Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ПРОЈЕКТИ

Докторати на Универзитету у Београду

Доктори наука на Билошком факултету Универзитета у Београду

 

1974. година

ДИНИЋ, АНКА
Екологија и варијабилитет граба (Carpinus betalus L.) и његово учешће у шумским заједницама северне Србије.

1988. година

ВАСИЉЕВИЋ, БРАНКА
Механизми резистентности и верност транслације у бактеријама резистентним на аминогликозидне антибиотике.
83 листа.

ДРМАНАЦ, РАДОЈЕ
Развој оригиналног метода одређивања примарне структуре генома хибридизацијом са олигонуклеотидним пробама.
125 стр.

ЕЈДУС-КОНСТАНТИНОВИЋ, ЛОТА
Својства in vitro конканавалином А индукованих супресорских Т-ћелија.
124 листа.

КАНАЗИР, СЕЛМА
Клонирање и експресија секвенци cDNK за специфичан протеин неурона, синапсин III.
155 листова.

КАТАРАНОВСКИ, ДРАГАН
Анализа основних параметара популација врсте Rattus norvegicus Berkenhout, 1769, у условима урбаних и субурбаних станишта.
182 листа.

ЦЕРОВИЋ, ЗОРАН Г.
Фотосинтеза и флуоресценција хлорофила у изолованим хлоропластима.
IX, 172 стр.

 

1989. година

БОГИЋ, ЉУБИЦА В.
Утицај естрогена на рецепторе за прогестерон у структурама мозга и на концентрацију гонадотропина и пролактина током онтогенезе пацова.
143 листа.

ВУКОЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Мултидисциплинарна студија комплекса Diaporthe arctii (Lasch.) Nit. у Југославији.
191 лист.

ВУЧИНИЋ, ЖЕЉКО
Синергистичко дејство светлости и температуре на фотосинтетски процес код сувоземних биљака и услови настанка C4 биљака.
117 листова.

ГЛИБЕТИЋ, МАРИЈА
Промене у експресији генома ћелија јетре глодара у току акутно фазног одговора на трауму.
VIII, 136 листова.

ЂУРЂЕВИЋ, ЛОЛА
Експериментална фитоценолошка студија улоге купине (Rubus hirtus W.K.) у формирању међуодноса и састава врста у шуми китњака и граба (Aculeato-Querco-Carpinetum serbicum Jov) на Фрушкој гори.
129 листова.

КНЕЖЕВИЋ-ВУКЧЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Индукција SOS функција блеомицином код Escherichia coli K12: учешће рекомбинационих путева.
140 листова.

КРСТУЛОВИЋ, НАДА
Расподјела и продукција бактериопланктона у обалном и отвореном дијелу средњег Јадрана.
112 листова.

МАРИН, ПЕТАР Д.
Хемотаксономска и микроморфолошка студија рода Micromeria Benth. и сродних родова из трибуса Satureineae (Lamiaceae).
111 листова, 34 листа са сликама, 14 листова прилога.

ПАЛ, БОЖА
Genus Glycyrrhiza L.(Fabales, Fabaceae) у Југославији.
III, 181 лист.

ПЕТРОВИЋ, МИОДРАГ
Кинетика синтезе реактаната акутне фазе код пацова изложених термичкој повреди.
134 листа.

ПРОЛИЋ, ЗЛАТКО М.
Утицај магнетног поља на генетичке и развојне промене код Drosophila melanogaster.
177 листова.

СТЕФАНОВИЋ, МИЛЕНКО
Утицај светлости и хормона на клијање семена балканских ендемита из фамилије Gesneriaceae.
161 лист.

ФИЛИЋ, ЂУРО
Фитоценолошка и еколошка анализа коровне флоре основних агрофитоценоза источне Славоније с посебним освртом на утјецај антропогеног фактора.
424 листа.

ШОЛТЕС-РАК, ЕРИКА
Примена RFLP у изучавању генетичке варијабилности пшенице.
133, 4 листа.

 

1990. година

ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАЈКО Н.
Нека обележја постембрионалног развића и тератолошких промена код псеудоскорпија из породица Chthoniidae и Neobisiidae (Pseudoscorpiones, Arachnida).
II, 241 лист.

ЈЕЛИЋ, ГОРДАНА Д.
Хормонска регулација биосинтезе хлорофила у котиледонима црног бора (Pinus nigra Arn.).
98 листова.

ЈОКСИЋ, ГОРДАНА
Компаративна студија учесталости хромозомских аберација и микронуклеуса у хуманим лимфоцитима при интерној контаминацији радионуклидима.
101 лист.

КАТАРАНОВСКИ, МИЛЕНА
Имуноинхибиторни фактори макрофага и епидермних ћелија индукованих глукокортикоидима: биохемијске карактеристике и механизми деловања.
77 листова.

КОНСТАНТИНОВИЋ, МИРОСЛАВ
Својства ин витро конструисаних елемената ДНК одговорних за активност гена клонираних у Escherichia coli: особине новог PLtl промотора.
93 листа, 26 листова са сл., 24 листа са прилозима.

МАТИЋ, ГОРДАНА
Изучавање структуре и функције рецептора за глукокортикоидне хормоне у јетри пацова изложених стресу.
157 листова.

МУШИЦКИ, БИЉАНА Ђ.
Механизам деловања простагландина F2а у лутеалним ћелијама пацова.
116 листова.

ПЕТРОВ, БРИГИТА В.
Испитивања карактеристика развојног циклуса Phyllopoda, Conchostraca - Leptestheria и њиховог значаја за таксономију ове групе.
238 листова, 60 листова са прилозима.

ФРАНЦЕТИЋ, ОЛИВЕРА
Ген за пеницилин ацилазу Escherichiae coli : нови увид у контролу експресије.
195 листова, 14 листова са граф. приказима.

ЏАКУЛА, ЖЕЉКО
Биофизичко моделирање везивања лиганада за рецепторске молекуле.
407 стр.

ШАКИЋ, БОРИС К.
Лонгитудиналне студије понашања у функцији кортикалних лезија и допаминских модулатора.
XII, 198 листова.

 

1991. година

АНЂУС, ПАВЛЕ Р.
Биофизичка основа експерименталне модулације мембранског транспорта на примеру гигантских ћелија алги Characeae.
III, 113 стр.

БОЖОВИЋ, МИЛАН
Еколошко проучавање отпадних вода Пољопривредног комбината "Београд" и могућности за еколошки рационалну производњу.
117 листова, 2 пресавијена листа.

БОХАНЕЦ, БОРУТ
Проучавање индукције хаплоидних биљака хељде (Fagopyrum esculentum Moench) - поређење са андрогенезом купуса (Brassica oleracea var. capitata L.).
122 листа.

ЈОВАНОВСКА, МИТРА
Варијабилност особина адаптивне вредности у зависности од брзине ембрионалног развића код Drosophila melanogaster (Meigen 1830).
123, 17 листова.

ЈОВЧИЋ, ГОРДАНА
Испитивање стимулатора гранулопоезе.
155 стр.

МАРИНКОВИЋ, САЊА
Клонирање и регулација експресије пацовског гена за хаптоглобин.
129 листова.

ПЕТРОВИЋ, ГОРДАНА Т.
Утицај протеинске исхране и хроничног уношења алкохола на неке биохемијске и цитолошке особености јетре пацова.
171 лист.

РАПИЋ, ВЕСНА
Регулација експресије цитохрома P450 под контролом Ah рецептора у миша.
127 листова.

САВИЋ, ДАНКА
Модел епителијске морфогенезе – дисипативне структуре у ембриологији.
96, VII листова.

САИЧИЋ, ЗОРИЦА С.
Прилог проучавању деловања хормона на антиоксидативни систем у неким ткивима пацова.
XVII, 306 листова.

ТОМИЋ-ЦАНИЋ, МАРИЈАНА Б.
Регулација експресије хуманих гена за кератине.
159 стр.

ЦВЕТКОВИЋ, ДРАГАНА
Утицај величине оснивачке популације на генетичку варијабилност квантитативних особина код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus Say).
87 листовa, 92 листова прилога.

ШУМАТИЋ, НАДА
Коровска вегетација сјеверне Босне.
104 листа.

 

1992. година

БУГАРСКИ, ДИАНА С.
Повезаност имуногенетских фактора и пријемчивости свиња на инфекцију са Trichinellom spiralis.
103 листа.

ВУЛЕТИЋ, МИРЈАНА М.
Транспортне активности корена кукуруза и утицај ниских pH вредности и алуминијума на ћелијске мембране.
117 стр.

ДЕРЕТИЋ, ДУШАНКА
Пост голџи транспорт новосинтетисаног родопсина.
115 листова, 15 табли са сликама.

ЈОВАНОВИЋ, СЛОБОДАН Д.
Синеколошка и флористичка студија рудералне вегетације на подручју Београда.
304 листа.

МАРЈАНОВИЋ, МАРИНА
Термоадаптивна својства и кинетика активног транспорта у еритроцитима презимара и непрезимара.
86 листова.

МИЛУТИНОВИЋ, МАРИЈА Ј.
Еколошка истраживања крпеља (Acarina, Ixodoidea, Ixodidae) Србије.
9, 112 листова.

ПЛЕЋАШ, БОСИЉКА А.
Реаговање периферних окситоцинергичних ткива и акцесорних полних жлезда пацова на окситоцин.
8, 147, 34 листа.

СТАМЕНКОВИЋ-РАДАК, МАРИНА
Квантитативно-генетичка анализа појединих компоненти процеса парења код оба пола Drosophila melanogaster.
90 листова.

ТАБАКОВИЋ-ТОШИЋ, МАРА
Фенолошка и генолошка истраживања Карабида (Carabidae, Coleoptera, Insecta) у неким фитоценозама Игмана, Бјелашнице, Требевића и Јахорине.
185, 22 листа.

ХОРВАТ, АНИЦА И.
Транспорт јона калцијума у нервним завршецима мозга пацова под дејством естрадиола.
113 листова.

 

1993. година

БРУКНЕР, ИВАН Б.
Структурни полиморфизам ДНК.
68 листова.

ВИТОВСКИ, СРЂАН
Биолошка разградња бензилпеницилина и фенола бактерија Pseudomonas spp.
171 лист.

ВУКСАНОВИЋ, НЕНАД М.
Флористичко-еколошка истраживања фитопланктона Которског залива.
121 лист, 33 листа прилога.

ДУНЂЕРСКИ, ЈАДРАНКА
Промене глукокортикоидног рецептора јетре пацова при тровању кадмијумом и улога металотионеина у детоксификацији.
125 листова.

ЖАКУЛА, ЗОРИЦА Д.
Структурне и функционалне особине рецептора за глукокортикоидне и естрогене хормоне у мишићним ткивима срца.
167 листова.

КАРТЕЛИЈА, ГОРДАНА С.
Реактивност централних неурона Helix pomatia на неуротрансмитере и на светлост.
97 листова.

КЕСЕРОВИЋ, НЕНАД Ч.
Капацитети ћелија појединих популација хуманих леукоцита да синтетишу интерферон под утицајем различитих вирусних индуктора.
74 листа.

КОВАЧИНА, КРИСТИНА С.
Серин-треонин киназа (Raf-1) као субстрат за ензимску активност рецептора за инсулин.
149 листова.

МЕСАРОШ, ГАБОР
Фенетичка и генетичка варијабилност код Otiorhynchus alpicola Boheman 1843 (Coleoptera : Curculionidae) на подручју југоисточних Динарида.
71, VIII листова, 27 листова прилога, 16, 4 листа.

МИЛОШЕВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, ОЛИВЕРА
Одговор диференцираних и недиференцираних хуманих Т лимфоцита на дејство цитостатика у систему in vitro.
124 листа.

НЕШИЋ, ДОБРИЛА
Улога интрона у формирању 3’ краја и РНК гена за триозофосфат изомеразу (TPI) in vivo.
128 листова.

ПАВЛОВИЋ, БОРО П.
Мере, облици и фактори оптималне издељености хромозомске гарнитуре сисара и риба.
307 стр.

ТАДИЋ, БОЈАНА
Идентификација генских локуса одговорних за експресију квантитативних својстава кукуруза помоћу молекуларних маркера.
131 лист.

ФИЛИПИ-МАТУТИНОВИЋ, СТЕЛА
Проучавање развоја фитоекологије и фитогеографије у југословенским земљама у периоду 1759-1988 : библиометријска студија.
114 листова, 52 листа прилога.

ЏУКИЋ, ГЕОРГ В.
Фауна, зоогеографија и заштита репатих водоземаца (Caudata) Србије.
304 стр.

 

1994. година

БУДИМИР, СНЕЖАНА
Физиолошки и цитолошки аспекти регенерације четинарских врста Picea omorika, P. mariana и P. glauca путем соматске ембриогенезе.
171 лист.

ВУЧКОВИЋ, СЛАВИЦА
Субсетови Т лимфоцита и продукција цитокина у болесника са мултиплим мијеломом.
76 листова.

ГЛИКСМАН, ИВАНА
Еволуционе теорије старења: ефекти селекције за рану и касну репродукцију код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus).
71 лист, 50 листова прилога, IX листова.

ДЕМАЈО, МИРОСЛАВ А.
Дејство X-зрака на развој вилица и зубних ткива код пацова.
225 листова.

ЈАНАКОВА, ЗОРИЦА
Популационо генетичко истраживање настанка алергијске реактивности код деце.
169 листова.

КАРАЏИЋ, БРАНКО
Фитоценолошка анализа шумске вегетације Маљена.
502 листа.

КНЕЖЕВИЋ, ТИЈАНА Н.
Утицај генетичких фактора на соматску ембриогенезу и регенерацију биљака Zea mays L. из културе незрелих ембриона и оцена њиховог потомства.
168 листова, 18 листова прилога.

КОЈИЋ, МИЛОРАД О.
Анализа регулаторних региона и експресија СГМ гена бактерије Micromonospora zionensis.
84 листова.

МАРТИНОВИЋ-ВИТАНОВИЋ, ВЕСНА
Еколошка студија фитопланктона у природном резервату Обедска бара.
469 стр.

РАДОТИЋ, КСЕНИЈА Д.
Биофизичка и биохемијска карактеризација структуре и функције ћелијског зида кукуруза (Zea mays L.).
103 листа.

СТОЈАНОВИЋ ШУШУЛИЋ, ВЕДРАНА
Ткивно-специфично разарање мрког масног ткива формирањем трансгених мишева - модел систем за изучавање гојазности.
161 лист.

ТРИФУНОВИЋ, БОРИВОЈЕ В.
Наследност вишеклипости и генетичка добит од фенотипске рекурентне селекције у ZPSynP1 популацији кукуруза (Zea mays L.).
120 стр.

УЗЕЛАЦ-КЕСЕРОВИЋ, БРАНИСЛАВА В.
Изолација коронавируса из биопсијског материјала бубрега оболелих од ендемске балканске нефропатије.
99 листова.

ЦЕРОВИЋ, РАДОСАВ М.
Хистоцитолошки аспекти динамике оплодње код вишње (Prunus cerasus L.).
116 стр.

 

1995. година

АЈДИЋ, ДРАГАНА С.
Галактозни оперон бактерије Streptococcus mutans.
114 листова.

БОГОЈЕВИЋ, ДЕСАНКА Б.
Молекуларни механизми експресије <Алфа> 2-макроглобулина,<Алфа> 1-киселог гликопротеина, и хаптоглобина у јетри пацова изложених акутној повреди.
169 стр.

БОЖИН, ДЕСАНКА М.
Препознавање некомплементарних базних парова ензимима из једарног екстракта ћелија јетре пацова.
54 листа.

ВЕЉОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ, СОЊA
Зависност фотосинтезе од киселости листа - утицај сумпордиоксида и угљендиоксида.
115 стр.

ВУКОВИЋ-ГАЧИЋ, БРАНКА
Биоантимутагени ефекат супстанци биолошког порекла.
141 лист.

ДУЛЕТИЋ, СОЊА
Упоредна анатомска анализа васкуларног система генотипова рода Helianthus L.
100 стр., 26 листова прилога.

ЂОРЂЕВИЋ, СУЗАНА Т.
Улога неурохормона – регулатора карбохидратног и липидног метаболизма код Morimus funerеus (Coleoptera) у стресу.
IV, 144 листа.

ЈАНКОВИЋ, МИРОСЛАВА
Изучавање растопивих лектина који везују бета галактозиде у ћелијама јетре пацова.
147 листова.

КОЈИЋ, МИЛАН О.
Анализа великог коњугабилног плазмида бактерије Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis S50.
76 листова.

ЛАЗОВИЋ, ЈАДРАНКА М.
Анализа односа структуре и функције протеина заснована на параметарској репрезентацији примарне структуре протеина.
151 стр.

ЛАУШЕВИЋ, РАДОЈЕ
Планктонске силикатне алге (Bacillariophyta) Власинског језера - еколошка студија.
121 лист.

МАТИЋ, РАДА М.
Састав, структура и динамика насеља Collembola (Insecta) у стаништима букве на Јастрепцу.
204 листа.

МИЛАНОВИЋ, ДРАГАНА
Избор станишта: механизми адаптација код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus SAY).
88 листова, 48 листова прилога.

ПАЈОВИЋ, СНЕЖАНА Б.
Хормонска регулација активности антиоксидативних ензима у мозгу пацова.
138 листова.

СТАНИМИРОВИЋ, ЗОРАН Ж.
Компаративне анализе природног и индукованог полиморфизма хромозома код врсте Mus musculus, Linne 1758.
203 листа.

СТАНИЋ, СНЕЖАНА
Утицај присуства старијих јединки на репродуктивно понашање Drosophila melanogaster.
113, 12 листова, 47 листова са таблама.

ТАРАСЈЕВ, АЛЕКСЕЈ
Фенотипска пластичност у природним популацијама Iris pumila L.
104 листа, 78 листова прилога.

ТОПУЗОВИЋ, МАРИНА
Компаративна морфолошка и кариолошка анализа биљака врсте Rumex acetosella L. са различитих геолошких подлога (серпентин, кречњак, силикати).
149, 12 листова.

ЦВЕЈИЋ, ДУБРАВКА
Значај мембранских рецептора (EGF, PDGF) у регулацији раста ћелија анапластичног тиреоидног карцинома у култури.
122 листа.

 

1996. година

БЕЉАНСКИ, МИЛОШ В.
Изолација и карактеризација плазма мембране из алге Chara gymnophylla A.Br.
III, 67 стр.

БЛАГОЈЕВИЋ, ДУШКО П.
Улога заштите од оксидационих оштећења у процесима старења пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus Say).
61 лист, 46 листова са прилозима.

ГРАБЕЉШЕК, ТАТЈАНА
Палиноморфологија медоносних биљака ливадских и шумских заједница северозападне Шумадије.
243 листа.

ДАЈИЋ, ЗОРА
Еколошка студија халофитске заједнице Puccinellietum limosae (Rapcs.) Wend.
237, 25 листова.

ДАМЈАНОВИЋ, ИЛИЈА
Процена спектралне осетљивости ока јегуље електроретинографском и интрацелуларном експлорацијом мрежњаче.
132 листа.

ЂОРОВИЋ, АНА Т.
Педоморфоза код европских мрмољака (Triturus; Amphibia): онтогенетски аспекти интеграције кранијалног скелета.
132, XI листова.

ЗАРИЋ, ЈЕЛЕНА Ж.
Промене у протеинима мембране еритроцита Београдског лабораторијског (b/b) пацова.
170 листова.

ИЛИЈИН-ЈУГ, МИРЈАНА
Хистолошко-цитолошке и морфолошке промене код врсте Picea omorika (Pančić) Purkyne, на подручју Панчева у хортикултури, изазване аерозагађењем.
153 листа.

ИСЕНОВИЋ, ЕСМА Р.
Модификација рецептора за глукокортикоидне хормоне под деловањем инсулина.
148 листова.

КАЛАУЗИ, АЛЕКСАНДАР
Однос фаза Фуријеових компоненти и алфа-носећих учестаности хуманих електроенцефалографских сигнала.
306 листова.

КОРАЋ, БАТО М.
Прилог познавању механизама спречавања оксидативних оштећења у кожи пацова.
114 листова.

ЉУБИЈАНКИЋ, ГОРАН Р.
Посттранслациона обрада прокариотских пеницилин Г амидаза у еукариотској ћелији квасца Saccharomyces cerevisiae.
113 листова.

МИЛОШЕВИЋ, АНА С.
Имуноцитохемијска студија развића малог мозга човека.
101 лист.

НЕДЕЉКОВИЋ, МИОДРАГ С.
Ефекат температуре и термичке аклимације на реактивност неурона Helix pomatia на ацетилхолин.
113 листова.

ПАНКОВИЋ, ДЕЈАНА
Фотосинтеза у листовима сунцокрета (Helianthus annuus L.) у условима водног дефицита.
94 листа.

ПЕТКОВИЋ-КАЛАФАТИЋ, ДОБРИЛА Д.
Испитивање диференцирања хипоталамо-хипофизно адреналног система фетуса и неонаталних пацова.
122 листа.

РИСТИЋ ФИРА, АЛЕКСАНДРА
Утицај глукокортикоида на деобу и диференцијацију ћелија меланома миша.
111 листова.

СИМИЋ, ВЛАДИЦА
Могућност еколошког мониторинга речних екосистема Србије на основу макрозообентоса.
144 листа, 222 стр., 178 листова.

СИМОНОВИЋ, ПРЕДРАГ Д.
Филогенетски односи евро-медитеранских и понто-каспијских главоча фаланге Gobii (Gobiidae, Perciformes).
229 стр.

ЦЕРОВИЋ, ГОРДАНА
Поправка погрешно спарених базних парова у ДНК биљака.
112 листова.

ШАВИКИН-ФОДУЛОВИЋ, КАТАРИНА
Ендемо-реликтна врста Dioscorea balcanica Кошанин (Dioscoreaceae) - потенцијални продуцент диосгенина у култури in vitro.
110 листова.

БЛАГОЈЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Ефекти B хромозома у популацијама жутогрлог миша Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia).
123 листа.

 

1997. година

ВУКОСАВИЋ, СЛОБОДАНКА
Промена експресије специфичних гена у анималном моделу схизофреније.
III, 161 лист.

ГРИГОРОВ, ИЛИЈАНА И.
Идентификација и биохемијска карактеризација једарних протеина јетре пацова укључених у транскрипциону регулацију гена за хаптоглобин.
169 листова.

ГРУЈИЋ, ДАНИЦА
Експресија гена за 3β адренергички рецептор у белом и мрком масном ткиву трансгених мишева.
118 листова.

ЂЕЛИЋ, НИНОСЛАВ Ј.
Цитогенетички ефекти естрадиола, тироксина, инсулина и адреналина на хумане лимфоците in vitro.
179 листова.

ЖИВАДИНОВИЋ, ДРАГОСЛАВА
Прилог познавању молекуларних механизама и хронобиолошких облика хибернације.
172 стр.

ЖИВАНОВИЋ, БРАНКА
Разлика електричног потенцијала дуж интактне биљке Chenopodium rubrum L. у вегетативној и репродуктивној фази развића.
124 стр., 18 листова са прилозима.

КОСТИЋ-РАЈАЧИЋ, СЛАЂАНА В.
Синтеза и испитивање нових хетерицикличних допаминергичких и серотонергичких супстанци.
114, 13 листова.

КРИВОШЕЈ, ЗОРАН
Васкуларна флора планине Ошљак.
194, 5 листова.

ЛЕНХАРДТ, МИРЈАНА
Еколошко-биохемијска испитивања популације штуке (Esox lucius) из Дунава код Београда.
156 листова.

МАКСИМОВИЋ, ВЕСНА
Биосинтеза резервних протеина семена хељде.
99 листова.

МАРКОВИЋ, ЗОРАН З.
Еколошка истраживања макрозообентоса извора брдско-планинских подручја Србије.
310 листова.

НЕШИЋ, ОЛИВЕРА
Улога глутаминске киселине у централном нервном систему Lymnaea stagnalis.
201 лист.

ОЛБИНА, ГОРДАНА
Контрола раста карцинома плућа коришћењем "Аntisens" олигонуклеотида који одговарају секвенци и РНК за интерлеукин-8 рецептор.
123 листа.

ПЕРИЋ-МАТАРУГА, ВЕСНА
Активност ензима антиоксидативног система и активност протоцеребралних неуросекреторних ћелија у условима нутриционог стреса гусеница Lymantria dispar L. различитог популационог порекла.
X, 219 стр.

ПЕТРОВИЋ, АНЂЕЛКА
Карактеристике фитопланктона солана у светлу марикултуре.
297 листова, 9 стр., 77 листова.

ПОПОВИЋ, ЉИЉАНА
Механизми комплемент независне елиминације CD8+T-лимфоцита пацова након in vivo примене OX-8 моноклонског антитела.
137 листова.

РАДОЈКОВИЋ, ДРАГИЦА
Пренатална дијагностика цистичне фиброзе применом метода рекомбинантне ДНК.
100 листова.

САВИН-ЖЕГАРАЦ, СВЕТЛАНА
Лизозоми тиреоидеје и активност њихових протеаза у систему in vitro.
135 листова.

ТОМИЋ CARRUTHERS, НАДА
Утицај еколошких фактора на синтезу птеридина у току постембрионалног развића Anastrepha ludens (Diptеra, Insecta) из аспекта популационе динамике и биолошке контроле врсте.
VII, 143 листа.

ЦРНОБРЊА ИСАИЛОВИЋ, ЈЕЛКА
Биогеографске, генетичке и морфолошке карактеристике гуштера Lacertilia области Скадарског језера.
4, VII, 195, XCV, XIV стр.

ШЋУРИЋ, ЗОРИЦА
Анализа диференцијалне експресије гена код хуманог хепатоцелуларног карцинома.
191 лист, 42 листа са таблама.

ШУЊЕВАРИЋ, ИВАНА
Изоловање и карактеризација RAD52 генског локуса код миша (Mus musculus).
VII, 140 листова.

 

1998. година

АЛЕКСИЋ, ИВАН
Узрасно-специфична варијабилност морфолошких и анатомских карактеристика у популацијама гуштера Podarcis muralis (Laurenti,1768) и Lacerta oxycephala Dumeril и Bibron, 1839.
5, 71, 72, XII листова

ВИНТЕРХАЛТЕР, БРАНКА
Утицај светлости и сахарозе на растење и грађу изданака рогача (Ceratonia siliqua L.) у култури in vitro.
134 листа.

ГИБА, ЗЛАТКО С.
Модификована активност фитохрома у клијању семена Paulownia tomentosa Steud.
113 листова.

ГЛИШИЋ, САЊА
Асоцијација полиморфизама у гену за аполипопротеин B и нивои липида у серуму.
172 листа.

ЂОРЂЕВИЋ-МИЛОРАДОВИЋ, ЈАСМИНКА
Популациона динамика биљака у примарној сукцесији вегетације на депонијама пепела термоелектране Костолац.
459 стр.

ЖИВАНОВИЋ, ГОРАН
Асоцијације инверзионог полиморфизма и генетичких оптерећења О - хромозома код Drosophila subobscura.
95, 99 листова.

МИТРОВИЋ, МИРОСЛАВА М.
Екофизиолошке адаптације дрвећа у урбаним условима Београда.
VII, 298 листова.

МИХАИЛОВИЋ, НЕВЕНА
Метаболизам азота и синтеза хлорофила код генотипова кукуруза толерантних према алуминијуму.
108 стр.

НЕДЕЉКОВИЋ, НАДЕЖДА
Квантитативне промене изоформи каталитичке субјединице и активности ензима Nа, К-ATP-азе у мозгу женки пацова под дејством естрадиола.
85 листова.

НИКЧЕВИЋ, ГОРДАНА
Утицај експресије каталитичког домена киназе лаког ланца миозина на контрактилна својства не-мишићних ћелија.
108 листова.

ПАВЛОВИЋ, ПАВЛЕ Ж.
Педолошке компоненте метаболизма неких шумских заједница на планини Маљен.
VII, 268 листова.

РАДЕВИЋ, МИЛЕНКО
Екологија и ценотички односи фауне риба у средњем и доњем току реке Врбас.
182

РАДОВИЋ, СВЕТЛАНА
Карактерисање резервних протеина семена хељде.
96 листова.

СКЕРЛ, ВЕСНА
Поређење примарних структура протеина са четири класе хуманих ТCR V-региона.
III, 129 стр.

СТОЈКОВИЋ, ОЛИВЕР
Односи између узрасно-специфичне селекције и селекције зависне од густине код пасуљевог жишка (Аcanthoscelides obtectus).
87, XXIX листова.

ТОДОРОВ, ВЕЛИСЛАВ Н.
Промене антрополошких карактеристика у току старења.
108 листова.

ТОДОРОВИЋ, ЖАНА
Ефекат адренокортикотропног хормона на пролиферацију туморских ћелија надбубрежне жлезде миша у култури.
IX, 146 листова.

ТОМАНОВИЋ, ЖЕЉКО
Фаунистичко-еколошка и таксономска студија паразитских оса (Aphidiidae, Hymenoptera) агроекосистема југоисточног дела Панонске низије.
641 лист, 11 листова са таблама.

ФИРА, ЂОРЂЕ А.
Карактеризација екстрацелуларних протеина бактерија из родова Staphylococcus и Lactobacillus.
68 листова.

 

1999. година

БАДОВИНАЦ, ВЛАДИМИР
Ефекат азотног оксида (NO) на IL-2- стимулисану пролиферацију спленоцита пацова: зависност од кинетике, нивоа продукције и извора NO-а.
III, 130 стр.

ВАСИЋ, ДРАГАНА
Асиметрична соматска хибридизација између сунцокрета (Helianthus annuus L. и Helianthus maximiliani Schrader).
107 листова.

ДРОЊАК, СЛАЂАНА
Дејство различитих стресора на симпатоандренални систем код пацова претходно излаганих дуготрајном стресу.
114 листова.

ЛАКУШИЋ, ДМИТАР
Еколошка и морфолошка диференцијација усколисних вијука (Festuca L. subgen. Festuca) на простору Дурмитора.
266 стр.

МАРИНКОВИЋ, САША П.
Еколошке основе заштите и одржавање белоглавог супа Gups fulvus (Hablizl, 1783) на Балканском полуострву.
X, 234, 40 стр.

МАРКОВИЋ, БИЉАНА Б.
Генотоксични ефекат антибиотских препарата Carbadoxa, Tiamulina S и Gastrogala 10.
129 листова.

МИЛАДИНОВ, НАТАША Е.
Анализа регулације протеиназних гена природног изолата: Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29.
80 листова.

РУЖИЋ, ЂУРЂИНА
Реакција генотипова неких врста рода Prunus у култури in vitro на минерални састав подлоге.
154, 45 листова.

СПРЕМО-ПОТПАРЕВИЋ, БИЉАНА
Експериментални модел за проучавање феномена превремене сегрегације центромера у ћелијској деоби.
116 листова.

 

2000. година

ВИДОВИЋ, СТОЈКО
Интеракција рецептора за глукокортикоиде са лигандом и протеином HSP70 у јетри пацова под условима топлотног стреса различитог интензитета.
103 листа.

ГАШИЋ-МИЛЕНКОВИЋ, ЈОВАНА
Механизми транспорта пуринских и пиримидинских база кроз базолатералну мембрану епитела хориоидног плексуса овце.
91 лист.

ЈАЊУШЕВИЋ, РАДМИЛА В.
Изучавање регулације експресије CLS гена бактерије Escerichia coli К12.
109 листова.

КОРИЋАНАЦ, ГОРАН Б.
Особине и синтеза инсулинских рецептора под деловањем глукокортикоида код пацова различите старости.
122 листа.

ЛАЗАРЕВИЋ, ЈЕЛИЦА М.
Физиолошко генетички механизми адаптација губара Lymantria dispar L. на неповољну исхрану.
166, 194 стр.

ЛАКУШИЋ, БРАНИСЛАВА
Морфолошка варијабилност и еколошка диференцијација врста рода Teucrium L. (Lamiaceae) у Југославији.
226, 36 стр.

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ТАЊА С.
Учешће C/EBP протеина у регулацији експресије гена за хаптоглобин и α2-макроглобулин у јетри пацова.
162 листа.

МИЉУШ-ЂУКИЋ, ЈОВАНКА
Молекуларно биолошка карактеризација инкомпатибилне реакције према сопственом полену код хељде (Fagopyrum esculentum Moench.).
106 листова.

МИТИЋ, НЕВЕНА В.
Регенерација биљака пшенице (Triticum aestivum L.) и генетичка трансформација помоћу Agrobacterium tumefaciens у култури in vitro.
130 листова.

НИКОЛИЋ, РАДОМИРКА
Генетичка трансформација биљака жутог звездана (Lotus corniculatus L.) помоћу Agrobacterium rhizogenes и Agrobacterium tumefaciens.
94 листа.

ОСТОЈИЋ, АЛЕКСАНДАР М.
Упоредно еколошка студија зоопланктона акумулација Грошница и Гружа.
186, 47 стр.

ПРЉИЋ, ЈЕЛЕНА
Улога хомологне рекомбинације у генској варијабилности вируса хумане имуне дефицијенције типа 1(HIV-1).
84 листа.

СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЉУБИША
Идиоеколошка студија врста Osmia cornuta (Latr.) и O. rufa (L.) (Megachilidae, Hymenoptera) са посебним освртом на њихов статус и значај као опрашивача биљака.
V, 304 стр.

ТРИФУНОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Идентификација и карактеризација албумина у еритроцитима и ретикулоцитима београдског лабораторијског (b/b) пацова.
152, 13 листова.

ЦВЈЕТИЋАНИН, СУЗАНА С.
Промене у степену генетичке хомозиготности током одабирања младих за бављење врхунским спортом.
53 листа.

ЧВОРО, АЛЕКСАНДРА Л.
Протеини хетероолигомерног комплекса глукокортикоидног рецептора јетре пацова у функцији одговора на топлотни стрес.
X, 127 листова.

ЧУЉКОВИЋ, БИЉАНА
Молекуларна археологија: компаративна анализа геномске ДНК из костију хуманог порекла са различитих археолошких локалитета у Србији.
V, 140 листова.

 

2001. година

БРАЈУШКОВИЋ, ГОРАН
Експресија и интеракција протеина програмиране ћелијске смрти као могући прогностички параметар хроничне лимфоцитне леукемије.
131 лист.

ВАРКОЊИ-ГАШИЋ, ЕРИКА
Анализа експресије фамилије гена ENOD 40 беле детелине (Trifolium repens).
169 листова.

ВЕЉИЋ, МИЛАН
Флора маховина реке Увац.
177 стр.

ЂОРЂЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Ефекти акутног дејства различитих стресора на активност моноамино оксидазе и антиоксидативних ензима у мозгу и мрком масном ткиву пацова.
136 листова.

ЈАНКОВИЋ, МИЛА
Улога транскрипционог коактиватора оца Б у сигналној трансдукцији са рецептора Б ћелија.
110 листова.

КОСТИЋ, ТАТЈАНА
Молекуларна основа генетичких реаранжмана изазваних IS5 елементима у пол А1 мутаторском соју Escherichia coli K12.
123 листа.

МАКАРОВ, СЛОБОДАН Е.
Евалуација морфолошких својстава, постембриогенеза и зоогеографска обележја врста балканског ендемита Bulgarosoma Verhoeff, 1926 (Diplopoda, Anthroleucosomatidae).
487 стр.

МИЛОШЕВИЋ, ЈАВОРИНА
Антитуморско дејство сулфинозина на ћелије хуманог карцинома плућа ин витро.
144 листа.

МИХАЈЛОВИЋ, ЉУБИША
Механизам токсичног дејства цијанида у Wistar пацова и заштитно дејство антиоксиданата и антагониста калцијума.
155 листова.

НИКОЛИЋ, ВЕРА П.
Структура и динамика фауне ектобионата гајене дужичасте пастрмке Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792).
142 листа, 10, 16 листова са табелама.

ПАВЛОВИЋ, МИРЈАНА
Утицај интерлеукина-2 на антиидиотипске туморске вакцине и улога антигена CD-59 у заштити ћелија меланома од хомологне комплемент-зависне лизе.
151 лист.

ПАВЛОВИЋ, СОЊА
Молекуларна генетика таласемијских синдрома: корелација између молекуларне патологије и фенотипа.
193 листа.

ПЕКОВИЋ, САЊА
Утицај повреде сензомоторне коре предњег мозга пацова на транспорт калцијума и активност Na, K-АТPазе у нервним завршецима.
283 листа.

ПЕТРОВИЋ, НАТАША
Улога тиреоидних хормона у регулацији концентрације декуплујућег протеина-1 и активност ензима антиоксидативне заштите у мрком масном ткиву пацова.
181 стр.

РАДЕНОВИЋ, ЛИДИЈА
Промене неких параметара оксидативног стреса након апликације каиничне киселине у хипокамус пацова.
110 листова.

РАДОЈА, НАДЕЖДА
Карактерисање К15 кератинског гена и процес диференцијације ћелија епидермиса.
166 листова.

СОКОВИЋ, МАРИНА
Антифунгална активност етарских уља одабраних ароматичних и лековитих биљака in vitro и in vivo.
195 листова.

СРЕТЕНОВИЋ РАЈИЧИЋ, ТАТЈАНА Д.
Генетичка трансформација одабраних линија купуса (Brassica oleracea L.), кеља (B. oleracea var. sabauda L.) и карфиола (B.oleracea var. botrytis L.) увођењем гена за отпорност на тотални хербицид баста.
186 листова.

ТОДОРОВИЋ, ЗОРИЦА
Идентификација нових места иницијације репликације у хуманом геному.
V, 108 стр.

 

2002. година

БОЈОВИЋ, БОЈАНА
Анализа регулације транскрипционе активације и механизма везивања транскрипционог фактора PEA3 за ДНК.
V, 114 листова.

ВУКИЋЕВИЋ, ОЛИВЕРА
Популациона екологија врста Apodemus flavicollis и Apodemus agrarius (Rodentia, Mammalia) у заједници Orno-Quercetum petraeae (Бор. 1955) Мишић, 1972 на Авали.
143 листа.

ИГЊАТОВИЋ-МИЦИЋ, ДРАГАНА
Примена молекуларних маркера у анализи приноса групних узорака синтетичких популација кукуруза (Zea mays L.).
91, IV листа.

ЈОВАНОВИЋ, МИЛИЈА
Анализа експресије гена који обезбеђују резистенцију бактерије Escherichia coli К 12 на антибиотик новобоцин.
127 листова.

МАРКОВИЋ, ГОРАН С.
Упоредна испитивања најважнијих еколошких обележја врсте Leuciscus cephalus L. реке Западне Мораве и акумулације Међувршје.
118, 23 листа.

МИЉКОВИЋ, ЂОРЂЕ
Улога интерлеукина 17 у интеракцији ћелија ендотела и лимфоцита пацова и миша.
71 лист.

МИТРОВИЋ, ТАТЈАНА
Селективни амфотропни ретровируси за генску терапију тумора.
126 листова.

НИКОЛИЋ, ЗОРИЦА
Идентификација генотипова соје (Glycine max L. Merrill) на основу морфолошких, биохемијских и молекуларних маркера.
99 листова.

НИНКОВИЋ, СЛАВИЦА
Експресија оризацистатинских гена у трансгеним биљкама луцерке (Medicago sativa L.).
VII, 131 лист.

РАНЂЕЛОВИЋ, ВЛАДИМИР
Флора и вегетација Власинске висоравни.
IV, 477 стр.

СИМИЋ, СНЕЖАНА Б.
Макроалге у текућицама брдско-планинских подручја Србије.
207 листова.

СТАМЕНКОВИЋ, СЛАВИША
Индикација аерозагађења у урбаним центрима Јужне и Југоисточне Србије коришћењем лишајева као биоиндикатора.
189 стр.

ЋЕТКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Диверзитет фауне социјалних оса (Vespinae et Polistinae, Vespidae, Hymenoptera) Балканског полуострва и суседних региона - биогеографски и таксономски аспекти.
313 стр., 1 лист.

ФИЛИПОВИЋ, РАДМИЛА
Експресија протеина golli у мозгу здравих и особа оболелих од мултипле склерозе.
83 листа.

 

2003. година

БРКЉАЧИЋ, ЈЕЛЕНА
Клонирање и анализа регулације експресије гена металотионеин хељде (Fagopyrum esculentum Moench).
118 листова.

ГРБОВИЋ, ОЛИВЕРА
Улога ендозомско-лизозомског система у процесовању бета-амилоид прекурсор протеина у ћелијском моделу спорадичне форме Алцхајмерове болести.
109 листова.

ГРУЈИЋ-МАРТИНОВИЋ, ВЕСНА
Улога протеина једарног матрикса у модулацији експресије гена за акутно-фазне реактанте.
196 листова.

ДРАГИЋЕВИЋ, ИВАНА Ч.
Хормонална регулација морфогенезе изданака и индукције столона код кромпира (Solanum tuberosum L.) у условима in vitro.
172 стр.

ИВИЋ-HAYMES, СНЕЖАНА
Биолистична трансформација листова, ембриогеног калуса и ћелија у суспензији шећерне репе (Beta vulgaris L.).
IX, 160 листова.

ЈАНОШЕВИЋ, ДУШИЦА
Морфолошке, анатомске и физиолошке карактеристике рецесивног мутанта Arabidopsis thaliana.
V, 160 листова.

КОЈИЋ, СНЕЖАНА
Карактеризација хуманог мишићног протеина ANKRD2.
III, 101 лист.

ЛЕЛО, СУВАД
Морфолошка варијабилност врста рода Leptidea Billberg, 1820 (Insecta: Lepidoptera, Dismorphiinae) централног дела Балканског полуострва.
134 листа.

МАКСИМОВИЋ ИВАНИЋ, ДАНИЈЕЛА
Имуномодулаторно дејство микофенолат мофетила у експерименталном аутоимунском дијабетесу DA пацова и CBA мишева.
69 листова.

МИЈОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Популациона динамика и интеракција врста Poa annua L. и Plantago major L. у рудералним екосистемима.
221 лист.

МИХАЈЛОВИЋ, НЕВЕНКА
Утицај етанола, антиоксиданата и хепатопротектива на оксидоредукциони статус пацова.
216 стр.

ПАШТАР, ИРЕНА С.
Молекуларна анализа протеиназног гена хуманог изолата Lactobacillus rhamnosus BGT10.
94 листа.

ПЕШИЋ, ВЛАДИМИР М.
Таксономска, зоогеографска и еколошка анализа водених гриња (Acari: Hydrachnidia) централног дијела Балканског полуострва.
249 листова.

СТАНКОВИЋ, ЈАСМИНА
Утицај неуротоксичних инсектицида на GABA-ергичке, холинергичке и адренергичке процесе неуротрансмисије.
126 листова.

СТАНКОВИЋ, СЛАВИША М.
Идентификација интрона код Bacillus sp. изолованих из природних станишта.
100 листова.

СТРАХИНИЋ, ИВАНА Д.
Карактеризација природног изолата Lactobacillus sp. BGRA43 као потенцијалног пробиотика.
99 листова.

СУВАД, ЛЕЛО
Морфолошка варијабилност врста рода Leptidea, Billberg, 1820 (Insecta : Lepidoptera, Dismorphinae) централног дела Балканског полуострва.
134 листа.

ТАНИЋ, НИКОЛА
Разлика у експресији гена код жутогрлих мишева Apodemus flavicollis (Rodentia, Mammalia) са и без B хромозома.
49 листова.

ТОМАШЕВИЋ, МИЛИЦА
Утицај атмосферске депозиције метала на смањење отпорности дрвенастих биљака у урбаним условима.
163 листа.

ТОПИСИРОВИЋ, ИВАН
Механизми регулације eIF4E зависног нуклеоцитоплазматског транспорта и РНК.
225 листова.

ЋОРИЋ, ТАТЈАНА
Јонски канали зависни од pH код рибе Opsanus tau: клонирање гена и функционална карактеризација канала.
91 лист.

 

2004. година

ГРУДЕН-МОВСЕСИЈАН, АЛИСА
Испитивање улоге маноза-везујућег протеина и манозног рецептора макрофага у урођеном имунском одговору на инфекцију паразитом Trichinella spiralis.
107 листова.

ДЕДОВИЋ, НАСТА
Молекулска патогенеза тумора главе и врата.
84 стр.

ЂУКИЋ, НЕВЕНА
Биохемијска анализа проламина код пшенице Triticum durum.
116 листова.

ЂУРАШЕВИЋ, СИНИША
Ефекат витамина C, E и селена на оксидативни статус у неким ткивима пацова изложених хемијским стресорима.
214 листова.

ЗДРАВКОВИЋ КОРАЋ, СНЕЖАНА
Генетичка трансформација дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) помоћу Agrobacterium rhizogenes.
184 стр.

ЈАНАЋКОВИЋ, ПЕЂА
Фитохемијска и хемотаксономска анализа одабраних врста рода Centaurea L. (Asteraceae) са подручја центалног Балкана.
145 листова.

ЈАНКОВИЋ, РАДМИЛА
Детекција мутација у P53 гену код болесница са примарним операбилним карциномом дојке.
105 листова.

КРПО-ЋЕТКОВИЋ, ЈАСМИНА
Растење, исхрана и расподела ресурса симпатричких писциворних риба у Дунаву код Београда.
XIV, 279 стр.

ЉУБИСАВЉЕВИЋ, КАТАРИНА
Морфолошка диференцијација, репродуктивне карактеристике и биогеографија шумског гуштера, Darevskia praticola (Eversmann, 1834) (Lacertilia: Lacertidae).
157, 48 листова.

МАНОЈЛОВИЋ СТОЈАНОСКИ, МИЛИЦА Н.
Утицај дексаметазона на хипофизно-адренални систем гравидних женки и фетуса пацова.
221 лист.

МИХАИЛОВИЋ, МИРЈАНА В.
Молекуларни механизми регулације експресије гена за Алфа2-макроглобулин у јетри пацова током развића и акутне повреде.
191 лист.

ПАВЛОВИЋ, СЛАЂАН З.
Молекуларно физиолошки биомониторинг заснован на активности ензима заштите од оксидационих оштећења у јетри и мишићу неких риба Јадранског мора.
160 листова.

САВИЋ, ДУШАНКА
Компаративна анализа XD гена код врста различите еволуционе старости.
V, 82 листа.

САВИЋ, ТАТЈАНА Т.
Адаптиван или стабилан одговор Amy-генотипова Drosophila subobscura у условима дискретних и наглих промена средине.
97 листова.

ЦВЕТКОВИЋ, ИВАНА
Утицај неутрализације активности фактора инхибиције миграције макрофага на развој експерименталног аутоимунског дијабетеса CBA мишева.
70 листова.

 

2005. година

БАСТА, ТАМАРА
Улога SOX3 гена у раном ембрионалном развићу Xenopus laevis-a.
161 лист.

ВИДАКОВИЋ, МЕЛИТА
Асоцијација поли (ADP-рибозил) полимераза (PARP-1; EC 2.4.2.30) са једарним матриксом.
289 листова.

ВУЧИЋ, ВЕСНА
Комбиновани ефекти јонизујућег зрачења и нуклеозидних аналога на ћелијске линије хуманог канцера простате.
136 листова.

ГАЧИЋ, ЗОРАН
Електрофизиолошке одлике видних рецептора риба.
120 листова.

ГЛИШИЋ, САЊА
Синергизам мутација у гену за липопротеинску липазу као прогностички маркер за кардиоваскуларне болести.
151 лист

ЖИВИЋ, ИВАНА
Фаунистичка и еколошка студија макрозообентоса текућица слива Јужне Мораве са посебним освртом на таксономију ларви Trichoptera (Insecta).
X листова, 507 стр.

ЖИВИЋ, МИРОСЛАВ
Идентификација јонских канала и улога полифосфата у растењу код гљиве Phycomyces blakesleeanus (Burgeff).
VIII, 166 листова.

ИЛИЋ, ВЕСНА
Имуноглобулин G B-лимфоцита периферне крви у мултиплом мијелому: особине и могући утицај на поремећаје имунорегулације.
123 листа.

ЈОКСИМОВИЋ, АЛЕКСАНДАР
Популациона динамика барбуна (Mullus barbatus, Linnaeus 1758) на шелфу црногорског приморја.
93 листа.

КУШИЋ, ЈЕЛЕНА
Интеракција иницијационог протеина ОРЦ са репликатором региона ламин Б2
90 листова

МАРИЋ, САША
Еволуцијска историја комплекса поточне пастрмке Salmo trutta L. 1758 на подручју Републике Србије и значај за рибарство.
132 листа.

МИЈАТОВИЋ, САЊА
Утицај алое-емодина на имунски одговор усмерен против ћелија астроцитома пацова и фибросаркома миша у in vitro условима.
102 листа.

МИЛОРАДОВИЋ, ЗОРАН
Вазоактивни молекули у моделу постисхемичне акутне бубрежне инсуфицијенције удружене са смањеном синтезом азотног моноксида.
72 листа.

МИХАИЛОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ, НЕВЕНА
Улога система ренин-ангиотензин у патогензи фокално-сегментне гломерулосклерозе код спонтано хипертензитивних пацова.
93 листа.

ПАВКОВИЋ-ЛУЧИЋ, СОФИЈА Б.
Сексуална селекција код Drosophila melanogaster.
340 листова.

ПЕРОВИЋ, АНДРЕЈ
Утицај норадреналина на активност ензима антиоксидативне заштите у мрком масном ткиву и срцу еутироидних и хипотироидних пацова.
117 листова.

СТАНКОВИЋ, АЛЕКСАНДРА
Молекуларно епидемиолошка анализа улоге гена ренин-ангиотензин система у обољењима бубрега и аномалијама мокраћних путева.
203 листа, 5 листова са таблама.

СТОЈИЧИЋ, ДРАГАНА
Морфо-физиолошки аспекти културе изолованих зиготских ембриона мунике (Pinus heldreichii Christ.) и молике (Pinus peuce Gris.) in vitro.
262 листа.

СТРНАД, МИЛИЦА
Експресија протеина програмиране ћелијске смрти у болесника са хроничном гранулоцитном леукемијом.
104 листа.

ТОМОВИЋ, ЉИЉАНА
Систематика и биогеографија поскока Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) (Viperidae, Serpentes).
VIII, 99, XXXIV листа.

ЋУРЧИЋ, СРЕЋКО
Упоредно-морфолошка својства, развиће и филогенија неких земљишних и пећинских тврдокрилаца (Carabidae и Cholevidae=Leiodidae, Coleoptera) у Србији.
III, 386 листова.

ЦИКОТА, БОЈАНА
Значај молекуларне детекције минималне резидуалне болести код болесника са B- ћелијским малигнитетима.
133 листа.

ЧАКИЋ МИЛОШЕВИЋ, МАЈА
Цитолошке промене интеркапсуларног мрког масног ткива пацова у условима хипертиреоидизма индукованог метимазолом.
VIII, V, 142 листа.

ШЕВО, МИЛИЦА
Молекуларна анализа три алтернативна сигма фактора бактерије Pseudomonas aeruginosa PAO1.
V, 104 листа.

ШЕШЛИЈА, ДАРКА
Анализа ефеката селекције на адаптивну вредност код пасуљевог жижка (Acanthoscelides obetctus Say).
182 листа.


2006. година

БОЖИЋ, БИЉАНА
Значај системских и локалних биохуморалних параметара у дијагнози и прогнози артритиса различите етиологије.
125 листова

ГАЛОВИЋ, ВЛАДИСЛАВА
Експресија гена за гама-глутамилцистеин синтетазу (GCХ1) код пшенице (Triticum aestivum L.) у условима абиотичког стреса
115 листова

ГЛАМОЧЛИЈА, ЈАСМИНА М.
Превенција и третман Mycogone perniciosa magn. у гајилиштима Agaricus bisporus(J. Lange) imbach
123 листа

ДИНИЋ, СВЕТЛАНА С.
Функционална асоцијација регулаторних протеина гена за алфа-2-макроглобулин са једарним матриксом јетре пацова у развићу и инфламацији
226 листова

ЖИВКОВИЋ, МАЈА
Активација полиморфних хуманих гена укључених у инфламацију као фактор ризика за стабилност атеросклеротског плака
124 листа

МАНДУШИЋ, ВЕСНА
Квантитативна анализа ексpресије иРНК естрогенског рецептора бета у патогенези тумора дојке
69 листова, 2 листа

НЕСТОРОВИЋ, НАТАША
Утицај соматостатина 14 на хипофизно-оваријални систем пацова
247 листова

НИЋИФОРОВИЋ, АНА 
Механизми деловања јонизујућег зрачења и алоина на ХеЛаС3 ћелијску линију канцера цервикса утеруса
127 листова

РАДИВОЈЕВИЋ, ДАНИЈЕЛА М.
Идентификација и дистрибуција ЦФТР мутација и удружених хаpлотипова код оболелих од цистичне фиброзе у Србији и Црној Гори
116 листова

СКОКО, НАТАША
Изучавање цис и транс елемената активних у обради егзона 37 примарног транскрипта Неурофиброматоза 1 гена
131 лист

СТАНИСАВЉЕВИЋ, ЈЕЛЕНА
Примена савремених наставних средстава у усвајању зоолошких програма у основној школи
259 листова

СТАНКОВИЋ, МИРОСЛАВА
Протективна својства флавоноида из црних вина и учесталост микронуклеуса у хуманим лимфоцитима озраченим ин витро
111 листова

СУБАКОВ-СИМИЋ, ГОРДАНА
Флористичка, таксономска и еколошка истраживања пигментисаних Euglenophyta Србије
338 стр.

ТОМИЋ, ВЛАДИМИР Т.
Диверзитет pаукова (Aranea, Arachnida) Авале и природног резервата "Обедска бара" : упоредно-морфолошка обележја, полиморфизам и еволутивна систематика
229 листова

ХАРХАЈИ, ЉУБИЦА
Утицај ванћелијске ацидозе на продукцију азот моноксида, вијабилитет туморских ћелија и цитотоксична својства макрофага миша и пацова ин витро
68 стр.

 

 

Последњи пут промењено: 25/11/2014 19:08

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354