Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду

 

1979. година

ЈАНКОВИЋ, ВОЈИСЛАВ
Облици коришћења слободног времена и социјализација личности.
1, 311 листова.

НИКОЛИЋ СИМОНЧИЋ, ЦОНКА
Принцип солидарности и хуманизација међуљудских односа у удруженом раду с освртом на заштитне радионице.
III, 234 стр.

ПИХЛЕР, СТАНКО
Привредни криминалитет и заштита друштвене својине
1, 303, 11 листова

 

1980. година

АЈДИНСКИ, ЉУПЧО
Савремени систем интегралне рехабилитације ментално ретардираних лица.
XLIX, 444 листа.

СПАСЕСКИ, ЈОРДАН
Друштвена самозаштита као облик дезалијенације.
297 листова.

СТАКИЋ, ЂУРАЂ
Васпитна мера: појачани надзор органа старатељства, са посебним освртом на методе и технике третмана.
409 листова.

1981. година

ВЛАЈИЋ, ЖИВАН
Аудиопедагошка анализа етиогенезе оштећења слуха ученика школе "Радивој Поповић" у Земуну.
146, 14 лист.

ЈОВАНОВИЋ, СВЕТИСЛАВ
Кадрови у самоуправно организованој социјалној заштити и рехабилитацији.
351, 20, 12 листова.

КЕРАМИТЧИЕВСКИ, СЛАВЧО
Диференцијална дијагностичка вредност ларингограма у логопедској пракси.
272 листа.

СТОШЉЕВИЋ, ЛАЗАР

Утицај моторне стимулације на психофизички развој ментално ретардиране деце и омладине.
IV, 241 лист.

УЗЕЛАЦ, СЛОБОДАН
Утјецај еколошке структуре на модалитет криминалног понашања дјеце и омладине у Загребу.
296 листова.

1982. година

ВИДЕНОВ, АСЕН
Карактеристике радних активности материјално необезбеђених лица и њихова сигурност.
362, 37 стр.

РАДУЛОВИЋ, КОВИЉКА
Утицај психомоторне организованости лако ментално заостале деце на прилагођеност и успех у школи.
231 лист, 21 лист.

ЋОРДИЋ, АЛЕКСАНДАР
Развијеност усменог говора у деце са лаком менталном ретардацијом (ученика IV-VI разреда СОШ) у односу на организованост психомоторике, ниво интелигенције и оперативно мишљење.
II, 272 листа.

1983. година

АНДРЕЈЕВИЋ, ДУШАНКА
Социјална интеграција лако ментално ретардираних особа након професионалног оспособљавања.
219, 37 листова.

КОВАЧЕВИЋ, СТАНИКА
Специфичности визуелне перцепције текста и слике код различитих врста и степена оштећења вида.
256, 5, 24 листова.

ПОПОВИЋ, ДРАГИЊА
Утицај раних развојних проблема на емоционално-социјалну адаптацију слепих.
606 стр., 18 стр. прилога.

1984. година

АНИЧИЋ, ЛАЗАР Б.
Социјално демографски и здравствени чионици успеха ученика млађег школског узраста са лаком менталном ретардацијом.
2, 204, XIV листова.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАН Д.
Социолошко-психолошки проблеми прилагођавања запослених инвалида рада са телесним оштећењем у радној и животној средини.
480 листова.

МАЦИЋ, ДРАГИЦА
Модификована дефектолошка дијагностика као детерминанта посебног поступка у циљу прецизнијег одређивања третмана пацијената са церебралном парализом.
189 листова.

ПАНТАЗИЈЕВИЋ-СТАНОЈЕВИЋ, МИЛИЦА
Особине литерарних остварења лица на издржавању казни.
672 листа.

ЦВЕТКОВИЋ, ЖИВОЈИН
Топогностичка метода симултане перцепције Брајевог писма као припрема за описмењавање слепе деце.
472 листа.

1985. година

MITTER, ALOKANANDA
Тип и распоред гласовних одступања у бенгалском језику код деце основношколског узраста од 4-10 година.
474 листа.

БЛАГОЈЕВИЋ, ЂОРЂЕ П.

Основна организација удруженог рада у систему социјалне политике СФРЈ.
IV, VII, 351 лист.

ЖАЈА, БОЖО
Утјецај неких демографских и социолошких карактеристика починилаца деликта насиља на њихово понашање у току пеналног третмана.
438 стр.

ЗЛАТКОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Научнотеоријске основе и класни карактер подруштвљавања функције безбедности у систему друштвене самозаштите и општенародне одбране.
IX, 549 стр.

СОКОЛОВСКИ, ЖИВКО
Проблеми евалуације програма и праксе васпитно-образовног рада за умерено и теже ментално заосталу децу у заводима и домовима СФРЈ.
336, 6 стр., 9 листова.

1986. година

ВИЦИЋ, МИРОСЛАВ
Цјелодневни стручни третман у функцији комплетне рехабилитације ментално ретардиране деце и омладине.
257, 95 листова.

МИЛАДИНОВИЋ, ВЛАСТИМИР
Специфичности плана и програма методског поступка у савлађивању матерњег језика у раду са лако ментално заосталом децом млађег школског узраста.
510, LXX, 14 стр.

1987. година

ЕРАКОВИЋ, ТАДИЈА
Утицај дефектолошког третмана на психомоторну организацију и социјалну интеграцију деце без родитељског старања.
III, 245, 46, 16 листова.

ЖИВКОВИЋ, ГОРДАНА
Компаративна психолошка студија деце са спином бифидом.
496 листова.

ИВАНОВИЋ, ПЕТАР М.
Професионална рехабилитација, запошљавање и заштита на раду лица оштећена слуха.
III, 287 листова.

КОТАР, АНТОН
Развој социјализације, комуникације, самопослуживања и рада код умерено и теже ментално ретардиране деце предшколског узраста.
V, 269 листова.

НОВЉАН, ЕГИДИЈА
Примена фономимичке методе и методе ручног обликовања у настави са лако ментално ретардираном децом.
VIII, 269, 26 листова.

1988. година

ЉУЈИЋ, ЗОРАН
Сазнајне тешкоће лако ментално заосталих ученика у процесу усвајања географских појмова.
201 лист.

ОПАРА, БОЖИДАР
Дефектолошка дијагностика у функцији едукације лако ментално ретардираних лица.
236 листова.


1990. година

AHMED, EL FANDI FAIS NAMMAS
Утицај соматопедских стимулативних вежби на развој организованости психомоторике код деце са Ербовом парализом.
334 листа.

ŠKOFLEK, IVAN
Евалуација процеса и ефеката заводског третмана деце и омладине са поремећајима у понашању у СР Словенији.
295, 2, 32 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ЕНЕС
Утицај превентивног дефектолошког третмана на очување мануелних и говорних способности код старих особа.
198 листова.

РАДОВАНОВИЋ, ДОБРИВОЈЕ М.
Психички и психосоцијални проблеми ресоцијализације одраслих осуђеника.
487, 69 листова.

 

1991. година

ПЕТРОВИЋ-ЛАЗИЋ, МИРЈАНА
Значај усклађивања фонацијских аутоматизама у фонопедској терапији дисфонија.
122 листа.

1992. година

РАПАИЋ, ДРАГАН
Рехабилитација особа са поремећајем гностичких и праксичких функција насталих повредом мозга.
186, 47 листова.


1993. година

ВУКОВИЋ, МИЛЕ
Симптоматологија и реституција језичких и когнитивних функција код болесника са трауматском афазијом.
228 листова.

1994. година

ДИМИЋ, НАДЕЖДА
Специфичности процеса усвајања писаног говора код слушно оштећене деце.
213,17 листова.

ЗНАОР, МИРЈАНА А.
Карактеристике развоја моторике, комуникације и социјализације умерено и теже ментално ретардиране деце предшколског узраста.
211 листова.

ИЛИЋ, ЗОРАН П.
Основни специјално-педагошки проблеми извршења заводских васпитних мера.
397 стр., 17 листова.

СТОШЉЕВИЋ, МИОДРАГ
Утицај клиничког дефектолошког третмана на способности ученика са граничним стањима интелигенције.
II, 236 листова.

1995. година

КАРИЋ, ЈАСМИНА
Компаративна анализа комплексног и монографског поступка у усвајању говора слушно оштећене деце.
240 листова.

ПЕТРОВ, РИСТО
Радно ангажовање теже ментално ретардираних лица.
233 листа.

1996. година

БУЉАНЧЕВИЋ, МИЛИЈАНА Б.
Аудиогени етиолошки фактор логопатије код деце.
209 листова.

НИКОЛИЋ, СНЕЖАНА Ј.
Утицај дефектолошког третмана на психомоторни развој деце.
183 листа.

ЧУКИЋ, РАДМИЛА М.
Утицај соматопедског третмана на међуусловљеност физичких оштећења и психомоторних способности код ученика редовних основних школа.
II, 176, XVII листова.


1997. година

ВУЈАСИНОВИЋ, ЗДРАВКА Л.
Специфичности предшколског третмана деце оштећеног слуха.
171 лист.

ГЛИГОРОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, МИЛИЦА
Могућности неуропсихолошке анализе у класификацији и планирању третмана деце са лаком менталном ретардацијом.
189 листова.

ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ, НАДИЦА Ђ.
Диференцијација аудиопатија од логопатија код наглуве деце.
149, 30 листова.

МАЋЕШИЋ-ПЕТРОВИЋ, ДРАГАНА С.
Прогностичка вредност развоја когнитивних и праксичких способности као критеријума успешног третмана и едукације лако ментално ретардиране деце.
231 лист.

СТОЈИЉКОВИЋ-ЧАУШЕВАЦ, ДРАГАН
Дијагностичко-прогностичка анализа и процена аграфија и дисграфија код афазичара.
171 лист.

1998. година

АЈДИНСКИ, ГОРАН
Карактеристике развоја лако ментално ретардираних ученика у односу на постигнут успех у школи.
202, 12 листова.

ЂОРЂЕВИЋ, СРБОЉУБ В.
Ефикасност облика индивидуализације наставе у основној школи за лако ментално ретардиране ученике.
224, 6 листова.

ЕШКИРОВИЋ, БРАНКА М.
Визуелна ефикасност слабовиде деце у настави.
301 лист.

КОВАЧЕВИЋ, ЈАСМИНА М.
Сурдопедагошка евалуација индивидуалног и фронталног облика рада у школовању глуве деце.
277 листова.

МАРКОВИЋ, МИЛИВОЈКА Ж.

Говорно-језичке, перцептивно-моторне и когнитивне способности превремено рођене деце млађег школског узраста.
287 листова.

 

1999. година

АРСЕНОВИЋ-ПАВЛОВИЋ, МАРИНА
Теоријске и практичне вредности методе "драмске радионице" у образовању и хабилитацији хендикепиране деце.
545, 34, 136 листова.

БРАКУС, РОСАНА Н.
Мултидимензионални приступ у процени развојних дислексија и дисграфија.
270 листова.

ГОЛУБОВИЋ, ШПЕЛА С.
Корелација тонично постуралне организованости и графомоторног изражавања у деце.
148 листова.

ЂОКОВИЋ, САЊА Т.
Усвајање сугласичких скупова у оквиру речи код слушно оштећене деце предшколског узраста.
313, 45 листова.

МАРИЋ, БОРИСЛАВ
Самоповређивање осуђених лица.
299 листова.

ОСТОЈИЋ, САЊА Б.
Корелативни однос дужине трајања аудитивног тренинга са постигнутим ефектима у говорном развоју наглуве деце.
218 листова.

СЛАВНИЋ, СВЕТЛАНА С.
Рана рехабилитација хендикепираних.
190, 10 листова.

СТОЈНИЋ, ДУШАН Д.
Промене личности особа оштећеног слуха условљење развојем вербалних способности.
132 листа.

2000. година

ГЛУМБИЋ, НЕНАД П.
Специфичност налаза опште дефектолошке дијагностике у процени аутистичне и ментално ретардиране деце.
176, 12 листова.

ЖИГИЋ, ВЕСНА
Могућности професионалне рехабилитације лица оштећеног вида на савременој компјутерској технологији.
135 листова.


ЗУПАНЦ, ВЛАСТА И.
Компаративна анализа техника директног избора и кружног скенирања у процесу визуелне меморије код дислаличне деце.
195 листова.

МИЛАНОВИЋ, МИЛАН
Ефикасност коришћења слушних апарата код тешких оштећења слуха.
173 листа.

НЕДОВИЋ, ГОРАН М.
Структура моторних програма код особа са затвореном повредом мозга.
145 листова.


ОДОВИЋ, ГОРДАНА Р.
Врста соматопедске патологије као детерминанта професионалног оспособљавања.
177 листова.


СОВИЉ, МИРЈАНА В.
Психофизиолошке карактеристике развоја квантитативних пратилаца говора и језика деце са оштећеним слухом.
127, 11 листова.

OSMAN, MOHAMED H.
Ставови према хендикепираним особама у либијском друштву.
145, 4 листа.

2001. година

ЈАБЛАН, БРАНКА Ђ.
Тактилне и кинестетичке функције у процесу опажања простора слепе деце.
204 листa.

САМУИЛИДУ, ЕУДОКИЈА А.
Значај програмираног соматопедског третмана у процесу професионалног оспособљавања хендикепираних ученика.
166 стр.

СРЕТИЋ-СПИРОСКИ, ЉИЉАНА Ђ.
Организованост психомоторике и могућност оспособљавања за рад лако ментално ретардираних ученика.
X, 226, 12 листова.

2002. година

ВУЧИНИЋ, ВЕСНА Ј.
Компаративна анализа језичких способности деце оштећеног вида и деце редовне основне школе.
224, 30, 15 листова.

МАНОЈЛОВИЋ, СЛОБОДАНКА Л.
Степен ефикасности дефектолошког третмана на компензованост офталмолошких компликација оболелих од дијабетеса.
179 листова.

РАДИЋ-ШЕСТИЋ, МАРИНА Н.
Успешност професионалног оспособљавања слушно оштећених и ментално ретардираних лица.
187 листова.

СУБОТА, НЕДА Т.
Улога језичке развијености у когнитивном фунционисању деце оштећеног слуха и нормалног слуха.
372, 17, 12 листова.

2003. година

ЖУНИЋ-ПАВЛОВИЋ, ВЕСНА П.
Евалуација програма ресоцијализације малолетних преступника.
VI, 361 стр.


КАЉАЧА, СВЕТЛАНА С.
Могућности овладавања инструменалним вештинама код деце са умереном менталном ретардацијом.
182 листа.

КОВАЧЕВИЋ, ВЕРА Р.
Утицај оштећења слуха на усвајање творбених образаца у језичкој структури.
268 листова.

2004. година

БОРОТА, ВЕСНА М.
Синтаксичке конструкције у језику деце са развојном дисфазијом.
224, 25 листова.

ВЕЉИЋ, ЧЕДО Ј.
Заштита и третман особа са инвалидношћу у Црној Гори.
190 стр.

МИТИЋ, МАРИЈАНА С.
Специфичности развоја перцептивних, говорно-језичких и графомоторних способности у односу на симптоматологију дисграфије.
166, 51 лист.

2005. година

ИЛИЋ СТОШОВИЋ, ДАНИЈЕЛА
Вредновање школског успеха ученика с телесном инвалидношћу.
292 листа.

МАКСИМОВИЋ, МИРОСЛАВА М.
Когнитивне и моторне функције код особа са прележаном ендокранијалном бактеријском инфекцијом
157 листова

 

2006. година

БАБИЋ, ЛЕНКА
Процена инвалидности особа оболелих од мултипле склерозе и могућности соматопедске интервенције
173 листа

ВУЈАНОВИЋ, ИРЕНА
Ефикасност кохлеарног импланта у перцепцији говора код одраслих особа са прелингвалним оштећењем слуха
180 стр

ЛАЗАРЕВИЋ, ЕМИЛИЈА Н.
Ток језичког развоја код деце са развојном дисфазијом после завршеног логопедског третмана
263, 20 листова

НИКОЛИЋ, ГОРДАНА И.
Повезаност развоја гестовног говора са интелектуалним и комуникативним способностима деце оштећеног слуха
188, 40 стр.


Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354