Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Електротехничком факултету Универзитета у Београду

 

1955. година

ИВАНОВИЋ, ДРАГИША
Теорија кретања неутрона кроз смјешу елемената.
47 стр.

 

1956. година

РАКОВИЋ, БРАНКО
Карактеристике импулсних појачавача при ниским учестаностима.
1, 49 стр.

 

1957. година

АЛЕКСИЋ, ТИХОМИР Ж.
Сериски логичко прекидачки елемент - анализа и осврт на примену у магнетној прекидачкој техници.
74 листа.

ДЕСПОТОВИЋ, СЛОБОДАН Т.
Мрежни анализатор наизменичне струје са импеданцама уместо генераторских јединица.
83 стр.

РАДОЈКОВИЋ, БОЖИДАР
Процењивање опасности од лутајућих струја у електрификованој саобраћајној мрежи.
1, 60, 2 , 39 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ИЛИЈА С.
Утицај времена простирања групе на изобличења фреквентно модулисаног сигнала при преносу радио усмереним везама.
43 стр.

СУРУТКА, ЈОВАН В.
Утицај напајања на вертикалну карактеристику зрачења антифединг антена.
98 стр.

ШЕВАРАЦ, ИВАН
Метода цикличног убрзавања честица радијалним импулсима.
40, 15, 10 стр.

 

1958. година


БАНДИЋ, ИВАН М.
Методе решавања неодређених диференцијалних једначина које се јављају у теорији еластицитета и хидродинамици.
62 стр.

ВАСИЋ, ПЕТАР М.
О неким квадратним функционалним једначинама.
1 св. (разл. паг.)

ЖИВОЈИНОВ, ЈОВАНКА М.
Одређивање ентропије испаравања на основу класичне термодинамике, експеримената и на основу статистичке и квантне механике.
3, 139 стр.

КАРАЏИЋ, ЛАЗАР
Прилози проучавању неких проблема из теорије редова и једнозначних аналитичких функција помоћу геометрије Лобачевског.
51 стр.

КОСТИЋ, ВЕЛИМИР Н.
Магнетостриктивни никлени вод и његова примена у временским селекторима са динамичком меморијом.
2, 73 стр.

ТОМИЋ, БОШКО С.
О једној новој класи полинома у теорији специјалних функција.
2, 1, 74 стр.

 

1959. година


ЋЕТКОВИЋ, СИМОН
Неколико прилога теорији свуда-густо непрекидних функција.
77 стр

 

1960. година

.
БАЈИЋ, ДЕЈАН
Високофренвентна компензација мултивибратора.
1, 71 стр.

КАЛИЋ, ЂОРЂЕ Д.
Мерење момената асинхроних машина помоћу Холовог ефекта.
V 76 стр.

КОРБОВ, ЈУРИЈ
О резонантном скоку код нелинеарних система аутоматске регулације.
125 стр.

КУРТОВИЋ, ХУСНИЈА Ш.
Мерење степена искоришћења звучника у сонорним просторијама.
69 листова.

ЛУКАТЕЛА, ГЕОРГИЈЕ
Побољшање односа сигнал-сметња код положајне импулсне модулације.
94 листа.

 

1961. година


ПОПОВИЋ, ЖАРКО
Међусобно везивање бирача у аутоматским телефонским централама помоћу несавршених снопова.
35 стр.

РАКИЋ, МИОДРАГ
Графичка метода за анализу и синтезу импулсно релејних сервосистема.
III, 100, I стр.

 

1962. година


HAPP HARVY, HEINZ
Тензорска анализа мрежа које садрже неноминалне аутотрансформаторе са комплексним односом трансформације.
9, III, 245, 3 стр.

 

1963. година


ЂОКОВИЋ, ДРАГОМИР Ж.
О неким класама цикличних функионалних једначина.
1, VI, 53 стр.

ЈОВАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ Т.
Примена рачунских елемената за појачавање и мерење малих једносмерних струја.
4, 90 листова.

МИЛОЈКОВИЋ, БОРИСЛАВ Р.
Адаптивни нелинеарни системи који раде у режиму сопствених осцилација.
2, 92 листа.

МИЛОШЕВИЋ-РАКОЧЕВИЋ, КОВИНА
Прилози теорији и пракси Bernóulli-евих полинома и бројева.
X, 145 стр.

ПОП-ЈОРДАНОВ, ЈОРДАН П.
Прлог решавању проблема термализације неутрона у хетерогеном реактору.
3, 47 листова.

ШИЉАК, ДРАГОСЛАВ
Синтеза система саповратном спрегом применом условне оптимизације квадрата грешке.

 

1964. година


БИНГУЛАЦ, СТАНОЈЕ П.

Синтеза једне класе вишепараметарских адаптивних система користећи методе анализе осетљивости.
3, 132 листа.

ВОЈИНОВИЋ, МИРКО
Могућности повећања побуде осетљивости моностабилних мултивибратора.
131 стр.

ВУЧКОВИЋ, ВЛАДАН
Приказивање рада машина за наизменичну струју на моделу.
1, XIII, 120 листова.

ДИМИЋ, ГОЈКО
Прилог методама за одређивање параметра кретања тела која се крећу великим брзинама.
88 стр.

ЂУРИЋ, СВЕТИСЛАВ
Утицај таласног облика вибрација алата на брзину ултразвучне обрaде материјала .
102 стр.

КАЛИЋ, ДУШАН Д.

Акустичка анализа вокала у екавском говору српскохрватског језика и техничке могућности препознавања помоћу филтера.
163, 59, 7 листова.

КРСМАНОВИЋ, МИЛАДИН Б.
Синтеза оптималних и приближно оптималних рачунара.
3, 184 листа.

МАРШИЋАНИН, БОЖИДАР
Акцелерација снажног снопа у високонапонском акцелератору.
6, 165 листова.

МУЖДЕКА, СЛОБОДАН Д.
Frisch-ова комора као еталон малих струја.
104 стр.

ПАВЛОВИЋ, БОШКО В.
Прилог проучавању радиоактивних неравнотежа у природним условима.
5, 147 листова.

ПЕТРОВИЋ, РАДИВОЈ
Нови прилаз проблемима оптимизације терминалних процеса.
116 листова.

РАИШИЋ, НЕНАД
Испитивање карактеристика решетке хетерогених нуклеарних реактора у випезоним системима.

ТОДОРОВИЋ, МИЛАН С.
Могућност конверзије нуклеарне енергије у електричну путем промене магнетизације.
6, 101 лист.

ЧАРАПИЋ, МИОДРАГ С.
Мерење периоде реактора.
3, 84 листа.

 

1965. година


АФГАН, НАИМ Х.
Пренос топлоте кључањем и топлотни флукс прегорeвања смеша етилалкохол-бензол.
8, 118 листова.

ЗАТКАЛИК, ЈОВАН
Нове методе синтезе линеарне и рефлекторске радарске антене.
1 св. (разл. паг.)

КОВАЧЕВИЋ, БОГОСАВ Ж.
Нове могућности повећања стабилности кварцних осцилатора са аутоматском корекцијом фреквенције. 166 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИОДРАГ М.
Одређивање реактивности сложених реакторских система импулсном неутронском методом.
2, II, 119 листова .

РАБРЕНОВИЋ, ДРАГОЉУБ М.
Прилог синтези широкопојасних појачивача са константним групним кашњењем.
1 св. (разл. паг.)

САВИЋ, ИСАИЛО
Прилог анализи магнетострикционог вибратора побуђеног импулсима у циљу произвођења ултразвука у течним срединама.
2, 116 листова.

ТЈАПКИН, ДИМИТРИЈЕ А.
Студија струјно-напонских режима у полупроводничим P-N структурама.
VIII, 256 листова.

 

1966. година


ЂОРЂЕВИЋ, РАДОСАВ Ж.
О неким општим класама функционалних једначина.
100 листова.

СТОЈИЋ, МИЛИЋ Р.
Анализа нелинеарних система аутоматског управљања применом алгебарских критеријума асимптотске стабилности.
176 стр.

 

1967. година


ПОПОВИЋ, БРАНКО Д.
Прилог теорији антенских система са дугим линеарним зрачећим елементима.
1967. 4, 96 листова.

ФЕРЕТИЋ, ДАНИЛО
Анализа нестационираних температурних стања у нуклеарним енергетским постројењима.
145 стр.

ХУМО, ЕМИР А.
Прилог директним методама оптимизације система аутоматског управљања.
II, 112 листова, 18 листова са таблама.

 

1968. година


ЈАНИЋ, РАДОВАН Р.
О неким општим класама функционалних једначина.
119 листова.

ЈОВАНОВИЋ, САВО М.

Нумеричка анализа рјешења анализа рјешења Bessel-ове диференцијалне једначине.
8, 66 стр.

ЛУКИЋ, ВАСИЛИЈЕ П.
Један прилаз анализи нестационираних стања електричних машина. 1968.
2, 174 листа, 8 листова с таблама.

МИЛИЋ, МИРКО М.
Тополошко-динамичке особине модела стања нереципрочних мрежа.
III, 145 листова.

НАХМАН, ЈОВАН М.
Један прилаз методици испитивања стабилности сложених електроенергетских система при регуларним поремећајима.
6, 565 листова.

СЛИПИЧЕВИЋ, КЕРИН Ф.
Прилог аналитичкој теорији резонантне апсорпције неутрона у хетерогеним реакторским системима са цилиндричном геометријом.
1, 78 листова, 36 листова сa таблама.

СТРУГАР, ПЕТАР В.

Максимум неутронског флукса код термалних реактора.
1, II, 71 лист, 9 листова сa таблама.

ТОШИЋ, ДОБРИЛО Ђ.

Динамика електричног пражњења у гасној магнетронској диоди.
1, 134 листа.

 

1969. година


МУЖДЕКА, ГОЈКО
Однос статичке и динамичке стабилности при трофазном преносу великих снага и утицај пријемне мреже на стабилност.

ТЕШИЋ, СПАСОЈЕ
Прилог теорији напонско-фреквентних конвертора и њихова примена у системима за радиокомуникације. 1, III, 136 листова, 48 листова сa таблама.

 

1970. година


ДИМИЋ, МИРОЉУБ Б.
Аутоматско управљање ваљачким станом.
4, 98, 2 листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН С.
Анализа температурних промена у тиристору за типична и за примену важна квазистационарна и нестационарна погонска стања користећи се математичким моделом тиристора као топлотног система.
1 св. разл. паг.

КЕЧКИЋ, ЈОВАН Д.
Један диференцијални оператор и његова примена на парцијалне диференцијалне једначине и неаналитичке функције.
107 листова.

СТАНИЋ, БОЖИДАР В.
Интеракција електомагнетских радијација из микроталасног подручја са нехомогеном нестационарном плазменом колоном.
2, III, 115 листова, 62 листа сa таблама.

СТЕФАНОВИЋ, ДУШАН Б.
Прилог аналитичком решавању проблема успоравања неутрона у хомогеним и хетерогеним срединама.
2, II, 74 листа.

СТОЈАНОВИЋ, БОРИСЛАВ М.
Нове структуре електронских множача на бази конверзије.
1 св. разл. паг., 2 пресавијена листа са гарф. приказима.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГОШ М.
Графови и његови спектри.
132 листа.

 

1971. година

БОШЕВСКИ, ТОМЕ П.
Усавршена метода за третирање проблема транспорта неутрона дискретним представљањем простора и енергије.
2, II, 65 листова.

ДРАЈИЋ, ДУШАН Б.

Прилог одређивању оптималне трансфер функције за пренос података у основном опсегу.
1, 92 листа.

КРТОЛИЦА, РАДОВАН

Анализа система са расподељеним параметрима методом стохастичког моделирања.
139 листова.

ЛАЗАРЕВИЋ, БРАНИСЛАВ Ј.
Апроксимативна метода за синтезу оптималног управљања системима са расподељеним параметрима.
2, II, 139 листова.

МЕДАНИЋ, ЈУРАЈ

Теоријски и нумерички аспекти minimax проблема.
II, 161 лист.

НИКОЛИЋ, ПАНТЕЛИЈА М.
Неке оптичке особине олово-калај-халкогенидних полупроводничких легура.

STAMATE, IONEL I.
Equations fonctionnelles contenant plusieurs fonctions inconnues.
62 листа.

ЦВЕКИЋ, ВОЈИН
Утицај механичких напрезања на транзисторске структуре.
1, V, 123 листа.

ШТАРКЉ, ЈОВАН Ф.

Еквивалентирање делова електроенергетског система при прорачунима стационарних и електромеханичких прелазних процеса.
3, 187, листова, 18 листова с таблама.

 

1972. година


ЈОВАНОВИЋ, ВЕЛИМИР М.
Нови тип апроксимације за филтарску амплитудну карактеристику.
1, 78, 1 лист.

ЈОВИЧИЋ, СВЕТОЗАР
Простирање звука у ниским халама са дифузним телима. 1
5, 178 листова.

МАРИЋ, МИЛОЈКО Р.
Семиаутоматска манипулација.
III, 202 листа.

МАТАУШЕК, МИЛЕНА
Метода решавања једначина сферних хармоника са применом на просторно енергетски транспорт брзих и резонантних неутрона.
5, 118 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ВЛАДЕТА
Алгоритми оптималног управљања једном класом водопривредних система.
102 листа.

ЧАЛОВИЋ, МИЛАН С.
Линеарни регулатори са компензацијом поремећаја.
1, X, 172 листа.

 

1973. година

ПРАВИЦА, ПЕТАР Б.
Анализа субјективних и објективних разлика при непосредном и посредном бинауралном слушању.
4, 101 лист.

 

 

1974. година


ЗАРИЋ, БУДИМИР М.

Прилози теорији линеарних цикличних функционалних једначина.
3, IV, 108 листова.

ЈЕЛИЋ, САВО Т.
Нови приступ реализацији вучних карактеристика дизел-електричних локомотива.
178 листова.

ЈОВАНОВИЋ, АНТОНИЈЕ Д.
Нови поступци за налажење скупа основних петљи линеарног графа.
1, III, 181 лист.

КОТУРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Проблеми анализе и сунтезе централизованих мерних мрежа по критеријуму повредивости.
77, 14 листова, 14 листова с таблама.

МАТАУШЕК, МИРОСЛАВ Р.
Прилог оптималном управљању и идентификацији нелинеарних динамичких система.
3, IX, 120 листова, 2 листа са таблама.

ПЕТРОВИЋ, МИЛОШ Љ.
Понашање асинхроне машине при регулацији њене механичке карактеристике помоћу тиресторске рекуперације енергије клизања.
98 листова.

РАКИЋ, РАДИША
Примена поступка сукцесивне провере стабилности код истраживања сопствених и принудних периодичних кретања у нелинеарним системима.
2, 212 листова

ТЕОДОСИЋ, ВЛАДА М.
Мерење подкритичне реактивности нуклеарног реактора методом статистичких флуктуација.
2, 106 листова.

 

1975. година

БАБОВИЋ, ВУКОТА М.
Електронски таласи у ограниченој покретној плазми.
9, 130 листова.

ГРНАРОВ, АКСЕНТИ Л.
Алгоритми минимизације нормалних форми прекидачких функција.
3, 99 листова.

ДУЈМОВИЋ, ЈОЗО Ј.
Вредновање сложених система.
1, 348 листова.

МАРКОВ, ЖАРКО
Опслуживање мешовитог телефонског саобраћаја групом органа повезаних у савршени сноп.
98, 32 листа.

МАРКОВИЋ, МИХАИЛО И.
Расејање термалних неутрона на молекулима лаке воде укључујући ефекте времена трајања судара и просторне оријентације молекула.
2, II, 169 листова.

МАТИЋ, СТАНИСЛАВ Љ.
Неке методе управљања у електронским телефонским централама условљене саобраћајним процесом и капацитетом.
4, 159 листова.

 

1976. година

 

ИСАИЛОВИЋ, ЈОРДАН Р.
Економичан пренос видео сигнала.
4, 210 стр.


ПРОКИЋ, МИРЈАНА С.
Испитивање термолуминисцентних особина неких природних и синтетичких материјала и њихова примена у дозиметрији зрачења.
242 листа.

СТАНКОВИЋ, СРЂАН С.

Алгоритми идентификације система у реалном времену засновани на методи динамичке стохастичке апроксимације.
2, III, 253 листа.

 

1977. година


БРКИЋ, ДРАГОЉУБ М.
Одређивање граница веродостојности за параметре поузданости примером Б-расподеле.
108 листова.

ГЛИГОРИЋ, БРАНКО Л.
Прилог изучавању динамике неуравнотежених ротора обртних машина.
1, V, 3, 218 листова.

ДАНКОВИЋ, БРАТИСЛАВ М.
Аутоматско управљање системом за стабилизацију технолошких параметара гумене траке.
III, 94 листа, 42 листа са таблама.

ЈЕВТИЋ, МИЛАН М.
Истраживање флуктуационих процеса у инверзно поларисаним N-P структурама у условима лавинског умножавања.
3, V, 102 листа.

ЛАЗОВ, ПЕТАР Р.
Полиномна решења алгебарских диференцијалних једначина и њихова примена при факторизацији полиномних диференцијалних оператора.
3, 155 листова.


МИТРОВИЋ, БОРИВОЈЕ

Опслуживање телефонског саобраћаја у електронским комутационим системима у условима коначне поузданости органа опслуживања.
2. 92, 16 листова сa таблама.

ПЕТРОВИЋ, ФИЛИП
Прилог анализи и синтези говорног сигнала помоћу ортогоналних функција.
1, 107, XXXIX, 2 листа.

РАЈИЧИЋ, ДРАГОСЛАВ А.
Прилог проучавању електромоторних сила насталих при атмосферским ударним пражњењима.
4, 142, 9, 4 листа сa таблама.

РАСПОПОВИЋ, МИЛАН О.
Утицај учења и схватања L. Bolcmana на физику и филозофију.
3, 184 стр.

РИСТИЋ, БОРИСЛАВ
Повећање расположивости сложених електронских система оптималном алокацијом резервних делова.
1, II, 118 листова.

САВИЋ, МИЛАН С.
Прилог прорачунима комутационих пренапона у елетроенергетским мрежама.
8, 415, 53 листа сa таблама.

СТОЈИЉКОВИЋ, ЗОРАН В.
Класификација и њено побољшање адаптивном променом структуре иницијалних класа са константним бројем узорака.
1, III, 4, 120 листова.


ФУРТХ, БОРИВОЈ П.
Практична примена модела у управљању завршном пругом топле ваљаонице.
6, 216 стр.

ШИРБЕГОВИЋ, СЕДАТ Е.
Неке оптичке и електричне особине аморфног германијумселенида.
2, XI, 76 листова.

ШОБАЈИЋ, МИОДРАГ В.
Прилог методама мерења малих једносмерних струја и великих отпорности.
1, III, 94 листа.

 

1978. година


БОЈКОВИЋ, ЗОРАН С.

Економичан пренос видео сигнала са становишта количине пренесене информације.
3, 152 листа.

БУГАРИНОВИЋ, ЂОРЂЕ Д.
Прилог проучавању полупроводника А3 Б5 и њихових чврстих раствора.
3, 65 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, АНТОНИЈЕ Р.
Прилог синтези танких жичаних антена.
195 листова.

ЗЛАТАНОВИЋ, МИОДРАГ
Прилог изучавању плазме аргона са малом концентрацијом атома и молекула различитих врста.
1 св. (разл. паг.)

ИЛИЋ, РАДОВАН Ђ.
Студија транспорта гама кванта и секундарних електрона кроз лични дозиметар методом Монте Карло.
5, 132 листа.

ИЛИШКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР

Развој новог система за аутоматско управљање процесом гађања.
91 стр.

КОЛОНИЋ, ЂЕМАЛ Х.
Препознавање говорника на бази кратковремених контура основне учестаности говора.
184 листа.

МАТИЋ, МИЛАН
Измена наелектрисања јона C+, N+ и O+ у атомским сударним процесима.
3, 53 листа.

МИЛИЋ, ЉИЉАНА
Зависност осетљивости погонског слабљења и толеранција филтра од избора преносне функције.
5, 124 листа.

ПАУНОВИЋ, ЂОРЂЕ С.
Синтеза широко-појасне цилиндричне R-C антене са компензацијом улазне сусцептансе у зони напајања.
4, 174 листа.

ПЕТКОВСКИ, ЂОРЂИЈА Б.
Примена е-методе за одређивање линеарног регулатора са структурним ограничењима.
2, III, 170, 4 листа сa таблама.

СИМИЋ, СЛОБОДАН К.
Прилози проучавању операција над графовима.
2, V, 125 листова.

СМИЉАНИЋ, МИЛОЉУБ А.
Електричне особине изолованих танких полупроводничких слојева.
II, 106 листова.

ТАНОВИЋ, ЛАМИЈА А.
Топографске промјене на металним површинама индуковане јонским бомбордавањем.
5, 148 листова.

ЧАКУЛЕВ, ТОМА
Прилог теорији инвертибилних секвенцијалних машина.
99 листова.

 

1979. година

 

ГЛИШИЋ, САВО Г.
Пренос дигиталног фазно модулисаног сигнала у присуству сметњи и шумова.
4, 185 листова.

ДАМЉАНОВИЋ, ДРАГОЉУБ Д.
Прилог методама мерења малих струја мониторинг система.
1, 169 листова.

ДРАГОВИЋ, МОМЧИЛО
Прилог синтези цилиндричних антена са концентрисаним оптерећењима.

ЛАЗИЋ, БОРИВОЈЕ Ж.

Нове методе одређивање тестова за детекцију неисправности комбинационих мрежа.
2, 211 листова.

ОПРИЦОВИЋ, СЕРАФИМ
Прилог методама за вишекритеријумску оптинмизацију са применом на водопривредне системе.

ПЕТРОВИЋ, ГРОЗДАН
Прилог анализи џитера генерисаног у регенератору PCM импулса.
137 листова.


ПЕТРОНИЈЕВИЋ, ЖИВОМИР М.

Анализа вибрационо-акустичких карактеристика каросерија помоћу фреквентног одзива и преносне функције.
5, 356 листова.

ПОПОВИЋ, МИОДРАГ В.

Прилози синтези селективних и импулсних филтара.
6, 153 листа.

СТАМЕНКОВИЋ, БОРИВОЈЕ Б.
Генерисање уземљених активних РЦ мрежа са више приступа.
IX, 334 стр.


ТОМИЋ, ТОМИСЛАВ М.
Међусобне зависности српскохрватских фонема.
3, 64 листа.

ТУРАЈЛИЋ, СРБИЈАНКА Р.
Синтеза дискретних хиперстабилних адаптивних обсервера.
6, 236 листова.

 

1980. година

 

ВЕЛИЧКОВСКИ, АЛЕКСАНДАР В.
Компензација реактивних снага у тачкама интерконекције преносних мрежа.
88 листова.


КОЦИЋ, ВЛАЈКО Љ.
Линеаризација, нелинеарна суперпозиција и неке њихове модификације са применом на решавање нелинеарних диференцијалних једначина.
207 листова.

МОЗЕР, АЛЕКСАНДАР Ф.
Прилог оптоелектронској методи мерења струја при врло високом напону
136 листова.


НИКОЛИЋ, СНЕЖАНА И.
Прилози представљању прекидачких функција помоћу структура података.
153 листа.

ПОТКОЊАК, ВЕЉКО
Рачунарски оријентисани метод синтезе механизма манипулационих робота, њиховог оптималног избора и евалуације на бази комплетних динамичких модела.
II, 261 лист.


СТЕФАН, ВЛАДИСЛАВ Б.

Теорија нелинеарне интеракције јаког радиоталасног и ласерског зрачења са плазмом.
100 листова.

СТОКИЋ, ДРАГАН М.
Прилог синтези децентрализованог управљања роботима и манипулаторима.
251 стр.

ЧОЛИЋ, ДУШИЦА Т.
Прилог методама идентификације тополошке структуре електроенергетских мрежа.
120 листова.

 

1981. година

NABIL I.IBRAHIM AL-RAWI
Angle diversity in troposcatter communication systems.
182 листа.

БАРЈАМОВИЋ, НИКОЛА
Побољшање квалитета мјешавине расутих материјала аутоматским активирањем тока у бункерима, додатним програмским мјешањем и контролисаним извлачењем помоћу континуалних дозатора.
150 стр.

ВУКОТИЋ, ПЕРКО
Одређивање лантанида у узорцима стијена методом неутронске актвационе анализе и примјене образаца њихове релативне расподјеле у проучавању поријекла матичног материјала боксита Црне Горе.
XI, 108, 80 листова са прилозима.

ГУРЈАНОВ, МАНОЈЛО Ж.
Прилог одређивању квалитета говорног сигнала при економичном кодовању.
III, 164 стр.

ДАВЧЕВ, ДАНЧО
Прилог методама мерења перформанси и поређења ефикасности интерактивних програмских језика са посебном анализом АПЛ система.
131 лист, 95 листова са прилозима.

КОСТИЋ, ИВО
Утицај интерференције на вероватноћу грешке дигиталних фазно-модулисаних сигнала у телекомукационом систему са више репетитора.
III, IV, 158 стр.

ЛАЗИЋ, ДЕЈАН Е.
Асимптотски добри блок кодови у дигиталним телекомуникацијама.
136 листова.


МИРКОВИЋ, МИЛОРАД Ђ.
Један метод кодирања дигиталних сигнала у циљу смањења френквенцијске ширине опсега потребног за пренос.
123, 16 листова.

НОВАК, ЛАДИСЛАВ А.
Формулација и неке особине једначина са скаларним функцијама нелинеарних мрежа.
XVI, 199 стр.

ПЕЧАРИЋ, ЈОСИП Е.
Јенсенова и са њом повезане неједнакости.
176 листова.

ПОПОВИЋ, ДЕЈАН Б.
Прилог синтези механизама за помоћ људима са функционалним оштећењима доњих екстремитета.
221, XXIV стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ВЕСНА С.
Прилог синтези динамичног управљања манипулаторима.
IV, 253 листа.

ЦИБИН, ПАВЕЛ
Простирање вођених електронских плазмених таласа у присуству дисипативних процеса.
144 листа.


1982. година

ВУЧЕТИЋ, БРАНКА
Прилог вредновању корекционих кодова на реалним каналима.
154 листа.

ДУКИЋ, МИРОСЛАВ Л.
Анализа интерференције у професионалним ФМ радио-системима и предлог за повећање њихове имуности према интерференцији од осталих радио-система.
III, 157 листова.

МИЈУШКОВИЋ, НЕШО А.
Прилози методици прорачуна поузданости разводних постројења.
214 листова.

МИЛАНОВИЋ, ВИТОМИР Б.
Прилог проучавању електричних карактеристика хетерогених полупроводничких структура у присуству квантних ефеката.
77 листова.


ПЕТРОВИЋ, ПРЕДРАГ
Анализа преноса дигитализованог говора преко постојећих VVF FM мобилних радио-уређаја.
145 листова.

ПЕТРОВИЋ, ТРАЈКО
Прилог методама пројектовања линеарних мултиваријабилних система аутоматског управљања.
189 листова.

РЕЉИН, БРАНИМИР
Прилог синтези активних РЦ филтара са неидеалним операционим појачавачима.
164 стр.

РАЈКОВИЋ, НИКОЛА Љ.
Утицај короне на оптималну расподелу реактивних снага и на напонске прилике у преносним мрежама.
220 листова.

РАМОВИЋ, РИФАТ М.
Истраживање електронских транспортних процеса у MOSFET-у у граничним режимима.
150 стр.

ЂЕКИЋ, МИЛИЋ
Прилог анализи кола са струјним мерним трансформатором.
208 листова.

1983. година


БАКМАЗ, МИОДРАГ
Прилози теорији саобраћаја у аналитичком и нумеричком решавању неких модела мрежа са комутацијом канала
80 листова.

БРАЈОВИЋ, ВИДОЈЕ П.
Једна нова метода битске синхронизације на бази функције осетљивости.
III, 143 листа.

ГЕРИЋ, ЉУБОМИР Р.
Aнализа утицаја вертикалних елемената на карактеристике уземљивача електроенергетских постројења.
141 лист.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН М.
Прилози методама анализе динамичке сигурности електроенергетских система.
105 листова.

ПОПОВИЋ, ДРАГАН П.
Прилози методици континуалне анализе електромеханичких прелазних процеса електроенергетских система у хаваријским и постхаваријским стањима.
186 листова.

СТОЈКОВИЋ, МИЛЕНКО П.
Трансфер модулације у нелинеарним сателитским телекомуникационим системима са вишеструким приступом.
127 листова.

МИЛОРАДОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Утицај интравибрација молекула метана на расејавање термалних неутрона.
30 листова.
САТАРИЋ, МИЉКО В.
Прилог изучавању особина Давидовљевих солитона у једнодимензионалним молекуларним структурама. 1
67 листова.

 

1984. година


ELBAHI ABUAGELA, AMMAR
Неке нумеричке методе у теорији аналитичких функција.
100 листова.

ВАСИЉЕВИЋ, ДРАГАН М.
Анализа и пројектовање релаксационих кварцних осцилатора са посебним освртом на стабилност учестаности.
IV, 155 листова.

ВУЈКОВИЋ-ЦВИЈИН, ПАЈО
Даљинско одређивање концентрације гасова у атмосфери и могућности даљинског истраживања површине земље помоћу лидара (ласерског радара) са CO2 ласером.
III, 266 стр.

ГОЛУБОВИЋ, ЉУБИША Р.

Нове могућности одређивања положаја геостационарних телевизијских сателита са применама у системима за дистрибуцију временских сигнала у навигацији.
233 листа.

ДАНИЛОВИЋ, ДРАГОСЛАВ Ж.
Прилог унапређењу алгоритама за утврђивање изоморфизма графова.
152, 2 пресавијена листа.

ЗРИЛИЋ, ЂУРО
Прилог процесирању сигнала на бази тернарне делта модулације.
104 листа.

ЈЕЛОВАЦ, ДРАГОМИР Д.
Aнализа услова уземљења TS x kV/ 0,4 kV.
85 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ
Карактеристике асинхроног краткоспојеног мотора при фреквентном управљању по минимуму струје статора.
192 листа.

ЈОЦКОВИЋ, МИРОСЛАВ Б.

Анализа и оптимизација времена приступа подацима у подсистему диск јединица при директној обради. III, 177 листова.

КИРЋАНСКИ, НЕНАД М.

Прилог математичком моделирању динамике и управљању манипулационим роботима
III, 353 листа.

КОВАЧЕВИЋ, БРАНКО Д.
Прилог робусним методама идентификације система у реалном времену.
283, 3 листа.


КОНВАЛИНКА, ИРА С.

Одређивања спектра снаге: параметарски или непараметарски.
79 листова.

ОСМОКРОВИЋ, ПРЕДРАГ
Електрични пробој сумпорхексафлуорида у интервалу вредности производа Pd од 10-4 до 103 bar mm.
IV, 205 листова.

ОСТОЈИЋ, РАНКО

Оптимизација магнетског поља изохроног циклотрона: развој концепције вишечестичног циклотрона са предсатурисаним магнетом.
IV, 163 листа.

ПЕКАРИЋ, НЕДА
Aнализа електромагнетног поља зрачећих отвора.
140 стр.


ПЕТРАЖИЦКИ, АЛЕКСЕЈ
Threedimensional Magnetic Field Computation on the Basis of Integral Equation for the Magnetisation Vector.
63 листа.

ПЕТРОВИЋ, ЗОРАН Р.
Утицај нелинеарности система на пренос сигнала поступком комбиноване амплитудске и фазне модулације.
III, 161 лист.

РАДУНОВИЋ, ЈОВАН Б.
Утицај кинетичких флуктација на електричне карактеристике полупроводника.
76 листова.

ЦАНДЕР, ЉИЉАНА Р.
Морфолошка студија Ф области јоносфере и њена примена.
173, 68 листова с таблама.


ЦВЕТКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Мерење топлотног флукса помоћу флуксметра коме се компензује поремећај поља температуре кроз преграду.
154 листа.

ЦВИЈЕТИЋ, МИЛОРАД М.
Прилог оптимизацији преносних карактеристика оптичких влакана.
150 листова.

 

1985. година

БОШЊАКОВИЋ, ПЕТАР
Електронско мерење електричне енергије.
130 листова.

ГОЛИЋ, ЈОВАН
О односу између мера ефикасности мултикатегоријалних информационих система.
187 листова.

ЕЛАЗАР, ЈОВАН
Истраживање хармоника и субхармоника у плазми произведеној ласерским зрачењем.
131 лист.

КИРЋАНСКИ, МАЊА В.
Развој нових метода синтезе кретања редундантних манипулационих робота.
227 листова.

КОБИЛАРЕВ, МИОДРАГ Д.
Нове методе компензације динамичких утицаја опитних столова при статичким испитивањима ракетних мотора, применом дигиталне обраде сигнала.
97 листова.

СТАНКОВИЋ, РАДОМИР С.
Диференцијални оператори на групама.
127 листова.

СТРЕЗОСКИ, ВЛАДИМИР Ц.
Прилог методама за анализу стационарних стања повезаних електроенергетских система у условима структурних поремећаја.
120 листова.

ТОПАЛОВИЋ, МИЛАН
Прилог вишедимензионалној обради дигитализованог телевизијског сигнала.
VII, 211 листова.

ТУЦАКОВИЋ, МИЛЕНА
Прилог анализи осетљивости селективних мрежа.
114 листова.


ЂУРИЋ, МИЛЕНКО
Aнализа услова за настајање и могућности елиминације негативних пригушења у електроенергетским системима.
290, 58 стр.

 

1986. година

АНДРИЋ, СВЕТЛАНА
Изодозне карактеристике високоенергетских електрона у ткиво-еквивалентном материјалу.
147 стр.


ВУЈОШЕВИЋ, МИРКО Б.
Прилог теорији прорачуна и оптимизације поузданости динамичких редундантних система.
139 листова.

ДРАКУЛИЋ, БУДИМИР С.
Детекција, издвајање и анализа акционих потенцијала помоћу рачунара.
94 листа.

ИКОНИЋ, ЗОРАН Б.
Студија квантноелектронских особина квази-дводимензионих микроструктура.
105 листова.

ЈЕГЕШ, ЗОЛТАН Ј.
Прилог робустном адаптивном управљању са применом на електромоторне погоне.
281 лист.

ЈОВИЧИЋ, СЛОБОДАН Т.
Прилог анализи разумљивости говорног сигнала у присуству акустичког шума.
V, 201 лист.

ОРЛИЋ, МИЛАН П.
Микродозиметрија брзих неутрона.
113 листова.

ПАВЛОВИЋ, ВЛАСТИМИР Д.
Синтеза LC филтара са реалним елементима.
133 листа.

ПАВЛОВИЋ, ТОМИСЛАВ М.
Оптичке и микроструктурне особине спектрално селективних површина на анодно оксидованом алуминијуму.
143 листа.

РАДЕНКОВИЋ, МИЛОЈЕ
Глобална стабилност, конзистентност процена и брзина конвергенције алгоритама адаптивног управљања.
218 листова.


РАДОСАВЉЕВИЋ, ЗОРАН С.
Прилози теорији и пракси употребе експертног програмског система у истраживањима на пољу теорије графова.
VI, 178 листова.

ЏИГУРСКИ, ОЗРЕН
Хибридни процесор за симулацију динамичких система.
II, 149 листова.

 

1987. година


АРНАУТОВИЋ, ДУШАН Б.
Синтеза мултиваријабилних регулатора побуде у вишемашинским електроенергетским системима применом методе пројекционих управљања.
185 листова.

ВУКАНИЋ, ЈОВАН В.
Рефлексија лаких јона кеВ-СКИХ енергија од површине чврстог тела.
124 листа.

ВУКИЋ, ЂУКАН
Понашање и примена асинхроног мотора са двостраним напајањем.
100 листова.


ЈЕФТЕНИЋ, БОРИСЛАВ И.
Електромоторни погон са трофазним асинхроним мотором напајаним из реалног струјног извора променљиве учестаности са истовременом контролом напона и клизања.
147, 5 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ГОРАН С.
Једна нова метода за детекцију основне учестаности говора.
287 стр.

МИЈИЋ, МИОМИР
Утицај субјективне и објективне усмерености при слушању на мерење индекса преноса говора.
153 листа.

НИКОЛАЈЕВИЋ, СТОЈАН
Анализа конструкције високонапонских каблова са чврстим диелектриком с обзиром на експлоатационе услове.
179, V, 3 листа.

ПЕЈАНОВИЋ, МИЛИЦА
Анализа перфоманси дигиталних мобилних радио-система.
143 листа.

СТОКИЋ, ЉУБИША М.
Кинетичка теорија колективних процеса при генерисању кохерентног зрачења у електронском гасу.
103 стр.

ТОМОВИЋ, СЛАВКО
Комбинована Вејбулова – експоненцијална расподела и њена примена у убрзаним испитивањима поузданости техничких система.
II, 103, 11 листова.

ШУЛИЋ, ДЕСАНКА М.
Звиждући атмосферици и њихова примена у истраживању плазмасфере.
125 листова.

 

1988. година

WENJUN, ZHANG
Истраживање простирања електромагнетских таласа у вишеслојним цилиндричним водећим структурама.
219 стр.

АВРАМОВИЋ, ЗОРАН Ж.
Моделовање и микрорачунарско управљање ранжирним станицама.
198 листова.

АЛТИПАРМАКОВ, ДИМИТАР В.
Прилог теорији неутронских поља у срединама сложеног геометријског облика.
111 листова.

БАГАРИЋ, ИВАН
Прилог одређивању осетљивости микрофона у анехоичној и реверберационој комори.
IV, 121 лист.

БОЖИЛОВИЋ, ХИЛДЕГАРД А.
Анализа вертикалне монопол антене са радијалним противтегом над равном проводном земљом.
156 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДАН М.

Анализа алгоритама серијске синхронизације у системима експандованог спектра - директан приступ.
124 листа.

ЈУРЕЛА, ЗВОНИМИР

Утјецај микротермалних зона на емисију секундарних јона.
84 листа.


КОНСТАНТИНОВИЋ, ЗОРАН Р.
Софтверска подршка мултимикропроцесорских система са смањеном осетљивошћу на отказе.
238 листова.

КОСТИЋ, МИОМИР
Једна нова метода за одређивање електричних карактеристика уземљивача и њена примена на темељне уземљиваче.
100 листова.

КОСТИЋ, ПЕТАР Ј.
Проучавање утицаја стехиометријског састава YBa2 Cu3 Ov керамике на механизам формирања и транспорт носиоца наелектрисања са посебним нагласком на суперпроводничке особине.
160 листова.

ЛЕВИ, БОЖИДАР
Универзални мултипроцесорски телеинформациони терминални уређаји.
VI, 234 листова.


МАРТИНОЛИ, АНДРЕЈА С.

Један пробабилистички модел дугорочног развоја производних капацитета у условима повећаног учешћа термоелектрана.
188, 5 листова.

ТЕСЛА, ДРАГАН

Један метод за контролу квалитета преноса дигиталних сигнала у адаптивним КТ радио системима.
149 листова.

ЦЕКИЋ, БОЖИДАР
Истраживање структуре и електричне квадруполне интеракције у интерметалном једињењу Hf2Fe.
IV, 163 листова

ШЕРБЕЏИЈА, НИКОЛА Б.
Асинхрона комуникација процеса и њена имплементација у програмским језицима.
IV, 225, 68 листова.

 

1989. година

ВОЈЧИЋ, БРАНИМИР
Перфомансе једне класе поступака дигиталног преноса кроз дисперзивни радио канал у присуству ометача.
110 листова.

ВУКОСАВИЋ, СЛОБОДАН
Пројектовање адаптивног микропроцесорског управљања брзином и позицијом асинхроног мотора.
IV, 137 листова.

ВУЧЕТИЋ, ЈЕЛЕНА
Анализа перформанси вишедоменских мрежа за пренос података са комунитацијом пакета.
2 књ., 139 листова 151 лист са прилозима.


ДОБРОСАВЉЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР С.

Прилог развоју нових динамичких метода за мерење електричних и термофизичких карактеристика електропроводних материјала.
166 стр.

ДРНДАРЕВИЋ, ВУЈО
Обрада сигнала у спектрометрији гама зрачења при великим брзинама бројања.
128 стр.

ЖИВАНОВ, ЉИЉАНА Д.
Диелектричне особине магнетоплумбита у микроталасној и далекој инфрацрвеној области електромагнетског спектра.
182 листа.

ЛИПОВАЦ, ВЛАДИМИР

Прилог анализи сигнала говора на бази нултих пресјека.
II, 98, 7 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МИЛАН Ђ.
Уобличавање спектра дигитално модулисаних сигнала помоћу фазне петље.
136 листова.

СТОЈАНОВИЋ, МАРКО С.
Анализа и минимизирање шума код нуклеарног Si-PPD са површинском баријером.
140 листова.

УЗЕЛАЦ, НЕБОЈША И.
Ширење и померај спектралних линија атома и јона инертних гасова у слабо неидеалној плазми импулсних бљескалица.
140 стр.

ЧУКАЛЕВСКИ, НИНЕЛ В.
Управљање електроенергетским системима у хаваријским режимима применом динамичких обсервера.
184 листа.

ШКОКЉЕВ, ИВАН
Прилог методама обезбеђења сигурности електроенергетског система уз помоћ деловања на мрежу акцијама корективног прекидања.
4, XI, 213 листова.

 

1990. година

ГРУБОР, ДАВОРКА П.
Студија динамо ефеката у области Е јоносфере на основу података радио-дијагностичких метода.
168 листова, 62 листа прилога.

ДРАГОШЕВИЋ, МАРИНА В.
Примена генерализоване методе најмањих квадрата у моделирању ускопојасних сигнала.
176 стр.

ДРАШКОВИЋ, ВАСИЛИЈЕ
Анализа услова преноса сигнала података VF везама по водовима високог напона у прелазним и стационарним стањима електроенергетске мреже. 238, 7 листова.

ЂИНОВИЋ, ЗОРАН
Испитивање изотермне епитаксије Hg1-xCdxTe из парне фазе у отвореном двозоналном цевном систему.
123 стр.


КЛЕМ, НИКОЛА
Рачунарско решавање великих система једначина у техници.
VII, 286 стр.

КОЛУНЏИЈА, БРАНКО М.

Електромагнетско моделовање жичано-лимених структура.
236 листова.

ЛЕВИ, ВИКТОР
Прилог за планирање оптималног развоја високонапонских мрежа.
134 листa.

ЛЕВИ, ЕМИЛ
Векторско управљање асинхроним машинама у присуству магнетног засићења.
132 листа.

МАРКОВИЋ, ЗОРАН М.
Прилог повећавању прецизности синхронизације и синтонизације атомских часовника у медитеранском ланцу системом Лоран-Ц.
155 листова.

ПАЈКОВИЋ, МИОДРАГ Ђ.
Анализа могућности адаптације комплексних адаптивних филтара при потискивању фреквенцијско агилних сметњи у системима са проширеним спектром са директном секвенцом.
157 листова.

ПРОКИН, МИЛАН
Микропроцесорско мерење учестаности импулсних сигнала у управљачким системима у реалном времену. |
241 лист.


РАДОЊА, ПЕРО Ј.
Утицај коначне тачности аритметичких операција код дигиталних поступака оптималног филтрирања.
IV, 154 листа.

РАЂЕНОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.

Хибридизација примесне и проводне зоне у јако допираним полупроводницима.
78 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ВОЈИСЛАВ

Прилог робусној идентификацији и адаптивном управљању стохастичких система.
307 стр.

ФОТЕВ, АЛЕКСАНДАР Г.
Одзив жичаних структура на импулсну побуду.
129 листова.

 

1991. година


БАРБАРИЋ, ЖАРКО
Прилог методама за анализу и обраду сигнала термалне слике формиране линијским скенирањем.
183 стр.

БЈЕЛОГРЛИЋ, МИЛАН Р.
Израда оптималног плана напона и реактивних снага у експлоатацији преносних мрежа.
177 стр.

БУТУРОВИЋ, ЉУБОМИР Ј.
Оптималне и субоптималне трансформације обележја у системима за препознавање облика.
118 листова.

ЖИВАНОВИЋ, ГОРАН Д.
Прилог теорији циклостационарности и њена примена у детекцији дигиталних сигнала.
XII, 138 листова.


КАНДИЋ, ДРАГАН Б.
Генерисање пасивних РЛЦ мрежа са више приступа применом линеарних матричних трансформација.
243 листа.

КАТИЋ, ВЛАДИМИР А.

Методе анализе хармоника напона и струје трофазних исправљача управљаних импулсно-ширинском модулацијом.
143 листа.

КИШ, МИРОСЛАВ Л.

Прилог аутоматском препознавању говора независно од говорника.
73 стр., 4 листа прилога.

ЛУТОВАЦ, МИРОСЛАВ Д.

Примена Чебишевљевих апроксимација у пројектовању електричних мрежа.
125, 6 листова.

МИШКОВИЋ, ЗОРАН Л
.
Динамика једно- и дво-електронских прелаза при интеракцији атомских честица са површином чврстог тела.
92 листа, 24 листа прилога.

МЛАДЕНОВИЋ, МИРОЉУБ П.
Нумеричка и експериментална истраживања оптерећеног резонатора у динамичком режиму рада при високим нивоима снаге.
340 листова.


ПОПОВИЋ, ЉУБИВОЈЕ М.

Опште једначине дискретизованог вода и њихова примена.
115 листова.

САЛАМОН, ДРАГУТИН Д.
Упрошћени поступци за анализу сложених уземљивачких система.
IV, 158 листова.

ТОМЧИК, БРАНКО М.
Испитивање утицаја неравнотежних гасних пражњења у третирању површине материјала.
108 листова.

ТУБИЋ, ДУШКО З.
Анализа поузданости електроенергетских постројења методом симулације и оптимално планирање резервне опреме.
97 листова.

 

1992. година

АЛЕКСИЋ, МИЛИВОЈЕ
Архитектура RISC процесора за визуализацију.
147 листова.

ГРАОВАЦ, МИЛАН
Моделовање извора и потрошње у прорачунима поузданости електроенергетских система методом учестаности и трајања.
III, 145 листова.

ДАМЊАНОВИЋ, ЉИЉАНА Б.
Формална спецификација графичких стандарда.
203 листа.

ЂУКАНОВИЋ, МИОДРАГ
Прилог методама директних прорачуна транзијенте стабилности сложених електроенергетских система помоћу вештачких неуралних мрежа.
216 стр.

ЖИВАНОВ, МИЛОШ Б.
Истраживање транспортних карактеристика у веома јако допираном n-Si.
119 стр.


ОДРИ, ПЕТЕР
Примена конформног пресликавања и методе коначних елемената у прорачуну параметара простирања у таласоводима.
158 листова, 19 листова са прилозима.

ПОПОВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Синтеза оптималних секвенци за системе са проширеним спектром.
86 листова.

РИСТИЋ, СЛАВИЦА
Прилог развоју метода визуализације струјања применом ласерских техника.
289 листова.


ТОМАШЕВИЋ, МИЛО В.

Нови хардверски протокол за кохеренцију кеш меморија у мултипроцесорским системима са заједничком меморијом.
3, 141 лист.

ШЕНК, ВОЈИН
Експонент грешке конкретних фамилија заштитних кодова и субоптимални поступци декодовања који омогућавају његово достизање.
209 стр.

 

1993. година

ВРАНЕШ, САЊА
Мултипарадигматична љуска експертског система са архитектуром школске табле.
218 листова.

ГРЕДИЋ, ТОМИСЛАВ Т.
Композитни слојеви добијени плазма депозицијом тврдих превлака титан нитрида и титан алуминијум нитрида на плазма нитрираном челику.
110 листова.

ДЕВЕЏИЋ, ВЛАДАН БРАНИСЛАВ
Синтеза експертских система за рад у реалном времену.
231 лист.

ЗЕЈАК, АЛЕКСА Ј.
Раздешени филтри у радарима са фазно кодованим сигналом оптимизовани по Доплеровом помаку фреквенције.
169 листова.

ЈАНКОВИЋ-ЦВИЈОВИЋ, МИОМИРКА
Један метод пројектовања расподељених оперативних система за рад у реалном времену.
101 лист.

ЈОВАНОВ, ЕМИЛ СРЕЋА
Архитектура акцелератора за операције над базама података.
137 листова.


МАРИНКОВИЋ, ПРЕДРАГ
Динамичка ефикасност управљачких апсорпционих елемената нуклеарног реактора.
143 стр.

МИШИЋ, ВОЈИСЛАВ Б.
Аутоматско генерисање апликација за базе података из спецификација.
93 стр.


МИШИЋ, ЈЕЛЕНА

Мултикомпјутерска спрежна мрежа заснована на звездастом графу.
103 стр.

РАДОЈЕВИЋ, ДРАГАН Г.
Нов метод истовременог одређивања струкутре и параметара модела динамичких система у дискретном времену.
204 стр.

РАКИЋ, МИЛАН В.
Прилог примени технике декомпозиције у краткорочном планирању рада сложених електроенергетских система.
175 листова.

 

1994. година

CHEN, XUE-BO
Some aspects of control system design based on the inclusion principle.
147 стр.

АРСИЋ, НЕБОЈША
Нумеричко и експериментално моделовање гасног троелектродног искришта.
170 стр.

БАБИЋ, БОРИВОЈЕ
Стохастички индекси статичке сигурности електроенергетских система.
92 стр.


БЕКУТ, ДУШКО Д.
Примена стохастичких критеријума код избора и одржавања прекидача у електроенергетским мрежама.
102 листа.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, ВЛАДИМИР Ж.
Нестандардни задаци у једној класи комбинаторно-оптимизационих проблема.
105 стр.

ЂУРОВИЋ, ЖЕЉКО М.
Адаптивна робусна естимација стања стохастичких система.
116 стр.

КАТИЋ, ДУШКО М.
Прилог синтези адаптивних алгоритама управљања са учењем за манипулационе роботе.
295 стр.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЗОРАН М.
Оптимално искоришћење асинхроног мотора засновано на аналитичком и експерименталном проучавању термичких процеса.
193 листа.ЛЕВИ, РАКА Х.
Експертни систем за оцењивање квалитета изолације високонапонских прекидача.
168 листова.

НИМРИХТЕР, МИРОСЛАВ
Оправданост примене принципа једноструког квара приликом обликовања градских средњенапонских кабловских дистрибутивних мрежа.
X, 215 листова.

ПЕТРОВИЋ, СЛОБОДАН
Алгоритми за одређивање едит-растојања између дискретних низова: анализа, синтеза и примене.
143 листа.


ПЕШИЋ, МИЛАН
Промене реактивности хибридних термичко-брзих реакторских система при потапању брзог језгра.
V, 113 стр.


РАДОЈЕВИЋ, БИЉАНА Б.

Истраживање физичких својстава бинарних система добијених техником ултра брзог хлађења металног растопа.
164 листа.

РАДОСАВЉЕВИЋ, РАДОВАН
Динамички моменти у сложеним електромеханичким системима са асинхроним мотором.
216 листова.


СТАНКОВСКИ, СТЕВАН В.
Примена управљачких система заснованих на знању за аутоматизацију монтажних задатака.
199 листова.

СПАСИЋ-ЈОКИЋ, ВЕСНА
Упоредна анализа метролошких карактеристика калибрационог континуалног и импулсног снопа фотона.
164 листа.

ТЕПАВАЦ, ДЕЈАН М.
Примена електромиографског сигнала за управљање фунционалном елекростимулацијом.
101, III, VII листова.

ШАРИЋ, ЗОРАН М.
Детекција наглих промена у сигналима са арма структуром.
119 листова.

ШЕВИЋ, ДРАГУТИН
Побољшања разлагања слике на подопсеге и кодовања подопсега слике.
96 листова.

 

1995. година

MATIJEVICS, ISTVÁN
Анализа поузданости електричних мрежа применом Марковљевих минималних пресека.
144 стр.

БАЈИЋ, ДРАГАНА

Анализа проблема синхронизације рама
174 стр.

ГАРАБАНДИЋ, ЂОРЂЕ
Прилог методама пројектовања робусних система управљања.
172 листа.ГВОЗДИЋ, ДЕЈАН

Нестационарни одзив MSM фотодетектора.
7 листова, 134 листа.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ, ЗОРАН С.
Потискивање ускопојасних сметњи у системима преноса са проширеним спектром и директном секвенцом применом адаптивних трансверзалних филтара.
XI, 131 лист.

ЖИГИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.
Адаптивна еквализација линеарних временски - дисперзивних радио канала при врло брзом преносу података у затвореним просторима.
IX, 136 листова.

НОТАРОШ, БРАНИСЛАВ М.
Нумеричка анализа диелектричних тела произвољног облика и нехомогености у електромагнетском пољу. VIII, 261 лист.

ПОПОВИЋ, ДРАГАН
Интеракције између секундарне регулације напона напонске сигурности и стабилности електроенергетских система.
146 листова.

ПОПОВИЋ, МИОДРАГ В.

Вредновање квалитета преноса говора кроз телефонски канал помоћу индекса преноса говора.
181, 25 стр.

ПОПОВИЋ, МИРЈАНА Б.

Прилог управљању покретима руке квадриплегичара.
160 стр.

СТОЈКОВИЋ, ЗЛАТАН М.
Моделовање импулсне импедансе уземљивача у анализи заштите разводних постројења од атмосферских пренапона.
163 листа.

ТАДИЋ, МИЛАН Ж.
Студија електронских и електрооптичких особина полупроводничких квантних микроструктура.
182 листа.

 

1996. година

БОРОЗАН, ВЕСНА
Реконфигурација средњенапонских дистрибутивних мрежа применом метода естимације и оптимизације.
140 листова.

ВЕИНОВИЋ, МЛАДЕН Ђ.

Прилог робусним методама параметарске идентификације нестационарног АР модела говорног сигнала.
112 листова
.

ДЕСПОТОВИЋ, МИРОСЛАВ Р.
Трелис кодовање у меморијским каналима са контролисаном интерсимболском интерференцијом.
105 листова.


ЂОКИЋ, ИВАН Д.
Синтеза дигиталног система управљања летом са високом поузданошћу оперативног софтвера.
164 листа.

ЂУРЂЕВИЋ, ДУШАН Ж.
Анализа жичаних антена у вишеслојном несавршеном диелектрику.
173 листа.


ИНЂИН, ДРАГАН М.
Аналиаза електронских особина пертурбованих полупроводничких суперрешетки и браговских квантних структура.
108 листова.

КРИВОКАПИЋ, ИВАН
Стабилност карактеристика елемената пренапонске заштите електронских уређаја.
110 листова.


ПЕТРОВИЋ, ВЛАДИМИР В.
Анализа жичаних антена у присуству реалног земљишта методом ликова.
VI, 168 листова.

РАИЧЕВИЋ, ЈАГОШ
Процена очекиваних ефеката малих доза зрачења у постакциденталним условима у околини нуклеарних постројења.
95 листова.РИСТОВСКИ, ЗОРАН
Допринос анализи оптичких особина полупроводничких суперрешетака у средњој и далекој инфрацрвеној области.
157 стр.

СПИРИЋ, ЈОСИФ В.
Оптимално планирање ванградских дистрибутивних мрежа средњег напона.
120 листова.

ТОШИЋ, ДЕЈАН В.
Прилог алгоритмима симболичке анализе линеарних електричних кола и система помоћу рачунара.
120 листова.

ЦВЕТИНОВИЋ, МИЛЕНКО М.
Повећање отпорности на отказе микрорачунарских система за статистичку обраду података.
120 листова.


ШАШИЋ, РАЈКО
Анализа и моделовање физичких појава у униполарним транзисторима на бази галијум-арсенида.
II, 108 листова.

 

1997. година

БОЈАНИЋ, СЛОБОДАН
Анализа интеракције ласерске светлости са кондензованим материјалом са становишта физичких модела.
215 листова.

ВАСИЉЕВИЋ-РАДОВИЋ, ДАНА Г.
Синтеза и својства слојевитих монокристала Zn-In-Se у светлу тријаде "синтеза - структура - својство".
112 листова.

ВУКАДИН, ЗОРАН С.
Прорачун концентрације нуклида са блиским константама распада у трансмутационим ланцима.
V, 108 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, ВЛАДИМИР Б.
Моделовање и прорачун карактеристика сложених уземљивачких система.
V листова, 101 лист.

ЂУРИШИЋ, АЛЕКСАНДРА

Примена оптимизационих метода у одређивању оптичких константи метала.
190 листова.

ИВАНОВИЋ, НЕНАД
Истраживање хиперфиних интеракција у интерметалним једињењима хафнијума.
15, 96, 9 листова.

МОЈСИЛОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Дискретна wavelet трансформација у анализи текстуре.
180 стр.

МИЛИЋЕВИЋ, ЗОРАН Б.
Истраживање утицаја погонског система на вучне карактеристике електричних и дизел-електричних локомотива.
108 листова.


ПЕРИЋ, ДРАГОСЛАВ

Стохастичко моделовање и упоредна техничко-економска анализа градских средњенапонских дистрибутивних мрежа.
82 листа.

РАДАКОВИЋ, ЗОРАН Р.
Развој нелинеарног термичког модела енергетских уљних трансформатора.
245 листова.

РУЖИЋ, СЛОБОДАН
Метод минималне дистанце за корекцију Лагранжевих мултипликатора у краткорочној хидро-термо координацији.
122 листа.САРИЋ, АНДРИЈА

Примена метода вештачке интелигенције за решавање проблема компензације реактивне снаге и регулације напона у дистрибутивним системима.
III, 114 листова.

ТАДИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Асимптотска анализа алгоритама стохастичке апроксимације.
127 листова.

ТЕРЗИЈА, ВЛАДИМИР
Естимација улазних величина дигиталних фреквенцијских релеја.
144 листа.

ЦВЕТИЋ, ЈОВАН М.
Модел повратног удара атмосферског пражњења са специфираном струјом у тачки удара и расподјелом наелектрисања дуж канала.
VII, 198 стр.

ШОШКИЋ, ЗЛАТАН

Истраживања магнетске сусцептибилности полумагнетских полупроводника са гвожђем.
IX, 150 стр.

 

1998. година


ВУКЕЉА, ПЕТАР

Анализа могућности снижења изолационих нивоа објеката високих напона 400kV и 110 kV применом Монте Карло симулације.
198 листова.

РАДОЈЕВИЋ, ЗОРАН М.
Детекција пролазних и трајних кварова на надземним водовима.
III, 164 листа.

РЕЉИН, ИРИНИ

Контрола АТМ мултиплексера помоћу неуралне мреже.
127 листова.

РОДИЋ, АЛЕКСАНДАР Д.

Активно управљање кретањем и перформансама друмског возила као сложеног динамичког објекта у интеракцији са динамичком околином.
298 листова.

ТОМИЋ, СТАНКО С.
Анализа нелинеарних оптичких особина полупроводничких квантних јама применом теорије инверзног спектра.
118 стр.

 

1999. година


БОЈОВИЋ, БОШКО П.
Прилог прорачуну радиофреквентног система циклотрона са експерименталном провером метода.
122 листа.

ЈАНКОВИЋ, МИЛАН
Архитектуре мрежа за приступ.
190 листова.

ЈОВАЛЕКИЋ, ЧЕДОМИР
Корелација микроструктурних и диелектричних карактеристика фероелектрика на бази бизмут-титаната.
170 стр.

ЈОВОВИЋ, МИЛАН М.
Прилог методи аутоматског управљања руком.
III, 105 стр.

ЈОКАНОВИЋ, БРАНКА

Анализа нових двостуких-Y балуна и њихова примена у колима микроталасних мешача.
1 св. (разл. паг.)

ЛУТОВАЦ, ДЕЈАН Н.
Универзални рачунарски систем за управљање жељезничким сигнално-сигурносним уређајима.
191 стр.

МИЈАИЛОВИЋ, ВЛАДИЦА
Модели за анализу поузданости и техничко-економско вредновање конвенционалних и гасом SF6 изолованих дистрибутивних станица (TS) 110 KV\X kV.
III, 99 листова.

МИЛЕНКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Механизам ињектирања у кеш меморију код мултипроцесорских система са дељеном меморијом.
XVI, 147 листова.

СИМИЋ, ИГОР С.
Компресивни пријемници са оптимизованом временско-фреквенцијском карактеристиком.
IX, 152 листа.

СТЕФАНОВИЋ, ИЛИЈА

Особине дифузних електричних пражњења у гасовима на ниском притиску у режиму ниских струја.
266, 1 лист.

ШОРЂАН, РОМАН Г.
Кохерентни транспорт у квантним електронским компонентама.
184 стр.

 

2000. година


АНЂЕЛКОВИЋ, ДРАГАН Б.

Нова метода убрзаног старења енергетских каблова.
177 листова сa разл. pаг.

БИЉИЋ, РАДИВОЈЕ М.
Карактеризација диелектричних подлога планираних микроталасних водова.

БУЛАТОВИЋ, ДУШАН В.
Систем за детекцију и спречавање напада у рачунарској мрежи.
III, 234 стр.

ВЕЈНОВИЋ, ЗДРАВКО М.
Процес термолуминесценције моделован помоћу кинетике општег реда.
99 стр.


ГРАОВАЦ, СТЕВИЦА Г.

Развој комбинованог алгоритма инерцијалне и визуелне навигације.
IV, 177 стр.

КАРТАЛОВИЋ, НЕНАД М.
Стохастичност импулсног одзива гасне изолације.
174 стр.

ОСТОЈИЋ, СТАНКО М.
Примена расејања ласерске светлости на интеракције међу молекулима, међумелекуларни потенцијал, динамику средине и димензионисање расејавача.
247 листова.

ПОПОВИЋ, ЈЕЛЕНА

Интегрисани CMOS релаксациони осцилатори мале потрошње са струјним процесирањем сигнала.
V, 161 лист.

СИМИЋ, ДЕЈАН Б.
Убрзање приступа ентитетима у мултимедијалним базама података.
144 листа.

ШЕНБОРН, ГОРДАНА

Прилог методама одређивања оптималног управљања у једној класи дистрибуираних система.
VIII, 213 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, МАЈА Ј.

Контролисана измјена концентрације примјеса и састава жива-кадмијум-телурида под дејством ласерског зрачења.
1 књ. (разл. паг.)

 

2001. година

ABDLJALEL, DAKHEL ALI
Adaptive Methods Applied for Autopilot Design.
139 листова.

ADEL ALI ELUHESHI
Digital Autopilot Design for Tipical Sea Skimming Scenario.
121 лист.

ELAHRESH, MOUSBAH MAHD
Online Error Detection and Onboard Computers Using Processor Monitoring.
276 стр.

ELHOUNI, ABOBAKER MOHAMED
Reconfigurable computing board for arithmetic algorithms.
X, 111, 100 листова.

ELKOUHA, SALHEN RAHIL
Optimal Guidance Laws for Surface - to Air.
1 св. разл. паг.

JLETTA IBRAHIM NASSER
Combined Method for Visual and Inertial Navigation.
114 листова.

MOHAMED, ABDLLA ABDLJALELL
Automatic Target Detection in Non-Gaussian Clutter.
IX, 143 листа.

SMATI, ALASAD MANUBI
Software fault - tolerance in real time operating system.
115, А-11, Б-3.


БОЈИЋ, ДРАГАН М.
Један приступ реверзном инжењерству случајева употребе.
171 стр.


ВАСИЋ, ВЕРАН В.

Управљање асинхроним мотором без давача брзине.
106 листова.

ВУЈИЧИЋ, ВЛАДАН
Проширење експлоатационе карактеристике погона са прекидачким релуктантним мотором примјеном несиметричне конфигурације мотора и погонског претварача.
167 листова.

ЈАКШИЋ, ЗОРАН
Инфрацрвени детектори са неравнотежним осиромашењем носилаца.
XVII, 194 стр.

ЈОКСИМОВИЋ, ДУШАН Д.
Анализа карактеристика "меког" X зрачења емитованог из "плазма фокуса".
146 листова.

КОСТИЋ, ДРАГУТИН Ј.
Нови метод оптимизације рада енергетских напонских инвентора са ширинско импулсном модулацијом.
176 листова.

КОЧИНАЦ, САША Љ.
Анализа оптичких карактеристика полупроводничких квантних јама и ласера.
99 листова.

ЛУКОВИЋ, МИЛОЉУБ Д.
Планарне дебелослојне интегрисане LCV ћелије.
113 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛАН Ж.
Робусна анализа говорног сигнала применом метода статистичког нестационарног препознавања облика.
X, 148 листова.

МАТАВУЉ, ПЕТАР С.
Прилог анализи одзива брзих полупроводничких ласера са квантном јамом: (Ефекат струје цурења)
X, 194 листа, 1 пресавијен лист, XXVII.


МИЛИЋЕВ, ДРАГАН
Аутоматска трансформација модела у софверским алатима за моделовање.
X, 178 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА

Оптимизација нелинеарних оптичких особина полупроводничких квантних јама применом варијационог рачуна.
114 листова.

РОМЧЕВИЋ, МАЈА
Оптичке и транспортне особине легура на бази телурида олова и живе.
154 стр.

САРАНОВАЦ, ЛАЗАР В.
Прилог методама дигиталног мерења електричних величина у електроенергетском систему.
1 св. разл. паг.


СИМОВИЋ, РОДОЉУБ Д.

Апроксимативно аналитичко решење транспортног проблема рефлексије честица од чврсте мете.
120 стр.

ТОДОРОВИЋ, ГОРАН Р.
Студија електро-оптичких особина полупроводничких квантних јама и тачака.
110 листова.


ФИЛИПОВИЋ, ДРАГАН
Експериментална метода за одређивање електричног поља у течностима применом ласерске томографије.
88 листова.

ШВЕНДА, ГОРАН
Моделовање система уземљења електроенергетских система и постројења у фазном домену.
144 стр.

 

2002. година

АВДИЋ, СЕНАДА
Развој неутронске мерне технике у реакторској дијагностици и одређивање садржаја и протока воде помоћу генератора брзих неутрона.
1 књ. разл. паг.

АЛЕКСИЋ, ЖЕЉКО Ј.
Анализа оптичких детектора дима трансмисивног типа и побољшање поузданости њиховог функционисања.
III, 90 листова.

ВАСИЋ, АЛЕКСАНДРА
Одређивање фактора идеалности детектора нејонизујућег зрачења.
110 листова.


ГАВРИЋ, МИЛАДИН
Метода за одређивање патраметара атмосферских електричних пражнења.
100 листова.

ЗОРИЋ, КОСТА Ј.
Детекција једнофазних кварова са елекричним луком на далеководима.
173 стр.


ИЛИЋ, ВЕСЕЛИН
Детекција кварова са електричним луком у енергетским трансформаторима.
VI, 200 листова.

ИЛИЋ, ЈЕЛЕНА
Специфичне примене, оптимизација и проширења ласерске анемометрије.
210 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛАН С.
Побољшања комуникационих карактеристика система са рефлективном меморијом.
XII, 125 стр.

ЛУТОВАЦ, БУДИМИР М.
Нове структуре и алгоритми за реализацију ефикасних дигиталних филтера примјеном симболичке анализе.

МИХАЈЛОВИЋ, ЗОРИЦА М.
Планирање и праћење јединичног и интеграционог тестирања софтвера засновано на знању.
283 стр.

НЕШКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Нови модели за предикцију нивоа електричног поља засновани на принципима функционисања вештачких неуралних мрежа.
1 св. (разл. паг.).РАДУСИНОВИЋ, ИГОР Д.
Прилог анализи перформанси АТМ комутатора са становишта локације и управљања редовима чекања. 127 листова.

СТЕФАНОВИЋ, МИША
Синтеза експертског система са fuzzy управљањем.
122 листа.

СТРИНИЋ, АЛЕКСАНДРА И.
Ексцитациони коефицијенти за ретке гасове на високим вредностима редукованог електричног поља.
274 стр.


ТРИФКОВИЋ, ЗОРАН
Анализа утицаја временских дисконтинуитета на трансформацију ЕМТ у хладној слабо нелинеарној магнетизованој плазми.
96 листова.

 

2003. година


БЕЛИЧЕВ, ПЕТАР

Прилог познавању оптичких карактеристика спиралног инфлектора.
131 лист.

ВОЈИНОВИЋ, РАНКО М.
Прилог анализи протокола за конролу грешке при преносу података у динамичким условима рада канала
142 стр.


ГАЛОВИЋ, СЛОБОДАНКА

Моделовање и анализа фототермалних сигнала за средине са топлотном меморијом.
117, XI листова.

ЂОРЂЕВИЋ, БОРИСЛАВ С.
Кеширање дискова за централизоване оперативне системе.
1 св. (разл. паг.).

ЈАЋИМОВСКИ, СТЕВО
Фононска термодинамика слојевитих наноструктура.
114 стр.


ЛОНЧАР, БОРИС

Радијациона отпорност гасних одводника у статичким и динамичким условима.
120 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, МИРОСЛАВ С.

Поступак VF заваривања челичних цеви високог квалитета вара и велике енергетске ефикасности.
166 листова.

НЕДЕЉКОВИЋ, МИЛОШ

Вишестепена компензација хармонијских изобличења напонских инвентара.
72, 52 листа.

НЕШКОВИЋ, НАТАША
Нови мултикритеријумски алгоритам за оптимално просторно-фреквенцијско пројектовање савремених мобилних ћелијских радио-система у реалном клатерском окружењу.
1 св. (разл. паг.).

ПАУНОВИЋ, ИВИЦА
Анализа утицаја нехомогености средине на карактеристике уземљивачких система електроенергетских постројења и услове безбедности.
182 листа.

ТАНАСКОВИЋ, МИЛАДИН Р.
Прорачун температурног поља код енергетских каблова положених у земљу методом коначних елемената. 108 листова.

ТОМИЋ, МИЛОШ Ц.
Фибер-оптички сензори засновани на нискокохерентној интерферометрији.
V, 175 стр.

 

2004. година

БАЊАЦ, ЗОРАН Ђ.
Анализа и синтеза једне класе адаптивних филтера са коначним импулсним одзивом.
VIII, 102 листа.


ДРАГАНИЋ, ИЛИЈА Н.

Емисиона спектроскопија у видљивој области код високонаелектрисаних јона у плазми јонског извора EBIT.
IX, 125 листова.

ДРАЈИЋ, ДЕЈАН

Побољшање перформанси директног линка у WCDMA целуларним мобилним мрежама.
125 листова.

НОВАКОВИЋ, ДЕЈАН
Контрола интерференције у WCDMA целуларним мобилним мрежама.
174 стр.

ОБРЕНОВИЋ, ЖЕЉКО
Развој корисничких интерфејса помоћу обједињеног модела комуникације између човека и рачунара.
168 стр.

СТЕВИЋ, ЗОРАН
Кондензатори врло велике капацитивности на бази сулфида бакра.
120 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДУШАНКА
Прилог изучавању DX-примесних центара код Pb1-xSnxTe допираних индијумом и галијумом.
108 стр.

ТОДОРОВИЋ-МАРКОВИЋ, БИЉАНА М.
Спектроскопска дијагностика процеса синтезе фулерена у електролучном и индуктивном реактору.
115 стр.

ШАЛЕТИЋ, ДРАГАН
Развој експертских система заснованих на расплинутим скуповима.
377 стр.


2005. година

ГОСПАВИЋ, РАДОВАН Д.
Моделовање интеракције ласерског зрачења са материјалом
161 лист

ИВАНОВИЋ, БОЈАН
Повећање ефикасности рада чопера подизача напона уградњом недисипативног снабер кола оптимизованог за паралелан рад полупроводничких прекидача
83 листа

КОВАЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР Г.
Оpтимизација и стабилизација ласерских параметара са применама
XII , 483 листа

ЛУКИЋ, ПЕТАР М.
Нови аналитички модели хетероструктурних униполарних транзистора
172 листа, 6 листова

НИКОЛИЋ, БОШКО
Систем за учење архитектуре и организације рачунара на даљину
159 стр.

ПОЊАВИЋ, МИЛАН
Паралелно повезивање једносмерних прекидачких извора за напајање засновано на мерењу струје филтерског кондензатора
VIII, 157 листова

РАДУЛОВИЋ, КАТАРИНА Т.
Синтеза, транспортна и оpтичка својства олово телурида допираног бором
104 стр.

ТОМАШЕВИЋ, ВИОЛЕТА Р.
Криптоанализа једне класе шифарских система са споропроменљивим табелама
III, 126 листова

ТРАЈИЋ, ЈЕЛЕНА
Оpтичке, структурне и галваномагнетне особине чврстих раствора PbTe1-xSx и Pb1-xMnxTe
151 стр.

ФИШЕКОВИЋ, НЕБОЈША
Побољшање квалитета слике код екрана са активном матрицом  =  Improvement of image quality in active matrix displays =  Улучшение качества изображени ја в екранах с активнои матрицеи
182 листа

ЦВЕТКОВИЋ, ЉУБОМИР М.
Нове методе одређивања тестова за детекцију неисправности у програмабилним логичким уређајима
102 листа

 

2006. година

ДИКИЋ, ГОРАН Д.
Праћење циљева у ваздуху применом пасивних сензора
108 листова

ЈАНКОВИЋ, МАРКО В.
Самоорганизујуће неуралне мреже за анализу главних комpонената
163 листа

МИРЧЕТИЋ, АЛЕКСАНДРА
Дизајн електронских карактеристика квантно каскадних ласера за рад у инфрацрвеној области сpектра
109 листова

РАШАЈСКИ, МАРИЈА
Вишеконтурни рефлексивни графови
174 стр

СТОЈИЋ, ТОМИСЛАВ М.
Нове методе сегментације микрокалцификација у дигиталном мамограму на бази математичке морфологије и мултифракталне анализе
102 листа

ШЕКАРА, ТОМИСЛАВ Б.
Фракционе трансформације са примјеном у системима аутоматике и електричним колима
160 стр.

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354