Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду

 

1983. година

СЕКУЛИЋ-ИВАНКОВИЋ, МИРОСЛАВА
Утицај спољних фактора на циркуларно дихроичне спектре неких биополимера.
XVI, 117, 66 листова.

ГАЛ, ВЕРА
Утицај неких физичких и хемијских агенаса на полимеризацију микротубула in vitro.
II, 129 стр.

 

1984. година

ВУЛИЋЕВИЋ, ЉУБОМИР
Проучавање синтезе прахова и високотемпературне реакције метастабилних фаза Al2O3.
181 лист.

МАЛЕШЕВИЋ, ЈОВО
Математички модели и биофизичка анализа кинетике бсп у мултикомпартманском систему.
148 листова.

МАРКОВИЋ, НЕНАД
Електрокатализа редукције кисеоника на површинама модификованим адатомима страних метала.
XVI, 230 листова.

ДРАГИЋЕВИЋ, ЉУБИНКО
Прогнозирање особина материјала вишекомпонентног састава на примеру силикатних система.
139, 23 листа.

МАРИЧИЋ, АЛЕКСА
Генерисање и нестајање дислокација у процесу консолидације дисперзног праха бакра.
164 листа.

 

1985. година

ШКАРО-МИЛИЋ, АНЂЕЛИЈА
Прилог упознавању ултраструктурне морфологије нуклеуса различитих тумора.
188 листова.

СТАНИШИЋ, ГОРАН
Проучавање процеса синтеровања у систему ZnO-Bi2O3.
133 листа.

ДАВИДОВИЋ, ЂУРАЂ
Електрокаталитички и морфолошки ефекти адатома страних метала на депозицију злата.
2, II, 135 листова.

АТАНАСОСКА, ЉИЉАНА
Карактеризација површине монокристала RuO2 и међуфазе RuO2-Ti: LEED, AES, XPS испитивања (110) и (100) оријентације.
166, 47 листова.

ТРИПКОВИЋ, АМАЛИЈА
Ефекти структуре и модификације електродне површине на кинетику електрокаталитичких реакција.
182 листа.

МАТИЋ, МИРКО
Пасивни фактори и штедња енергије код стамбених објеката.
213 листова.

ЋОСИЋ, ИРЕНА
Примене метода дигиталне обраде сигнала у анализи информације протеинских и нуклеотидних секвенци.
61 лист.

 

1986. година

ТОДОРОВИЋ, ДРАГАН
Допринос упоредној анализи фотоакустичних и оптичких особина полупроводника.
1 св. (разл. паг.)

АЛЕКСИЋ, ОБРАД
Допринос одређивању и анализи магнетних диелектричних и оптичких особина поликристалних тврдих ферита.
118 листова.

ГОЛУБОВИЋ, СЛАВИЦА
Учесталост афазија цереброваскуларне етиологије у хоспитализованих болесника.
143, 41 лист.

ПАВЛОВИЋ, МИОДРАГ
Поступак добијања и могућност побољшања транспортних и оптичких особина PbTe његовим легирањем са HgTe и PtTe.
242 листа.

АТАНАСОВА, ЕЛЕНА
Проучавање карактеристика места везивања гама-аминобутерне киселине са синаптичким мембранама централног нервног система.
157 стр.

АВРАМОВИЋ-ИВИЋ, МИЛКА
Електрокатализа оксидације органских молекула у алкалним електролитима.
VI, 221 лист.

КОМНЕНИЋ, ВЛАДИМИР
Утицај хидродинамике на развој макроморфологије при електролитичкој депозицији цинка.
219 листова.

 

1987. година

БОЖОВИЋ, ЗОРАН
Експертни систем и база знања за дијагностику ЕКГ-а.
163, VII листова.

 

1988. година

ЖИВКОВИЋ, МИЛАН
Кинетика еволуције микроструктуре током фазних прелаза у чврстом стању са посебним аспектом на прогнозу процеса.
94 листа.

ЂУРИЧИЋ, МИЛУТИН
Утицај технолошких параметара на структуру и својства хладносинтерованог гвожђа.
188 листова.

ЈОКАНОВИЋ, ВУКОМАН
Утицај доминантних примјеса излужених бемитних боксита на развитак микроструктуре високотемпературно синтерованих корундних и мулитних мјешавина.
180 листова.

 

1989. година

СВИЧЕВИЋ, РАДОСЛАВ
Значај и карактеристике психичког стреса у настанку инфаркта срца.
2, 141 лист.

БЕЛКИЋ, КАРЕН
Нервни механизми и ризик од напрасне срчане смрти: епидемиолошки приступ.
26, 230, 60 листова.

АРСЕНТЈЕВА, ИРИНА
Механизми интеракција у току синтезе дисперзних композитних система.
156, 92 листа.

 

1990. година

КРИСПЕР, МАРЈАН
Експертни систем за мерење, праћење и прогнозирање друштвеног развоја.
190 листова.

 

1991. година

БЕАРА, ГОЈКО
Планирање уличних мрежа са аспекта заштите животне средине од саобраћаја.
185 листова.

СПАСИЋ, ВЕЉКО
Математички модели са кашњењем у моделирању и симулацији биолошких система.
212 листова.

 

1995. година

ПОПОВИЋ, МИРОЉУБ
Утицај физостигмина и верапамила на понашање, имунолошке и адаптивне процесе у експерименталном моделу Alzeheimer-ове болести у пацова.
IX, 183 лиса.

ПОПОВИЋ, НАТАЛИЈА
Имунолошке основе неуралне трансплатације и њен утицај на понашање пацова са ледираним nc.Basalis Meynert.
VI, 127 листова.

ЧАНАК, МИЛОШ
Теорија тоналитета у светлости математичке теорије музике.
221 лист.

 

1997. година

КАЛЕЗИЋ, ЈЕЛИСАВА
Нацртна геометрија и развој визуелног опажања и визуализације примјеном измијењених стања свијести.

МИЛИЋЕВИЋ, ЗОРАН
Истраживање утицаца погонског система на вучне карактеристике електричних и дизел-електричних локомотива.
108 листова.

КОМЉЕНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Проучавање зависности синтеза-структура-својство у системима CaO-SiO2 и CaO-SiO2 - H2O.
IX, 176 листова.

ВАСИЉЕВИЋ-РАДОВИЋ, ДАНА
Синтеза и својства слојевитих монокристала Zn-In-Se у светлу тријаде синтеза-структура-својство.
112 листова.

 

1998. година

БЛАГОЈЕВИЋ, НАДА
Аналитичко одређивање малих количина метала у легурама применом електрохемијских техника.
III, 105 листова.

 

1999. година

ТИСОВСКИ, СИЛВАНА
Компаративна испитивања нутритивне вредности сојиног јогурта добијеног применом различитих сојева стартер култура бактерија.
155 листова.

АНДРИЋ, ЉУБИША
Механохемијска активација глинице и њен утицај на промену кристалне структуре.
152 листа.

БАЛОГ, ЕРИКА
Кардиоваскуларно и генетско испитивање можданог удара код младих брачних парова.
173 листа.

 

2000. година

ЂУКИЋ, ЉИЉАНА
Модел информационог подсистема фармацеутског информационог система креираног за популацију са инсулин независним дијабетес мелитусом.
229 листова.

СОВИЉ, МИРЈАНА
Развој квантитавних пратилаца говора и језика деце са оштећеним слухом у функцији превенције инвалидизације.
127, 11 листова.

 

2001. година

ВИДОЈКОВИЋ, ВЕЛИСЛАВ
Проучавање механизма и кинетике механохемијске синтезе норганих соли код реакција неутрализације.
IV, 169 листова.

 

2003. година

НИКОЛИЋ, МАРИА ВЕСНА
Феноменолошке законитости кинетике просеца синтеровања.
137 листова.

 

2004. година

МАНЧИЋ, ЛИДИЈА
Диригована синтеза наноструктурних оксидних прахова са гледишта развоја материјала задатих својстава.
116, 30 листова.

ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Поимање природе и хармоније у делу Лазе Костића и Косте Стојановића.
415 листова.

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354