Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Економском факултету Универзитета у Београду

 

КРНЕТА, МИЛОРАД
Моделирање и симулација унутрашњих миграција Југославије.
424, 39 листова са табелама.

ШОШКИЋ, БРАНИСЛАВ
Теорија вредности Смита и Рикарда-упоредна анализа.

 

1934. година

NEJGEBAUER, VIKTOR
Типови земљишта Скопске равнице, њихова пољопривредна вредност, генеза и мере побољшања.


1940. година

БЛАГОЈЕВИЋ, БОРИСЛАВ
Међународно уређивање радних односа.

 

1954. година

ВЕСЕЛИНОВИЋ, ВИДОЈЕ Ж.
Управа фондова, касније Државна хипотекарна банка од 16/8-1862 до 6/4-1941 год.
480 стр.

ТЕСЛИЋ, ТРИВУН
Цене и тарифна политика у експлоатацији ПТТ веза.
5, 200, 5 стр.

КОЛАРИЋ, ВОЈИСЛАВ

Економски аспекти организације железничког саобраћаја.

 

1956. година

AMAIZO, FOLI P.
Данашње стање и проблеми пољопривреде и задругарства у неким афричким земљама (тропска Африка и Конго) са упоредним освртом на развој пољопривреде у ФНРЈ.
IV, 255 листова.

ВЛАШКАЛИЋ, ТИХОМИР
Аграрна реформа у ФНРЈ 1945: прилог изучавању аграрне политике ФНРЈ.
3, 188 стр.

ЗЕКОВИЋ, ВЕЛИМИР Т.
Пропорционалности у индустрији Југославије: Прилог анализи индустриске политике.
178 стр.

КАРАПАНЏА, БРАНКО
Међународни монетарни фонд и интервалутарни односи.
189 стр.

КЕМАЛ, ХРЕЉА
Индустрија Босне и Херцеговина до 1918. године (Приог изучавању развитка капитализма у Босни и Херцеговини).

КОВАЋЕВИЋ, МИХАИЛО Ј.
Развој организације књиговодства.
3, 166 стр.

ЛЕКОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, ДАНИЦА Д.
Обртна средства предузећа посматрана кроз биланс.
190, IV стр.

МИОДРАГОВИЋ-ВЛАШКАЛИЋ, МИЛЕНА
Доходак у пољопривреди ФНРЈ - кретање и његова критичка анализа.
1, 227 стр.

ЊЕГИЋ, РАДМИЛА
Наталитет у Србији.
166 стр.

ПЕРИЋ, АЛЕКСАНДАР
Теорије о дејствима пореза са освртом на принципе о пореским дејствима и конкретна дејства у процеском систему Југославије између два светска рата.
III, 265 стр.

СЕНТИЋ, МИЛИЦА
Преображаји структуре становништва у Србији.
1 књ. (разл. паг.)

ФРАНГЕШ, БОЖИДАР
Западноевроопско тржиште и проблеми његове интеграције.
3, 223 , 7 стр.

ЦВИЈЕТИЋ, ЛЕПОСАВА
Порески систем Србије 1835-1884 године.
6, 273 листа.

ЋИРОВИЋ, МИЛУТИН
Теорија уравнотежења биланса плаћања.
XV, 244 стр.

1957. година

АВРАМОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Проблем трансфера: (прилог теорији спољних зајмова).
1 књ. (разл. паг.)

БРАНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Проблеми инвестиција у неразвијеним земљама и теорија о балансираном развитку.
1, 192 , VII стр.


БУЛАЈИЋ, ЖАРКО
Аграрни односи у Црној Гори између два рата (1876-1912).
2,272, 5 стр.

ЈОВИЧИЋ, САВКА
Проблем међународног финансирања недовољно развијених земаља.
1, 140 стр.


КОРАЋ, МИЛАДИН
Појам односа производње. Теориско критичка анализа.
112, 1 стр.

КОСТИЋ, ЖИВКО К.
Предмет економетрије у производном предузећу.
193 стр.

ЛЕБЛ, АРПАД
Беочинска каја.
386 листова.

МАЦУРА, МИЛОШ
Становништво и радна снага као чиниоци привредног развоја Југославије.
1, VII, 359 стр.

МИХАИЛОВИЋ, КОСТА
Проблеми развоја југословенске пољопривреде.
1, 154 стр.

ПЕТКОВИЋ, МИОДРАГ Ж.
Национални доходак: савремена схватања и методи обрачунавања.
246 листова.

ПИЛИЋ, БОГДАН Б.

Основе наше политике цена пољопривредних производа.
1,2, 166 стр.

ХАЏИОМЕРОВИЋ, ХАСАН
Економија женског рада и положај жене у друштву.
391 лист.

 

1958. година

КАПОР, ЛАЗАР З.
Државне лутрије њихова друштвена улога и проблем њиховог одржавања у социјалистичком друштву.
3, 183 стр.


ЂУРИЋ, МИЛАН

Исхрана становништва ФНРЈ као основа њиховог животног стандарда.
3, 350 ст

ЗЕРЕМСКИ, ВОЈИСЛАВ
О проблему амортизације.
264, 9 стр.

 

1959. година

АUNG, THEIN
Радничко самоуправљање у Југославији могућности коришћења југословенских искустава у Бурми.
IV, 45, 328 стр.

БОГДАНОВИЋ, МИЛОШ С.

Проблеми децентрализације кредитног система са нарочитим освртом на земљорадничко задругарство.
269, VI, 7 листова
.
КОСАНОВИЋ, ЂОРЂЕ

Економско-политичке мере народноослободилачких одбора од 1941. до почетка 1944. год.
272, 1 лист.

 

1960. година

SHOSAKU, TOKUNAGA
Развој капитализма у Јапану. О формирању мануфактуре и њеном карактеру.
3, 129 листова.

МИЛУТИНОВИЋ, ВЕЛИМИР

Економска оцена рудника и лежишта обојених метала.

 

1961. година

RAHMAN, MUNIF ABDUL
Проблем нафте на Средњем Истоку.
1, IV, 247, 5 стр.

АДАМОВИЋ, ЉУБИША С.
Теорија међународне трговине и савремена кретања у међународној робној размени.
1 св.( разл. паг.)

БАЈАЏИЈЕВСКИ, ЕФТИМ
Основне тенденције развоја пољопривреде у Македонији између два светска рата.
226 , 5 листова.

ГАЛИЈАН, МИЛАН Л.
Привредна и друштвена питања нашег шумарства, дрвене прераде, трговине и превоза у прошлости и садашњости.
2 св.


МИЛИСАВЉЕВИЋ, МОМЧИЛО Д.
Трошкови као фактор пословне политике предузећа.
250, 1 лист.

САВИНШЕК, МАРИЈАН

Теорија економске помоћи са посебним освртом на улогу САД и неразвијених земаља.
V, 302 листа.

 

1962. година

БЛАГОЈЕВИЋ, СТЕВАН
Економски смисао капиталног коефицијента.
144, 28, 9 стр.

БОГОЕВ, КСЕНТЕ
Локалне финансије ФНРЈ.
5, 454, 32 листа.


ЈЕЛИЋ, БОРИВОЈЕ С.
Систем планирања у југословенској привреди.
1, III, 265 стр.

МРКУШИЋ, ЖАРКО
Систем девизних рестрикција (девизна контрола) и светска трговина.
1 књ. (разл. паг.)

РАНКОВИЋ, СЛАВКА
Основни друштвено економски проблеми ефективности увођења нове технике у социјалистичкој привреди.
258, 2, стр.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГИША
Теоријски и практични аспекти оптималне расподеле инвестиција.
3, 140 листова.

 

1963. година

AL-MIŠADANI, IBRAHIM A. J.
Памук у светској привреди.
1, VII, 222 листа.

БЕРКОВИЋ, ЕВА
Економски аспект исхране становништва Југославије.
1, 184, 5 стр.

ЖАРКОВИЋ, ДРАГОЈЕ
Макроекономски аспекти амортизације основних производних фондова у социјализму.
1, 205 листова.

МАРКОВСКИ, СЛОБОДАН
Биланс и рентабилност индустријских предузећа.
246 листова.

ПИЛИЋ, ВЕРА
Извори акумулације капитала у недовољно развијеним земљама.
1, 276 листова.

СТЕВАНОВИЋ, МИЛАН

Комерцијализација железница у условима радничког самоуправљања.
242 листа.

 

1964. година


SAMAL, MAJED FARAJ

Планирање развоја пољопривредне производње у Ираку.
V, 282, 1 лист са таблом.

АМБРОЖИЧ-ПОЧКАР, МАРИЈА
Проблеми привредног развоја недовољно развијених региона у развијеним земљама Западне Европе.

БАНДИН, ТОМИСЛАВ
Д. Економска ефективност инвестиција предузећа у склопу инвестиција комуне.
VIII, 349 листова.

ВУКОБРАТОВИЋ, ПЕТАР Ђ.

Видови организације рада економије предузећа металопрерађивачке индустрије.
VII, 313 листова.

ДОКИЋ, МИРКО
Саобраћајно економски значај пруге Београд-Бар - непосредни и посредни економски аспекти.
277, 77 листова
.
ДРАГИШИЋ, ДРАГОЉУБ
Критичка анализа теоријских претпоставки на којима се заснива пракса проучавања тржишта.
V, 218,4 листа.

ЗЛАТКОВИЋ, ЖИВОРАД

Економски фактори који условљавају појаву и перспективу трговине на велико, као посредника у робном промету.
X, 216 листова.

ЈАУКОВИЋ, РАДОВАН

Ефекти интеграције у Западној Европи на биланс плаћања земаља чланица.
III, 199 листова.

КЉУСЕВ, НИКОЛА

О критеријумима и методама оцењивања економске ефикасности инвестиција.
4, 308, 19 листова.

КОМНЕНИЋ, НЕДЕЉКО
Тарифа елекричне енергије као фактор рационалног коришћења електроенергетских капацитета.
V, 319 листова.

КРАСУЉА, ДРАГАН С.

Проблеми алокације општих трошкова у произвођачким предузећима.
3, 241, 6 листова.

ЛАЂЕВИЋ, ЂОРЂЕ
Међудржавни робни споразуми као инструменат за стабилизацију тржишта сировина.
1, 3, 224, VII, 2 листа
.
МАРКОВИЋ, ДАНИЛО Ж.
Приградска насеља наших радника прилог социолошко-економском проушавању локалних друштвених заједница код нас.
4, VI, 233 листа.

МАРКОВИЋ, МИЛОРАД

Економска теорија у дјелима В.И. Лењина.
350, 3 листа.

НИКОЛИЋ, МИОДРАГ А.
Продуктивност рада у индустрији Југославије.
321, 6 листова.

ПЕРИЋ, ЖИВОЈИН Д.
Планирање репродукције у предузећу.
1, V, 420 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЈОВАН
Економски и политички аспекти разоружања.
321 лист.

ПИХА, БРАНИСЛАВ
Економска политика и методи усмеравања развоја градова у Југославији.
1, 2, 4, 254 листа.

ПЈАНИЋ, ЉУБИНКА

Станбено питање у градовима Југославије.
3, VI, 214 листова.

ПОЧКАР, ГРЕГОР
Органски састав и инвестициона политика.
276, 21 лист.

РАНКОВИЋ, ЈОВАН М.

Проблеми реалности биланса.
4, 278, 5 листова.

СТОИЉКОВИЋ, ДРАГОЉУБ
Еластичност тражње у теорији и емпиричким истраживањима.

ТОНТИЋ, МИЛОРАД
Царинска дискриминација извоза из земаља у развоју и принцип највећег повлашћења.
249, 9, 3 листа.

 

1965. година


АЛЕКСИЋ, ПРЕДРАГ

Друштвено-економски положај ситних сопственика у градовима у периоду радничког самоуправљања.
II, 397, 7, IV, 54 листа са таблама.

БАРАЛИЋ, ЖИВОРАД Г.

Проблеми обрачуна, контроле и анализе трошкова у нашим трговинским предузећима.
3, 289 листова.

БАТЕС, ДРАГО Д.
Систем и методи утврђивања амортизације у железничком саобраћају.
309 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, НОВИЦА

Спољно финансирање привредног развоја неразвијених земаља.
1 књ. (разл. паг.)

ВУКЧЕВИЋ, РИСТО
Проблеми привредног развоја Црне Горе.
2, 221 лист.

ВУЧЕНОВИЋ, ВОЈИСЛАВ Б.

Економско-друштвени оптимум децентрализације предузећа.
402 листа.

ГАЈИЋ, ДРАГУТИН
Карактеристике развоја банкарства у Југославији између два светска рата.


ГИНИЋ, ИВАНКА
Динамика и структура градског становништва Југославије.
287 листова, 34 листа са таблама.

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, СЛОБОДАН
Одлучујући фактори расподеле према раду у условима југословенске привреде.
3, 223 листа.

ГЛИГОРИЋ, ПАВЛЕ
Интеграција у југословенској електропривреди.
1 св. (разл. паг.)

ДОБРОВИЋ, ЂОРЂЕ
Улога трговачког капитала у Војводини од ослобођења од Турака до 1800. г.
178 листова.

ЂУРОВИЋ, СЕРГИЈЕ
Функција промета у процесу друштвене репродукције са освртом на промет пољопривредним производима.
292 листа.

ЈАУКОВИЋ, ЈОСИФ
Развитак теорије и праксе о организацији предузећа закључно са радничким самоуправљањем.

ЈЕЗДИМИРОВИЋ, МИЛУН
Теорија рачуна са посебним освртом на југословенску литературу.
250 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ЂОРЂЕ У.
Економски ефекти система расподеле дохотка у железничком саобраћај.
322 листа, 55 пресавијених листова са табелама.

ЈОВАНОВИЋ, НИКОЛА М.
Локација предузећа дуванске индустрије Југославије.
III, 217 листова, 34 листа са таблама.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН С.

Утицај раста и промена у структури произведеног богатства на величину и структуру акумулације.
346 листова.

ЈОВИЋ, БОРИСАВ М.
Проблеми награђивања у социјализму.
1, 269 листова.

КАБИЉО, ЈЕЛЕНА
Економска интеграција, интеграција у земљама Европске економске заједнице и робни трошкови са Југославијом.
244, 4, 11 листова.


КИТАЉЕВИЋ, БОШКО
Систем друштвених рачуна Југославије и његова еволуција.
3, 358 листова.

КОНСТАНТИНОВИЋ, ГОРДАНА
Теорија монополистичке конкуренције.
VII, 326 листова.

КОС, ЛУЦИЈАН
Југословенска слободна зона у Солуну и њена економска проблематика.
2 св. (разл. паг.)

ЛЕЖИМИРАЦ, ЂОРЂЕ
Развојне тенденције арбитражних послова у међународној трговини.
160 листова.

ЛЕКИЋ, МИЛУН Б.
Улога природних услова у размештају индустрије са освртом на индустријску изградњу у Србији после Другог светског рата.
4, 264 листа.

ЛИСАВАЦ, СЛАВКО
Карактер трошкова пољопривредних газдинстава.
IV, 268 листова.

МАРКОВИЋ, БРАНИМИР
Формирање цена у условима неравномерног привредног развоја.
3, 327 листова
.
МИТИЋ, НОВИЦА В.

Фактори који утичу на процес подруштвљавања земљишта са посебним освртом на друштвено - економске аспекте подруштвљавања земљишта куповином.
480 листова.

НИКОЛИЋ, МИЛОЈЕ
Друштвено-економски аспекти развоја ситне индустрије у нашим условима.
1, IX, 271 лист.

НИКОЛИЋ, МИОДРАГ М.
Интеграција и кооперација у машиноградњи Југославије.
318 листова.

ОБРЕМСКИ, БРАНИСЛАВ
Економска оправданост комбината у предузећима шећерне индустрије.
424, XV, 13 листова.

ПЕТРОВИЋ, МАРКО
Анализа финансијске ефикасности пословања пољопривредних предузећа.
VIII, 693 листа.

ПЕТРОВИЋ, НЕГОСАВА
Економски аспекти придруживања неких земаља Африке ЕЕЗ-у.
1 књ. (разл. паг.)

ПОПОВИЋ, БЛАГОЈЕ Ј.
Проблем интегралног обрачунавања у предузећима.
IV, 230 листова.

РАДИЋ, МИХАИЛО
Прилог проблему примене Марксове концепције продуктивности рада продуктивности рада на друштвеним пољопривредни добрима СФРЈ.
1, 246 листова.

РАДМАНОВИЋ, ДУШАН Л.
Тржишност југословенске пољопривреде: оквири робне производње у пољопривреди.
3, 235 листова.

РАКОВАЧКИ, МИЛЕНКО
Проблеми анализе цене коштања и рентабилности пољопривредних газдинстава.
V, 338, 13 листова.

РАЛЕВИЋ, РАЈКО
Групне методе за рачунање премијске резерве код осигурања на живот.
131 лист.

ТАУШАНОВИЋ, МИЛОРАД
Расподела дохотка као фактор економије предузећа.
265 листова.

ТРИЧКОВИЋ, ВИДОСАВ
Анализа тражње на основу породичних буџета.
1, 334 листа.

ФАБИНЦ, ИВО
Теоријски проблеми економског дејства царина.
1, 3, 525 листова.

ШЋЕПАНОВИЋ, МИЛИНКО
Кооперација, као једна од форми превазилажења приватно својинских односа, и њен утицај на друштвено-економска кретања у пољопривреди.
403, 6 листова.

ГАЈИЋ, ДРАГУТИН
Карактеристике развоја банкарства у Југославији иззмеђу два светска рата.

ЈАУКОВИЋ, ЈОСИФ
Развитак теорије и праксе о организацији предузећа закључно са радничким самоуправљањем.

 

1966. година


MASOUD, SAMIH А.
Основни фактори привредног развоја у арапским земљама.
1, 241 лист.

БЈЕЛИЦА, ПЕТАР
Теоријске основе одређивања економске ефективности инвестиција у саобраћају у социјалистичкој привреди.
315 листова.

ЈАНКОВ, СТОЈАН
Претежни пораст производње средстава за производњу и темпо социјалистичке репродукције.
366 листова.

МАРЈАНОВИЋ, СЛАВКО
Руковођење као регулатор функционисања радне организације.
II,170 листова.

УНКОВИЋ, СЛОБОДАН
Проблеми мерења продуктивности рада у железничком саобраћају.
318 листова, 9 листова са таблама.

 

1967. година


БОЖИЋ, ВОЈИСЛАВ
Привредни резултати и политика расподеле у предузећима југословенске индустрије у периоду од 1960 до 1966 године.
289 листова.

ВАСИЋ, ПАВЛЕ С.
Систем државних регулатива у области тржишта и цена.
370 листова, 37 листова са таблама.

ДЕЈАНОВИЋ, ПЕТАР Т.
Утицај расподеле дохотка на организацију предузећа и формирање односа у колективу.
261 лист.

ЗЕЧЕВИЋ, ТОМИСЛАВ
Нелинеарне трансформације статистичких скупова.
83 листа.

МАРСЕНИЋ, ДРАГУТИН В.
Проблем односа акумулације и потрошње у југословенској привреди.
369 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ВЛАСТИМИР

Перспективе продуктивности у СФР Југославији.
1, 358 листова.

НОВАКОВИЋ, ВЛАДИМИР

Особености економије и проблеми анализе репродукције грађевинских предузећа.
4, 329 листова.

РАДУНОВИЋ, ДРАГУТИН

Теоријско-методолошки проблеми продуктивности рада у рудницима угља.
V, 313 листова.

1968. година

SATYA MURTHY, GURY VENKATISUBIAH
The problems of accumulation and choice of investment in Yugoslavia.
330 листова.

БОГЕТИЋ, ПАВЛЕ
Теоријске основе цијене коштања и дохотка у организацији предузећа по економским јединицама.
5, 317 листова.


ЕРЕМИЋ, МИЛАН Б.
Односи амортизације и замене у процесу друштвене репродукције.
1, 4, 495, XVII листова.

ИКОНОМОВСКИ, АТАНАС В.
Развој и перспектива дувана у свету с нарочитим освртом на привреду дувана у СФР Југославији.
2 св.

ЈОВАНОВИЋ, МИОДРАГ
Економска ефективност индустријализације и аутоматизације процеса производње у грађевинским предузећима.
2, VI, 499, XVIII листова.

КНЕЖЕВИЋ, ПАВЛЕ
Амортизација као фактор трошкова и цена.
3, 243 листа.

МАЏАР, ЉУБОМИР
Место залиха у процесу друштвене репродукције.
6, V, 456 листова, 7 листова са таблама.

РАДУЛОВИЋ, МИЛОШ
Систем и политика цјена у Југославији.
1, III, 344 листа.

 

1969. година

SHUKLA, ANGIRAS
Dynamic models and possibility of their application to planned economic development.
V, 239 листова.

ЈАМНИК, МИРКО
Специфичности система и полотиек цена у области електропривреде и саобраћаја.
243 стр.

ПАВЛОВИЋ, МИЛОВАН
Развој привредног система и афирмације робне производње у Југославији.
4, V, 335, 16 листова.

ПЕРОВИЋ, НИКОЛА
Минерално богатство СР Црне Горе као фактор индустријализације.
VII, 275 листова, прилози 3 геол. карте.

СРДАНОВИЋ-БАРАЋ, ОЛГА
Улога српског пољопривредног друштва и ''тежака'' у развитку пољопривреде Србије до Првог светског рата.
2, 257, 80 листова.

 

1970. година

EL-SADEK, FAROUK
Forms and methods of "Economic intergration in Africa".
VI, 355, 23, 1 лист.


ЈОВАНОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Р.

Економска анализа оптимума помоћу међусекторског модела.
1, III, 389 листова.

КОМАЗЕЦ, СЛОБОДАН

Теоријски основи каматне стопе у кредитном систему Југославије.
439 стр.

ПАНТЕЛИЋ-ТОУРКИ, МИЛКА
Марковљеви процеси као апроксимација економских система са стохастичким понашањем.
2, 184 листа.

ТЕСЛИЋ-НАДЛАЧКИ, ЉУБИЦА
Утицај кретања новчане масе на ниво цена.
2 св.

ТРИФУНОВИЋ, МИЉКО
Систем девизних курсева.
1, VI, 262 листа.

ЦЕРОВИЋ, ДРАГОМИР В.
Економски аспекти примене и размене индустријске својине (техничких новина) као фактора развоја.
1 св. (разл. паг.)

EL-SADEK ALY EL SAYED, FAROUK
Economic integration In Africa.

BAHA, HAMID MAJID
Развитак и перспективе индустријализације Ирака.
2, 3, 167 листова.

DESSOUKI, SALAH E.
Marketing research for new manufactured consumer goods in developing countries: an empirical comparative study between the U.A.R. and Yugoslavia.
3, IV, 277 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, МИЛАДИН
Билансирање и системи обрачуна трошкова.
4, 281 лист.

 

1971. година

HASSAN, MOHAMED FAHMI
Продуктивност рада у индустрији УАР и методи њеног побољшања.
3, 409 листова.

АНДРЕЈЧИЋ, РАДОВАН
Истраживање модела организације контроле квалитета у аутомобилској индустрији СФРЈ.
2, 232 листа, 1 лист са таблама.

БИБИЋ, МИЛОРАД
Трошкови инфраструктуре у саобраћају.
336, 8 листова.

ВЕСЕЛИНОВИЋ, ЧЕДОМИР Т.
Интерграционе асоцијације као модел организованости прехрамбеног комплекса на вишим ступњевима привредне развијености.
1, 337 стр.

ВИРАГ, АЛЕКСАНДАР
Политика и методи решења проблема споредних нерентабилних железничких пруга.
1, IV, 374 листа.ВУЧЕКОВИЋ, ДУШАН
Проширена репродукција самоуправног предузећа у социјалистичкој робној привреди.
1, 215 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, МИОДРАГ
Проблематика инвестиција у туризам са посебним освртом на капитална улагања у туризам Југославије.
1, XI, 370, 12 листова.

КОВАЧ, ОСКАР Ј.
Спољнотрговинска равнотежа у процесу брзог привредног раста: проблеми и искуства Југославије.
VI, 571 стр.

КОВАЧЕВИЋ, МЛАЂЕН
Фактори конкурентности југословенског извоза.
1, II, 266 листова.

КОМНЕНИЋ, ЂОРЂЕ
Научно истраживачки и развојни рад: фактори и део пословне политике индустријског предузећа.
3, 282 стр.

ПЕТКОВИЋ, ВЛАЈКО
Основни социолошко-економски проблеми структуре и коришћења радног и слободног времена у условима увођења скраћења радне седмице.
1, IV, 323, 4 стр.

РОДИЋ, ЈОВАН Л.
Проблеми ликвидности југословенске привреде.
III, 239 листова.

СТЕФАНОВИЋ, ДУШАН В.
Специфичности процеса урбанизације у Југославији у периоду 1948-1961 г.
1, III, 702 стр.

ЧУБРА, НИКОЛА
Истраживање оптималних решења код пројектовања организације изградње путева.
1, IIII, 165 листова.

ШУПЕРКА, ПАРТИЗАН
Модерна техника и феномен подруштвљавања.
VII, 321 лист.

 

1972. година

ASHAGRE, YIGLETU
Мултинационална економска интеграција међу недовољно развијеним земљама посебно у Источној Африци.
3, IV, 202 листа.

CHAUDHURI, ASIMA
Развој и проблеми земљорадничког задругарства у СФРЈ са посебним освртом на одговарајуће облике земљорадничких задруга у Индији.
1, 313, 3 листа.

WAJECH, RASOUL ISMAIL EL-ALI А.
Компаративна анализа рентабилности индустријских предузећа у Ираку.
1, III, 286 листова.

АНЂЕЛИЋ, АНЂЕЛКО Д.
Проблеми развоја земљишних поседовних односа у пољопривреди Војводине: (1949-1969).
V, 329 листова.

ВРАЧАР, ДРАГУТИН С.
Улога привредне пропаганде у политици продаје југословенских предузећа.
1 св. (разл. паг.)

ГРЕЧИЋ, ВЛАДИМИР

Савремене миграције радне снаге у Европи.
IV, 335 листова.

ИЛИЋ, БОГДАН Б.

Интеграција социјалистичких земаља источне Европе и њене импликације на привредни развој Југославије.
1 св. (разл. паг.)

КОКИЋ, ВЕРА
Улога каматне стопе у привреди са нарочитим освртом на СФРЈ.
1, 369 листова, 2 листа са таблама.

КОЛАРЕВИЋ, ДРАГИЦА
Економска оцена енергетских извора Србије са посебним освртом на перспективе лигнита.
1, 315 листова.

КРУПЕЖ, ЖАРКО
Еволуција друштвене својине у самоуправном социјалистичком друштву.
4, 283 листа.

НИКОЛИЋ, МИЛЕНКО

Пословни успех и проблеми развоја предузећа нафте и гаса у Југославији.
4, V, 327 листова, 19 листова са таблама.

ПЕТРОВИЋ, СТАНОЈЕ
Кооперативни односи и самоуправљање у пољопривредном задругарству.
241 лист.

ПОПОВИЋ, СВЕТИСЛАВ М.
Еволуција државног монопола спољне трговине и робна размена земаља-чланица Савета за узајамну економску помоћ (СЕВ).
1, VIII, 349 листова.

УГРИН, СРЕЋКО
Ефикасност организације пословања југословенског предузећа: елементи, анализа, конструкција.
243 листа.

 

1973. година

EL FALAKI, MEDHAT
Флуктуација радне снаге у предузећима и економски ефекти флуктуације.
2, IX, 410 листова.

RASHID SADEK IBRAHIM

Утицаји стимуланса на продуктивност рада и ефикасност управљања.
VI, 414, 14 листова.

RIZK, KARAM ZAKI
Проучавање продуктивности рада на радном месту у једној индустријској грани.
2, V, 411 листова.

БЛАЖЕВИЋ, БЕРИСЛАВ
Анализа фактора организације индустрије као система.
1, III, 326 листова.

ВАСЕВ, ЦВЕТАН
Економски аспекти алкохолизма, производње и потрошње алкохолних пића.
1 св. (разл. паг.)

ДРУЛОВИЋ, МИЛОСАВ

Информационе структуре пословног система и процес доношења одлуке.
1, II, 419 листова.

ЖИВКОВ, САВА
Социјални основи аграрног законодавства Југославије између два светска рата.
270, 10, 4 листа.

ЖИЖИЋ, МИЛЕВА
Економски услови развоја пољопривредне производње приватног сектора у Југославији.
1 св. (разл. паг.)

ЗАКИЋ, ЗОРКА М.
Теоријска суштина кооперације у пољопривреди, остварени резултати и перспективе њеног развоја у Социјалистичкој Републици Србији.
1 св.(разл. паг.)

КОВАЧ, БЕЛА
Доношење оптималних одлука помоћу економско математичких модела у сфери производње (микроекономских аспеката).
VII, 254 листа.

МИЉКОВИЋ, ДУШАН М.
Фактори и основни проблеми привредног развоја Етиопије.
1 св. (разл. паг.)

МИЉУШ, ЈОВАН
Основни фактори развоја запослености у Војводини.
III, 357 листова.

ПОПОВ, ЗОРАН
Систем демографског рачуноводства: проблеми интегрисања демографске и других друштвенх статистика.
1, III, 285 листова.

СТЕВАНОВИЋ, НИКОЛА
Одржање реалне супстанце предузећа у инфлаторној економији.
1, VI, 332 листа.

ТОДОРОВИЋ, ЈОВАН
Конепције стратегије раста предузећа.
3, VII, 338 листова.

ШУЉМАНАЦ, НЕДЕЉКО
Досадашњи развој кооперације индивидуалних пољопривредних произвођача и задруга у Војводини и улога задруга у друштвено економском развоју индивидуалних газдинстава у анредном периоду.
1 св. (разл. паг.)

 

1974. година


ABDEL-MADI, A.SALEH
Кредитни системи у социјализму и избор адекватног кредитног система за Египат.
VIII, 242 листа.

ALI IMAM MOHAMED
Експлозија становништва у Египту и проблеми запошљавања и обучавања.
IV, 404 листа.

EL KADI, FOUAD

Применљивост иностраних искустава у управљању на продуктивност рада у Египту.
301 лист.

TACHKOV, BOTEO

Привредни развој Бугарске после другог светског рата.
203 листа.

БАЗЛЕР-МАЏАР, МАРТА

Улога техничког прогреса у привредном развоју - квантитативна анализа југословенског искуства.
268 листова.

БАЈЕЦ, ЈУРИЈ

Упоредна анализа материјалних и нематеријалних фактора развоја и проблема њиховог мерења.
324 листа.

ГРЂИЋ, БРАНКО
Односи размене Југославије и њихов утицај на национални доходак.
1 св. ( разл. паг.)

ЕРЕМИЋ, МИЛАНКО
Фактори развоја пољопривреде Југославије (период 1956-1970).
1, III, 244, XII листова.

КАСАЛИЦА, МИХАИЛО
Оптимална гранска структура инвестиција.
1, II, II, 176 листова.

КИСИЋ, ДРАГУТИН
Подобност нормативног система обрачуна трошкова.
337 листова.

МАРТИЋ, СЛАВОЉУБ

Принципи и методе истраживања финансијске структуре у циљу оптималне краткорочне финансијске политике предузећа.
V, 333 листа.

ПАПИЋ, ЖАРКО

Систем одлучивања о оптималном привредном развоју.
246 листова.

ПЕРОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, МИЛЕВА

Утицај кружења и репродуковања средстава на економију сложеног пословног система у металској индустрији.
XVI, 279 листова.

СЕНИЋ, РАДОСЛАВ
Систем и функционисање канала продаје у тржишној привреди.
V, 433 листа.

СПАСИЋ, МИЛАН
Истраживање организовања интегралне контроле квалитета у индустријским предузећима Југославије.
252 листа.

ХАЈДУКОВИЋ-ЈАНЕВ, ДУШАНКА
Улога система градова у регионалном привредном развоју.
3, VI, 306 листова.

 

1975.година

ABDELMOTALIB ALL ABDELMOTALIB
Планирање привредног развоја у неразвијеним земљама са посебним освртом на Египат.
473 листа.

MUHUMUZA-NYOGO
Анализа и улога процеса одлучивања у пословним организацијама.
1, 2, 197 листова.

БЕЈТУЛАХУ, ЗЕКИ
Савремена аграрна економика Југославије и њено место у привредном систему.
2, 250 стр.

ДЕРИЋ, БРАНИСЛАВ
Регионални развој Велике Британије.
1, 255 листова.

ИЛИЋ, МИХАЈЛО М.
Суфинансирање проширене репродукције у Југославији.
397 листова.

ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ Р.

Спољна трговина мале земље.
1, 265 листова.

ЈОВИЋ, СРБОЉУБ
Анализа инфлације у југословенској привреди.
3, II, 431 лист.

МАЛЕНОВИЋ, НИКОЛА
Развој производно-пословног система у условима будућег техничког прогреса.
XI, 489 листова.

МИЈАТОВИЋ, ЈУГОСЛАВ
Спољна економска миграција становништва са аспекта рационалне поделе друштвеног фонда рада у Југославији.
1 св. (разл. паг.)


МЛАДЕНОВИЋ, ДРАГОСЛАВ
Радна снага и запосленост у Југославији.
3, VIII, 277 листова.

МЛАДИЋЕВИЋ, МИОДРАГ В.

Пословно одлучивање на основу маргиналне анализе у предузећима кланичне индустрије.
1, 327 листова.

ПЕЈИЋ, ЛАЗАР Р.

Развој економске мисли у Југославији до Другог светског рата.
4 св. 2, XIX, 238 листова, листови 3, 239-513, листови 2, 514-755°, листови 3, 756-1030.

ПИРНАТ, АЛОЈЗ

Економски аспекти техничког прогреса у комплексном саобраћају.
455 листова.

САВКОВИЋ, РАДОЈИЦА
Детерминанте мобилности новчане акумулације у југословенској привреди.
308, 9 листова.

САЗДАНОВИЋ, СТОЈАДИН
Послеоптимизација економских система моделима параметарског програмирања.
6, 260, 10 листова.

СЕКУЛОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Теоријско-методолошке основе цене образовања.
1, 494 листа.

СТАНОЈЕВИЋ, РАДОСЛАВ

Динамички модел оптималног развоја привреде заснован на методама линеарног програмирања.
2, IV, 603 стр.

СТЕФАНОВИЋ, ЖИВАДИН
Утицај спољних фактора на структуру и економску ефикасност пословног система.
372 листа.

СТОЈАНОВИЋ, ИВАН В.
Теоријске основе образовања цена на монополским и олигополским тржиштима.
XI, 16, 407 листова.

 

1976. година


ЈЕРЕМИЋ, ДУШАН
Пројекција економског развоја у просторном планирању.
2, 232 листа.

МАРИНКОВИЋ, РАДОСАВ
Утицај кретања најамнине на општи ниво цена.
3, 293 листа.

МАЧЕК, ЈОЖЕ
Примена тековина аграрне револуције и развој пољопривредне производње у Словенији у раздобљу 1848-1941 године.
3, 260 листова.

МИЈАТОВИЋ, МИЛОРАД
Процес трансформације самоуправних и кооперативних односа у земљорадничким и ученичким задругама Социјалистичке Републике Србије без Социјалистичких Аутономних Покрајина (1964-1974).
12, 368 листова.

МИЛОШЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ М.
Трансформације алеаторних променљивих.
133 листа.

НОВАЧЕВСКИ, ДИМИТРИЈА

Методи избора оптималних стратешких одлука у Југославији.
IV, 291 лист.

ОЛБИНА, ЖИВАНА
Оцена подобности различитих метода доношења инвестиционих одлука.
3, 230, 10 листова.

ПАУНОВИЋ, НИКОДИЈЕ
Трансформација самоуправне организације железнице као сложеног система.
1, IV, 380 листова, 4 листа са таблама.

ПЕТКОВСКИ, ВЛАДИМИР

Интеграција образовања и научно-истраживачког рада у привреди СР Македоније.
1, 369 листова.

ПЕТРОВИЋ, ЉУБОМИР

Оружане снаге као велики систем са специфичним односом организације и економије.
4, 168 листова.

ПОПОВ, СОФИЈА
Улога личних доходака у формирању и кретању цена.
1, III, 465 листова.

РИСТИЋ, СТАНОЈЕ

Утицај ликвидности на репродукцију југословенских предузећа: раздобље од 1965. до 1972. године.
1 св. (разл. паг.)

РОСИЋ, ИЛИЈА М.
Политика и методи регионалног развоја Југославије.
5, 309 листова.

 

1977. година


ARISTEIDOU, CHRISTOS G.
Теорија компаративних предности и укључивање земаља у развоју у међународну поделу рада.
4, 342 листа.

ВАСИЉЕВИЋ, ВИДОЈЕ
Интернализација екстерних ефеката у светлу интеграције.
4, 214 листова.

ВОЈВОДИЋ, СЛОБОДАН
Систем и методе проширене репродукције у железничком саобраћају.
315, 4 листа.


ДЕВЕТАКОВИЋ, СТЕВАН

Технички прогрес у малој земљи.
329 листова.

ИЛИЋ, ГАВРИЛО

Проблеми дугорочног улагања и избора извора финансирања предузећа.
1, 389, 7 листова.

ЈОВИЧИЋ, МИЛЕНА
Временска корелација у економетријским моделима.
1, II, 231 лист.

КАЊЕВАЦ, МИЛОЈЕ
Модел интеграције организација удруженог рада за производњу и промет текстила.
5, 302 стр.

МАРИЧИЋ, БРАНКО

Коњуктурне информације у пословној политици.
375 листова.

МИЛОЈЕВИЋ, МИРОСЛАВ
Организованост и економска ефективност пословног система.
8, 385 листова.

МИЛОЈЕВИЋ, РАТКО
Економска систематизација послова у индустријском организационом систему.
1, 323, 4 листа с таблама.

МИХАЉЕВИЋ, ГАВРИЛО
Теоријске основе система финансирања уређења и коришћења градског земљишта у нашој земљи.
1, 3, 199 стр.

ПОПОВ, ЂОРЂЕ
Транснационалне компаније и међународни економски односи.
2, 361 лист.

СЛОВИЋ, ДРАГОСЛАВ

Проблеми уједначавања услова привређивања између ООУР-а у ОУР-а.
5, 307 листова.

СТАВРИЋ, БОЖИДАР

Пословни ефекти циклуса репродукције у сложеним организацијама удруженог рада.
V, 435 листова.

СТАНКОВИЋ, ФУАДА
Модел самоуправне социјалистичке привреде у савременој грађанској теорији.
1, 3, 205 листова.


ТРИФУНОВИЋ, РАДМИЛА
Осигурање као фактор привредне стабилности.
1, XII, 492 листа.

УНКОВИЋ, МИЛОРАД
Међународно кретање капитала и положај Југославије.
3, 270 листова.

 

1978. година

АЗАБАГИЋ, ФЕРИД
Друштвено-економски принципи и основна концепција организације путне делатности.
II, 412 листова.

АНЂЕЛКОВИЋ, СЛОБОДАН
Политика цена електричне енергије као фактор развоја електропривредног система Југославије.
III, 238 листова.

ВУЧИЋЕВИЋ, РАДИЧ
Вишеструки и парцијални колективни коефицијенти корелације.
113 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, СРЕЋКО
Методолошке основе пројекцирања дугорочног привредног развоја.
294 листа.

КОВАЧЕВИЋ, СТЕВО
Дејство Европске економске заједнице на тенденције у светској трговини.
1, II, 322 листа.

ЛАКИЋ, САВО
Место Војводине у привредном развоју Југославије.
1 св. (разл. паг.)

ЛОВРЕТА, СТИПЕ М.

Планирање пласмана у робном промету на мало.
1, XII, 496 листова.

МАНДИЋ, СТАНОЈЕ
Структурне промене у пољопривреди Социјалистичке Републике Србије ван покрајина (1948-1973).
1, 496 стр.

ОБРАДОВИЋ, ВУК
Економске детерминанте развоја образовања кадрова с посебним освртом на образовање у самоуправном друштву.
1, 3, 316 листова.

ОСТОЈИЋ, СЛОБОДАН
Систем одлучивања и информација у самоуправној робној привреди.
1, VI, 313 стр.

ПЕТКОВИЋ, МИРЈАНА

Међузависност производње и трговине као основа њихове сарадње и повезивања.
1, V, 333 листа.

ПЕТРОВИЋ, ПАВЛЕ
Вишесекторски модели раста и њихова примена у анализи југословенске привреде.
4, 231, 17 стр.


РАДМИЛОВИЋ, СТАНКО
Самоуправни систем инвестирања у СФРЈ.
8, 281 лист.

РАДОВИЋ, ЉУБИЦА

Промјене у смртности становништва Црне Горе и њихови узроци.
1 св. (разл. паг.)

СТОЈАДИНОВИЋ, ДРАГИЋ

Научно-технички прогрес и запосленост у социјализму с посебним освртом на СССР.
1 св. (разл. паг.)

ЦВЕТКОВИЋ, МИРЈАНА

Интеграција као процес самоуправног повезивања удруженог рада у привреди теоријско – критичка анализа.
1, 2, 205 листова.

ЦРНОБРЊА, ЈЕЛЕНА
Основни фондови у пољопривреди и индустрији на подручју Социјалистичке Републике Србије без социјалистичких аутономних покрајина Војводине и Косова за период 1966-1975 године.
221 стр.

ЦРНОБРЊА, МИХАИЛО

Човекова средина и њена заштита као фактор економског развоја.
XIV, 288 листова.

 

1979. година

АНЏИЋ, РОСА
Аутоматизација симулационих експеримената у анализи сложених економских система.
1, 248 листова.

БАБИЋ, СТОЈАН
Оптимална алокација привредних ресурса (нека искуства развоја југословенске привреде 1965-1975).
5, 239, XI, листова.

БРАЛО, СЛАВКА
Петрохемија у привредном развоју САП Војводине.
2, IV, 341 лист.

ВУКОТИЋ, ВЕСЕЛИН Н.
Теоријско-методолошки проблеми анализе продуктивности рада у индустрији.
1 св. (разл. паг.)


ЂУКИЋ, ДУШАН
Организациони проблеми стимулације на економски квалитет пословних резултата у организацијама удруженог рада.
1, 345 листова.

ЖИВКОВИЋ, МОМЧИЛО
Пословодне функције у организацијама удруженог рада.
1, VI, 378 листова.

КОРАЋ, СЛОБОДАН
Идентификација конфликтности развојних циљева и методи њиховог ралативизирања у самоуправном друштву.

МАРКОВИЋ, ВУКАДИН
Теоријски проблеми компензације и њеног уграђивања у самоуправни систем.
1, 5, 316 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ЖАРКО
Објективизација односа у стицању и расподели средстава за личне дохотке у југословенској самоуправној пракси.
1, VI, 361 лист.

СВЕТЛИЧИЋ, МАРЈАН
Транснационалне компаније и њихово деловање на привреду земаља у развоју.
IX, 333 стр.

СЕКУЛОВИЋ, МАРКО

Системски приступ привредном развоју код савремених совјетских аутора.
324 листа.

СИМАКОВИЋ, ЉУБИЦА
Антикритика економског учења Фридриха Енгелса.
IV, 518, 58 листова.

СТОШИЋ, ТОМИСЛАВ
Образовање кадрова као фактор интензивирања привредног развоја.
320 листова.

ЦЕКИЋ, МИОДРАГ В.

Светско и југословенско тржиште вуне.
1 св. (разл. паг.), 50 листова са табелама.

ЦЕРОВИЋ, БОЖИДАР

Економско понашање самоуправних привредних субјеката.
1, II, 303 листа.

ЧАЧИЋ, КРУНОСЛАВ
Избор канала продаје, са посебним освртом на југословенски туризам.
1 св. ( разл. паг.)

ЧЕЛЕНКОВИЋ, ТЕОДОСИЈЕ

Анализа теоријских схватања о друштвено-економском карактеру радне снаге у социјализму.
1, 2, 303 листа.

ШУВАКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Понашање предузећа и равнотежне цене у самоуправној и капиталистичкој привреди.
2, 205, 4 листа.

 

1980. година

АНИЧИЋ, РАДОСАВ
Друштвено-економски карактер процеса удруживања рада.
1, 379 листова.

ВАСИЉЕВ, СТЕВАН
Планирање и развој нових производа.
292 листа.

ЂОЛЕВИЋ, ВЛАДИСЛАВ
Дијагностички модели за краткорочно предвиђање продаје у ОУР-у.
5, 246, 1 лист, 5 листова са табелама.

ЂУРАСОВИЋ, ВЛАДИСЛАВ, Р.
Специфични проблеми организације обрачуна трошкова и прихода у грађевинарству.
6, 324, 4 листа.

ЗВЕКИЋ, МИРОСЛАВ
Извозни маркетинг у самоуправној социјалистичкој привреди.
348 листова.

ЗЕЛИЋ, НИКОЛА
Извори и методи финансирања инвестиција у југословенској привреди.
335 листова.

ЈОВАШЕВИЋ, ВЛАДАН
Проблеми и критике теорије вредности.
421 лист.

КОВАЧ, ЈОВО
Утјецај цијена на економски положај и развој туризма на подручју јужног Јадрана.
IV, 390 листова.

ЛАЗОВИЋ, БУДИМИР Ј.
Теоријске основе и развој система координације планова у СЕВ-у: (с освртом на улогу система и политике спољно-трговинских цијена).
337 листова.

МАВРА, МИЛОДАР
Сарадња ОУР-а у спољној трговини и индустрији на примени маркетинг концепта у извозу.
376 листова.

МЛАДЕНОВИЋ, ЧАСЛАВ
Туристичка потрошња у Југославији (теоријска, методолошка и апликативна анализа).
424 листа.

НЕЈКОВ, ДУШАН
Концепцијске и методолошке основе политике развоја туризма у Југославији.
477 листова, 20 листова с табелама.

САВИЋ, НЕБОЈША
Формирање и употреба друштвене акумулације у великим пројектима у Југославији.
351 лист.

СТАНОЈЕВИЋ, СЛОБОДАН
Кредитни потенцијал пословних банака (у СФР Југославији у периоду 1966-1978.г.).
288 листова.

ЦВЈЕТИЋАНИН, ДАНИЈЕЛ
Симулациони модели за оцену рентабилности инвестиционих пројеката.
41 лист, 161 стр.

ШОЈИЋ, МИЛАН
Истраживање коњуктурних кретања у условима самоуправно организоване привреде Југославије на бази динамичког макро модела симулације.
532 листа.

 

1981. година

ZHANG, DEXIU
Развој система формирања и расподеле средстава за личне дохотке у Југославији.
3, III, 219 листова.

БЈЕЛИЦА, ВЕЉКО

Савремене теорије рачуна: са посебним освртом на њихов дидактички значај.
185 листова.

ВУЈАНИЋ, НЕНАД
Утврђивање кредитне способности и бонитета пословања друштвених пољопривредних газдинстава.
430, 19 листова

ЂЕРИЋ, БРАНКО
Основни проблеми управљања факторима развоја у самоуправном друштву.
VII, 524 стр.

ЈАКШИЋ, МИОМИР
Развој теоријских концепција начина производње.
271 лист.

ЈАНКОВИЋ, ИЛИЈА
Трансфер и развој технологије као фактори убрзаног развоја земаља у развоју.
XVI, 333 листа.

ЈАНКОВИЋ, НОВАК
Благостање као циљ и критериј привредног развоја: прилог критичком разматрању економике благостања и могућности операционализације неких њених постулата.
249, 6 листова.

КЕРИМ, СРЂАН
Улога ендогених фактора земаља у развоју у успостављању новог међународног економског поретка.
3, 447 листова.

КОВАЧЕВИЋ, МАРА
Друштвено-економске основе самоуправног организовања саобраћаја као организационог система.
III, 255 листова.

ЛЕЧИЋ, РАДА
Организација комуникационих процеса у остваривању циљева организација удруженог рада.
246 листова.

НИКОЛИЋ, СРБИЈАНКА А.
Организација као фактор продуктивности рада у организацијама удруженог рада производње.
361 стр.

ПОЈАТИНА, ДАВОР
Теоријски аспекти формирања новчане акумулације становништва.
405 листова.

СЕКУЛИЋ, РАДОСАВ
Примена концепције маргиналних трошкова у коришћењу капацитета текстилне индустрије Југославије.
341 листова.

СОВИЋ, ЈОЗО
Проблеми димензионирања производно пословних система и узајамних дејстава са економским окружењем.
239 листова.

СТОЈОВИЋ-РАДУНОВИЋ, ДУШИЦА
Економски и организациони односи у сложеној организацији удруженог рада.
319, 7, 9 листова.


УСКОКОВИЋ, БОРИСЛАВ
Концепција и стратегија дугорочног развоја туризма на подручју Црне Горе.
III, 430 листова.

ЦРНКОВИЋ, ЈАКОВ
Симулациони модели у квантитативној анализи система.
207 листова.

 

1982. година

ABDUR RAB MIAH
Природа и последице децентрализације и одговорност у државним предузећима.
245 листова, 70 листова са таблама.

HOSSAIN, ANWAR
Расподела личних доходака као мотивацијски фактор у систему самоуправљања у СФРЈ.
268, 6 листова.

БОЖИЋ, ВЛАДАН
Анализа и предвиђање тражње за транспортним услугама.
III, 248 листова.

ЗАРИЋ, СИНИША
Теоријско-критичка анализа економских схватања нове левице.
283, III листа.

ЈОВАНОВИЋ, РАДМИЛА
Кибернетско моделирање самоуправног одлучивања у организацији удруженог рада.
310 листова.

ЛОНЧАРЕВИЋ, РАНКО С.
Регулисање функционисања децентрализоване организације самоуправног типа.
372 стр.

МАРИНКОВИЋ, МИРКО Д.
Економско-организациони проблеми војне индустрије у југословенској привреди.
264 листа.

МЕДОЈЕВИЋ, БРАНКО
Карактер екстра дохотка у социјалистичкој робној привреди: теоријско-критичка анализа.
371, 18 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, МИЛИЋ
Аустријска теорија капитала.
243 листа, 20 листова са таблама.

ОРТИНСКИ, МАРИЈА
Проблеми адаптације структуре грађевинских радних организација под дејством промена у макроекономском окружењу.
200 листова.

ПАСЕТА, ВЕСНА
Анализа стабилности динамичних економских модела.
220 листова.

РАДОВАНОВИЋ, РАДИША
Ревалоризација основних средстава и концепт периодичног резултата.
209 стр.

РИСТИЋ, ЖАРКО
Анализа економије опште и заједничке потрошње у самоуправном друштву: 1965-1975.
309, 34 листа.

СТОЈАНОВСКИ, ЗДРАВКО
Квантитативна анализа екстремних вредности економских временских серија.
157 листова.

ХАНИЋ, ХАСАН
Модели комплексне анализе потрошачке тражње: теоријске основе у емпиријској анализи.
II, 226 листова.

ШКАРИЋ-ЈОВАНОВИЋ, КАТА
Утврђивање пословних резултата из интерних односа и њихово консолидовање у билансима заједничког интереса.
351, 8 листова.

 

1983. година

ВИТОРОВИЋ, БОГОЉУБ
Интерна ревизија као инструмент ефикасног управљања радном организацијом.
352 листа.

ИЛИЋ, МИХАЈЛО
Проблеми вредновања индивидуалног доприноса пословном успеху и критеријуми расподеле.
7, 345 листова.

ЈАРАМАЗ, АНДРИЈА Ј.
Економско-методолошки проблеми планирања развоја црне металургије.
VII, VII, 409 стр.

ЈЕДНАК, ЈОВО
Економски и организациони проблеми у функционисању организационог подсистема исхране у ЈНА.
423 листа.

ЈОКСИМОВИЋ, ЉУБИНКА
Економска криза осамдесетих година у светлу теорија дугих циклуса у привредном развоју.
235 листова.

ЈУСУФРАНИЋ, ИБРАХИМ
Систем и методи финансирања као фаkтор оптималног развоја јавног градског саобраћаја.
301 стр.

КОВАЧЕВИЋ, МИЛАДИН Г.
Општи методи израчунавања, представљања и моделирања грешке узорака.
212 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, ГОРАН
Екстерни ефекти у урбаном развоју: (могућности интернализације у самоуправном друштву).
4, VI, 441, 16 листова.

ЧИНГОСКИ, ГОЛАБ
Туризам у привредном развоју СР Македоније.
345 стр.

ШИЉЕГОВИЋ, СТРАХИЊА
Организационо-економски и екстерни фактори пословног резултата ОУР обраде дувана.
210 листова.

1984. година

АНДРЕЕВСКИ, УРОШ
Социо-економске разлике у Југославији.
570, V стр.

БОГОСАВЉЕВИЋ, СРЂАН
Априорне методе класификације економских појава.
172 листа.

БОЖИНОВИЋ, БРАНИСЛАВА

Преструктуирање и модернизација саобраћајног система Југославије са аспекта рационализације потрошње енергије.
III, 387, 32 стр.

ВУЈОВИЋ, ДУШАН
Друштвена оцена пројеката крупних развојних циљева у самоуправном социјализму.
XI, 333, 25 листова.

ГЊАТОВИЋ, ДРАГАНА
Улога иностраних средстава у привредном развоју Југославије.
4, IV, 312 листова.

ДАМЉАНОВИЋ, РАЈКО
Припреме и могућности пољопривреде за проиводњу хране у ратним условима.
439 листова.

ИВАНОВИЋ, СРБОЉУБ П.
Аграрни протекционизам развијених капиталистичких земаља и његово дејство на југословенски извоз.
III, 333 стр., 64 стр. са табелама.

ИКАЧ, НЕДЕЉКО
Планирање међународне маркетинг активности ОУР.
X, 451 лист.

КОВАЧ, ЛАЈОШ
Политика запошљавања Социјалистичке Републике Мађарске.
239, 12 листова.

МРВАЉЕВИЋ, БОЖИДАР
Самоуправно организовање агроиндустријског комплекса у Југославији.
445 листова.

ПРЕДИЋ, БИЉАНА
Освајање производње нових производа као елемент развојне политике и стратешког планирања у организацијама удруженог рада.
437 стр.

САРИЋ, СЛАВКО
Примена систематске организације у организацијама удруженог рада.
306 листова.

ЦВЕТАНОВИЋ, ОЛГА
Теоријско-методолошки аспекти планирања развоја саобраћаја и оцена друштвено-економске оправданости појединих алтернатива.
374 стр. 44 листа са табелама.

1985. година

ДУДУКОВИЋ, САЊА С.
Оцена параметара стационарних стохастичких процеса методом инверзне аутоковаријансе.
84 листа.

КОВАЧЕВИЋ, МИЛОРАД С.
Методи оцењивања за мале домене.
VI, 135 листова.

КОЛАРИЋ, НЕБОЈША
Савремене концепције и мере саобраћајне политике у развијеним земљама и могућности њихове примене у Југославији.
VII, 362 листа.

ЛОВРИЋ, МИОДРАГ
Ефикасност статистичких текстова заснованих на рангираним опсервацијама.
III, 197 листова.

ЛУКИЋ, РАДОЈКО
Теоријско-методолошки проблеми трошкова промета.
214 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, ВЕСНА
Међузависност структурних промена привреде и спољнотрговинске размене Југославије.
V, 455 стр.

МИЛОЈИЋ, ДРАГАНА
Бајесовски приступ оцењивању параметара у линеарним моделима.
IV, 228 листова.

МИТАНОСКИ, БЛАГОЈА
Улога маркетинга у савременим условима привређивања у Југославији.
IV, 385 листова.

МРАК, МОЈМИР
Платнобилансно прилагођавање земаља у развоју и њихова међусобна економска сарадња.
X, 424 стр.


ОВИН, РАСТО
Теоријски и методолошки проблеми мерења и упоређивања продуктивности рада у привреди Југославије.
330 листова.

ПАВЛИЧИЋ, МИЛОРАД Д.
Акумулација и проширена репродукција у самоуправном социјализму.
IV, 306 листова.


ПАЛОШЕВИЋ, АБИДИН
Друштвено-економски положај и професионална оријентација сеоске омладине у СР Србији.
389 стр.

ПЕТРОВИЋ, СЛАВИЦА
Методолошки аспекти моделирања структуре и динамике система организације удруженог рада.
V, 429, 14 листова.

ПОПОВСКА, ЗЛАТКА
Т ехнолошка стратегија као саставни део развојне стратегије у самоуправном друштву.
282 листа.

РАЛЕВИЋ, НЕБОЈША
Стохастички модели и методи предвиђања у аграрној политици.
182 листа.

ТАТАРЕВИЋ, ЉИЉАНА
Међурегионални међусекторски модели у привреди Југославије.
VIII, 220 листова.


ЋУРЧИЋ, УРОШ
Концепција маркетинга у систему самоуправног планирања у југословенској индустрији намештаја.
VIII, 467, 96 стр. са таблама.

ЦОЦОВИЋ-КРСТИЋ, МИРЈАНА
Место запослености у стратегији будућег привредног развоја Југославије.
2, 367 листова.

 

1986. година

БАКИЋ, ОГЊЕН
Стратегија производа у планирању туристичких ОУР.
III, V, 415 листова.

ВУКОВИЋ, СРЕТЕН
Систем самоуправног планирања у удруженом
раду железничког саобраћаја.
339 стр.

ЂОКИЋ, БОРИВОЈЕ Д.
Оптимизација информационих система подржаних рачунарском обрадом података.
IV, 144 листа.

ЂУРИЧИН, ДРАГАН
Програмирање и контрола истраживачко-развојних пројеката.
X, 350 листова.

ЗЕЋИРИ, СКЕНДЕР
Друштвено-економски карактер самоуправног удруживања рада и средстава производних и прометних организација удруженог рада намештаја.
339, 20 листова.

ЗЕЦ, МИОДРАГ Р.
Теоријске основе и развој система формирања и мобилности акумулације у Југославији.
V, 376 листова.

ИВАНИШЕВИЋ, МИЛОРАД
Финансијска структура и трошкови финансирања предузећа.
270 листова.

ПАВКОВИЋ, МАРКО
Теоријске основе и систем финансирања проширене репродукције у ПТТ саобраћају.
V, 297, 56 стр.

РАДОВИЋ-ВУЧЕКОВИЋ, МИРЈАНА
Структурне промене у запослености и запошљавању у СР Србији.
332 листа.

СИМИЋ, МИЛАН
Политика кредитирања извоза опреме у Југославији: критичка анализа и правци развоја.
VII, 313 листова.

СТАНИШИЋ, МИЛОВАН
Садржина биланса успеха у функцији периодичног резултата.
336, 40 листова са таблама.

ЦВЕТАНОВИЋ, СЛОБОДАН Ж.
Анализа економских ефеката аутоматизације са посебним освртом на концентрацију производње у индустрији.
III, 427 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, МИРКО
Прилог методологији пројектовања енергетског сектора Југославије.
127, I/13, II/5 листова.

ЦУПАРА, МИЛКО
Улога и место економског чиниоца у систему војног управљања.
310 листова.

ШИМИЋ, АНЂЕЛКО
Улога туристичких агенција у развоју југословенског туризма.
XII, 338, XIII-L листова.

 

1987. година

ABDULAH, JALIL KHALID AL TIKRITI
Статистичко-демографска анализа унутрашњих миграција.
IV, 263 стр.

HIZAM, SALAH A.
Могућности и ограничења у коришћењу цена у распоређивању (алокација) инвестиција у планским економијама земаља у развоју.
XI, 384 листа.ВИДАКОВИЋ, СЛОБОДАН
Биланси ширих економских целина у функцији економске политике.
IV, 252, 23, 2 листа.

ВОЈИНОВИЋ-РАДОМАН, РАДМИЛА
Реперкусије инфлације на пословање привредне организације.
3,242, 14 листова.

ДОМЉАН, ВЈЕКОСЛАВ
Улога удруженог рада у конципирању и спровођењу мера макроекономске политике Југославије. 1987.
468, XII листова.

ИВАНИЋ, МЛАДЕН
Савремена марксистичка политичка економија на западу.
323 листа.

ЈАБЛАН-СТЕФАНОВИЋ, РАДМИЛА
Теоријско-методолошки проблеми израде контних планова.
IX, 215 листова.


ЈОВАНОВИЋ, ВЛАДИМИР
Улога интегралног транспорта у организацији физичке дистрибуције роба.
4, 262 листа.

ЈОКИЋ, ДРАГОСЛАВ М.
Избор оптималне стратегије друштвеног и просторног развоја трговине.
VIII, 372, XII стр.

КОЖЕТИНАЦ, ГРАДИМИР
Фактори промене новчане масе у Југославији - приступ на бази примарног новца и монетарног мултипликатора.
377 листова.

ЉУБАНОВИЋ-РАЛЕВИЋ, ИВАНА
Планирање симулационих експеримената.
230 листова.

МИЛАНОВИЋ, БРАНКО
Неједнакост у расподели доходака у Југославији.
349 листова.

МИЛАНОВИЋ, РАТОМИР Ж.
Мала привреда и њена улога у друштвено-економском развоју Југославије.
490, 12 листова.

ПАВЛИЧИЋ, ДУБРАВКА
Критеријуми избора и њихово усклађивање у нормативним теоријама колективног одлучивања.
270 листова.

ПАЧАК, МАТИЈЕ
Услови и могућности удруживања рада и средстава између друштвеног и индивидуалног пољопривредног сектора у СР БИХ.
205, 27 листова.

ПЕТРОВИЋ, НИКОЛА
Трансфер технологије и безбедност Југославије.
365, 29 стр.

ПЕШИЋ, МИЛИВОЈЕ
Статистичко-информациони систем индустријских радних организација као база за примену метода операционих истраживања.
145 листова.

СИМИЋЕВИЋ, ЗОРАН
Међузависност технологије самоуправног одлучивања и њене економске ефикасности у пословној организацији.
III, 332 листа.

ТОМАШ, РАЈКО
Промет роба и услуга и формирање њихових цијена на јединственом југословенском тржишту.
VI, 590 листова.

ШИЉ, МАРКО
Моделирање и симулација система масовног опслуживања помоћу рачунара.
229 листова.

 

1988. година

AL-DURI, KAIS HAMID MAJID
Компаративна анализа ефеката техничког прогреса на динамику и структуру трошкова железница СФРЈ и Ирака.
217, 21, VIII листова.

ALISSA, NIHAD
Утицај агроиндустријског комплекса на токове репродукције привреде Сирије.
VIII, 184 листа.


ВИЛОГОРАЦ, СЕАД
Упоредне предности и привреда Југославије.
2, III, 331 лист.

ВУЈАЧИЋ, ИВАН
Неразвијеност и структурна зависност у теорији привредног развоја: теоријско истраживање и емпиријски тест.
II, 600 стр.

ГЛУШИЦА, ЗДРАВКО
Проблеми остваривања и мјерења економског успјеха у организацијама удруженог рада.
268 листова.

ГРК, СНЕЖАНА
Поузданост информација у моделима факторијалних планова.
III, 144 листа.

ЖИВКОВИЋ, БОШКО Р.
Реформе привредног система СССР и стратегија убрзаног раста: са посебним освртом на систем цена.
428 листова.

ИЛИЋ, ВЕСНА
Стање и перспективе производње хране у Југославији са посебним освртом на место Југославије у светској производњи хране.
VII, 278 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИРОСЛАВ Н.
Модели и ефекти међународне економске интеграције.
VII, 121 лист, стр. 122-138.

ЈОВАНОВИЋ-ГАВРИЛОВИЋ, БИЉАНА
Квалитет привредног раста с освртом на Југославију.
315 листова.

ЈОВИЋ, МИЛЕ
Међународни кооперациони маркетинг : концепт, приступ и облици.
XV 485 листова.

КОВАЧИЋ, ЗЛАТКО Ј.
Статистички тестови узрочности у економетрији.
208 стр.

КОЧОВИЋ, ЈЕЛЕНА
Методе утврђивања економске ефективности инвестиција: упоредна анализа.
VI, 296 листова.

МОЈЗЕШ, ОТО
Специфични проблеми и рјешења на подручју мјерења и анализе продуктивности рада у туристичко-угоститељској привреди.
261 лист.

РАДИВОЈЕВИЋ, БИЉАНА
Законитости у смртности по старости и полу.
230 листова.

РАКИТА, БРАНКО
Компаративна анализа алтернативних стратегија у међународном маркетингу.
IV, V, 393, 20 стр.

РИКАЛОВИЋ, ГОЈКО
Саобраћај као фактор ефикасности југословенске привреде.
VII, 393 листа.

СТЕВАНОВИЋ, ЖИВОРАД

Минули рад у нашем друштвено-економског систему.
361, 50 стр.

ТОДОСИОСКА, БЛАГОРОДНА
Системи залиха и њихово математичко и статистичко моделирање.
292 листа.

ФИЛИПОВИЋ, МИЛОРАД Ч.
Утицај нових технологија на развој сировинских грана производње и њихово уклапање у светске токове.
III, 230, IX стр.

ШЕХИЋ, ЏЕВАД
Стратегија развоја организације удруженог рада у функцији освајања домаће технологије.
VI, 329, 19 листова.

ШУСТЕР, ЖЕЉАН
Трећа технолошка револуција и четврти дуги талас – њихова међусобна условљеност у даљем развоју светске привреде
II, 247 листова

 

1989. година

CHONGSHI, ZHU
Заједничка улагања у Југославији и Кини: упоредна анализа.
181 лист.

БЕГУ, ИСМЕТ
Структура и степен коришћења капацитета као фактор оптимализације трошкова у РМХК "Трепча" у Т. Митровици
392 листа.

ГАВРИЛОВИЋ, СЛАВИЦА
Маркетинг услуга на међународном тржишту.
1989. 411 листова.

ДИНКИЋ, МИРОСИНКА С
Анализа трошкова - резултати као инструмент управљања развојем заједничких потреба у Југославији.
V, 246 стр.

ДОРЕВА, ЕЛЕНА
Развој и структурне промене пољопривреде СР Македоније.
IV, 268 листова, 27 табела.

ЂОРЂЕВИЋ, ВЕРА
Развој и структура градског становништва Југославије.
II, 289 листова.

ЈОВОВИЋ, ДЕЈАН
Реформа међународног монетарног фонда и земље у развоју.
381 лист.

КОВАЧЕВИЋ, РАДОВАН
Извоз у земље OECD као фактор стратегије економских односа Југославије са иностранством.
VII, 442 листа.

МАРКОВИЋ, МИЛАНКА Т.
Истраживање модела контроле квалитета у статистичком информационом систему: (функционални и организациони аспект).
243 листа.

МИЈАТОВИЋ, БОШКО
Ефекти пореске политике СФРЈ: приступ опште равнотеже. 1989.
217 стр.

МИЈАТОВИЋ, ОЛИВЕРА
Проблеми организације књиговодства са посебним освртом на наше услове.
VIII, 220 листова.

НЕДОВИЋ, НАДА
Ефекти начина репродуковања друштвених средстава у организацијама удруженог рада.
V, 227 листова.

ПЕТРОВИЋ, МИЛЕНКО
Улога савремене државе у формулисању и реализацији развојних циљева на примерима Савезне Републике Немачке и Демократске Републике Немачке.
II, 227 листова.

ПОКРАЈАЦ, СЛОБОДАН У.
Теоријско-методолошки аспекти преображаја југословенске пољопривреде. 1989.
III, VII, 258, 14 листова.

СБУТЕГА, АНТУН
Политика развоја поморског бродарства Југославије.
4, IV, 478, 20 листова.

СИМИЋ, МИОДРАГ
Улога комасације у унапређивању пољопривредне производње Југославије.
266 листова.СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЕМИЛИЈА
Систем електронског новца.
387 листова.

СТОЈИЛКОВИЋ, МИЛОРАД С.
Функције и положај службе друштвеног књиговодства.
328, 48 листова.

ТОМИЋ, РАДОВАН М.
Могућности унапређења пољопривредне производње на индивидуалним газдинствима Југославије.
318 листова, 43 листа прилога.

ФИЛИПОВИЋ, БОЖИДАР
Границе законског регулисања организације књиговодства.
222 листова.

ХАЏИЋ, МИРОЉУБ
Стратегија развоја и трећа технолошка револуција.
325 стр.

 

1990. година

АДАМОВИЋ, СВЕТЛАНА Љ.
Трећа технолошка револуција и структурне промене у привреди развијених земаља.
470, 15 стр.

БЕГОВИЋ, БОРИС
Оптимална величина града, мрежа градова и ефикасност привреде Југославије.
186 стр.

ДРАКУЛИЋ, ДАНИЦА
Утицај нове научно-технолошке револуције на положај рада и капитала: искуство развијених капиталистичких земаља. 1990.
III, 316, 9 листова.

ЂЕРКОВИЋ, ЗОРАН Ш.
Стратегија развоја пољопривреде у Црној Гори.
432 стр., 40 стр. прилога.

МАНДАЛ, ШАХИН Ш.
Техничко-технолошки развој индустрије Југославије: достигнути ниво и стратегија будућег развоја.
228 стр.

ПОКРАЈЧИЋ, ДРАГАНА М.
Ривалски истраживачки програми у теорији предузећа: ситуациони детерминизам и економски бихевиоризам.
VII, 220 листова.

ПОПОВИЋ, ДАНИЦА
Спољнотрговинска размена у моделима равнотежног раста.
IV, 294 стр.

САВИЋ, РАДОСЛАВ Д.
Теоријска фундираност и пракса развоја социјалистичког начина производње.
XI, 438 стр.

САРИЋ, СЛАВИЦА М.
Анализа и предвиђање тражње трајних потрошних добара.
II, 341 лист, 67 листова са прилозима.

СИМИЋЕВИЋ, ВУКИЦА Б.
Математичко-статистичке методе прогностике у функцији економске ефикасности пословне банке.
215 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ДРАГАН Љ.
Обликовање и одржавање финансијске структуре у условима инфлације.
253 листа.

ШАХИН, МАНДАЛ
Техничко-технолошки развој индустрије Југославије – достигнути ниво и стратегија будућег развоја.
228 стр.

 

1991. година

ВУГРИНЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Стратегија маркетинга у развоју специфичних видова туризма у Југославији.
VII, 305 листова.

ВУЈИЧИЋ, МИЛИЦА С.
Теоријско-методолошки аспекти анализе и предвиђања тражње пољопривредно-прехрамбених производа.
309 листова, 26 листова са прилозима.

ЖАРКОВИЋ, НЕБОЈША
Утицај извозних прихода на привредни развој земаља чланица ОПЕК-а.
XII, 283 стр.

ЖИВАНОВИЋ, МИЛАН С.
Концепција и облици развоја домаћег туризма у Југославији.
369 листова, 8 листова прилога.

ИВОВИЋ, ТОМО
Утицај квалитативних фактора на привредни развој - компаративна анализа Јапана, Мексика и Југославије.
367 листова.


ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДРАГ П.
Нова схватања о улози државе у привредном развоју у развијеним земљама и Југославији.
149 стр.

КРИВИЋ, БРАНКО М.
Војна индустрија као интегративни фактор привреде са посебним освртом на Југославију.
329 листова.

ЊЕГОВАН, ЗОРАН М.
Технолошки подстицај развоју пољопривредне производње у Југославији.
303 листа, 64 стр. прилога.

ПЕНЕВ, СЛАВИЦА Р.
Инвестиције као фактор развоја недовољно развијених подручја у Југославији.
III, 274 листа.

ПОПЕСКУ, ЈОВАН Р.
Оптимизација инструмената маркетинга у предузећима туристичке привреде.
V, 331 лист.

СТАНКОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Проблеми образовања кадрова у функцији развоја предузећа.
370 листова.

СТОЈАНОВИЋ, РАДОМИР
Схватања о друштвеној својини у југословенској науци.
288 листова.

ЋУЗОВИЋ, СРЕТЕН Ђ.
Стратегија набавке у савременим тржишним и технолошким условима.
366,18 листова.


ФИЛИПОВИЋ, СНЕЖАНА Р.
Могућности унапређења међусобне финансијске сарадње земаља у развоју.
322 листа.

ШОЛАК, ЗДРАВКО В.
Потрошња хране, квалитет живота и рационално коришћење ресурса.
268 стр.

 

1992. година

БАЦКОВИЋ, МАРКО М.
Анализа модела опште економске равнотеже.
221 лист.

ЂЕЛИЋ, ДРАГАН Д.
Економска анализа ефеката девалвације на спољнотрговинске билансе.
398 стр.

ЖИВКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР Ј.
Анализа ефикасности монетарне политике у Југославији.
318 листова.

МАЛИНИЋ, СЛОБОДАН Д.
Калкулација и биланс успеха у функцији управљања.
367 листова.

МИЛАНОВИЋ, МИЛАШИН
Маркетинг оријентација као основа организације и функционисања ПТТ система у тржишној привреди.
330, 12 листова.

МИЉКОВИЋ, МИЛОРАД З.
Истраживање маркетинга вина у Југославији.
362 стр., 14 стр. прилога.

МИНИЋ, ЈЕЛИЦА М.
Новоиндустријализоване земље - путеви стицања међународне конкуретнтности.
409 стр.

ОЦИЋ, ЧАСЛАВ Ј.
Политика регионалног развоја у послератној Југославији.
XXV, 1077 стр.

ПАУНОВИЋ, БЛАГОЈЕ Ж.
Детерминанте инвестиционог одлучивања у условима групног управљања предузећем.
262 листа.

ПАУНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ С.
Индустријска структура и развијеност подручја Србије.
278 стр.

ПЕТРОВИЋ, ЈЕЛИЦА
Неједнакост у расподели дохотка у процесу привредног развоја земаља у развоју.
II, 239 листова.


ПЕШАКОВИЋ, ГОРДАНА М.
Могућности привредне интеграције Европе.
315 стр.

САВИЋ, ЉУБОДРАГ Б.
Индустријска политика као компонента производне оријентације индустрије Југославије.
264 листа.

СОЛДИЋ-АЛЕКСИЋ, ЈАСНА Ђ.
Динамички и информациони аспекти поставке и анализе статистичких структура.
205 листова.

ЋОЈБАШИЋ, МИРКО М.
Структура и динамика транспортних трошкова у функцији избора модела прилагођавања капацитета железнице тражњи за саобраћајним услугама. 289 стр.


ЧОЈБАШИЋ, МИРКО
Структура и динамика транспортних трошкова: у функцији избора модела прилагођавања капацитета железнице тражњи за саобраћајним услугама.
289 стр.

 

1993. година

ABDEL GHANY, ABDEL AZIZ
Превазилажење економске кризе у светлу кејнзијанске теорије и теорије понуде.
VII, III, 337 листова.

АДАМОВИЋ, ЈЕЛКА М.
Проблеми пенетрације технолошког прогреса у недовољно развијена подручја.
319 листова.

ДРАГУТИНОВИЋ, ДИАНА
Стабилизација и раст у привреди Југославије. макроеконометријско истраживање.
177 стр.

ЗЕЧЕВИЋ, СНЕЖАНА Б.
Преструктуирање југословенских железница.
274 стр.

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, НЕБОЈША Д.
Концепт организационе трансформације предузећа.
193, 11 листова, 48 листова прилога.

КОЗОМАРА, ЈЕЛЕНА
Технологија као фактор конкурентности на међународном робном тржишту.
209 стр.

КОТЛИЦА, СЛОБОДАН И.
Улога фактора знања у савременом привредном развоју: Приступ теорији економског развоја у доба револуције друштвене интелигенције.
421 лист.

КРЕСИЋ, СТАНОЈЕ
Економско-производна оптимизација оплемењивања кукуруза индустријском прерадом.
III, 231 лист, 53 листа са прилозима.

МИЛЕНКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Р.
Економска и просторна валоризација пољопривреде у туризму Србије.
360, 13 листова.

МИТРОВИЋ, ДРАГАНА Д.

Економско и политичко окружење Кине у 80-им.
310 стр.

МИХАЈЛОВИЋ, БОЖИДАР Д.
Маркетинг концепт у планирању развоја базне хемије у СР Југославији.
233, 61 лист.

ПЕЛЕВИЋ, БРАНИСЛАВ М.
Теорија стратешке трговине.
199 стр.

ПИТИЋ, ГОРАН
Улога страног капитала у привредном развоју Латинске Америке у XX веку.
XII, 212 стр.

СЕКУЛОВСКА-ГАБЕР, БИЉАНА
Статистичко-економетријска анализа извоза.
268, 88 листова.

СТОЈАНОВИЋ, БОБАН
Вредност, цена производње и равнотежне цене у социјалистичкој привреди.
XI, 266 листова.

ЦВИЈАНОВИЋ, ДРАГО В.
Досадашњи развој и перспективе производње индустријског биља у Југославији.
268 стр.

 

1994. година

ВУЈОШЕВИЋ, ЗОРИЦА Л.
Коинтеграција и макроеконометријско моделирање.
VI, 157 листова.

ДЕНДИЋ, ДУШАН Р.
Контрола на основу принципа изузетка као фактор снижавања трошкова.
X ,367 листова.

КАНДИЋ, ВОЈИСЛАВ М.
Глобални приступ франшизингу у маркетингу услуга.
IV, 291 лист.

МАЛЕШЕВИЋ, ЕРИКА Б.
Технички прогрес у савременој тржишној привреди.
202 листа.

МИЛОВАНОВИЋ, ГОРДАНА М.
Перспективе робне размене између земаља бивших чланица СЕВ-а.

ПЕТКОВИЋ, ГОРАН
Стратегијско управљање тржишним позиционирањем трговинских предузећа.
248 стр.

ПЕТРОВИЋ, СРЂАН В.
Трансформација привредног система Југославије у условима преласка на приватно власништво.
231 лист.

ПРЕКАЈАЦ, ЗОРА В.
Међународна размена услуга - мултилатерални трговински преговори и перспективе либерализације.
X, 233 листа.

РОМИЋ, ЛИДИЈА
Анализа метода процене вредности предузећа као целине.
251 лист.

СТАНЧИЋ, ПРЕДРАГ Ж.
Истраживање оптималног учешћа сопственог капитала у функцији одржавања предузећа.
247 листова.

СТОЈАНОВИЋ, БОЖО Ј.
Равнотежна цијена радне снаге – примјена економике преговарања.
351, 23 листа.

ШУКОВИЋ, ДАНИЛО Б.
Реформски преображај привредног система у домену расподеле: трансформација дохотка и личних доходака у систем добити и плата.
263 листа.

 

1995. година

БИСИЋ, МИЛИЦА П.
Инвестиционе функције привреде Србије.
XVI, 305 листова.

ДИМИТРИЈЕВИЋ, БОЈАН С.
Хиперинфлација - теорија и економска политика.
315 листова.

ДОНДУР, НИКОЛА Ј.
Одређивање националних економских параметара за зависне привреде.
121 лист.

ЕРИЋ, ДЕЈАН Д.
Стратегије реструктурирања предузећа.
299 листова, 22 листа са фуснотама, 12 листова са литературом.

ЛУКИЋ, ВИТОМИР Т.
Утицај роботизације на обим и структуру запослености.
202 листа.

МАХМУТЕФЕНДИЋ, ТАХИР А.
Утицај дугих таласа на моноцентричну и полицентричну структуру свјетске привреде.
268 листова.

ТОУРКИ, РЕЏЕП
Приоритети развоја арапских замаља на примеру арапског Магреба: (Тунис, Алжир и Мароко).
195 листова.

ФИЛИПОВИЋ, ЛУКА П.
Статичко моделирање индикатора економских кретања.
182 листа.

НЕШОВИЋ, ЗОРАН С.
Нови облици терцијарних делатности и њихов утицај на трансформацију привредних структура земаља у развоју.
222 стр.

 

1996. година

ВИДАС-БУБАЊА, МАРИЈАНА М.
Улога и методи страних директних инвестиција у савременим међународним економским односима.
305 стр.

ВУКУШИЋ, ВЕСНА М.
Оптимизација релационе базе статистичких података.
II, 285 листова.

ГРГУРЕВИЋ, СЛАВЕНКО
Рационализација потрошње енергије у индустрији Србије.
238 стр.

ИВАНОВИЋ, ДУШАНКА Г.
Институционалне и производне промене у аграрном сектору Европске економске заједнице и положај Југославије.
176 листова, 12 листова са таблама.

ЈЕРЕМИЋ, ЉИЉАНА С.
Основе и особености структурних промена у пољопривреди Србије од 1980. до 1993.
274 листа.

КОКЕЗА, ГОРДАНА
Транфер технологије као компонента развојне стратегије предузећа.
V, 294 листова.

ЛАКИЋ, НАДА
Конструкција латинских квадрата и њихов случајан избор.
237 листова.

МИЛАНОВИЋ, МИЛАН Р.
Политика цена пољопривредних производа у Југославији.
X, 289 листова.

МОРИЋ, ЉИЉАНА Ж.
Савремени приступи и концепти регулисања односа на транспортном тржишту.
II, 247 листова.

ПЕНЕЗИЋ, НЕНАД Д.
Улога, значај и функционисање малих предузећа у привредној структури.
374, 27 листова.

РАДЕНКОВИЋ, ДРАГОМИР Ђ.
Економске концепције еврокомунизма.
327 листова.

СТАНЧИЋ, ДРАГАНА П.
Политика цена пољопривредних роба у Европској унији.
224 стр.

СТОШИЋ, ИВАН
Стратегија тржишног реструктурирања предузећа.
328 листова.

 

1997. година

АРАНДАРЕНКО, МИХАИЛ
Тржиште рада у транзицији: настајање индустријских односа у Србији.
219 листова.

БОГОЈЕВИЋ, ВЕСНА Т.
Домети употребе хартија од вредности у процесу транзиције.
275, XII, 6 листова.
"
БУКВИЋ, РАЈКО
Регионални аспект примарне расподеле у југословенској привреди.
424, XXXIX, 29 стр.

ВУКША, СЛАВКО
Пољопривреда и привредни развој у СРЈ.
193 листа.

ДУБАК, МИЛОРАД
Консолидација привредних субјеката у Србији.
IV, 260 листова.

ЈАБЛАНОВИЋ, ВЕСНА Д.
Приватизација државног и друштвеног капитала: Аналитичко-методолошки приступ противречностима дуалне економије.
234 листа.

МАЛЕТИЋ, РАДОЈКА О.
Теоријско методолошке поставке класификације пољопривреде у Србији.
202, 45 листова.

МИЛИВОЈЕВИЋ, СЛАВИЦА Н.
Профит и његове функције у савременој робној привреди.
305 листова.

МИЛОВАНОВИЋ, ГОРАН Р.
Стратегијске алтернативе канала продаје и логистике у међународном маркетингу.
IV, 262 листа.

ТАСИЋ, ТИХОМИР В.
Развој система кредитирања пољопривреде као услов ревитализације села у Србији.
229 листова.

ШЕКАРИЋ, МИРЈАНА М.
Међузависност кретања становништва, запослености и продуктивности у Покрајини Косово и Метохија.
VI, 297 листова.

 

1998. година

БРЊАС, ЗВОНКО С.
Стратегијско управљање у функцији реформисања југословенских предузећа.
362, 10, 11 стр.

ВУЈОВИЋ, СЛАВКО Т.
Пројектовање и развој информационих система у банкарству.
III, 297 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ДЕЈАН Б.
Савремена улога тржишног комуницирања у међународном маркетингу.
401 лист.

МАЛИНИЋ, ДЕЈАН С.
Политика добити корпоративног предузећа и улога рачуноводства у њеном формулисању.
403 листа.

ОГЊАНОВИЋ, ВУК Р.
Заједничка улагања домаћих и страних предузећа - концепција и механизми.
330, 128 стр.

ОПАЧИЋ, РАТКО Л.
Систем социоекономских односа као фактор привредног развоја.
IV, 342 стр.

ПОПОВЧИЋ-АВРИЋ, СНЕЖАНА Д.
Перспективе југословенског извоза у новом светском трговинском систему.
VII, 359 листова.

ЦВИЈИЋ, НИКОЛА
Саобраћај као иницијални фактор развоја неразвијених подручја у СР Југославији.
III, 318, 40 листова.

ШОШКИЋ, ДЕЈАН Б.
Портфолио менаџмент и инвестиционе компаније: економско-статистичка анализа на примеру САД.
VII, 455 листова.

ШЋЕКИЋ, ВУКОИЦА
Систем плаћања запослених и колективни уговори у Републици Србији - искуства и правци развоја.
204 листа.

 

1999. година

ГЛИГОРИЈЕВИЋ, МИРЈАНА А.
Позиционирање производа у индустријском маркетингу.
378 листова.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ, СНЕЖАНА Д.
Улога екстерног ревизора у окружењу.
III, 354 листa.

МИЛОЈЕВИЋ, ДУШАН С.
Импликације незаконитих радњи на изражавање мишљења ревизора о финансијским извештајима фирме.
288 листова.


РАКОВИЋ, МИЛЕВА Д.
Циљеви и инструменти фискалног менаџмента у земљама Европске уније.
VII, 419 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЖИКА Р.
Утицај предузетничког потенцијала на преструктурирање југословенске привреде.
258 стр.

СТОЈАНОВИЋ, ИВИЦА
Нова улога државе у тржишном трансформисању југословенске привреде.
343 стр.

ЋУРИЋ, ДАРИО
Могућности и ефекти примене савремених технолошких достигнућа у трговини Југославије.
357 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, НАТАША В.
Стратегија инвестиција у развојном понашању предузећа.
308 стр.

 

2000. година

БОЈОВИЋ, ПЕТАР
Финансирање и управљање финансијама у задужбинама, фондацијама и фондовима.

БОШКОВИЋ, ЈАГОШ М.
Претпоставке за афирмацију тржишног привређивања у Југославији.
376 листова.

БОШКОВИЋ, ОЛГИЦА
Анализа табела контингенције, класични и алтернативни модели оцењивања и тестирања.
296 листова.

ГРАЧАНАЦ, АЛЕКСАНДАР П.
Функционисање светског тржишта у условима глобализације.
289, 1 лист са таблама.

ДЕДОВИЋ, ВУКОСАВ Ж.
Саобраћајно-економски ефекти укључивања речног саобраћаја Југославије у превозе на пловним путевима у Европи.
279 стр.

ЂУКАНОВИЋ, СЛАВИША Ж.
Економска оцена технологија и мере за подстицање примене обновљивих извора енергије.
VIII, 399 листова.

РАДОСАВЉЕВИЋ, ГОРДАНА Ж.
Пројектовање система информација за стратегијско управљање трговинским предузећем.
IV, 277 листова.

РАКИЋ, БЕБА Р.
Понашање организација као купаца.
X, 262 листa.

ТАНИЋ, ГОРДАН Ж.
Политика цена као фактор оптимизације функционисања електроенергетског система.
218 стр., 18 листова.

ЦВЕТИНОВИЋ, МИЛИВОЈЕ
Ревизија компјутерских апликација у рачуноводственим информационим системима.
V, 205 листова.

 

2001. година

АЋИМОВИЋ, СЛОБОДАН Н.
Утврђивање политике сервиса потрошача као резултата логистичке и маркетиншке стратегије фирме.
426 листова.

БЕСЛАЋ, МИЛАН С.
Специфичности пословања робног произвођача у условима транзиције.
IV, 269 листова.

БОГИЋЕВИЋ, БИЉАНА Р.
Међузависност организационе културе и система зарада у предузећу.
XI, 384 листa.

ВОЈИНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА П.
Међународна кретања капитала у финансирању привредног развоја.
204, 6 стр.

ГОЛУБОВИЋ, НАТАША Л.
Трансформациона рецесија и перспективе оживљавања привредног раста.
327 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, СЛАВИША М.
Финансијско-рачуноводствени аспекти аквизиције корпоративног предузећа.
244 листа.

ЗАРИЋ, ВЛАДЕ Д.
Регионализација агропростора Републике Србије у функцији развоја пољопривреде.
251 стр.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, СЛОБОДАН СТ.
Истраживање макроекономске коњуктуре у функцији стратегијског менаџмента.
VIII, 311 листова.

МИХАЈЛОВИЋ МИЛАНОВИЋ, ЗОРАНА З.
Енергетика и привредни развој - анализа међузависности на примеру Србије и Европске уније.
213 листова.

НОВАКОВИЋ-РАЈЧИЋ, БИСЕРКА
Истраживање ставова и навика потрошача у формулисању маркетинг стратегије производног предузећа.
238, 28 листова.

ПОЉИЋ, МОМЧИЛО
Маркетинг у функцији интернационализације пословања малих и средњих предузећа.
310 листова.

РАКИЋ, БИЉАНА Д.
Јавна предузећа у транзицији привреде Србије.
231, X листова.

СТОЈАНОВИЋ, БИЉАНА Р.
Политика девизног курса и конвертибилност динара.
212 листова.

 

2002. година

БОРОТА ТИШМА, АНКИЦА Љ.
Избор оптималног система канала маркетинга у развијеним тржишним привредама.
XII, 398 листова.

БОШКОВИЋ, ГОРИЦА С.
Квалитет производа као фактор конкурентности и развоја индустрије.
312 листова.

ВУЈОВИЋ, НАДАН С.
Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије.
260 листова.

ЗЕЧЕВИЋ, БОЈАН В.
Информациона технологија у управљању маркетингом туристичке дестинације.
VII, 294 стр.

КАПОР, ПРЕДРАГ
Међународно финансирање инфраструктурних пројеката.
XIV, 311 листова.

МИЛАНОВИЋ-ГОЛУБОВИЋ, ВЕСНА М.
Последице глобализације пословања лидерске групе конкурената.
VII, 280 листова.

МИХИЋ, ДРАГАН М.
Ревизија у пољопривреди.
312 стр.

ПАСКОТА, МИРА Ј.
Номиналне променљиве у дискриминационој анализи.
114 листова.

ПОПОВИЋ, ВЕСНА Ж.
Европска аграрна подршка и одрживи рурални развој.
260 листова.

ПРАШЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА Ж.
Макроекономка нестабилност и теорије пословних циклуса у развоју макроекономске мисли.
445 листова.

СПАСИЋ, ВЕСНА В.
Трансфер технологије као развојна стратегија предузећа у туризму.
399 листова.

СТОЈАНОВИЋ, ЖАКЛИНА Д.
Берза робних деривата: са посебним освртом на могућности финансирања сгропривреде у Србији.
294 листа.

ЋИРОВИЋ, ЗОРАН М.
Деривативна финансијскатржишта (квантитативни приступ).
212 листова.

ФАБРИС, НИКОЛА
Развој економске мисли о економској политици.
347 листова.

ШЉИВИЋ, СЛАВОЉУБ С.
Релевантност концепта управљања заснованог на вредности за предузећа из привреда у транзицији.
IV, 297 листова.

 

2003. година

БЈЕЛИЋ, ПРЕДРАГ М.
Нецаринске баријере у међународној трговини.
XIV, 264 стр.

БОШЊАК, МАРИНКО М.
Образовање и наука као фактори развоја привреде Савезне Републике Југославије.
445, CV стр.

БУНДАЛЕСКИ, НЕНАД
Развој и примена технике расејања јона ниских енергија за анализу састава површине чврстог тела.
208 листова.


ВАСИЋ, ВЛАДИМИР Р.
Савремене методе статистичке анализе недостајућих података.
VI, 189 листова.

ИЛИЋ, СЛОБОДАН М.
Међузависност својинске трансформације предузећа и развој тржишта хартија од вредности.
223, 6 листова.

ЈОВАНОВИЋ, МИОМИР
Међузависност концепта урбаног развоја и саобраћајне стратегије великог града.
IV, 393, XLIX стр.

МАКСИМОВИЋ, МАРИЈАНА Т.
Управљање људским ресурсима у међународном пословању и маркетингу.
330 листова.

МИЛИЋЕВИЋ, ВЛАДЕ М.
Стратегијски аспекти рачуноводства.
IV, 378 листова.

МИЉКОВИЋ, ДЕЈАН М.
Механизам утицаја девизног курса на инфлацију.
172 листа.

РАДОВАНОВИЋ, ВЕЉКО Н.
Политика и методи регионалног развоја СР Југославије.
341 стр.

РАКОЊАЦ-АНТИЋ, ТАТЈАНА Н.
Актуарска и финансијска анализа добровољног пензијског осигурања: инострана искуства и могућности примене у југословенским условима.
249 листова.

2004. година

CHRONEOS КРАСАВАЦ, БИЉАНА
Моделирање система директног маркетинга.
XIX, 292 листа.

ВУЧКОВИЋ, ВЛАДИМИР М.
Ризик девизног курса и пословно одлучивање.
427 стр.

ГРУБИШИЋ, ЗОРАН
Упоредна анализа концепција стабилизационе политике.
346 листова.

ЗДРАВКОВИЋ, МИРОСЛАВ
Агломерације и токови међународне трговине.
226 листова.

МАЛОВИЋ, МАРКО
Међународне финансијске кризе (теорија и политика).
X, 244 листа.

НИКОЛИЋ, ДРАГАН Б.
Трошкови као фактор одлучивања о инструментима пословне политике у туризму.
IX, 287 листова.


ОГЊАНОВ, ГАЉИНА П.
Карактеристике система маркетинг комуницирања у земљама Југоисточне Европе.
XI, 308 листова.

ПОПОВИЋ, ГОРАН
Могућности примене и очекивани ефекти концепта руралног развоја у Републици Српској.
305 листова.

 

2005. година

БОГЕТИЋ, ЗОРАН П.
Модели управљања категоријама производа у каналима промета
XX, 345 стр.

ВЕЉКОВИЋ, САША М.
Утицај потрошачког етноцентризма на избор марке производа
III, 266 листова

ЗЕЧЕВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Анализа база података у електронском пословању.
VII, 203 листа.

КАЛИЧАНИН, ЂОРЂЕ
Формулисање и примена стратегија стварања вредности.
VII, 307 листова.

КОНТИЋ, ЉИЉАНА М.
Стратегија оздрављења предузећа
250 листова

РИСТИЋ, ЗОРАН
Стратегија управљања интерним комуникацијама предузећа.
VIII, 276 листова.

СТАНОВЧИЋ, ТАТЈАНА В.
Фузија предузећа: финансијски и рачуноводствени аспект.
VIII, 191 лист.

ТОДОРОВИЋ, МИРОСЛАВ М.
Финансијско реструктуирање корпорација: анализа могућности креирања вредности извора.
VIII, 236 листова.


Последњи пут промењено: 2/10/2018 12:16

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354