Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду

 

1988. година

БИБИЋ, НАТАША М.
Промене особина металних површина под дејством јонског снопа.
209 стр.

ЛАЛИЋ, МАРКО
Изучавање интеракција јон-јон и јон-молекул у концентрованим растворима електролита раманском спектрометријом.
148 листова.

МАРКОВИЋ, ДУШАН М.
Испитивање промене вибрационе нехармоничности при кондензовању.
112 листова.

ТРТАЊ, МИЛАН И.
Испитивање утицаја природе органских растварача на процесе детонације тетранитрометана.
162 листа.

 

1989. година

ЈОВАНОВИЋ, ДУШАН М.
Каталитичка активност прелазних метала у структурама перовскита.
131 лист.

СИМОНОВИЋ, БРАНИСЛАВ
Термална анализа меланина.
152 листа.

 

1990. година

ВЛАОВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Синтеза нових антибактеријских хетероцикличних хидразона 5-нитро-2-фуралдехида.
273 листа.

МАРКОВИЋ, ДЕЈАН

Кинетика и механизам фотосензибиловане пероксидације липидних конституената биомембрана.
180 листова, 8 листова прилога.

ШТРБАЦ, СВЕТЛАНА
Електрокатализа редукције кисеоника на монокристалним електродама злата са степеницама.
149 листова.

 

1991. година

ZAKRZEWSKA, JOANNA
Самоорганизација жучних киселина и њихова интеракција са масним киселинама.
140 листова.

ВЕЉКОВИЋ, МИОМИР В.
Масеноспектрометријско испитивање термодинамичких особина система Li-B-F.
128 листова.

ГРУЈИЋ, СЛОБОДАН А.
Реакције у растворима фенола у перхлорној киселини.
136 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СТЕВАН
Хемијско депоновање угљеника у порозне угљеничне подлоге.
182 стр.

ИВАНОВИЋ, МИЛЕТА Р.
Кинетика и механизам процеса консолидације дисперсног Al2O3 и својства добијеног производа.
133 листова.

НЕШКОВИЋ, ОЛИВЕРА
Енергија веза и јонизационе енергије у N-F, P-F и P-O-F системима.
176 листова.

РАДАК, БОЈАН Б.
Ласерско побуђивање и механизми трансфера вибрационе енергије код метил-халогенида.
186 листова.

РАЈШИЋ, СЛАВИЦА Ф.
Анализа конзистентности физичко-хемијских параметара за трансмисију полутаната у тропосфери.
185 листова.

ФЕЈЗО, ЈАСЕНКА
Дводимензионална NMR спектроскопија макромолекула: раздвајање ефеката крос-релаксације и хемијске измене при некохерентном преносу магнетизације.
100 стр.

 

1992. година

БОЈОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Д.
Електронски спектри оксида и монохидроксида берилијума.
III, 115 листова.

МАРИНКОВИЋ, НЕБОЈША
Хемисорпција водоника и металних катјона на монокристалним површинама платине са степеницама.
138 листова.

МАРТИЋ, МИЉЕНКО Л.
Контаминација биосфере радиоактивним изотопима у периоду од 1977. до 1988. године.
IV, 143 листа.

ХЕРЦИГОЊА, РАДМИЛА
Сорпција n-хексана на катјонски супституисаним зеолитима типа X и Y.
150 листова.

ЧОМОР, ЈОЖЕФ Ј.
Утицај хетерогености површине чврстих адсорбената на процесе адсорбције из гасне фазе.
VI, 90 листова.

 

1993. година

АДНАЂЕВИЋ, БОРИВОЈ К.
Структурне и динамичке особине воде сорбоване на порозним стаклима.
167 листова.

ВУКЕЛИЋ, НИКОЛА С.
Праћење ензимски катализованог процеса континуалним диференцијално пулсним поларографским мерењем.
106 листова.

ЂОКИЋ, ДИВНА Ђ.
Испитивање хидролизе и комплекса калај (II)-јона са глицином, [бета] аланином и хипурном киселином. 160 листова.

МАКСИН, ТАТЈАНА Н.
Испитивање реакција p-(бискарбоксиметил)-аминометил карбоксиамино хипурне киселине са калај(II) и калај(IV)-јонима у смешама вода-етанол.
133 листа.

 

1994. година

ЈАНКОВИЋ, ИВАНА А.
Механизми реакција перокси и фенил-радикала у иницијацији и пропагацији аутооксидације
113 листова.

МИЛЕТИЋ, МИОДРАГ
Масеноспектрометријско проучавање јонизације и фрагментације молекула S02, S02F2 и SF6 ударом моноенергетских електрона.
140 листова.

ПЕТКОВСКА, ЉУБИЦА Ј.
Ласерски фотоакустички спектри коинциденције једноставних молекула.
145 листова.

РАИЧЕВИЋ - БАЧИЋ, СЛАВИЦА
Повлачење радиоизотопа полидисперзном чврстом фазом.
176 листова.

СТОЈИЋ, ДРАГИЦА Љ.
Електрокаталички ефекти при електролитичком раздвајању изотопа водоника.
134 листа.

 

1995. година

МАРКОВИЋ, ДРАГАН М.
Волтаметријско испитивање оксидационих процеса неких фенолних једињења.
111 листова.

ПАВЛОВИЋ, МИРЈАНА С.
Експериментално истраживање и моделирање процеса увођења и транспорта пробе у плазму једносмерног лука U – облика.
182 листа.

СТАНКОВИЋ, ЈОВАН Б.
Проучавање утицаја примене нових метода физичко-техничке контроле на осигурање квалитета брахирадиотерапије високим интензитетом дозе јонизујућег зрачења.
98, 11 листова.

 

1996. година

ВУКИЋ, МАРИЈА Р.
Утицај врсте чврсте фазе на производ растворљивости сребро-јодида.
V, 205 листова.

 

1997. година

МАРКОВИЋ, МИРЈАНА М.
Термодинамичке особине концентрованих водених раствора мешаних електролита.
98 стр.

ОСТОЈИЋ, БОЈАНА
AB initio проучавање вибронске спреге у четвороатомским молекулима – анализа спектра B2H2.
151 лист.

ТИМОТИЈЕВИЋ, ЂОРЂЕ М.
Електронска структура валентно-проводне траке оксида гвожђа.
118 стр.

 

1998. година

ВИДИЋ, ЈАСМИНА
Волтаметријско праћење интеракција глобуларних протеина са наелектрисаним површинама.
143 листа.

ЧОМОР, МИРЈАНА И.

Синтеза и карактеризација композитних полупроводничких честица нанометарских величина.
91 листова.

ЧУПИЋ, ЖЕЉКО

Моделирање механизма осцилаторних каталитичких процеса, са применом на реакцију разлагања водоникпероксида.
229 стр.

ШАШИЋ, СЛОБОДАН
Факторска анализа раманских спектара неких сложених система.
126 листова.

 

1999. година

РАКИЋ, ВЕСНА
Испитивање расподеле каталитичких активних центара методама микрокалориметрије, TPD, FTIR.
110 стр.

 

2000. година

ВУКОЈЕВИЋ, ВЛАДАНА
Бифуркациона и пертурбациона анализа Bray-Liebhafsky реакције.
204 стр.

КУНТИЋ, ВЕСНА
Испитивања комплексних једињења рутина и хесперидина са јонима метала и њихова биохемијска активност.
147 листова.

СТАНИСАВЉЕВ, ДРАГОМИР
Утицај H2O и D2O на одвијање Bray-Liebhafsky осцилаторне реакције.
126 стр.

ТОДОРОВИЋ, СМИЉА
Испитивање активног центра HEM протеина KatG методама магнетне.
VI, 90 листова.

ТРТИЋ, ТАТЈАНА
Екстракција Tl(III) са бутил-ацетатом у контакторима на бази порозних капилара и примена у производњи радиофармацеутика 201TlCl.
142 листа.

ШАПОЊИЋ, ЗОРАН В.
Реакције фоторедукције на нанометарским честицама TiO2.
102 листа.

 

2001. година

ВУЈАКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Механизми адсорпције анјона на модификованим клиноптилолитима.
117 стр.

ДАКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА С.
Адсорпција микотоксина на минералним адсорбентима.
121 лист.

ДИМИТРИЋ-МАРКОВИЋ, ЈАСМИНА
Спектрохемијско испитивање структуре копигмената малвин хлорида са другим органским молекулима и њихово антиоксидативно дејство.
171 лист.

ЖУЈОВИЋ, ЗОРАН
NMR спектроскопија чврстог стања: нова дводимензионална пулсна секвенца заснована на деполаризацији 13C магнетизације у ротационом координатном систему.
IV, 80 листова.

МИЋИЋ, МИОДРАГ
Физичкохемијска карактеризација честица у градским срединама применом нових метода електронске микроскопије.
91 лист.

ПЈЕШЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Корозија титана у алкалној средини.
103 листа.

СТАМЕНКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Р.
Испитивање електрокаталитичких особина нових електродних материјала за горивне ћелије.
173 листа.

ЦВЈЕТИЋАНИН, НИКОЛА
Испитивање утицаја воде на јон-јон и јон-растварач интеракције у растворима перхлората литијума, натријума и магнезијума у пропилен-карбонату.
87 листова.

 

2002. година

ЈОВИЋЕВИЋ, СОЊА
Спектроскопско одређивање карактеристика микроталасно индуковане плазме.
95, 30 стр.

КУЗМАНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Спектроскопско испитивање естационарних појава у плазми лука са континуалним дотоком аеросола при модулисању струје напајања.
134 листа.

 

2003. година

АЛЕКСИЋ, МАРА М.
Електрохемијско понашање и одређивање цефалоспоринског антибиотика цефетамета у смеши алкохола и воде.
171 лист.

КРМАР, МАРИЈА
Структура спектра радикала NCN.
98 листова.

ЋИРИЋ-МАРЈАНОВИЋ, ГОРДАНА М.
Електрохемијска полимеризација 1-нафталенамина и његових деривата.
100 листова.

 

2004. година

БЛИЗАНАЦ, БЕРИСЛАВ Б.
Утицај структуре и хемијског састава површина Au и Ag на брзину електрохемијске редукције O2 и оксидације H2 и CO.
IV, 218 стр.

ДАМЈАНОВИЋ, ЉИЉАНА С.
Антиферомагнетни фазни прелаз алкалних електро-содалита.
130 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАНА
Механизам фазних трансформација у танким филмовима система Cu-In-Se-S.
107, IV стр.

ИГЊАТОВИЋ, ЉУБИША
Волтаметријско понашање и одређивање 1-фенил-3,3-диаметилтриазена и његових халогено-деривата. 139 листова.

 

2005. година

БОШКОВИЋ, ИВАНА
Електрокаталитичке особине композитних филмова метал-оксид формираних на површинама титана и тантала, електрохемисјким методама.
111 листова.

ГРБОВИЋ, ЈАСМИНА
Испитивање фактора који утичу на кинетику формирања хибрида у системима Mg-C, Mg-Fe i Mg-C-Pd
138 листова

ДРАГОВИЋ, СНЕЖАНА
Примена неуронских мрежа у гамаспектрометтријској анализи узорака земљишта и биљака.
118 листова.

ПЕЈИЋ, НАТАША
Развој квантитативних аналитичких метода у отвореном реактору на бази интеракције аналита и Bray-Liebhafsky осцилатора.
257 стр.

РИСТИЋ, ГОРДАНА
Хемијско депоновање дијаманата из паре – могућности синергије термичке и ласерске методе.
103 листа.


2006. година

ПАВЕЛКИЋ, ВЕСНА
Утицај Аl3+ јона на термалну стабилност пепсина : кинетички и термодинамички асpект
129 листова

ПОПОВИЋ, ДАНИЛО
Основна физичкохемијска терминологија у области заштите животне средине
369 стр.

ШЕЋЕРОВ, БОЈАНА
Могућности примене радиохромних система у радијационој дозиметрији
67 листова

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354