Адам Софронијевић и Предраг Ђукић најбољи библиотекари Београда 2012. године

Нaгрaдa "Maриja Илић Aгaпoвa" сe свaкe гoдинe 11. jaнуaрa трaдициoнaлнo дoдeљуje нajбoљeм библиoтeкaру грaдa Бeoгрaдa. По оцени жирија Библиотеке града Београда ове године награду су рaвнoпрaвнo заслужили Aдaм Сoфрoниjeвић, рукoвoдилaц Одeљeњa зa рaзвoj и oдржaвaњe библиoтeчкoг систeмa, дигитaлизaциjу фoндoвa и културну дeлaтнoст Унивeрзитeтскe библиoтeкe "Свeтoзaр Maркoвић" и Прeдрaг Ђукић, пoмoћник дирeктoрa зa библиoтeчку дeлaтнoст Библиoтeкe грaдa Бeoгрaдa.

 

На свечаности поводом Дана Библиотеке града, 11. јануара 2013. године Софронијевићу и Ђукићу високо признање уручила је директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков.
У образложењу одлуке истиче се да оно што квалификује Адама Софронијевића за награду ''Марија Илић Агапова'' је иновативност тема и интернационални карактер учесника и сарадника које је окупио, захваљујући чему су библиотекари у Београду претходних година били у прилици да равноправно са колегама из целог света прате најновије теме важне за струку и да уживо упознају многе водеће личности савременог библиотекарства. Адам је својим активностима ''довео'' светско библиотекарство у Београд, а српско библоитекарство на најбољи начин презентовао на релевантним местима у свету.


Од многобројних релација са међународним библиотечким институцијама и појединцима које је реализовао Адам Софронијевић издваja се трајна сарадња са Европским удружењем високошколских библиотека ЛИБЕР. Адам Софронијевић је први и за сада једини библиотекар са простора Југоисточне Европе који је већ другу годину за редом члан програмског комитета годишње Либер конференције, најпрестижније библиотечке конференције у области академских библиотека у Европи.


У богатој библиографији Адама Софронијевића која броји више од 50 одредница, поред радова објављених у међународним часописима, укључујући и часопис са СЦИ листе, као и поглавља у монографским публикацијама штампаним у земљама разлчитим као што су Турска и САД, посебно се издвајају по броју и значају радови презентовани на међународним конференцијама.


Адам Софронијевић је инжењер рачунарске технике дипломирањем на Вишој електротехничкој школи у Београду и дипломирани инжењер орагнизационих наука, смер менаџмент, дипломирањем на Факултету организиационих наука Универзитета у Београду, а одбраном мастер радова из обалсти библиотечког бизнис модела и примене концепта Предузеће 2.0 у библиотеци стекао је титуле дипломирани библиотекар-информатичар – мастер на Филолошком факултету Универзитета у Београду и дипломирани инжењер менаџмента – мастер на Факултету организиационих наука Универзитета у Београду. Тренутно је кандидат за титулу доктора наука на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

 

Образложење жирија за доделу награде Марија Илић Агапова


Обраћање Адама Софронијевића на додели награде Марија Илић Агапова