност и колапс Лангмуир-ових солитона у турбулентној плазми.
106 стр.

 

1997. година

АНТИЋ, БРАТИСЛАВ
Утицај катјонске расподеле на физичке особине мешовитих биксбита и спинела.
III, 132 листа.

БЗЕНИЋ, СВЕТЛАНА
Monte Carlo симулација неравнотеженог и нелокалног транспорта електрона у радиофреквентним гасним пражњењима.
142 листа.

ПЕТРОВИЋ, СРЂАН М.
Катастрофични модел кристалне дуге.
87 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЗОРАН А.

Радијациона модификација оријентисаног изотактичког полипропилена.
XI, 101 лист.

ШКОРО, ГОРАН П.
Испитивање малонуклеонских система поларизованим и неполаризованим сноповима лаких језгара.
92 листа.

 

1998. година

ИВАНИШЕВИЋ, БОШКО М.
Угаоне и масене расподеле фисионих фрагмената.
40 листова.

КОСТИЋ, ДРАГАН
Дисипативна динамика двонивоског система.
79 листова.

КУСИГЕРСКИ, ВЛАДАН
Магнетне особине полумагнетних полупроводника на бази мангана и кобалта у неким оксидима и сулфидима Pb групе.
126 листова.

ЛАЛИЋ, МИЛАН
Прорачун градијента електричног поља у кристалним материјалима.
119 стр.

МУДРИНИЋ, МИХАЈЛО
Глобално скалирање и метод модуларног глачања код типичних Хамилтонових динамичких система са два степена слободе.
IX, 98 стр.

ШЉИВАНЧАНИН, ЖЕЉКО В.
Зонски прорачуни магнетног момента на површинама, врло танким филмовима и интерфазама прелазних метала.
II, 140 стр.

 

1999. година

АРСЕНОВИЋ, ДУШАН
Спин, спинори и групе симетрије покретног наелектрисаног ротатора.
82 листа.

БЛАГОЈЕВИЋ, БРАНИМИР
Ширење и померај аналогних спектралних линија јона у плазми дуж изоелектронских низова.
VI, 109, 29 стр.

ЂОКОВИЋ, ВЛАДИМИР
Прилог анализи механичких релаксационих процеса у полиолефинима.
108 листова.

МАЛОВИЋ, ГОРДАНА Н.
Мерења и анализа коефицијената ексцитације у инертним гасовима и метану.
160 листова.

МИТРИЋ, МИОДРАГ
Структурни параметри и физичке особине простих и мешовитих оксида ретких земаља.
IV, 186 листова.

НЕСТOРOВИЋ, ЗOРИЦА Р.
Биофизичке импликације Frolich-овог модела.
95 листова.


ПАНАЈОТОВИЋ, РАДМИЛА
Расејање електрона средњих енергија на атомима IIб групе.
106 стр.

РАИЧЕВИЋ, НАТАША
Емисија e+ e- парова у Pb/Au интеракцијама на 158 GeV/n.
122 листа.

 

2000. година

ВУКОВИЋ, ТАТЈАНА
Симетрије карбонских нанотуба.
71 стр.

ВУЧЕЉИЋ, МАРА
Регуларизациони метод и његова примјена у дијагностици плазме.
76 листова.

ГАКОВИЋ, БИЉАНА М.
Промена на танкослојној титанској керамици изазване импулсним ласерским зрачењем на 10,6 µм.
138 стр.

КОВАЧЕВИЋ, ЖАРКО

Утицај примеса на електронску структуру CuO2 равни високотемературних суперпроводника.
188 стр.


МИЛОСАВЉЕВИЋ, ВЛАДИМИР М.
Штарково ширење спектралних линија атомских спектара инертних гасова.
221 стр.

ПРЖУЉ, ЖЕЉКО
Утицај квантних флуктуација решетке на особине мултивибронских солитона у молекулским ланцима.
83 листа.

СПИРИДОНОВ, ВЛАДО
Примена модела облака за симулацију транспорта и редистрибуцију полутаната у атмосфери.
95 листова.

СУЉОВРУЈИЋ, ЕДИН Х.
Радијациона модификација физичких особина полиолефина.
VIII, 131 лист.

ТОДОРОВИЋ, ДРАГАНА Ј.
Дистрибуција природних (7Be, 210 Pb) и произведених (137 Cs) радионклуида у приземном слоју атмосфере и слободно наталоженој прашини у урбаним срединама.
104 листа.

ХИНИЋ, ИВАНА
Вибрациона спектроскопија аерогелних облика SiO2.
113 стр.

 

2001. година

БРАДАРИЋ, ИВИЦА
Магнетне и електричне особине перовскитних лутената.
52 листа

ВУЈИЋ, ДРАГАН
Вишеструка фазнокоњугована огледала и просторни солитони.
138 листова.

ЖИКИЋ, РАДОМИР
Утицај типа контакта и симетрије суперпроводног уређења на Џозефсонов ефекат.
85 стр.

 

2002. година

ПОПАРИЋ, ГОРАН Б.
Побуђивање вибрационих нивоа валентних и ридбергових стања молекула азота и угљен моноксида електронима.
IV, 138 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ЈАСМИНА
Анализа транспорта налектрисаних честица применом теорије преноса импулса.
163 листа.

МАРКОВИЋ, ЗОРАН
Кинетика образовања фулерена и металофулерена у електролучном простору.
99 листова.


ПИЋУРИЋ, ИВАНА

Колективни ефекти у C+C и C+Ta интеракцијам на AgeV/c.
74 листа.

СТЕФАНОВ, СТЕФАН
Контрола прехлађене магле у Македонији.
85 листова.

 

2003. година

ВУЧКОВИЋ, ВЛАДАН
Нумеричка симулација засејавања конвентивних облака.
2, 108 листова.

КОТЕСКИ, ВАСИЛ

Local structures around impurity atoms in the II–VI compounds ZnTe and CdTe.

ШЋЕПАНОВИЋ, МАРА

Зависност Штаркових параметара спектралних линија вишеструко јонизованих атома од наелектрисања остатка емитера.
109 листова.

 

2004. година

ЛУКИЋ, ДРАГАН
Експериментално проучавање аутојонизације и вишеструке фотојонизације атома Li, Ne, Ar, Be и молекула N20.
141 лист.

СТЕВАНОВИЋ, ЉИЉАНА

Теоријски третман вибронске и спин-орбиталне спреге у линеарним четвороатомским молекулима.
70, 27 листова.

СТОЈАДИНОВИЋ, СТЕВАН

Галванолуминесценција порозних оксидних слојева добијених анодизацијом алуминијума у неорганским електролитима.
86 листова.

ТОШИЋ, ИВАНА

Анализа временских серија температуре и падавина.

 

2005. година

БЕЛОШЕВИЋ-ЧАВОР, ЈЕЛЕНА Н.
Електронска структура, хиперфине интеракције и магнетизам једињења у фазном систему Hf-Fe.
95 листова.


БОЖОВИЋ, МИЛОШ
Теорија балистичке спектроскопије суперпроводника.
149 стр.

ДОБАРЏИЋ, ЕДИБ
Електро-оптичке и вибрационе особине MoS2 нанотуба.
61 стр.


ЖЕКИЋ, АНДРИЈАНА

Проучавање дисперзије брзина раста малих кристала из водених раствора.

МИЛИВОЈЕВИЋ, ДУШАН

Магнетне и оптичке особине наночестица eD1-xMNxS.
167 стр.

МИЉКОВИЋ, ВЛАДИМИР Љ.
Критичне особине адсорпције и међусобног пресецања линеарних полимера на самосличним структурама
85 листова

НИКИТОВИЋ, ЖЕЉКА

Ексцитациони коефицијент за ројеве електрона и брзих неутрала у He, Ne и O2.
196 листова

ТОШИЋ, ИВАНА
Анализа временских серија температуре и падавина
II, 159 листова

ШАШИЋ, ОЛИВЕРА
Транспортни коефицијенти и пресеци за расејање електрона у гасовима од интереса за плазма технологије
173 листа

 

2006. година

БОРКА, ДУШКО
Дуге са кратким угљеничним наноцевима
95 листова

ЈОВИЋ, ДРАГАНА
Динамика контрапропагирајућих оптичких снопова у фоторефрактивним кристалима
III, 103 листа

МИЛОСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.
Интеракција електрона са молекулима аналогним дезоксирибози у ДНК ланцу
III, 74 листа

НОВАКОВИЋ, ВЕЛИБОР
Мерење физичких карактеристика атмосферских аеросола и моделирање електричних пражњења у гасовитим смешама које садрже НО,Н2О и честице прашине
IV, 217 листова

ПРЕДОЈЕВИЋ, БРАНКО
Еластично и нееластично расејање електрона на атомома магнезијума и итербијума
79 стр

УДОВИЧИЋ, ВЛАДИМИР
Приноси нуклеарних реакција лаких јона у плазми импулсних електричних пражњења
104 листа

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354